Τρίτη, 14 Ιουλίου 2015

Ποιοι Δημότες πήραν 500 ευρώ έκαστος για Καθαρισμό χώρων στο Δήμο Ακτίου Βόνιτσας (ΟΛΑ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ)

         Ο Δήμος Ακτίου Βόνιτσας με ένα κονδύλι που έφτανε τα 35,000 ευρώ (τεράστιο ποσό για τα δεδομένα του Δήμου μας), στα τέλη του 2014, ανέθεσε σε 63 ιδιώτες, με απευθείας ανάθεση την Αποψίλωση και καθαρισμό πρανών στη ΔΕ Ανακτορίου και Καθαρισμός χώρων από προϊόντα διαφόρων εργασιών στη ΔΕ Παλαίρου και ΔΕ Μεδεώνος.
     Τα άτομα αυτά απασχολήθηκαν ως εργάτες στη προσπάθεια της δημοτικής αρχής να διατηρηθεί η καθαριότητα στην Βόνιτσα  και στις δημοτικές και τοπικές Κοινότητες. Επειδή υπάρχει γκρίνια από τους ιδιώτες εργαζόμενους ότι μπήκαν στη τσέπη τους λιγότερα χρήματα  να επισημάνουμε ότι στο αρχικό ποσό έγιναν οι ανάλογες μειώσεις κρατήσεις.
      Οι αποφάσεις έχουν αναρτηθεί στη Διαύγεια και δημοσιεύονται  για την ορθή ενημέρωση των δημοτών…. 
Αναλυτικά: 
ΜΕΔΕΩΝΟΣ:
ΠΑΛΑΙΡΟΥ:
ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ:

.......................ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ
Βόνιτσα 19/12/2014
Αριθ. πρωτ. : 20215

ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση για την παροχή εργασίας «Καθαρισμός χώρων από προϊόντα διαφόρων εργασιών στη ΔΕ Μεδεώνος (ιδιώτες)».
Απόφαση 303
Ο Δήμαρχος Ακτίου-Βόνιτσας
Έχοντας λάβει υπόψη:
1- Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010
2- Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ) και της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν.3731/2008
3- Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80
4-Την υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση
Υπουργού Οικονομικών
5-Το γεγονός ότι στον Κ.Α. 30-6162.006 του προϋπολογισμού του Δήμου μας οικονομικού έτους 2014 έχει γραφτεί πίστωση 10.000,00 € για «Καθαρισμός χώρων από προϊόντα διαφόρων εργασιών στη ΔΕ Μεδεώνος (ιδιώτες)».
6- Την αριθ. 1239/2014 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης
7- Την αριθ. 297/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί ανάθεσης εργασιών και ψήφισης πίστωσης για «Καθαρισμός χώρων από προϊόντα διαφόρων εργασιών στη ΔΕ Μεδεώνος (ιδιώτες)».
8- Την άμεση και επιτακτική ανάγκη του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας για τον «Καθαρισμός χώρων από προϊόντα διαφόρων εργασιών στη ΔΕ Μεδεώνος από ιδιώτες».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1.-Την απευθείας ανάθεση στους
2. Οι εργασίες αφορούν τον καθαρισμό διαφόρων χώρων από την εναπόθεση προϊόντων από ιδιώτες στη Δ.Ε. Μεδεώνος.
3.Η αποζημίωσή τους θα γίνει με έκδοση τίτλου κτήσης σύμφωνα με τον Κ.Φ.ΑΣ. (έγγραφο Υπ.Οικ. Λ3782/26/1987) όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4223/2013.
4. Η παραλαβή των εργασιών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ν. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ
............................

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ
Βόνιτσα 19/12/2014
Αριθ. πρωτ. : 20216

ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση για την παροχή εργασίας «Καθαρισμός χώρων από προϊόντα διαφόρων εργασιών στη ΔΕ Παλαίρου (ιδιώτες)».
Απόφαση 304
Ο Δήμαρχος Ακτίου-Βόνιτσας
Έχοντας λάβει υπόψη:
1- Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010
2- Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ) και της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν.3731/2008
3- Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80
4-Την υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπουργού Οικονομικών
5-Το γεγονός ότι στον Κ.Α. 30-6162.007 του προϋπολογισμού του Δήμου μας οικονομικού έτους 2014 έχει γραφτεί πίστωση 10.000,00 € για «Καθαρισμός χώρων από προϊόντα διαφόρων εργασιών στη ΔΕ Παλαίρου (ιδιώτες)».
6- Την αριθ. 1240/2014 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης
7- Την αριθ. 298/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί ανάθεσης εργασιών και ψήφισης πίστωσης για «Καθαρισμός χώρων από προϊόντα διαφόρων εργασιών στη ΔΕ Παλαίρου (ιδιώτες)».
8- Την άμεση και επιτακτική ανάγκη του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας για τον «Καθαρισμός χώρων από προϊόντα διαφόρων εργασιών στη ΔΕ Παλαίρου από ιδιώτες».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Την απευθείας ανάθεση στους

2. Οι εργασίες αφορούν τον καθαρισμό διαφόρων χώρων από την εναπόθεση προϊόντων από ιδιώτες στη Δ.Ε. Παλαίρου.
3.Η αποζημίωσή τους θα γίνει με έκδοση τίτλου κτήσης σύμφωνα με τον Κ.Φ.ΑΣ. (έγγραφο Υπ.Οικ. Λ3782/26/1987) όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4223/2013.
4. Η παραλαβή των εργασιών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ν. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ
....................................................

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ
Βόνιτσα 19/12/2014
Αριθ. πρωτ. : 20298

ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση για την παροχή εργασίας «Αποψίλωση και καθαρισμός πρανών από ιδιώτες στη ΔΕ Ανακτορίου».
Απόφαση 307
Ο Δήμαρχος Ακτίου-Βόνιτσας
Έχοντας λάβει υπόψη:
1- Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010
2- Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ) και της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν.3731/2008
3- Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80
4- Την υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπουργού Οικονομικών
5- Το γεγονός ότι στον Κ.Α. 30-6162.002 του προϋπολογισμού του Δήμου μας
οικονομικού έτους 2014 έχει γραφτεί πίστωση 15.000,00 € για «Αποψίλωση και
καθαρισμός πρανών από ιδιώτες στη ΔΕ Ανακτορίου».
6- Την αριθ. 1214/2014 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης
7- Την αριθ. 293/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί ανάθεσης εργασιών και ψήφισης πίστωσης για «Αποψίλωση και καθαρισμός πρανών από ιδιώτες στη ΔΕ Ανακτορίου».
8- Την άμεση και επιτακτική ανάγκη του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας για τον «Αποψίλωση και καθαρισμός πρανών από ιδιώτες στη ΔΕ Ανακτορίου».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Την απευθείας ανάθεση στους
 2. Οι εργασίες αφορούν τον καθαρισμό και την αποψίλωση των πρανών των δρόμων από ιδιώτες στη Δ.Ε. Ανακτορίου.
3.Η αποζημίωσή τους θα γίνει με έκδοση τίτλου κτήσης σύμφωνα με τον Κ.Φ.ΑΣ. (έγγραφο Υπ. Οικ. Λ3782/26/1987) όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4223/2013.
4. Η παραλαβή των εργασιών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ν. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ


19 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

E....τι να κάνουμε πρέπει να εξοφληθούν τα γραμμάτια οφειλών που είχε τάξει στους ψηφοφόρους του προεκλογικά ο δήμαρχος.

Ανώνυμος είπε...

καλα ενταξει ολα αυτα..... το αλλο ομως δεν το ειδε κανενας; εγω βλεπω ονοματα συγκεκριμενων ατομων και συγκεκριμενα απο την δημοτικη ενοτητα μεδεωνος που ειναι αδυνατον να εργαστουν, γιατι αντιμετωπιζουν σοβαρα προβληματα υγειας..... πως γινετε αυτο;;; για κοιταξτε το λιγο καλυτερα εκει στο δημο που και σε ποιους κανετε αναθεση εργασιων!!!

Ανώνυμος είπε...

Κ.Αποστολάκη σου μοιάζουμε να τρώμε κουτόχορτο;που καθαρισαν αυτοί;πες μας έναν απο αυτούς.Τους πληρώσατε τσάμπα με τα δικά μας λεφτά.γιατί μαλλον τους είχατε υποχρέωση.Αυτοί με τα μαύρα τι κάναν δηλ;άλλα λεφτά εκεί.Καλά κάνατε αφού κάποιοι σας έβγαλαν δήμαρχο!

Ανώνυμος είπε...

Δήμαρχε γελάνε και οι πέτρες με αυτα που κάνετε συγχαρητήρια

Ανώνυμος είπε...

Δήμαρχε κ Αποστολάκη
ΣΧΟΛΙΟ 1
Αφήστε το παραμύθι περί μεγάλου ποσού που πήραν οι εργαζόμενοι αυτοί.Αν έχετε το πολιτικό θάρρος δημοσιεύστε αναλυτικά πόσα πήρε με απευθείας ανάθεση καθένας από τους εργολάβους και προμηθευτές μέσα και έξω από τα όρια του Δήμου μας επί των ημερών σας.Μία απλή σύγκριση θα βγούν πολλά συμπεράσματα.
Με τους προηγούμενους δημοτικούς άρχοντες ,τους τελευταίους 20 μήνες της θητείας τους, πήρε 36.000 ευρώ μόνο ένα συνεργείο αυτοκινήτων.
Συνολικά πόσα πήραν τα συνεργεία ξέρετε;
ΣΧΟΛΙΟ 2
Το ποσό αυτό για τη καθαριότητα ξοδεύτηκε και σωστά κατά τη γνώμη μου γιατί όλοι ξέρουμε σε τι κατάσταση και στο τομέα της καθαριότητας παρέδωσαν οι προηγούμενοι το Δήμο.
Πως εξηγείτε όμως οτι η παράταξη σας και κυρίως οι νέοι Δημοτικοί Σύμβουλοι ψήφισαν υπέρ του απολογισμού του 2013( που η ίδια κατάσταση επικρατούσε) της απερχόμενης αποτυχημένης Δημοτικής Αρχής. Οι τρείς Αντιδήμαρχοι λάκισαν όπως είναι γνωστό. Αυτοί ήξεραν πρόφανώς.
Το πολιτικό θάρρος να καταψηφίσουν δεν είχαν. Τυχαία ; Δεν νομίζω.
Να δούμε τι θα κάνουν στον απολογισμό του 2014 και κυρίως τι θα προτείνετε εσείς.
ΣΧΟΛΙΟ 3
Ο κ Τσακάλης έχει παραιτηθεί; Εσείς ζητήσατε την παραίτηση του; Αν όχι στο Συμβούλιο της Παλαίρου να μας εξηγείτε αν είναι οι πράξεις του νόμιμες;
Διαφορετικά κάτι σας συγκρατεί.
Εύχομαι την τελευταία στιγμή να περισώσετε εσείς και ο κ Φερεντίνος το θεσμό του Δημοτικού Συμβουλίου.
ΣΧΟΛΙΟ 4
Για τη χαώδη κατάσταση που παραλάβατε και στον πρώην Δήμο Κεκροπίας- Παλαίρου να έρθετε διαβασμένος.
Εκεί θα πούμε πολλά , μα πάρα πολλά.Ο ΝΟΩΝ ΝΟΕΙΤΩ.
Τον Ιούνιο γιατί δεν συνεδρίασε το ΔΣ;
Κώστας Θ Τριαντακωνσταντής
Μαθηματικός

mery είπε...

Λεω οτι το φαγοποτι συνεχιζετε αγαπημενο ξηρομερο

Ανώνυμος είπε...

Οι ίδιοι πάντα όπως και στη προηγούμενη θητεία του Αποστολάκη. Για να προστατευτούμε από πιθανές αυθαιρεσίες, καλ΄΄ο θα ήταν να μας πει ο Δήμος για ποια χωριά τους πήρε, κι αν τους δείτε να ασχολούνται με τη καθαριοτητα , να μου τρυπήσετε τη μύτη και να το πείτε στο καθηγητή για να κάνει καταγγελία
Αποστολάκη πρόσεχε, Οι κολλητοί σου δουλεύουν μόνο για πάρτη τους και μη πεις ότι δεν το ξέρεις τι γίνεται στο δήμο

Ανώνυμος είπε...

ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΠΟ ΠΑΛΑΙΡΟ ΚΑΙ ΠΟΓΩΝΙΑ ΔΕΝ ΔΟΥΛΕΥΕΙ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΠΟ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΟΙ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ ΑΛΛΟΥ.ΓΙΑ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΠΟΙΑ ΑΡΧΗ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΛΕΓΧΟ.
ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΟΥ ΔΙΟΙΚΟΥΝ ΚΡΑΤΟΥΝ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΝΕΟ ΚΟΣΜΟ ΣΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ.
Ο ΝΙΚΟΣ ΜΩΡΑΙΤΗΣ(ΚΚΕ) ΤΙ ΛΕΕΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΣΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ;ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΚΕ;
Ο ΛΙΑΠΗΣ;ΤΙ ΛΕΕΙ Ο ΣΥΡΙΖΑ;ΚΑΛΑ Ο ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΑΣΤΟΝ ΑΥΤΟΝ............ΤΕΛΙΚΑ ΜΟΝΟ Ο 30ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΩΣ ΓΝΗΣΙΟ ΚΚΕ ΘΑ ΕΝΕΡΓΗΣΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ.ΕΙΜΑΙ ΣΙΓΟΥΡΟΣ!!!

Ανώνυμος είπε...

Η μια απο τις κυρίες θα νας πει τι σχέση έχει με υπάλληλο του δήμου και επίσης με τον αντιπρόεδρο;Θέλετε να προκαλείτε βλέπω

Ανώνυμος είπε...

καλα ολα αυτα..... αλλα κανεις δεν ειδε οτι μεσα σ' αυτα τα ατομα και συγκεκριμενα στη δημοτικη ενοτητα μεδεωνος οτι υπαρχουν ατομα που δεν μπορουν να εργαστουν λογο προβληματων υγειας! τι γινετε;;;; για προσεξτε λιγο εκει στο δημο!!!
Υ.Γ. ξηρομεροnews αν εχεις την ευγενη καλοσυνη δημοσιευσε το σχολιο μου μια φορα! ευχαριστω!

Ανώνυμος είπε...

Ας πάνε να τους ρωτήσουν αν έχουν δουλέψει αυτοι και αν πήραν τα λεφτά τους !ξεφτιλα και ντροπή για την δημοτική αρχή αλλα ξεφτιλίζονται και οι ανθρώποι χωρίς να φταίνε !

Ανώνυμος είπε...

Αυτα δεν ειναι τίποτα αλλα 45000€ κόψανε το Πάσχα και άλλες 40000€ κόψανε σημερα χαμός γινεται !μπραβο μεγάλε Άποστολακη μοιρασε στο λαό λεφτά ...εννοείται στο δικό σου λαό και ψεύτικα τα μισά !

Ανώνυμος είπε...

Άσε βρε Κώστα Τριαντακωνσταντη όλο παράπονα και Κούβεντα εισαι και αποτέλεσμα μηδέν !τζαμπα που κανεις και το κομμουνιστή για ρωτά αυτούς τους ανθρώπους αν τους βάλανε ΙΚΑ ο Δήμος ;;;ανασφάλιστη εργασία φουλ !τι σας κρατάει και δεν μιλάει κανένας στο ΙΚΑ ;

Ανώνυμος είπε...

Κύριοι της αντιπολίτευσης σας δουλεύει ο ΑΠοστολάκης ο αγράμματος. Σας παίζει κομολόι.Και επειδή όλα αυτά είναι αφανερά και τα καταλαβαίνει ο κάθε γνωστικός, άρα και εσείς οι σπουδαγμένοι, θα πρέπει να υπάρχει συμφωνία στη μοιρασιά για να μη αντιδράτε καθόλου. Αρα μη ψάχνεις γωνία στο δεκάρικο, όλοι τα ίδια είναι

Ανώνυμος είπε...

Διαβάζω την κατάσταση της Παλαίρου. Βλέπω δυο άτομα ΑΜΕΑ,μια σύζυγο καπετάνιου και αδερφή δημοτικής υπαλλήλου,έναν αλλοδαπό,έναν απο Μοναστηράκι,έναν υπάλληλο ιχθυοκαλλιέργειας κλπ.Ακόμα 5 Πογωνιώτες εκ αυτών 3 Τριαντακωνσταντηδες. Αρα μούγκα ο Κώστας ο μαθηματικός ο συγγενής τους.

Ανώνυμος είπε...

Διαβάζω την κατάσταση της Παλαίρου. Βλέπω δυο άτομα ΑΜΕΑ,μια σύζυγο καπετάνιου και αδερφή δημοτικής υπαλλήλου,έναν αλλοδαπό,έναν απο Μοναστηράκι,έναν υπάλληλο ιχθυοκαλλιέργειας κλπ.Ακόμα 5 Πογωνιώτες εκ αυτών 3 Τριαντακωνσταντηδες. Αρα μούγκα ο Κώστας ο μαθηματικός ο συγγενής τους.

Ανώνυμος είπε...

Βλεπω 2 πλαγιωτες να ειναι στη λίστα.... Ο ενας τυχαινει να ειναι πρωτος ξαδερφος του προεδρου της πλαγιας και συνεταιρος του στις ιδιωτικες του δουλειες.θα ειχε την καλοσυνη ο προεδρος να μας πει που και πότε δουλεψε ο ξαδερφός του στον δημο;εγω παντως ως μονιμος κατοικος πλαγιάς ,γνωριζω οτι εχει τοσες πολλες δικες του δουλειες ,που δεν προλαβαινει ουτε καφε να πιει,ποσο μαλλον να δουλεψει στην καθαριοτητα. Ελπιζω ο προεδρος μας να καταδεχτει να μας απαντησει !

Ανώνυμος είπε...

Σημερα 14/07 αναρτηθηκαν στην διαυγεια και οι αποφασεις του 2015 για τον ιδιο λογο.
Αφου δεν υπαρχει κανεις στην αντιπολιτευση να μιλησει κυριε δημαρχε θα μιλησουν οι αρχες ΙΚΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΚΛΠ και να ειστε σιγουρος ή ο ΣΤΟΥΠΑΣ ή εσεις θα πληρωσετε τον καταλογισμο που θα σας γινει.ΕΛΕΟΣ. ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΣ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΚΑΝΕΤΕ ΑΣΕΠ

Ανώνυμος είπε...


Μια γυναικα απο την Κατουνα δεν μπορει λογο ασθενειας να δει και να σηκωσει μια σακουλα με ψωνια, μπορεσε να παει να κανει αποψιλωση;;;;; ρε δουλευομαστε!!!!
δωσε δημαρχε!!!! μπορεις!!!!! συμβαλεις κι εσυ ομως στην καταστροφη της ελλαδας!!!!