Τετάρτη 30 Μαρτίου 2011

ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ: Ομόφωνα ΟΧΙ στην κατάργηση των σχολικών μονάδων Φυτειών και Παλαιομάνινας

ΟΜΟΦΩΝΑ αποδεκτή έκανε σύσσωμο το Δ.Σ. Ξηρομέρου την εισήγηση του Δημάρχου Πυθαγόρα Σαμαρά για την υιοθέτηση ψηφίσματος κατά της κατάργησης των Λυκειακών τάξεων Φυτειών και του Γυμνασίου Παλαιομάνινας. Το Δημοτικό Συμβούλιο συνέταξε ομόφωνα ψήφισμα, με το οποίο τάσσεται κατά των καταργήσεων σχολικών μονάδων στο δήμο Ξηρομέρου.

Aπορρίπτει ομόφωνα την κατάργηση των σχολικών μονάδων Φυτειών και Παλαιομάνινας, επικαλούμενο κοινωνικούς, πληθυσμιακούς και εκπαιδευτικούς λόγους το Δημοτικό Συμβούλιο Ξηρομέρου...
 Καταπέλτης ήταν όλες οι παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου οι οποίοι μίλησαν για την αναγκαιότητα ύπαρξης των σχολικών μονάδων.

Ακολουθεί αναλυτικά το ομόφωνο ψήφισμα του Δήμου Ξηρομέρου:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αρίθμ. 5 / 2011 Συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ξηρομέρου.
Αριθμός Αποφάσεως : 40 / 2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διατήρηση Λυκειακών τάξεων Φυτειών και 
Γυμνασίου Παλαιομάνινας

Στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του πρώην Δημαρχείου Φυτειών στην Τ.Κ. Φυτειών του Δήμου Ξηρομέρου, σήμερα την Εικοστή τρίτη ( 23η ) του Μήνα Μαρτίου του έτους 2011 ημέρα της Εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 7:30 μ.μ. συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ξηρομέρου, μετά την από 3109/17-03-2011 έγγραφη Πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα Μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν. 3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο Είκοσι Επτά (27) μελών ευρέθησαν παρόντα Είκοσι Έξι (26), ήτοι :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Μουρκούσης Χ. Βασίλειος (Πρόεδρος)
2. Κουμανδράκη – Σαμαρά Κωστούλα 
3. Λιβάνης Π. Φώτιος
4. Μαγγίνας Α. Ανδρέας
5. Γιώτης Αλέξανδρος
6. Λυμπεράτος Γ. Σπυρίδων
7. Μητσάνης Χ. Ζώης
8. Μπίτας Β. Νικόλαος
9. Παπαναστάσης Στυλιανός
10. Λύτρας Θ. Σπυρίδων
11. Ταμπάκης Α. Ηλίας
12. Καϋμενάκης Α. Σπυρίδων
13. Γαζέτας Ε. Παναγιώτης
14. Καραπάνου-Κολοβού Χ. Ευθυμία
15. Κατσιπάνος Χ. Αναστάσιος
16. Λύτρας Γ. Ιωάννης (αρχηγός μείζονος μειοψηφίας)
17. Κυριάκος Β. Κων/νος
18. Μπαμπούρης Θ. Κων/νος
19. Ντίνος Π. Απόστολος
20. Λαϊνάς Ι. Κων/νος
21. Γαλούνης Π. Ερωτόκριτος
22. Κατσαούνης Δ. Ελευθέριος
23. Ρετούλης Ι. Θωμάς
24. Τζαχρήστας Ι. Παναγιώτης
25. Ψηλός Κ. Παντελής
26. Βότσης Δ. Γεράσιμος (αρχηγός ελάσσονος μειοψηφίας)

ΑΠΩΝ
1. Ζορμπάς Α. Ιωάννης  (απών 1η φορά)
Στην συνεδρίαση κλήθηκε και παρευρέθηκε και ο Δήμαρχος κ. Πυθαγόρας Σαμαράς. Επίσης παρευρέθη και η ορισθείσα Υπάλληλος του Δήμου κα. Ραλάτου Ζαχαρούλα για την τήρηση των Πρακτικών.

Ο Δήμαρχος κ. Πυθαγόρας Σαμαράς πρότεινε στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ότι υπάρχει 1ο θέμα εκτός ημερησίας διατάξεως που αφορά «Διατήρηση Λυκειακών τάξεων Φυτειών και Γυμνασίου Παλαιομάνινας» και ζήτησε από το Συμβούλιο να συζητηθεί.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ζήτησε από το Συμβούλιο να θεωρηθεί το θέμα ως κατεπείγον για να συζητηθεί.

Το Συμβούλιο ομόφωνα θεώρησε ως κατεπείγον το αναφερόμενο θέμα και αποφάσισε να συζητηθεί.

Έπειτα ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Καϋμενάκης Σπυρίδων, ο οποίος ανέπτυξε το θέμα. Επίσης επί του θέματος τοποθετήθηκε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ψηλός Παντελής, ως εκπρόσωπος της μείζονος μειοψηφίας, καθώς και ο Δημοτικός Σύμβουλος της ελάσσονος μειοψηφίας κ. Βότσης Γεράσιμος και αποφασίσθηκε να κατατεθεί μία κοινή πρόταση για το συγκεκριμένο θέμα.

Και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του όλα τα παραπάνω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Την άρση της απόφασης για κατάργηση των Λυκειακών Τάξεων Φυτειών γιατί δεν συντρέχουν οι λόγοι που έθεσε το υπουργείο για κατάργηση. Αντιθέτως πληρεί όλες τις προϋποθέσεις για συνέχιση της λειτουργίας του και την αναβάθμιση του στο μέλλον σε Γενικό Λύκειο γιατί:

1. Διαθέτει άριστες κτιριακές εγκαταστάσεις, που σπάνια συναντά κανείς σε δημόσιο σχολείο .
2. Έχει άριστη υλικοτεχνική υποδομή με πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια, σχολική σύγχρονη βιβλιοθήκη συνεργαζόμενη με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και αθλητικές εγκαταστάσεις.
3. Οι επιτυχίες των μαθητών στα ΑΕΙ- ΤΕΙ αγγίζουν το απόλυτο.
4. Το υπάρχον μαθητικό δυναμικό των 45 μαθητών, θα ενισχυθεί με 60 περίπου μαθητές, με ευθύνη του Δήμου, από γειτονικά χωριά που υπάγονται στο νέο Καλλικρατικό Δήμο και η μετακίνηση τους θα ρυθμιστεί από το Δήμο. Συγχρόνως η επανεγκατάσταση νέων οικογενειών στις Φυτείες θα δημιουργήσει έναν ικανό αριθμό μαθητών για πλήρη λειτουργία σαν Γενικό Λύκειο.
5. Η θέση του σχολείου στον ορεινό όγκο του Ξηρομέρου με επικίνδυνο οδικό δίκτυο, ιδιαίτερες και δύσκολες κλιματολογικές συνθήκες καθώς και οι μεγάλες χιλιομετρικές αποστάσεις από τα κοντινά Λύκεια, που σημειωτέον ανήκουν σε άλλους Δήμους, καθιστούν αδιανόητη οποιαδήποτε σκέψη μετακίνησης των μαθητών.
6.Το λύκειο Κατούνας δεν διαθέτει τις υποδομές για να φιλοξενήσει τους μαθητές των Φυτείων. Δεν χτίστηκε καν για το νέο μοντέλο που προωθεί το υπουργείο. Χτίστηκε για να καλύψει τις ανάγκες της Α/θμιας εκπαίδευσης σαν Δημοτικό σχολείο. Διαθέτει 6 αίθουσες διδασκαλίας και τα αντίστοιχα εργαστήρια. Αντίστοιχες και καλύτερες υποδομές διαθέτει και το σχολείο των Φυτειών. Άρα λοιπόν η πρόταση αυτή σχετίζεται με την ύπαρξη υποδομών και πόρων, δεν μπορούμε να την αποδεχτούμε καθώς το σχολείο υποδοχής είναι υποδεέστερο του σχολείου που καταργείται και από αυτή την άποψη το νέο δεδομένο δεν είναι προς όφελος των μαθητών.
7. Επιπλέον μην ξεχνάμε ότι υπάρχει ένα πρότυπο εξαθέσιο Δημοτικό σχολείο με αυξητική τάση του αριθμού των μαθητών που είναι ο βασικός τροφοδότης του Λυκείου, και το νέο Νηπιαγωγείο έχει 27 μαθητές.
8. Στο σχολείο υπάρχει πληρότητα εκπαιδευτικών με εντοπιότητα στην πλειοψηφία τους.
9. Ο χαμένος μαθητικός χρόνος περίπου 3 ώρες ημερησίως, κάτι που δημιουργεί άνισες δυνατότητες επίδοσης, απόδοσης και ευκαιριών σε σχέση με τους μαθητές που για να μετακινηθούν από και προς το σχολείο τους χρειάζονται μόνο λίγα λεπτά.
10. Ο Δήμος Ξηρομέρου αποφασίζει, στις τέως έδρες των Καποδιστριακών δήμων να παρέχεται πλήρης πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και οι Φυτείες είναι η τέως έδρα του Δήμου Φυτειών και να παρέχεται σε όλους τους δημότες του η εκπαίδευση αυτή μέσα στα όρια του Δήμου μας.

Β. Για παρεμφερείς λόγους ζητάμε τη μη κατάργηση του Γυμνασίου Παλαιομάνινας.

Γ. Επιπλέον σας γνωρίζουμε ότι από διερεύνηση στην αγορά του κόστους μεταφοράς προέκυψε ότι το ποσό που χρειάζεται για να καλυφθεί η μεταφορά των μαθητών των υπό κατάργηση σχολείων είναι 142.000ευρώ.

Δ. Αποφασίζουμε να κοινοποιήσουμε την απόφαση του Δ.Σ. στο Υπουργείο Παιδείας υπ’ όψιν της Υπουργού κας Α. Διαμαντοπούλου και Υφυπουργού κας Χριστοφιλοπούλου.

Ε. Αποφασίζουμε να ζητήσουμε συνάντηση ως αντιπροσωπεία του Δ.Σ. με την αρμόδια Υπουργό.

Αυτή η Απόφαση έλαβε αύξοντα Αριθμό 40 / 2011.
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερησίας διατάξεως λύνεται η συνεδρίαση.
Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
Τ.Σ. Υπογραφή Ακολουθούν Υπογραφές
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.     Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΟΥΡΚΟΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   ΡΑΛΑΤΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛA

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο