Πέμπτη 28 Μαρτίου 2024

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΡΟΣΕΦΥΓΑΝ ΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ , ΓΑΛΟΥΝΗΣ -ΠΑΝΤΑΖΗΣ-ΖΩΓΑΣ


 Αστακός, 27η Μαρτίου 2024

ΑΝΑΦΟΡΑ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

- του Ερωτόκριτου Γαλούνη του Παναγιώτη, δημοτικού συμβούλου και επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης του Δήμου Ξηρομέρου, κατοίκου Αστακού Ξηρομέρου Αιτωλοακαρνανίας, erotokritos.galounis@gmail.com, 6978991020.....

- του Απόστολου Πανταζή του Νικολάου, ανεξάρτητου δημοτικού συμβούλου του Δήμου Ξηρομέρου, κατοίκου ομοίως, apostolis_pantazis@outlook.com, 6956490775

- του Νικόλαου Ζώγα του Αριστόδημου, ανεξάρτητου δημοτικού συμβούλου του Δήμου Ξηρομέρου, κατοίκου ομοίως, nikoszogas@yahoo.gr, 6978038519


Είμαστε δημοτικοί σύμβουλοι του Δήμου Ξηρομέρου. Προς διαφύλαξη της νομιμότητας και των συμφερόντων του δήμου και των δημοτών του, θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

Σύμφωνα με το άρθρο 10§4 του ν. 4804/2021, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 117 του ν. 5079/2023 (όμοια και η ρύθμιση του άρθρου 105 του ν. 5003/2022), «α) Δεν μπορούν να είναι δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι δημοτικών κοινοτήτων ή πρόεδροι δημοτικών κοινοτήτων, υπάλληλοι με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου που υπηρετούν στον ίδιο δήμο και στα πάσης φύσεως νομικά πρόσωπα τα οποία έχει συστήσει ή στα οποία μετέχει ο δήμος. Το ασυμβίβαστο δεν συντρέχει, αν τα πρόσωπα του πρώτου εδαφίου αιτηθούν την απόσπασή τους σύμφωνα με την περ. β). Σε διαφορετική περίπτωση εκπίπτουν αυτοδικαίως από το αιρετό αξίωμά τους. Η αρμόδια υπηρεσία του δήμου οφείλει αμελλητί να ενημερώσει τον Επόπτη Ο.Τ.Α. για την έκδοση της σχετικής διαπιστωτικής πράξης. β) Οι υπάλληλοι που έχουν εκλεγεί μπορούν να αποσπαστούν, σε άλλη υπηρεσία, εντός των διοικητικών ορίων του δήμου όπου εξελέγησαν και αν δεν υπάρχει, στην πλησιέστερη υπηρεσία προς τον δήμο όπου εξελέγησαν, με ισχύ της απόσπασης από την ημερομηνία εγκατάστασης και για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους. Για την πραγματοποίηση της απόσπασης, υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο υπάλληλο αίτηση με την υπηρεσία προτίμησης, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την επικύρωση της εκλογής από το αρμόδιο δικαστήριο. Η απόσπαση είναι υποχρεωτική για τη διοίκηση, διενεργείται με απόφαση των αρμοδίων οργάνων του Υπουργείου Εσωτερικών και κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργού, κατά παρέκκλιση του ν. 4440/2016 (Α’ 224), μη εφαρμοζομένου του άρθρου 35 του ν. 4873/2021 (Α’ 248), και λήγει αυτοδίκαια με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη της θητείας τους. Η μισθοδοσία υπαλλήλων φορέων εκτός Γενικής Κυβέρνησης, κατά τη διάρκεια της απόσπασής τους, βαρύνει τον φορέα προέλευσης. Η απόσπαση παραμένει σε ισχύ και στην περίπτωση ανάληψης αιρετού αξιώματος, για την άσκηση του οποίου ο αιρετός λαμβάνει υποχρεωτικά ειδική άδεια άνευ αποδοχών κατά τη διάρκεια της θητείας του». Με βάση τις ανωτέρω ρυθμίσεις, οι οποίες ερμηνεύθηκαν και με την υπ’ αριθμ. 518/2023 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ: 99Ν146ΜΤΛ6-ΟΩΛ – ιδίως σελίδες 14 και 15) καθιερώνεται περίπτωση ασυμβίβαστου, η οποία επιφέρει αυτόματη έκπτωση από το αιρετό αξίωμα, σε περίπτωση που μόνιμος υπάλληλος Δήμου εκλεγεί δημοτικός σύμβουλος στον ίδιο Δήμο, εκτός αν ο αιρετός αιτηθεί την απόσπασή του εντός 10ημέρου από την επικύρωση της εκλογής από το αρμόδιο δικαστήριο.

Εξ όσων γνωρίζουμε, ο Σωτήριος Γερόλυμος του Φωτίου απασχολείται στον Δήμο Ξηρομέρου ως μόνιμος υπάλληλος ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού με αντίστοιχη ειδικότητα. Στις δημοτικές εκλογές του Οκτωβρίου του 2023, ο εν λόγω υπάλληλος εξελέγη δημοτικός σύμβουλος με τον συνδυασμό «ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΔΥΝΑΜΗ ΕΛΠΙΔΑΣ» και μάλιστα στην συνέχεια τοποθετήθηκε Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών του Δήμου, καθήκοντα τα οποία εξακολουθεί να ασκεί, δεσμεύοντας τον Δήμο. Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν φαίνεται να έχει υποβάλει αίτηση για απόσπαση κατά τα ανωτέρω, αλλά αντιθέτως φαίνεται να εξακολουθεί να διατηρεί την θέση του στον Δήμο ως έχει, δεδομένου ότι πρόσφατα με την υπ’ αριθμ. 38/09-02-2024 απόφαση του Δημάρχου Ξηρομέρου (ΑΔΑ: 9ΔΔΥΩΚΖ-Μ89) του αναγνωρίστηκε, υπό την ιδιότητά του ως μόνιμου υπάλληλου του Δήμου (και όχι άλλης, διακριτής νομικής οντότητας), η συνάφεια μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης και η αντίστοιχη μισθολογική του αναβάθμιση. Μάλιστα, στην από 21-03-2024 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ο πρώτος από εμάς έθεσε νομότυπα ερώτημα προς τον Δήμαρχο και τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου σχετικά με την τήρηση των νόμιμων διαδικασιών που αφορούν στον Σωτήριο Γερόλυμο, χωρίς όμως να λάβει καμμία απάντηση, ενώ ούτε ο παριστάμενος Σωτήριος Γερόλυμος ανέφερε κάτι ουσιαστικό επί του θέματος, αλλά αρκέστηκε στην αποφυγή απάντησης κατ’ επίκληση «προσωπικών δεδομένων». Επίσης, μέχρι σήμερα δεν γνωρίζουμε αν οι αρμόδιοι υπάλληλοι του Δήμου Ξηρομέρου σας έχουν ενημερώσει, ως εκ του νόμου οφείλουν, για την παράλειψη του Σωτήριου Γερόλυμου να αιτηθεί την απόσπασή του.

Εφόσον πράγματι επαληθευτούν όσα αναφέρουμε, και δεδομένου ότι έχει προ πολλού παρέλθει η αποκλειστική προθεσμία που τάσσει η κείμενη νομοθεσία για υποβολή αίτησης απόσπασης εκ μέρους του Σωτήριου Γερόλυμου, συντρέχει περίπτωση ασυμβίβαστου, που πρέπει να διαπιστωθεί με απόφασή σας, και πειθαρχική ευθύνη των αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου που δεν σας ενημέρωσαν για τα ανωτέρω.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

(και με τη ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος και αξιώσεώς μας)

ΖΗΤΟΥΜΕ: Να διερευνήσετε την βασιμότητα των ανωτέρω. Σε περίπτωση επαλήθευσης όσων αναφέρουμε, να διαπιστώσετε ότι συντρέχει ασυμβίβαστο στο πρόσωπο του Σωτήριου Γερόλυμου και να εκδώσετε απόφαση, με την οποία θα επέλθει έκπτωσή του από το αξίωμα του αιρετού. Να αναζητήσετε πειθαρχικές ευθύνες των εμπλεκόμενων υπαλλήλων που παρέλειψαν να σας ενημερώσουν επί του θέματος. Να διαταχθούν γενικά τα νόμιμα.

Κοιν:Κον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Μεσολογγίου
Κον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κ.Λιβάνιο


Αστακός, την 27η Μαρτίου 2024

Οι καταγγέλλοντες

5 σχόλια:

 1. ποση ασχετοσυνη ποση??????
  αμ τυχαια αυτοι χρεοκοπησαν το δημο

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μη βιάζεσαι τόσο κ. 1.03μ.μ. Εξάλλου ερώτημα γίνεται. Δεν μπορεί η αντιπολίτευση να κάνει ερωτήματα ; Αυτός είναι ο ρόλος της. Θα περιμένουμε να δούμε την εξέλιξη. Και τότε αν απορριφθεί η ένστασή τους θα έχεις όλο το χρόνο να χαροποιείς και δικαίως. Αν όμως υπάρξουν αρνητικές εξελίξεις - πράγμα που απεύχομαι - θα τρωθεί το κύρος της δημοτικής αρχής και δεν δικαιολογείται κάτι τέτοιο. Η αντιπολίτευση γιαυτό είναι. Και για όλα κρίνεται η σημερινή δημοτική αρχή που είναι σε συνέχεια κι όχι αυτοί που διοίκησαν πριν 10 χρόνια.

   Διαγραφή
  2. 2:35 με σκυμμένα κεφάλια θα φύγετε πάλι

   Διαγραφή
  3. ΑΣΧΕΤΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΧΕΤΟΣΥΝΗ ΤΟΥΣ . ΕΡΧΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΛΛΗ ΦΑΠΑ ΦΑΠ ΦΑΠ

   Διαγραφή
 2. 3.14π.μ , Το ξέρεις αυτό , που λέει : άλλα λέει η θειά μου, άλλα ακούν ταυτιά μου ; δεν είσαι συ βασιλικότερος του βασιλέως. Διάβασε με καλύτερα . 2.35μ.μ

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο