Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2013

Επιμελητήριο Αιτ/νίας: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής «Εναλλακτικές μορφές απασχόλησης, από τις παραδοσιακές τεχνολογίες στα νέα επαγγέλματα»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

«Εναλλακτικές μορφές απασχόλησης, από τις παραδοσιακές τεχνολογίες στα νέα επαγγέλματα»

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη
«Απασχόληση και ανάπτυξη στην Αιτωλοακαρνανία»

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
τους/τις ενδιαφερόμενους/ες που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις (βλ. ενότητα 4) για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στις δράσεις ενημέρωσης, κατάρτισης, επιμόρφωσης και συμβουλευτικής υποστήριξης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1.            ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η Πράξη «Εναλλακτικές μορφές απασχόλησης, από τις παραδοσιακές τεχνολογίες στα νέα επαγγέλματα» θέτει στο επίκεντρο την εξωστρέφεια των τοπικών επιχειρήσεων και την ενίσχυση της απασχόλησης. Περιλαμβάνει δράσεις ενημέρωσης, κατάρτισης, επιμόρφωσης, δικτύωσης και συμβουλευτικής υποστήριξης και στοχεύει στην προετοιμασία των ανέργων με τα κατάλληλα εφόδια για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας.
Η θεματική κατεύθυνση της Πράξης αναφέρεται στις μεθόδους ανάπτυξης εξωστρέφειας, την είσοδο σε νέες αγορές, την καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες στη λειτουργία των τοπικών επιχειρήσεων.
Η Πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης 7 «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένων στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 7: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»................2.            ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Η Πράξη υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη (ΑΣ) «Απασχόληση και ανάπτυξη στην Αιτωλοακαρνανία», η οποία συστάθηκε τον Ιανουάριο του 2013 από τους παρακάτω φορείς:
Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης EUROTEAM A.E. (συντονιστής εταίρος)
Πράξη: «Εναλλακτικές μορφές απασχόλησης, από τις παραδοσιακές τεχνολογίες στα νέα επαγγέλματα»
Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας
Data Research & Consulting - Α.Ε. Μελετών και Συμβούλων
Σύλλογος Χοιροτρόφων Αιτωλοακαρνανίας
Δήμος Θέρμου
Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας
Equal Society


3.            ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ
Οι δράσεις της Πράξης στοχεύουν στην προετοιμασία των ανέργων, που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής (βλ. ενότητα 4), για είσοδο ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό θα πραγματοποιηθούν:
ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ
ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ
-      Επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης συνολικής διάρκειας 88 ωρών στα ακόλουθα θεματικά πεδία:
Α) Τυποποίηση και προώθηση γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων.
Β) Εξαγωγικό Μάρκετινγκ & Διαδικασίες εξαγωγών.
-      Επιμορφωτικά σεμινάρια στις θεματικές ενότητες:
Α) Κοινωνική οικονομία και κοινωνική επιχειρηματικότητα.
Β) Επιχειρηματικότητα και καινοτομία.

-      Δημιουργία portal ως κεντρικού κόμβου πληροφόρησης και επικοινωνίας.
-      Δημιουργία τράπεζας πληροφοριών σχετικά με την εξαγωγική δραστηριότητα των τοπικών επιχειρήσεων.
-      Τοπικά Σύμφωνα συνεργασίας φορέων/υπηρεσιών.
-      Διοργάνωση θεματικών εκδηλώσεων και διεξαγωγή θεματικών εργαστηρίων.
-      Συμμετοχή σε εκδηλώσεις και ημερίδες προώθησης της τοπικής επιχειρηματικότητας.
-      Διεξαγωγή επισκέψεων μελέτης σε τοπικές επιχειρήσεις.
-      Διοργάνωση Έκθεσης τοπικών προϊόντων-      Εξατομικευμένη ενημέρωση και υποστήριξη για θέματα συμβουλευτικής σταδιοδρομίας, ανάπτυξης εργασιακών σχέσεων, ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης, κ.α.
-      Εκπόνηση business plan για τους ωφελούμενους που θα προχωρήσουν στη δημιουργία της δικής τους επιχείρησης.


4.            ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στις παραπάνω δράσεις έχουν δικαίωμα συμμετοχής άνεργους εγγεγραμμένους στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, καθώς και απασχολούμενους στον πρωτογενή τομέα με χαμηλά ατομικά εισοδήματα. Η Πράξη αφορά σε 80 ωφελούμενους.
Δικαίωμα συμμετοχής στις δράσεις του Έργου έχουν οι ενδιαφερόμενοι/ες που πληρούν αθροιστικά τις κατωτέρω προϋποθέσεις:
§  να είναι άνεργοι (εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ).
§  ηλικιακά να είναι άνω των 18 ετών
§  να έχει γίνει εξατομικευμένη παρέμβαση και να έχει συνταχθεί Ατομικό Σχέδιο Δράσης,
§  να έχουν αποδεδειγμένα ενδιαφέρον για το αντικείμενο του έργου και να θέλουν να μπουν στην αγορά εργασίας (κρίνεται από το Ατομικό Σχέδιο Δράσης, τη συνέντευξη και τα τεστ προσωπικότητας),
ή
§  να είναι Ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, με ατομικό εισόδημα από γεωργικές δραστηριότητες που δεν υπερβαίνει τις 3.000 € για το οικονομικό έτος 2011, το δε ατομικό πραγματικό, ή αντικειμενικό εισόδημά τους από τις λοιπές πηγές δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.000,00€. Επισημαίνεται ότι δεν πρέπει να υπερβαίνουν ανά κατηγορία τα όρια του εισοδήματος.

Στα κριτήρια επιλογής θα ληφθεί υπόψη η επιθυμία και το ενδιαφέρον των υποψηφίων για ένταξη στην αγορά εργασίας. Τα παραπάνω θα αξιολογηθούν βάση προσωπικής συνέντευξης από την Επιτροπή Επιλογής της ΑΣ και συμπλήρωσης τεστ ενδιαφερόντων.

5.            ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΑΝΕΡΓΟΙ ΕΓΓΡΕΓΡΑΜΕΝΟΙ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής για τους ωφελούμενους είναι :
1.      Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση συμμετοχής με τα στοιχεία του υποψηφίου (παραλαμβάνεται από το γραφείο ενημέρωσης).
2.      Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου του υποψηφίου.
3.      Κάρτα ανεργίας σε ισχύ.
4.      Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον οικείο δήμο ή σχετική υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 του υποψηφίου.
5.      Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον οικείο δήμο ή υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 του υποψηφίου.
6.      Αντίγραφο του πλέον πρόσφατου εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας (για το οικονομικό έτος 2013, για εισοδήματα δηλαδή που αποκτήθηκαν από 1/1/2012 έως 31/12/2012, ή για το οικονομικό έτος 2012, για εισοδήματα δηλαδή που αποκτήθηκαν από 1/1/2011 έως 31/12/2011).
7.      Αντίγραφο τίτλου σπουδών.
8.      Αντίγραφο τυχόν μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.
9.      Αναγνώριση τίτλου σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ (για τους πτυχιούχους αλλοδαπής).
10.   Αντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης ξένων γλωσσών (εφόσον υπάρχουν).
11.   Βεβαιώσεις παρακολούθησης προγραμμάτων κατάρτισης (εφόσον υπάρχουν).

6.            ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται τον οδηγό ενημέρωσης για τις δράσεις της Πράξης, τις αναλυτικές προϋποθέσεις καθώς και την αίτηση συμμετοχής από:
-           Το Γραφείο Ενημέρωσης | Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας | T: 2641074503 | Παπαστρατου και Σμύρνης 1  | Αγρίνιο | www.epimetol.gr.
-           Τον συντονιστή εταίρο της Αναπτυξιακής Σύμπραξης | EUROTEAM KEK | T: 2641025019 | Αναπαύσεως 14  | Αγρίνιο | www.euroteamkek.gr.
Το Γραφείο Ενημέρωσης (info-desk) εξυπηρετεί τους ενδιαφερόμενους για πληροφορίες, αιτήσεις και τα σχετικά με την εκδήλωση ενδιαφέροντος έντυπα (οδηγός, ερωτηματολόγιο, ανακοινώσεις) καθημερινά 10.00 – 13.30.

7.            ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής αυτοπροσώπως, ή μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου (απαιτείται θεωρημένη από δημόσια αρχή ως προς το γνήσιο της υπογραφής εξουσιοδότηση) ή με υπηρεσία ταχυμεταφορών ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή. Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές από το Γραφείο Ενημέρωσης καθημερινά από 29/11/2013 έως 20/12/2013, ώρες: 10:00-13:30.
Προσοχή: Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου δε λαμβάνεται υπόψη. Όσες αιτήσεις υποβληθούν ταχυδρομικά, θα θεωρηθούν εμπρόθεσμες μόνο αν παραληφθούν και πρωτοκολληθούν μέχρι την ως άνω ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής τους.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ»
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ – EUROTEAM KEK
Παπαστράτου και Σμύρνης 1 , 30100 Αγρίνιο
Αναπαύσεως 14, 30100, Αγρίνιο
Τ: 2641074503
Τ: 2641025019
M: contact@epimetol.gr
M: agrinio@euroteamkek.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο