Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2015

Πρόστιμο σε τυροκομείο στον δήμο Αμφιλοχιας

Με απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Αιτωλ/νίας,  επιβάλλεται, σε εφαρμογή των σχετικών διατάξεων, σε ιδιοκτήτη  τυροκομείουπου λειτουργεί στα όρια Δήμου Αμφιλοχίας πρόστιμο χιλίων ευρώ 1000,00 € για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της απόφασης και ειδικότερα γιατί λειτουργούσε  χωρίς τις προβλεπόμενες εγκρίσεις και δικαιολογητικά......

 Το παραπάνω επιβαλλόμενο πρόστιμο σύμφωνα με  την παρ. 7 του άρθρου 29 του Ν. 3982/11, αποτελεί έσοδο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, και κατατίθεται εντός προθεσμίας ενός (1) μήνα από την κοινοποίηση της παρούσας ή την κοινοποίηση της απόρριψης τυχούσης προσφυγής όπως αναφέρεται στην παρ. 4, από τον ιδιοκτήτη/φορέα στον λογαριασμό  412.5451.82-55 που τηρεί η Π.Δ.Ε. στην  Εθνική Τράπεζα Ελλάδος.
Ο ιδιοκτήτης /φορέας μετά την καταβολή του προστίμου, καλείται να  προσκομίσει στην  Υπηρεσία μας το πρωτότυπο του παραστατικού εξόφλησης αυτού, προκειμένου να γίνει η οριστική απαλλαγή του από την οφειλή. Σε αντίθετη περίπτωση θα προβούμε στη βεβαίωση του παραπάνω ποσού  στη αρμόδια Δ.Ο.Υ.
Ακόμη ορίζεται προθεσμία  τεσσάρων μηνών από την κοινοποίηση της παρούσας, εντός της οποίας  υποχρεούται ο ιδιοκτήτης της δραστηριότητας να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα και όλα τα απαιτούμενα από τη νομοθεσία δικαιολογητικά  για να καταστεί αυτή συμβατή με τις κείμενες διατάξεις.
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης εντός της χορηγηθείσας προθεσμίας, θα εφαρμοσθούν οι διατάξεις της παρ 1. του άρθρου 29 του Ν. 3982/2011, όπως προβλέπεται στην παρ.3 του ιδίου άρθρου.

Τέλος κατά της απόφασης αυτής , οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ασκήσει προσφυγή ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας – Ιονίου, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 15 ημερών από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση, σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α), τα άρθρα 227 παρ. 1α & 3 και 238 παρ. 1&4 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α), καθώς και τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητική Διαδικασίας.

 agriniopress

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο