Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2019

Ειδική και τακτική συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ - τη ΔΕΥΤΕΡΑ 30.9.2019

Α.-Ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ακτίου Βόνιτσας θα διεξαχθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στην Βόνιτσα, στις 30 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 με  μοναδικό θέμα ημερήσιας διατάξεως:

      1.-Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας για το οικονομικό έτος 2018. (Εισηγητής κ Βίτσας Δημήτριος)

Β.-Επίσης, δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα διεξαχθεί την ίδια ημέρα, στις 19:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για 30 θέματα της ημερήσιας διάταξης.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1.-Αποδοχή απόφασης ένταξης του έργου: «Ανάπλαση Πλατεία Δρυμού Δήμου Ακτίου- Βόνιτσας» της υπόδρασης 19.2..4.3 «Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης χώρων εντός οικισμών, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές, μικρής κλίμακας» προϋπολογισμού 170.000,00 € στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Αναπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 (κωδικός ΟΠΣΑ 0011238041). (Εισηγητής Δήμαρχος)  
2.-Αποδοχή συμμετοχής του Δήμου στην Πρόσκληση IV του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ – Άξονας Προτεραιότητας: «Τοπική ανάπτυξη και προστασία περιβάλλοντος»  με τίτλο: Σύνταξη / Επικαιροποίηση Γενικών Σχεδίων Ύδρευσης και Επικαιροποίηση Σχεδίων Ασφάλειας Νερού». (Εισηγητής Δήμαρχος) 
3.-Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας και Ανάπτυξης» Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας. (Εισηγητής Δήμαρχος).............4.-Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου «Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας». (Εισηγητής Δήμαρχος)
5.-Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου «Τουριστική – Επενδυτική  Δημοτική Ανώνυμη  Εταιρεία» Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας». (Εισηγητής Δήμαρχος) 
6.-Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του «Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ακτίου-Βόνιτσας», εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και καθορισμός της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου. (Εισηγητής κ Δήμαρχος)
7.-Ορισμός αιρετών αντιπροσώπων για συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 3ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Αιτωλ/νίας». (Εισηγητής κ Δήμαρχος)
8.-Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου της «Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας». (Εισηγητής κ Δήμαρχος)
9.-Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου της «Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας». (Εισηγητής κ Δήμαρχος)
10.-Εκλογή αντιπροσώπου του Δήμου στον ΣΔΙΠΕ για την τετραετία 01/09/2019-31/12/2023 σύμφωνα με το άρθρο 246 του Ν.3463/2006, τις διατάξεις του άρθρου Ν.3852/2010 και του Ν.4623/209. (Εισηγητής κ. Βίτσας Δημήτριος).
11.-Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Ύδρευσης Δήμων Λευκάδας και Αιτ/νιας. (Εισηγητής κ. Βίτσας Δημήτριος)
12.-Καθορισμός αιρετών οργάνων του Δήμου, ως δικαιούχων κινητών τηλεφώνων. (Εισηγητής κ. Βίτσας Δημήτριος)
13.-Ορισμός εκπροσώπου στην Γενική συνέλευση των μετόχων της ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. Ο.Τ.Α. (Εισηγητής κ. κ. Βίτσας Δημήτριος)
14.-Περί ορισμού μελών στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας. (Εισηγητής κ. Δήμαρχος).
15.-Αντικατάσταση μελών Επιτροπής παρακολούθησης, παραλαβής και πιστοποίησης παραδοτέων για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ακτίου – Βόνιτσας» με κωδικό ΟΠΣ(MIS) 5001935. (Εισηγητής κ. Βίτσας Δημήτριος)
16.-Ορισμός μελών Γνωμοδοτικής Επιτροπής βάσει του άρθρ. 3 παρ. 2 του Ν. 2734/1999. (Εισηγητής κ. Βίτσας Δημήτριος)
17.-Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αναστήλωση – Ανάδειξη κινηματογράφου ΛΑΪΣ και μετατροπή του σε Πολιτιστικό Κέντρο Βόνιτσας». (Εισηγητής κ. Πάντας Νικόλαος)
18.-Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ  ΔΙΚΤΥΟ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΒΟΝΙΤΣΑΣ  ΔΗΜΟΥ  ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ. (Εισηγητής κ. Πάντας Νικόλαος) 
19.-Περί κύρωσης δικτύου κοινόχρηστων χώρων στον οικισμό Πογωνιάς Δημοτικής Ενότητας Παλαίρου. (Εισηγητής κ. Τσακάλης Κων/νος) 
20.-Περί συγκρότησης Επιτροπής για προσωρινή παραλαβή του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΑΛΑΙΡΟΥ -ΠΟΓΩΝΙΑ –ΣΤΕΝΟ». (Εισηγητής κ  Τσακάλης Κων/νος) 
21.-Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΘΕΟΜΗΝΙΩΝ». (Εισηγητής κ. Πάντας Νικόλαος)
22.-Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου ΠΚΝΤΜΕ του έργου: «Επίστρωση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο της Βόνιτσας Δήμου Ακτίου Βόνιτσας Νομού Αιτ/νιας». (Εισηγητής κ. Πάντας Νικόλαος)
23.-Έγκριση παράτασης χρόνου περαίωσης του έργου: «Επίστρωση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο της Βόνιτσας Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας Π.Ε. Αιτ/νιας». (Εισηγητής κ. Πάντας Νικόλαος)
24.-Έγκριση έκθεσης υλοποίησης  του προϋπολογισμού 2ου τριμήνου έτους 2019. (Εισηγητής κ Βίτσας Δημήτριος)
25.-Εκ νέου εκμίσθωση αιθουσών 2,3,4 και 6,9 του  κτιρίου του κοινωνικοοικονομικού κέντρου Πλαγιάς. (Εισηγητής Δήμαρχος)
26.-Περί αιτήσεως του ΚΟΤΡΩΤΣΟΥ ΙΩΑΝΝΗ για μείωση μισθώματος του Δημοτικού Κυλικείου στη θέση «ΡΟΥΓΑ» Παλιαμπέλων. (Εισηγητής κ. Βίτσας Δημήτριος)
27.-Μεταβίβαση πίστωσης ποσού 875,00 € στο Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Ακτίου Βόνιτσας για την καταβολή εκλογικού επιδόματος. (Εισηγητής κ. Βίτσας Δημήτριος)
28.-Λήψη απόφασης για το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδος για την μεταφορά χρηματικών υπολοίπων. (Εισηγητής κ. Βίτσας Δημήτριος)  
29.-Εμπλουτισμός δικτύου ύδρευσης Κατούνας από την υφιστάμενη γεώτρηση που υδρεύει τον Τρύφο. (Εισηγητής κ. Πάντας Νικόλαος)
30.-Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.(Εισηγητής κ. Βίτσας Δημήτριος)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΟΥΠΑΣ
     
*Επιπλέον στοιχεία για τις εισηγήσεις (αποφάσεις Επιτροπών, έγγραφα κλπ.) παρακαλούμε να απευθύνεστε στην γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου ή στους αρμόδιους Υπαλλήλους. 


4 σχόλια:

 1. την Τρυφου να την αφησετε ησυχη, νερο δεν θα παρετε

  ΑπάντησηΔιαγραφή


 2. H κατούνα ειχε και έχει αφθονο νερο και αριστης ποιοτητασ και θα ειναι εγκλημα να ανακατευθει με το νερο τησ Τρύφου
  η ιδεα του Λακια που δεν μπορουσε να ελεγξει την ροη του νερου ενα μηνα περιπου καθε καλοκαιρι δειχνει την ανικανοτητα του και προτιμησε κα κανει γεωτρηση ταχα για εμπλοτισμο του δικτυου τησ Κατουνας.
  Αλλα και εδω η ανικανοτητα του δεν ειχε ορια
  εκαναν πρωτα τον αγωγο και μετα αρχισαν οι εργασιες για την γεωτρηση
  ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΡΟΜΑΡΑ ΤΟΥΣ
  Και αφου οπωσ λενε δεν βρηκαν νερο για να σκεπασουν την γυμνια τους θα παρουν αποφαση να εμμπλουτισθει ο αγωγοσ τησ κατουνασ απο την γεωτρηση της τρυφου
  ΕΓΚΛΗΜΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Οχι νερο απο την τρυφου μας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. το νερο της τρυφου ειναι φουλ γυψο,αυτο το εξετασατε

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο