Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2020

ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020 ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 118 ΤΟΥ Ν. 4412/2016

         Ο Δήμος Ξηρομέρου προσκαλεί ενδιαφερόμενους προκειμένου να καταρτίσει κατάλογο ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητών Δημοσίων Έργων ανά κατηγορία έργων/μελετών, της παρ. 5 του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, για την επιλογή αναδόχων με τη διαδικασία της απ' ευθείας ανάθεσης, μέσω δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών στις παρακάτω κατηγορίες:..............Α.-ΜΕΛΕΤΕΣ:
1. Χωροταξικές και Ρυθμιστικές Μελέτες.
2. Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές Μελέτες.
3. Οικονομικές Μελέτες.
4. Κοινωνικές Μελέτες.
5. Μελέτες Οργάνωσης και Επιχειρησιακής Έρευνας.
6. Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Έργων.
7. Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες διαμόρφωσης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, αποκατάστασης μνημείων, διατήρησης παραδοσιακών κτηρίων, οικισμών και τοπίου.
8. Στατικές Μελέτες, μελέτες φερουσών κατασκευών κτιρίων και μεγάλων ή ειδικών τεχνικών έργων
9. Μελέτες Μηχανολογικές Ηλεκτρολογικές και Ηλεκτρονικές Μελέτες.
10. Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων, οδών, σιδηροδρομικών γραμμών, μικρών τεχνικών έργων, έργων υποδομής, αερολιμένων και Κυκλοφοριακές Μελέτες.
11. Μελέτες Λιμενικών Έργων.
12. Μελέτες Μεταφορικών Μέσων, χερσαίων, πλωτών, εναέριων.
13. Μελέτες Υδραυλικών Έργων, εγγειοβελτιωτικών έργων, φραγμάτων, υδρεύσεων, αποχετεύσεων και διαχείρισης υδατικών πόρων.
14. Ενεργειακές Μελέτες, θερμοηλεκτρικές, υδροηλεκτρικές, πυρηνικές, ήπιων μορφών ενέργειας.
15. Βιομηχανικές Μελέτες προγραμματισμού, σχεδιασμού και λειτουργίας.
16. Μελέτες Τοπογραφίας, γεωδαιτικές, φωτογραμμετρικές, χαρτογραφικές, κτηματολογικές και τοπογραφικές.
17. Χημικές Μελέτες και Έρευνες.
18. Μελέτες Χημικής Μηχανικής και Χημικών Εγκαταστάσεων.
19. Μεταλλευτικές Μελέτες και Έρευνες.
20. Γεωλογικές, Υδρογεωλογικές, Γεωφυσικές Μελέτες και Έρευνες.
21. Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες.
22. Εδαφολογικές Μελέτες και Έρευνες.
23. Γεωργικές Μελέτες (γεωργοοικονομικές, γεωργοτεχνικές, εγγείων βελτιώσεων, γεωργοκτηνοτροφικού προγραμματισμού, γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων)
24. Δασικές Μελέτες (διαχείρισης δασών και ορεινών βοσκοτόπων, δασοτεχνικής διευθέτησης, ορεινών λεκανών χειμάρρων, αναδασώσεων, δασικών οδών, δασικών μεταφορικών εγκαταστάσεων και κατάρτισης δασικών χαρτών).
25. Μελέτες Φυτοτεχνικής Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος Χωρών και Έργων Πρασίνου.
26. Μελέτες Αλιευτικές.
27. Περιβαλλοντικές Μελέτες Προεδρικό Διάταγμα υπ' αριθ. (256/1998).
28. Μελέτες συστημάτων πληροφορικής και δικτύων.

Β.-ΕΡΓΑ.
01. Ανελκυστήρων.
02. Αποκαλύψεων Μεταλλείων.
03. Βιομηχανικών και Ενεργειακών.
04. Γεωτρήσεων.
05. Ειδικών Μονώσεων.
06. Ηλεκτρομηχανολογικών.
07. Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού.
08. Καθαρισμού και Επεξεργασίας Νερού και Υγρών, Στερεών και Αερίων Αποβλήτων.
09. Λιμενικών.
10. Οδοποιίας.
11. Οικοδομικών.
12. Πλωτών Έργων και Εγκαταστάσεων Ναυπηγείων.
13. Πρασίνου.
14. Υδραυλικών.

           Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι εργολήπτες και μελετητές να υποβάλουν την σχετική αίτηση, η οποία θα συνοδεύεται από αντίγραφο του εργοληπτικού/μελετητικού πτυχίου τους, το οποίο είναι σε ισχύ, μέχρι και την Πέμπτη 20/2/2020, να καταθέσουν τις αιτήσεις συμμετοχής τους και ώρα 15:00 μ.μ.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται:
1.-Είτε ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση aris.skandalos@1290.syzefxis.gov.gr
2.-Είτε με fax: 2646042531
3.-Είτε αυτοπροσώπως στο πρωτόκολλο του Δήμου Ξηρομέρου (Δημαρχείο Ξηρομέρου, Αστακός Αιτωλοακαρνανίας, Τ.Κ. 30006)
4.-Είτε ταχυδρομικά (σφραγίδα ταχυδρομείου), είτε με υπηρεσία ταχυμεταφοράς μέσα σε φάκελο, έξω από τον οποίο θα αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερομένου και τα εξής:
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 118 ΤΟΥ Ν. 4412/2016».

Στις αιτήσεις αυτές θα πρέπει να αναφέρονται οι κατάλογοι, στους οποίους θέλουν να συμπεριληφθούν οι αιτούντες.

Ο Δήμαρχος
Τριανταφυλλάκης Ιωάννης

Δεν υπάρχουν σχόλια: