Τρίτη, 26 Ιουνίου 2012

ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ: Πρόσληψη 3 ατόμων με δίμηνη σύμβαση (Νηπιαγωγών και μαγείρων)


     Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δίμηνης διάρκειας (2 Νηπιαγωγών ή Βρεφονηπιοκόμων) και (1 άτομο Μαγείρων) αποφάσισε το Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία «Πολιτισμός, Περιβάλλον και Αθλητισμός, Παιδεία και Κοινωνική Πρόνοια στο Δήμο Ξηρομέρου».
Αναλυτικά η ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού, έχει ως εξής:......ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                
ΝΠΔΔ                                                
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ, ΠΑΙΔΕΙΑ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
ΑΣΤΑΚΟΣ 25/06/2012
Α.Π: 143
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

   Το Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία «Πολιτισμός, Περιβάλλον και Αθλητισμός, Παιδεία και Κοινωνική Πρόνοια στο Δήμο Ξηρομέρου» ύστερα από την υπ’ αριθ. 47 /2012  απόφαση του Δ.Σ, και την με αριθμ.   50489/9603/12-06-2012       εγκριτική απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τριών  (3) ατόμων, προς  κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για τους εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα χρονική περίοδο:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ
ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΠΕ ή ΤΕ
Νηπιαγωγών
ή Βρεφονηπιοκόμων
2
1.     Δελτίο Ανεργίας σε ισχύ .
  1. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι των απαιτούμενων  τίτλων σπουδών. 
  2. Να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07.  

Δύο (2)  μήνες
 ΔΕ Μαγείρων
1
1.Δελτίο Ανεργίας σε ισχύ .
2.Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι του  απαιτούμενου  τίτλων σπουδών
2. Να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07.  

Δύο (2)  μήνες

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18  έως 40 ετών

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

Αναφέρουμε ενδεικτικά:
1.-Κυρωμένο Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
2.-Κυρωμένο φωτοαντίγραφο του τίτλου των σπουδών τους. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού.
3.-Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

      Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Ξηρομέρου (Δ/νση: Δημοτικό Κατάστημα Αστακού, τηλ: 2646360500) και αρμόδιος για την παραλαβή είναι ο υπάλληλος κ. Κοτσαρίνης Αλέξανδρος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

     Οι  ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων της επιχείρησης.


Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.
ΚΟΥΜΑΝΔΡΑΚΗ-ΣΑΜΑΡΑ ΚΩΣΤΟΥΛΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: