Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2012

Υπουργείο Ανάπτυξης : Πρόγραμμα "Επιχειρηματικοί Συνεργατικοί Σχηματισμοί - Clusters"

      50 εκατομ. ευρώ για την ενίσχυση Συνεργατικών Σχηματισμών (clusters) μέσω του Επενδυτικού νόμου. Τι ισχύει για την Δυτική Ελλάδα, ειδική πρόβλεψη για συνεργασία αγροτών και για συμμετοχή Πανεπιστημίων.
           Ξεκινά από τις 30 Ιανουαρίου η υποβολή επενδυτικών προτάσεων από τις υποψήφιες κοινοπραξίες για την ένταξη στο ειδικό  καθεστώς ενισχύσεων της Συνέργειας και Δικτύωσης (clusters) του νόμου 3908/2011....


      H υποβολή επενδυτικών σχεδίων θα είναι δυνατή μέχρι και την 30ή Μαρτίου 2012 και θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣΚΕ και έντυπα αποκλειστικά και μόνο μέσω των γραφείων εξυπηρέτησης επενδυτών του ΥΠΑΑΝ/ ΓΔΙΕ στην Αθήνα και της ΕΜΑ στη Θεσσαλονίκη.

      Όπως τονίζει σε δήλωση του ο Υφυπουργός Ανάπτυξης , Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Θάνος Μωραΐτης, ο οποίος υπέγραψε τη σχετική υπουργική απόφαση, «η κρίση επιβάλλει τη συγκέντρωση πόρων σε τομείς με προστιθέμενη αξία και πολλαπλασιαστικά οφέλη για την οικονομία, την απασχόληση και την αξιοποίηση της γνώσης και της καινοτομίας. Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση των συνεργασιών επιχειρήσεων, ερευνητικών φορέων & ιδρυμάτων, συλλογικών φορέων κλπ με στόχο την ανάπτυξη δικτυώσεων και συνεργασιών για τη δημιουργία καλύτερων και ανταγωνιστικότερων προϊόντων. Έμφαση δίνεται στη διατομεακή, διακλαδική και διαπεριφερειακή συνεργασία επιχειρήσεων και φορέων».
    Η πρόβλεψη για την Δυτική Ελλάδα, είναι για την προώθηση συνεργασιών ανά πέντε επιχειρήσεις, ενώ για πρώτη φορά η δράση επεκτείνεται  και σε αγρότες.
    Για παράδειγμα, πέντε αγρότες παραγωγοί ομοειδούς προϊόντος, μέσα από την δράση, μπορούν να επιδοτηθούν για την υλοποίηση κοινών επενδύσεων. (για κοινό σήμα, κοινό τυποποιητήριο κλπ)
     Επίσης, για πρώτη φορά προβλέπεται η συμμετοχή Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων για την επιστημονική υποστήριξη των υποψηφίων επενδυτών.

     Ως Συνεργατικός Σχηματισμός (Cluster) ορίζεται η γεωγραφική συνάθροιση επιχειρήσεων σε συγκεκριμένες, σχετιζόμενες και/ή συμπληρωματικές δραστηριότητες, οι οποίες μοιράζονται έναν κοινό στόχο-όραμα, παρουσιάζουν οριζόντιες, κάθετες και/ή διαγώνιες διασυνδέσεις, δραστηριοποιούνται σε ένα υποστηρικτικό θεσμικό-κοινωνικό περιβάλλον, και παράλληλα συνεργάζονται και συναγωνίζονται σε εθνικό και διεθνές επίπεδο

     Συνολικά θα διατεθούν 50 εκ €, υπό τη μορφή επιχορηγήσεων ή/ και ενίσχυσης χρηματοδοτικής μίσθωσης, με σκοπό την στήριξη επενδυτικών σχεδίων που δύναται να περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: κοινές εγκαταστάσεις και εξοπλισμό παραγωγής, προμήθεια ή παροχή κοινών υπηρεσιών, δράσεις ελέγχου ποιότητας,  δράσεις  αποθήκευσης, δικτύων διανομής, δικτύων προμηθειών, διακίνησης, έκθεσης και πώλησης εμπορευμάτων ή παροχής υπηρεσιών, κοινό εμπορικό σήμα και σύστημα διαδικτυακού εμπορίου, κοινή πιστοποίηση και σήμα ποιότητας, αλλά και συνδυαστικές δράσεις στους επιλέξιμους τομείς και κλάδους της οικονομίας.

       Στην κοινοπραξία που υποβάλει την πρόταση για ενίσχυση μπορούν να συμμετέχουν επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής (από τις επιτρεπόμενες του άρθρου 8 του Ν3908/11). Για την Αττική και το Νομό Θεσσαλονίκης η ελάχιστη συνεργασία είναι μεταξύ 10 επιχειρήσεων, ενώ για την υπόλοιπη επικράτεια είναι τουλάχιστον 5 επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις που μπορούν να συμμετέχουν είναι κάθε μεγέθους, από Πολύ Μικρές μέχρι και Μεγάλες Επιχειρήσεις.

     Στο πλαίσιο της παρούσας προκήρυξης ως επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας των επιχειρήσεων  που συμμετέχουν στις κοινοπραξίες, συγκαταλέγονται και τομείς όπως το χονδρικό και λιανικό εμπόριο, οι ξενοδοχειακές μονάδες πάσης φύσεως κάτω των 3 αστέρων, η εκπαίδευση κ.α. όπως αυτοί αναλυτικά αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της ΥΑ.

     Το ελάχιστο κόστος του επενδυτικού σχεδίου ορίζεται στις διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ και το μέγιστο στα είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) ευρώ, ενώ η ίδια συμμετοχή της κοινοπραξίας στο σχέδιο δύναται να καλύπτεται ακόμη και από ένα μέλος αυτής. Η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων πραγματοποιείται μέσα από τη βαθμολόγηση σειράς κριτηρίων (αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα ΙΙΙ της ΥΑ) και η βάση ορίζεται στις 40 μονάδες.

    Λεπτομέρειες για την επιλεξιμότητα δαπανών, κλάδων και προϋποθέσεων συμμετοχής, αναφέρονται στη σχετική Υπουργική Απόφαση.  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο