FaceBook

Κυριακή, 28 Οκτωβρίου 2012

ΜΑΧΗ ΜΠΟΛΕΝΑΣ 26-1-1941 (ΖΑΒΕΡΔΙΑΝΟΙ ΚΑΙ Ο ΛΟΧΑΓΟΣ ΤΟΥΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΤΑΣ ΧΟΡΤΗΣ)


ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΟΥ ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗ ΒΑΖΑΙΟ ΕΜΜ.
ΔΙΑΒΑΖΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ  ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ ΧΟΡΤΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΛΟΧΟ ΤΟΥ

Από τον Διονύση Τσέλιο

        "Η παρουσία του Τάγματος Ευζώνων εις την γραμμήν ετόνωσε το ηθικόν των οπλιτών του ΙΙ/24 Τάγματος όπερ διατήρησε πλέον σταθερώς τας θέσεις του (πλήν βραχώδους αντερείσματος Μπολένας) μέχρι επελεύσεως του σκότους, οπότε εκόπασε η μάχη
    Την 19ην ώρα ανεφέρθη η κατάστασις εις τα Συντάγματα 40 Ευζώνων Σ.Δ. Κούτσι και 24 Σ.Δ. Καλαράτ,και εκλήθησαν οι Διοικηταί Λόχων και των 2 Ταγμάτων ίνα από κοινού συσκεφθώμεν περί της επιθέσεως της επομένης πρωϊας, διά την ανακατάληψιν του βραχώδους αντερίσματος Μπολένας.....


       
     Πρό της επιμονής του αειμνήστου Λοχαγού Χόρτη (Επαμεινώνδα), Διοικητού του 7ου Λόχου του ΙΙ/24 Τάγματος, όστις ήθελε να αποπλύνη την εντροπήν της απωλείας του υψώματος όπερ κατείχετο υπό του Λόχου του, απεφάσισεν όπως την επίθεσιν εναντίον του υψώματος τούτου ενεργήση ο 7ος λόχος του ΙΙ/24 Τάγματος εκ του δεξιού πλευρού αιφνιδιαστικώς, και άνευ προπαρασκευής Πυροβολικού την 6.50 ώραν της 26/1/41 τας δε θέσεις της πρώτης γραμμής του 7ου λόχου (βάση πυρός) καταλάβει την 1ην πρωϊνήν ώραν, ο υπ΄εμέ 11ος Λόχος. 
          Πράγματι την 2αν πρωϊνήν ώραν ο ήρως Λοχαγός Χόρτης συγκεντρώνει τον λόχον του προσφωνεί ούτον, μεταχειρίζεται λέξεις οίτοινες μεταβάλλουν τους στρατιώτες εις πραγματικούς ήρωας, τίθεται επί κεφαλής και τον οδηγεί εις την βάσιν εξορμήσεως, χωρίς ουδόλως να γίνει αντιληπτός από τον εχθρόν (Χαλιάς μεταξύ βραχώδους αντερίσματος και ύψ. 1000 (!) ή όπερ κατείχετο υπό των ημετέρων).
        Την 6.50 ώραν ο Λόχος εξορμά με το γνωστόν «αέρα». Τοιούτος ήτο ο αιφνιδιασμός του εχθρού ώστε το αντέρεισμα καταλαμβάνεται την 7ην ώραν ακριβώς με τον ελαφρόν τραυματισμόν του Διοικητού του Λόχου και ενός στρατιώτου
      Ο Λοχαγός Χόρτης όμως ενθουσιασθείς εκ της επιτυχίας ταύτης καίτι ελαφρώς τραυματισμένος και παρά τας προτροπάς των υπ΄αυτών όπως προφυλαχθή, αντί να παραμείνη εις το υψηλότερον σημείον του αντερίσματος και να διευθετήση τα της κατοχής αυτού, επροχώρησε με τους πρώτους ακροβαλιστάς μέχρι του άκρου του αντερείσματος τελείως ακάλυπτος οπότε δεχθείς ριπήν πολυβόλου εις το στήθος εκ των έναντι εχθρικών υψωμάτων, εξέπνευσεν αμέσως, ενταφιασθείς εις το εκεί πλησίον πρόχειρον Νεκροταφείον της λωρίδος μετά προσηκουσών τιμών.
          Ο εχθρικός Λόχος Αλπινιστών φεύγων πανικόβλητος εγκατέλειψε 5 νεκρούς 2 αιχμαλώτους , δεκάδα όλμων και ολμίσκων, αυτόματα όπλα και 8 λέβητες Ολαμού πλήρεις ετοίμου φαγητού (κρέας μακαρόνια) όπερ ήτο έτοιμον προς διανομήν.

ΤΣΕΛΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΌΛΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΓOΝΟΤΩΝ ΤΟΥ ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗ ΒΑΖΑΙΟ ΕΜΜ. στην http://rozosotiris.blogspot.gr/2011/10/1940-41-o.html

2 σχόλια:

. ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΡΙΖΟΓΙΑΝΝΗΣ. είπε...

Αγαπητέ Συνέλληνα
Κατ΄αρχη συγχαρητήρια για την τήρηση της δεοντολογίας με την αναφορά της πηγής της δημοσιοποιησή σας. Κατα δεύτερο ο ήρωας μας Λοχαγός ήταν από το Ξηρόμερο;Οι οικείοι του γνωρίζουν που είναι θαμένος;Εάν όχι θα πρέπει να τους γνωστοποιηθεί η έκθεση του Βαζαίου!

Να είσθε καλά

sotirios.rizogiannis@gmail.com είπε...

Αγαπητέ συνέλληνα
Κατ΄ αρχ'η συγχαρηρήρια γιά την τήρηση της δεοντολογίας με την αναφορά τησ πηγής τησ δημοσιευσή σας.Κατα δεύτερο ο ήρωας Λοχαγός μας ήταν από το Ξηρόμερο;Οι οικείοι του έχουν υπ΄ όψη την έκθεση του Βαζαίου Εμμ. δηλαδή γνωρίζουν που είναι ενταφιασμένος;
ΣΩΤΗΡΗΣ ΡΙΖΟΓΙΑΝΝΗΣ