Πέμπτη 30 Ιουλίου 2015

Ανακοινώθηκαν τα ονόματα των 2 οδηγών που προσλήφθηκαν για πυροπροστασία από το Δήμο Ξηρομέρου

Διαβάστε την απόφαση του Δημάρχου Ξηρομέρου Ερ.Γαλούνη:
θΕΜΑ: «Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. δίμηνης διάρκειας ».

ΑΠΟΦΑΣΗ
124/2015
Ο Δήμαρχος Ξηρομέρου

Έχοντας υπ’ όψη:
1. Την απόφαση αριθ. 100/27.07.2015 του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με
την οποία διαπιστώνεται η αναγκαιότητα πρόσληψης του προσωπικού.
2. την αριθ. πρωτ. 85965/9163/21.07.2015 Απόφαση έγκρισης της ανωτέρω αναφερόμενης απόφασης από τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.....3. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 86 του Ν. 3463/2006 (Κ. Δ. Κ.)
4. το άρθρο 206 του ν. 3584/07
5. την περιπτ. ιε της παρ 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/94, όπως τροποποιήθηκε
με το άρθρο 1 του ν. 3812/09
6. τα άρθρα 5 και 6 του π.δ.164/2004.
7. την εξασφαλισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του έτους 2015 του Δήμου
8. Την γνωστοποίηση πλήρωσης των θέσεων με αριθ. πρωτ. 8496/23.7.2015.
9. Τις υποβληθείσες αιτήσεις των ενδιαφερομένων.
http://ksiromeritikimatia.blogspot.gr/2015/07/2_30.htmlΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο