Τρίτη, 26 Ιουνίου 2012

Προσλήψεις (15) δίμηνων εργατών καθαριότητας, οδηγών και Ναυαγοσωστών στο Δήμο Ξηρομέρου


    Ο Δήμος Ξηρομέρου, με απόφαση του δημάρχου Πυθαγόρα Σαμαρά,  ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δίμηνης διάρκειας,  συνολικού αριθμού Δεκαπέντε (15) ατόμων, που θα απασχοληθούν ως εργάτες καθαριότητας (10), οδηγοί (3) και ναυαγοσώστες (2), προς  κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του.  Αναλυτικά η ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού, έχει ως εξής:ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ                                 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ 
ΑΣΤΑΚΟΣ 25/06/2012
Α.Π.: 10650

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Ο Δήμος Ξηρομέρου  ύστερα από την υπ’ αριθ. 95 /2012  απόφαση του Δ.Σ, και τις  με αριθμ. 50929/9655 κ’ 50939/9673/12-06-2012 εγκριτικές αποφάσεις  της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου ,Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δεκαπέντε  (15) ατόμων, προς  κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για τους εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα χρονική περίοδο:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ
ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Εργάτες
Καθαριότητας
10
1.Δελτίο  Ανεργίας σε ισχύ .
2. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι απολυτηρίου  Δημοτικού ,Γυμνασίου ή Λυκείου . 
3. Να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07.  

Δύο (2)  μήνες
 Οδηγοί
3
1Δελτίο Ανεργίας σε ισχύ .
2.Άδεια επαγγελματικού διπλώματος  κατηγορίας Β’ και άνω .
3. Να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07.  

Δύο (2)  μήνες
Ναυαγοσώστες
2
1. Δελτίο Ανεργίας σε ισχύ .
2.Πιστοποίηση Ναυαγοσωστικών Ικανοτήτων. 3. Να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07.  
Δύο (2)  μήνες

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18  έως 55 ετών

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
Αναφέρουμε ενδεικτικά:
1.-Κυρωμένο Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
2.-Κυρωμένο φωτοαντίγραφο του τίτλου των σπουδών τους. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού.
3.-Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

     Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Ξηρομέρου (Δ/νση: Δημοτικό Κατάστημα Αστακού , τηλ: 2646360500) και αρμόδιος για την παραλαβή είναι ο υπάλληλος κ. Κοτσαρίνης Αλέξανδρος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι  ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων της επιχείρησης.

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΣΑΜΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: