Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2015

Προσλήψεις 2 εργαζομένων στο δήμο Ξηρομέρου για ανάγκες πυρασφάλειας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

     Ο Δήμος Ξηρομέρου ύστερα από την υπ’ αριθ. 100/ 27.6.2015 (ΑΔΑ ΒΖ1ΛΩΚΖ-ΓΝΔ) απόφαση του Δ.Σ , η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. πρωτ. 85965/9163/21.7.2015 (ΑΔΑ 76ΝΚΟΡ1Φ-8 Ε6) Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού Δύο (2) υπαλλήλων, προς κάλυψη της ανάγκης πυρασφάλειας σύμφωνα και με την παρ.2 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 , για την εξής ειδικότητα, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα χρονική περίοδο:
       Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07........
 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
1.Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
2.φωτοαντίγραφο του τίτλου των σπουδών τους. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού. 
3.Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Ξηρομέρου (Δ/νση: Αστακός Αιτωλ/νίας, τηλ: 2646360538 ) και αρμόδιος για την παραλαβή είναι ο υπάλληλος Γερόλυμος Σωτήριος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε  (5) ημερών  ήτοι έως και την 28.7.2015.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: