Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2014

Στα άκρα στο ΝΠΔΔ Δήμου Ξηρομέρου: Μήνυση κατά της προηγούμενης διοίκησης του Νομικού Προσώπου αποφάσισε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο.

Παραθέτουμε την απόφαση χωρίς κανένα σχόλιο.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΤΟ
ΔΗΜΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

    Από το πρακτικό της με αριθ. 9 /2014 Τακτικής Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. ‘Πολιτισμός Περιβάλλον, Αθλητισμός, Παιδεία και Κοινωνική Πρόνοια στο Δήμο  Ξηρομέρου’.
Αριθμός Αποφάσεως : 46 / 2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
  ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ Σ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ και ΣΙΑ Ο.Ε. ΩΣΤΕ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥΝ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ.....
         Στον Αστακό και στο Δημοτικό Κατάστημα της έδρας του Δήμου, σήμερα την εικοστή εβδόμη (27η) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 16.00 μ.μ., συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. ‘Πολιτισμός Περιβάλλον, Αθλητισμός , Παιδεία και Κοινωνική Πρόνοια στο Δήμο Ξηρομέρου’, μετά την από αριθ. πρωτ. 223/ 22.10.2014 έγγραφη Πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου Μουρκούση Βασίλειου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
67 του Ν. 3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) Μελών ευρέθησαν παρόντα επτά (7) Μέλη , ήτοι


ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Μουρκούσης Βασίλειο (Πρόεδρος)  
2. Κυριάκος Κωνσταντίνος (Δ.Σ. πλειοψηφίας)
3. Μάντζαρης Ελευθέριος (Δημότης μειοψηφία-Αναπληρωματικό μέλος)
4. Καρφής Θωμάς (Δ.Σ μειοψηφίας)
5. Στεργίου Δημήτριος (Δημότης)
6. Κολλιάς Ιωάννης (Δημότης)
7. Γεραφέντη Ελευθερία (Δημότισσα – Αναπληρωματικό Μέλος)


     Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε ο υπάλληλος του Δήμου Γερόλυμος Σωτήριος για την τήρηση των Πρακτικών.
      Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 2o θέμα Ημερήσιας Διάταξης, είπε τα
εξής:

1.-Με την αριθ. 42/04.10.2014 (Α.Δ.Α. 7ΕΘ1ΟΚΡ9-ΨΑΨ) Απόφαση μας περί «Ορισμός δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης περί τυχόν ευθύνης ή μη και τίνος εις την μη άσκηση ανάκλησης της 116/2014 διαταγή πληρωμής του Δικαστή Μονομελούς Πρωτοδικείου Μεσολογγίου επί της υποθέσεως ‘Σ. Παπανικολάου και Σια Ο.Ε.’ κατά του Νομικού Προσώπου» αναθέσαμε στον δικηγόρο Δημόπουλο Κωνσταντίνο όπως μας παράσχει την γνωμοδότηση του επί του ανωτέρω θέματος.


2. Με την από 15.10.2014 γνωμοδότηση – εισήγηση του, που σας διενεμήθη, ο ανωτέρω αναφερόμενος δικηγόρος λαμβάνοντας υπόψη 
α.-την αριθ. 97/30.12.2013 Πράξη της Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην οποία αναφέρονται τα σχετικά με την ανάθεση, εκτέλεση του έργου αλλά και την παραλαβή του, 
β.-την νομοθεσία σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις για την ανάθεση του εν λόγω έργου στην εταιρεία ‘Σ. Παπανικολάου και Σια Ο.Ε.’
γ.-την μη άσκηση, κατά την διάρκεια της τασσόμενης προθεσμίας, ανακοπής κατά της αριθ. 116/2014 διαταγής πληρωμής του Δικαστή Μονομελούς Πρωτοδικείου Μεσολογγίου ώστε να προβληθούν οι νομικοί λόγοι ακύρωσης της.

     Μας γνωμοδοτεί ότι θα πρέπει να γίνουν οι ακόλουθες ενέργειες για την ενδεχόμενη διασφάλιση των συμφερόντων του Νομικού Προσώπου αλλά και των χρημάτων του:


A.Άσκηση αγωγής αποζημιώσεως στα Διοικητικά Δικαστήρια για απόδοση των αχρεωστήτως καταβληθέντων στο Νομικό Πρόσωπο
Β. Άσκηση μηνύσεως ενώπιον των Ποινικών Δικαστηρίων για παράβαση των νομίμων καθηκόντων της προηγούμενης Διοίκησης και απιστίας κατά την υπηρεσία, κατά τον Ποινικό Κώδικα
Γ. Κατάθεση ενώπιον του Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Μεσολογγίου αναφοράς- καταγγελίας με την νομική μορφή του υπομνήματος , με όλα τα συνοδευτικά και αποδεικτικά των παραβάσεων έγγραφα.

     -Το μέλος Μάντζαρης Ελευθέριος , λαμβάνοντας τον λόγο, διαφώνησε με την εισήγηση αναφορικά με τις προτεινόμενες ενέργειες παρατηρώντας ότι ο Πρόεδρος πρέπει να καταθέσει καταγγελία με όλα τα έγγραφα στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών ανεξάρτητα νομικής εισήγησης και αποφάσεως Συμβουλίου.

 -Το μέλος Καρφής Θωμάς, λαμβάνοντας τον λόγο, διαφώνησε με την εισήγηση και πρότεινε την λήψη και δεύτερης νομικής γνώμης και στην συνέχεια την εισαγωγή του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο λόγω της σοβαρότητας του.

    Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε τα Μέλη να αποφασίσουν σχετικά.
       Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου, την ανωτέρω γνωμοδότηση και μετά διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1.-Την άσκηση αγωγής αποζημιώσεως στα Διοικητικά Δικαστήρια για απόδοση των αχρεωστήτως καταβληθέντων στο Νομικό Πρόσωπο.
2.-Την άσκηση μηνύσεως ενώπιον των Ποινικών Δικαστηρίων για παράβαση των νομίμων καθηκόντων της προηγούμενης Διοίκησης και απιστίας κατά την υπηρεσία, κατά τον Ποινικό Κώδικα.
3. Την κατάθεση ενώπιον του Εισαγγελέως  Πλημμελειοδικών  Μεσολογγίου αναφοράς- καταγγελίας με την νομική μορφή του υπομνήματος , με όλα τα συνοδευτικά και αποδεικτικά των παραβάσεων έγγραφα. για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.


Παρών ψήφισαν τα μέλη Καρφής Θωμάς και Μάντζαρης Ελευθέριος.


Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα Αριθμό 46 / 2014
……………………………………………………………

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.
Για το ανωτέρω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω.
Ο Πρόεδρος                                                     Τα Μέλη
    Ακολουθούν Υπογραφές

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                       Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΟΥΡΚΟΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                  ΓΕΡΟΛΥΜΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ


ksiromeritikimatia
5 σχόλια:

 1. ΚΥΡΙΕ ΜΟΥΡΚΟΥΣΗ ΑΦΗΣΤΕ ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ Η ΜΗΝΥΣΗ ΠΟΥ ΚΑΝΑΤΕ ΤΟ 2012 ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΓΑΛΟΥΝΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΠΑΤΕ ΣΤΑ ΑΛΛΑ....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Μπορώ να καταλάβω την αντιπάθειά τους κατά της Ντίνας και του Σαμαρά. Άργησαν πολύ να αντιδράσουν, ενώ μπορούσαν αμέσως μετά την απόφαση να κάνουν το ίδιο. Αλλά τώρα άλλος πληρώνει το λογαριασμόο των πολιτικών τους παιχνιδιών. Έτσι δεν διοικείται ένας δήμος. Έτσι δεν κατευθύνονται οι δημότες

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. τους ειδικούς συμβούλους γιατί δεν τους ανακοινώνει ο δήμαρχος τι φοβάται; ; περιμένει να περάσει η προθεσμία για να μην υπάρχουν ενστάσεις; ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΚΥΡΙΕ ΜΟΥΡΚΟΥΣΗ ΙΣΤΕ ΕΣΙΣ ΚΑΤΙ ΓΑΤΟΥΛΕΣ ΠΟΘ ΞΕΡΕΤΕ ΝΑ ΓΛΙΦΕΤΕ...ΚΑΙ Ο ΠΟΥ ΦΙΣΑΙ Ο ΑΝΕΜΟΣ ΠΑΤΕ ...........???????????????

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Γιατι δεν ανακοινωνετε τους ειδικους συνεργατες κ γαλουνη. Φοβαστε τις ενστασεις? Γιατι ξερουμε κ ξερετε καλα πως δεν ειχαν τα προσοντα για να προσληφθουν

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο