Σάββατο, 9 Νοεμβρίου 2019

ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για συντήρηση δικτυακού εξοπλισμού και εφαρμογών πληροφορικής

-Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να καταθέσει σχετική έγγραφη προσφορά μέχρι την Πέμπτη 14.11.2019.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

         Ο Δήμος μας, θα προβεί στην ανάθεση παροχής υπηρεσίας: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ– ΥΔΡΕΥΣΗ–
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ – ΝΕΚΤΡΟΤΑΦΕΙΟ –ΒΟΣΚΗ -ΤΑΜΕΙΟ» συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 7.936,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% σύμφωνα με την αριθ. 6/2019 Μελέτη του Γραφείου Προγραμματισμού, Πληροφορικής και Διαφάνειας.
          Η διαδικασία σύναψης σύμβασης θα γίνει με απευθείας ανάθεση με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της τιμής όπως ορίζεται στο άρθρο 86 του Ν.4412/2016.
        Παρακαλούμε όπως εκδηλώσετε ενδιαφέρον με σχετική έγγραφη οικονομική προσφορά έως την Πέμπτη 14.11.2019 στη Δ/νση: Αστακός Αιτ/νίας Τ.Κ. 30006, Fax: 2646042531, e-mail.: info@dimosxiromerou.gr                                                      ..........Κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσκομίσει
Α)-Υπεύθυνη Δήλωση περί δημοσιοποίησης προσωπικών δεδομένων
Β)-Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία δηλώνει ότι:
•-Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Μελέτης
      Κάθε προσκομιζόμενη, στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης, Υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να είναι θεωρημένη από αρμόδια αρχή ως προς το γνήσιο της υπογραφής και συνοδευόμενη, περί νομικών προσώπων, από έγγραφα νομιμοποίησης του υπογράφοντος.
Γ)-Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α.-Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα)-στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ)-στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.(άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019).
       Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)
β.-Φορολογική ενημερότητα
γ.-Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
     Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019).
Δ)-Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης
       Για κάθε πρόσθετη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 2646360537, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΕΡΟΛΥΜΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

**********
Επισυνάπτεται η 6/2019 Μελέτη και έντυπο Οικονομικής Προσφοράς:

13 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

άλλη μια απευθείας ανάθεση !!!!
εδω βλέπουμε ζητάνε υπεύθυνη δήλωση για ποινικό μητρώο αντί το αυτούσιο ποινικό μητρώο και δεν βλέπουμε να ζητάνε ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα ...
Κατι δεν μου πάει καλά εδώ σε αυτή την πρόσκληση

Ανώνυμος είπε...

Γκαβός είσαι ή ψεύτης και κακοήθης .Δες το β) και το γ)

Ανώνυμος είπε...

Εχει δίκιο ο 7:35.Οταν λέμε οτι οι προσκλήσεις ενδιαφέροντος μπορεί να είναι για τα μάτια του κόσμου μας λέτε συκοφάντες!!!

Ανώνυμος είπε...

Χα χα χα.
Αυτοι που κανανε πανω απο 1000 αναθεσεις χωρις καμια δημοσια προσκληση ερχονται να κουνησουν το δακτυλο.
Στις τρυπες σας και πατε να δουλεψετε.
Μαμ παπα

Ανώνυμος είπε...

Η διαδικασία σύναψης σύμβασης θα γίνει με απευθείας ανάθεση με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της τιμής όπως ορίζεται στο άρθρο 86 του Ν.4412/2016.

Συκοφάντες και ψεύτες .αλλά για αυτό φάγατε φάπες από παντού

Ανώνυμος είπε...

Αυτή είναι η δεν είναι απαυθεισς Ανάθεση ;;
Φυσικά και είναι ..
Η πρόσκληση ρίχνει στάχτη στα μάτια του κόσμου..
Είδαμε ηλεκτρολόγο που άλλαζε λάμπες Παπαδάτου ποιος θα τον πληρώσει δεν είδαμε πουθενά κάποια ανάθεση

Ανώνυμος είπε...

Πότε θα κάνετε την πρόσκληση για Τα ηλεκτρολογικά του Δήμου ;;
Ένας ενδιαφερόμενος ηλεκτρολόγος..

Ανώνυμος είπε...

Γαλουνακια η μάσα έλαβε τέλος. Θέλω Να το χονεψτε το καλά .και μην γράφετε κακοήθειες κατά του τρισνταφυλακη.

Ανώνυμος είπε...

Παιδιά καλά όλα αυτά, αλλά επειδή είμαι σίγουρος ότι κάνεις σας δε διάβασε την αναρτημένη μελέτη, καμία σοβαρή εταιρία δε πρόκειται να κάνει δεσμευτική προσφορά με όσα λέει η πρόσκληση.

Είναι πολύ αόριστη σε πάρα πολλά πράγματα που ζητούνται ενώ ταυτόχρονα οι απαιτήσεις προς τον ανάδοχο τεράστιες.

Ενδιαφέρον θα προκύψει μόνο από καμιά εταιρία / ιδιώτη που δεν ενδιαφέρεται για την επαγγελματική του φήμη.

Δε γίνονται έτσι αυτές οι δουλειές.

Ανώνυμος είπε...

Κι όλα αυτά για ούτε 8000€

Ανώνυμος είπε...

Τα συγχαρητηρια μου είστε πλήρους κακοηθεστατος. Τουλάχιστον διαβάστε ολόκληρο το κείμενο εκτός και είστε αγράμματος και άλλος σας το διάβασε όπως ήθελε... Κοιτάξτε το....

Ανώνυμος είπε...

Φυσικά και δεν είναι απευθείας ανάθεση. Αλλα εσείς εκεί στην. Παπαδατο να τα γράφεται επώνυμα δεν σας θυμάμαι γαι ανώνυμους. Μήπως ο ηλεκτρογος είναι 8μηνο; τον ρωτήσατε; μήπως λέω εγώ μήπως....

Ανώνυμος είπε...

Κακό και. Αυτό προφανώς;;;; παντού. Κακοί όλοι;;;;;; και εσείς 11:26 με ποια ιδιότητα κρίνετε την αναρτημένη μελέτη;