Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου 2019

ΚΩΣΤΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ: Με πλασματικές απαρτίες υπάρχει πολιτικό πρόβλημα στη λειτουργία της Δημοκρατίας- Να μεταδίδονται όλες οι συνεδριάσεις ζωντανά από το διαδίκτυο!!

ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ
ΣΑΡΩΤΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ από  ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ.

Γράφει ο: Kώστας Θ. Τριαντακωνσταντής 
Μαθηματικός

01-11-2019
Αγαπητοί Αναγνώστες
       Το νόμο του καλοκαιριού που κατήργησε την απλή αναλογική, ακολουθούν οι εγκύκλιοι του Υπουργείου Εσωτερικών, οι οποίες επαναφέρουν το Δημαρχοκεντρικό Σύστημα Διοίκησης των Δήμων.
        Μία από τις εγκυκλίους αυτές έχει τον αριθμό 93, (ΑΔΑ : ΩΓ88465Χ-Θ7-ΘΙΡ,  Aριθ Πρωτ 60173, και ημερ 23-08-2019   και φέρει το τίτλο Αριθμ. Εγκυκλίου: 93)
    ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για την εγκατάσταση των νέων αρχών στους Δήμους

Στο κεφάλαιο Β έχει το θέμα: 
"Λήψη αποφάσεων απαρτίες και πλειοψηφίες στην νέα θητεία των δήμων"
      Με τη εγκύκλιο 93 το Υπουργείο Εσωτερικών δίνει οδηγίες για την νέα μορφή διοίκησης και λειτουργίας των δήμων και την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών.
      Ένα από τα σημαντικότερα σημεία της εγκυκλίου που θα απασχολήσει πολλές φορές τα συλλογικά όργανα είναι αυτό της απαρτίας και των πλειοψηφιών που χρειάζεται κάθε απόφαση με τις πλασματικές απαρτίες.......Συγκεκριμένα η εγκύκλιος 93 αναφέρει:
    Λήψη αποφάσεων από τα συλλογικά όργανα του δήμου (δημοτικό συμβούλιο, οικονομική επιτροπή, επιτροπή ποιότητας ζωής)
      Σημαντική αλλαγή στη λειτουργία των συλλογικών οργάνων του δήμου (δημοτικό συμβούλιο, Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, Οικονομική Επιτροπή) αποτελεί η πρόβλεψη ότι, αν μέλος του συμβουλίου αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται παρόν στη συνεδρίαση μόνο ως προς την ύπαρξη απαρτίας. Με τον τρόπο αυτό, δεδομένης της αναλογικής συγκρότησης των συλλογικών οργάνων, διευκολύνεται η λήψη αποφάσεων και αποτρέπεται η δημιουργία θεσμικών αδιεξόδων.
         
        Στη συνέχεια δίδονται οι απαραίτητες διευκρινήσεις για τον τρόπο λήψης απόφασης από τα συλλογικά όργανα του δήμου, ενόψει της νέας αυτοδιοικητικής περιόδου.
1.-Λήψη απόφασης σε περίπτωση αποχώρησης μελών κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης
      Για να είναι νόμιμη η συνεδρίαση των συλλογικών οργάνων και προκειμένου να ληφθούν έγκυρες αποφάσεις, είναι απαραίτητο να παρευρίσκεται στη συνεδρίαση ένας ελάχιστος αριθμός μελών (ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία).
       Για την ύπαρξη απαρτίας, και με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων, τα παρόντα μέλη του δημοτικού συμβουλίου, της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής πρέπει να είναι περισσότερα από τα απόντα.
      Η απαρτία λαμβάνεται στην αρχή της συνεδρίασης και θεωρείται ότι συντρέχει για όλα τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης αυτής, ακόμα και αν κατά τη διάρκειά της αποχωρήσουν μέλη του συλλογικού οργάνου και τα εναπομείναντα στην πραγματικότητα μέλη υπολείπονται του αριθμού που χρειάζεται για το σχηματισμό της ελάχιστης απαιτούμενης απαρτίας (πλασματική απαρτία).
       Τα ανωτέρω συλλογικά όργανα λαμβάνουν αποφάσεις με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από άλλη διάταξη. Στην περίπτωση, ωστόσο, πλασματικής απαρτίας, οι αποφάσεις δεν λαμβάνονται σύμφωνα με τον προηγούμενο γενικό κανόνα λήψης απόφασης (απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων), καθώς οι απαιτούμενες για τη λήψη απόφασης ψήφοι δεν υπολογίζονται επί των πραγματικά παρόντων, αλλά επί του αριθμού αυτών που απαιτούνται για το σχηματισμό της ελάχιστης απαιτούμενης απαρτίας. Επισημαίνεται ότι η προαναφερθείσα αρχή για τη λήψη απόφασης ισχύει μόνο στην περίπτωση πλασματικής απαρτίας, μόνο δηλ. στην περίπτωση που μετά τις αποχωρήσεις θίγεται η ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία, ενώ όταν αυτή δεν θίγεται, οι αποφάσεις λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων σύμφωνα με το γενικό κανόνα λήψης απόφασης.

Παράδειγμα:
  Σε 27μελές δημοτικό συμβούλιο, προκειμένου να υπάρξει η ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία ώστε να αρχίσει η συνεδρίαση, πρέπει να παρευρίσκονται τουλάχιστον δεκατέσσερα (14) μέλη. Έστω ότι παρευρίσκονται στην αρχή της συνεδρίασης είκοσι ένα (21) μέλη, με την παρουσία των οποίων σχηματίζεται απαρτία.
        Μετά τη συζήτηση π.χ. του τρίτου θέματος αποχωρούν τρία (3) μέλη και μένουν δέκα οχτώ (18). Για να ληφθεί απόφαση η απαιτούμενη πλειοψηφία υπολογίζεται επί των δέκα οχτώ (18) παρόντων μελών και επομένως χρειάζονται τουλάχιστον δέκα (10) θετικές ψήφοι (λήψη απόφασης σύμφωνα με τον γενικό κανόνα).

       Μετά τη συζήτηση π.χ. του τέταρτου θέματος αποχωρούν ακόμα πέντε (5) μέλη και μένουν παρόντα δέκα τρία (13). Στην περίπτωση αυτή η απαιτούμενη πλειοψηφία υπολογίζεται επί του αριθμού των μελών της ελάχιστης απαιτούμενης απαρτίας, δηλαδή δεκατέσσερα (14) μέλη, οπότε χρειάζονται οχτώ (8), τουλάχιστον, θετικές ψήφοι, προκειμένου να ληφθεί απόφαση (λήψη απόφασης σε περίπτωση πλασματικής απαρτίας).

1.-Λήψη απόφασης σε περίπτωση που μέλη του συλλογικού οργάνου αρνηθούν ψήφο ή απέχουν από την ψηφοφορία
        Αν κάποιο μέλος του συμβουλίου ή της επιτροπής αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν μόνο για την ύπαρξη της απαρτίας και η ψήφος του δεν υπολογίζεται στον σχηματισμό της απαιτούμενης πλειοψηφίας καθώς δεν προσμετράται ούτε στις θετικές ούτε στις αρνητικές ψήφους.
      Έτσι, έστω ότι σε συνεδρίαση 27μελούς δημοτικού συμβουλίου παρευρίσκονται 21 μέλη, τα οποία για τη λήψη απόφασης ψηφίζουν ως εξής:
      -δώδεκα (12) μέλη τάσσονται υπέρ μιας πρότασης, επτά (7) μέλη τάσσονται κατά αυτής, ένα (1) μέλος δίδει λευκή ψήφο, ένα (1) μέλος δηλώνει ότι απέχει από την ψηφοφορία.
       Τα μέλη που δίδουν λευκή ψήφο ή δηλώνουν ότι απέχουν από την ψηφοφορία, δεν υπολογίζονται, κατά πλάσμα δικαίου, στα παρόντα μέλη. Στην περίπτωση αυτή, η απόλυτη πλειοψηφία υπολογίζεται επί των υπολοίπων από τα παρόντα μέλη του δημοτικού συμβουλίου και η απόφαση λαμβάνεται επί των δεκαεννέα (19). Το συμβούλιο, επομένως, λαμβάνει έγκυρη απόφαση με δώδεκα (12) θετικές ψήφους επί των δεκαεννέα (19) καταμετρούμενων.

Συνεχίζοντας το ίδιο παράδειγμα, έστω ότι τα μέλη ψηφίσουν ως εξής:
       -επτά (7) μέλη ψηφίζουν υπέρ μιας πρότασης, έξι (6) μέλη κατά αυτής, πέντε (5) μέλη δίδουν λευκή ψήφο, τρία (3) μέλη δηλώνουν ότι απέχουν από την ψηφοφορία.
        Σύμφωνα με τα ανωτέρω, ως παρόντα μέλη λογίζονται δεκατρία (13), αριθμός κατώτερος από αυτόν της ελάχιστης απαιτούμενης απαρτίας (14 μέλη)
       Εφαρμόζεται επομένως ο τρόπος λήψης απόφασης στην περίπτωση πλασματικής απαρτίας και οι απαιτούμενες για τη λήψη απόφασης ψήφοι υπολογίζονται επί των δεκατεσσάρων (14) μελών και επομένως απαιτούνται οχτώ (8) τουλάχιστον θετικές ψήφοι για τη λήψη έγκυρης απόφασης. Στη συγκεκριμένη, επομένως, περίπτωση του παραδείγματος δεν λαμβάνεται απόφαση από το δημοτικό συμβούλιο.

          Συμπερασματικά, με δεδομένο ότι τα μέλη που δίδουν λευκή ψήφο ή αρνούνται να ψηφίσουν δεν υπολογίζονται στα παρόντα, καθώς και με βάση την προαναφερθείσα αρχή για τη λήψη απόφασης στην περίπτωση πλασματικής απαρτίας, η πλειοψηφία για να ληφθεί απόφαση είτε από το δημοτικό συμβούλιο είτε από την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, δεν μπορεί να είναι μικρότερη από αυτή που υπολογίζεται βάσει του ελάχιστου αριθμού των μελών που απαιτούνται για την απαρτία.

Με βάση τα ανωτέρω, για να ληφθεί έγκυρη απόφαση δημοτικού συμβουλίου μία πρόταση πρέπει να συγκεντρώνει:
Σε 13μελή συμβούλια, 4 τουλάχιστον θετικές ψήφους
Σε 17μελή συμβούλια, 5 τουλάχιστον θετικές ψήφους
Σε 21μελή συμβούλια, 6 τουλάχιστον θετικές ψήφους
-Σε 27μελή συμβούλια, 8 τουλάχιστον θετικές ψήφους. (Δήμος Ακτίου- Βόνιτσας) 
Σε 33μελή συμβούλια, 9 τουλάχιστον θετικές ψήφους
Σε 41μελή συμβούλια, 11 τουλάχιστον θετικές ψήφους
Σε 45μελή συμβούλια, 12 τουλάχιστον θετικές ψήφους
Σε 49μελή συμβούλια, 13 τουλάχιστον θετικές ψήφους.

*************
            Αντίστοιχα, για τη λήψη έγκυρης απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μία απόφαση πρέπει να συγκεντρώνει:
-Σε 9μελή επιτροπή, τρείς (3) τουλάχιστον θετικές ψήφους
-Σε 11μελή επιτροπή, τέσσερις (4) τουλάχιστον θετικές ψήφους Σε 13μελή επιτροπή, τέσσερις (4) τουλάχιστον θετικές ψήφους.

             Η εγκύκλιος προβλέπει απίστευτες και όμως αληθινές διατάξεις. Αρκεί να αναφέρω ότι, στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας, που έχει 27 μέλη, κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις, ο ελάχιστος αριθμός ψήφων που απαιτείται για να παρθεί μία νόμιμη απόφαση είναι οκτώ. Ναι καλά διαβάσατε οκτώ (08). 

Πλήρης πολιτική περιφρόνηση κάθε έννοιας Δημοκρατικής Λειτουργίας Συλλογικού Οργάνου στο βάθρο της Δημοκρατίας που είναι η Τοπική Αυτοδιοίκηση.

      -Καλώ τους Δημοτικούς Συμβούλους να λάβουν γνώση της εγκυκλίου. 
    -Καλώ τους Δημοτικούς Συμβούλους να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων. Να είναι παρόντα στις συνεδριάσεις και να μην αποχωρούν πριν τη λήξη, εκτός και συντρέχουν σοβαρότατοι προσωπικοί λόγοι. 
   -Καλώ τους Δημοτικούς Συμβούλους να απαιτήσουν στο προσεχές Δημοτικό Συμβούλιο να μεταδίδονται οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του ΔΣ του Κέντρου Μέριμνας, του ΔΣ του ΦΟΣΔΑ και των λοιπών επιτροπών ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ από ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ.  
-Διαφάνεια για όλους και για τα πάντα.

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ....
16 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Ξεφτίλα!

Ανώνυμος είπε...

Κύριε τριαντακωσταντη αφού βλέπεις ότι η κυβέρνηση τους καλύπτει με τον νόμο που έφτιαξε τι κάθεσε και ασχολείσε παρατησετα δεν πάει άλλο.

Ανώνυμος είπε...

H προσχηματική απουσία, το παρόν, η αποχώρηση, η άρνηση ψήφου θα διευκολύνουν τη Δημοτική Αρχή που χρεοκόπησε το Δήμο για να οικονομήσουν μερικοί τεράστια ποσά. Σωστά ο δάσκαλος λέει να μεταδίδονται οι συνεδριάσεις από το διαδίκτυο , για να ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται. Όλοι οι σύμβουλοι της αντιπολίτευσης να απαιτήσουν τη ζωντανή μετάδοση.

Ανώνυμος είπε...

Mε την ανοχή της κυβέρνησης θέλουν να δρουν ανεξέλεγκτα. Ο λόγος είναι απλός. Οι πόροι από το ΕΣΠΑ, που εδώ και ένα χρόνο τεράστια ποσά πήγαν και πηγαίνουν στους Δήμους και τις Περιφέρειες. Γίνεται και Θα γίνει μεγάλο πάρτι με το δημόσιο χρήμα σε Κεντρικό, Περιφερειακό και Δημοτικό επίπεδο. Είναι πρωτοφανές να μην υπολογίζονται οι παρόντες ψήφοι, και να παίρνονται αποφάσεις με 8 θετικές ψήφους σε μία εισήγηση.

Ανώνυμος είπε...

O Kώστας δεν πρόκειται να τα παρατήσει. Αυτά που γίνονται είναι απαράδεκτα. Είναι φασιστικής λογικής και νοοτροπίας. Τους θεωρούν παρόντες για την ύπαρξη απαρτίας και δεν σέβονται τη ψήφο τους. Δηλαδή αν είναι 18 παρόντες υπάρχει απαρτία στους 27 συνολικά.. Αν οι 8 ψηφίσουν υπέρ μιας πρότασης και οι άλλοι 10 ψηφίσουν παρών ή αρνηθούν ψήφο τότε η εισήγηση με 8 !!!θετικές ψήφους είναι έγκυρη και νόμιμη.

Ανώνυμος είπε...

Νομιμοποιούν τη διαφθορά,τη διαπλοκή, τη σήψη, τη βρωμιά.

Ανώνυμος είπε...

Σωστά να μεταδίδονται ζωντανά οι συνεδριάσεις. Τότε θα δούμε ποιοι θα στηρίξουν τους Αποστολάκηδες κλπ.

Ανώνυμος είπε...

Γιατί δάσκαλε κανείς όλους τους υπολογισμούς με 21 μέλη και όχι 27; Μια χαρά είναι είναι ο νόμος για να δούμε επιτέλους ποιοι δημοτικοί σύμβουλοι νοιάζονται πραγματικά και πόσοι τιμάνε τους ψηφοφόρους τους ώστε να είναι πάντα εκεί. Τόσα χρόνια αντιπολίτευση δεν υπήρχε.

Ανώνυμος είπε...

Aφού οι δημοτικοί σύμβουλοι ζήτησαν ψήφο προεκλογικά
κσι βγήκαν δημοτικοί συμβουλοι αναλογικά
γιατι δέν λένε κάτι τώρα μετεκλογικά
Οταν ζητούσαν ψήφους ήταν καλά ?

Ανώνυμος είπε...

Aφού οι δημοτικοί σύμβουλοι ζήτησαν ψήφο προεκλογικά
κσι βγήκαν δημοτικοί συμβουλοι αναλογικά
γιατι δέν λένε κάτι τώρα μετεκλογικά ?
Οταν ζητούσαν ψήφους ήταν καλά ?

Ανώνυμος είπε...

Αφού ο λαός είναι για τα μπάζα ψήφισε νέα δημοκρατία που χρεοκόπησε τη χώρα. Ούστ από δω.

Ανώνυμος είπε...

Ο Μαρξιστής της δεκάρας που παλεύει για το καλό μας, Ο δήμαρχος του τίποτα και του πουθενά, Ο Νέρων συνεχίζει να burning Vonitsa, Ο πρόεδρος μας δεν προλαβαίνει σπουδάζει τα νέα πεζοδρόμια της Βόνιτσας, Ο Κασόλας ακόμη απορεί γιατί δεν έχουμε κάδους με wi-fi, Οι δύο τρείς αντιδήμαρχοι μαζεύουν ελιές, Ο Μασούρας προσπαθεί πως να βρει να τη βγεί στο Κάρυ και ο ΚΚΕ είναι ΚΚΕ. Αρε κατακαημμένη Ρούμελη τι σου μέλε να πάθεις!

Ανώνυμος είπε...

Ποιος κασολας και κουραφέξαλα αυτόν τον έχει ο καριολης για κλωτσιές. Ένας μάσουρας
Αξίζει και τίποτα αλλο.αλα Ο λαός κοιμάτε τον ύπνο του δεν ξέρω τι θέλω.

Ανώνυμος είπε...

Τριαντακωσταντη παρατήσου.ο καρυ έγινε πιο δυνατός και πιο μάγκας.

Ανώνυμος είπε...

Δλδ όταν απουσιάζουν αδικαιολόγητα οι εκλεγμένοι , αποδεικνύοντας εμπράκτως το ενδιαφέρον τους για τα κοινά, το ΔΣ δεν πρέπει να παίρνει αποφάσεις ; Μαγειρεύεις άλλη μια φορπα τους αριθμούς για να καταλήξεις σε συμπεράσματα που σε συμφέρουν εσένα και την ιδεοληψία σου και τρέφουν την αντιπάθειά σου κατά συγκεκριμένων προσώπων. Πάρτο απόφαση ότι για 4 χρόνια δήμασχος είναι ο Αποστολάκης και η παράταξή του θα κυβερνά. Ζήσε την ουτοπία σου και άσε τους άλλους να προχωρούν.

Ανώνυμος είπε...

4:50 ταΐζεσε καλά από το καριολη και σε βλέπω τώρα τελευταία έχεις αδυνατίσει γιατί ρε μαντρόσκυλα.