Τρίτη 29 Απριλίου 2014

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΙΜΝΗ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

 
Του Δημήτρη Τραπεζιώτη
Δικηγόρου, υποψηφίου Δημάρχου Αγρινίου
   Η λίμνη Τριχωνίδα μπορεί να αποτελέσει ένα ιδανικό παράδειγμα Βιώσιμης ανάπτυξης καθώς συναρτά την τοπική ανάπτυξη με την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Γι αυτό απαιτείται ένα σχέδιο ολιστικής μεταχείρισης και διαχείρισης της περιοχής στο πλαίσιο του οποίου θα προστατεύεται το φυσικό περιβάλλον, θα αναδεικνύεται το πολιτισμικό στοιχείο και θα τίθενται οι βάσεις, οι όροι και οι προδιαγραφές για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη της περιοχής.
Καταθέτουμε σήμερα την πρότασή μας για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο προστασίας που θα περιλαμβάνει ζώνες διαχείρισης - ανάδειξης και προστασίας, δραστηριότητες αγροτουρισμού και οικοτουρισμού αλλά και δράσεις που σχετίζονται με τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Χωρίς ένα τέτοιο σχέδιο, υπάρχει κίνδυνος είτε η περιοχή να χάσει στοιχήματα ανάπτυξης ή να αναπτυχθεί σε βάρος του περιβάλλοντος. Βασική παράμετρος είναι ότι η περιοχή της λίμνης Τριχωνίδας πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ένα ενιαίο οικοσύστημα.

Σύμφωνα με επιστημονικά στοιχεία, η περιοχή της λίμνης Τριχωνίδας:
1.    Αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους φυσικούς παράγοντες της Αιτωλοακαρνανίας με σημαντική υποστήριξη του περιβάλλοντος και προσφορά φυσικών πόρων, νερού και εδάφους.
2.    Εμφανίζεται σε ικανοποιητική οικολογική κατάσταση και συνδυάζει με μοναδικό τρόπο χαρακτηριστικά του φυσικού περιβάλλοντος (λίμνη, υγροτοπική βλάστηση, πλούσια ορνιθοπανίδα) και του πολιτιστικού περιβάλλοντος.
3.    Παρουσιάζει επίσης υψηλή ποιότητα φυσικών χαρακτηριστικών και τοπίου που μπορούν να προσφέρουν σημαντικές δυνατότητες για ανάπτυξη δραστηριοτήτων εναλλακτικών μορφών τουρισμού και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης
4.    Προσφέρεται για ήπια τουριστική ανάπτυξη στο πρότυπο άλλων λιμνών στη χώρα όπως η λίμνη Κερκίνη.
Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο και πολυεπίπεδο σχέδιο υποστήριξης της λίμνης Τριχωνίδας και της ευρύτερης περιοχής που θα έχει ως γενικότερο στόχο την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος αλλά και την ανάπτυξη της περιοχής και το οποίο προτείνεται να εξετασθεί προς χρηματοδότηση από το Σ.Ε.Σ. (2014 – 2020) (κυρίως σε ότι αφορά στα Υπουργεία ΠΕΚΑ, Υποδομών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  και την Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδος).
 
Στην πρόταση – σχέδιο προβλέπονται τα εξής:
Α) Για το Κανονιστικό - Διαχειριστικό πλαίσιο και τις Υποδομές :    
· Οριοθέτηση της όχθης και της παρόχθιας ζωής (αιγιαλού και παραλίας) σε όλη την περίμετρο της λίμνης. Διότι ο αιγιαλός και η παραλία είναι ΑΔΟΜΗΤΟΣ και απαραίτητη προϋπόθεση για την εκτέλεση οποιουδήποτε έργου κοντά στις ακτές είναι η προηγούμενη οριοθέτησή τους.
· Εκπόνηση Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (Ε.Π.Μ.) και Μελέτης της Φέρουσας Τουριστικής Ικανότητας της περιοχής.
·  Φορέας Διαχείρισης.
Η Ε.Π.Μ. με βάση το άρθρο 21 του Ν. 1650/86 θα οδηγήσει στην έκδοση Προεδρικού Διατάγματος (Π.Δ.) το οποίο μεταξύ άλλων θα προβλέπει και τη δημιουργία Φορέα Διαχείρισης της περιοχής, ο οποίος θα διευκολύνει την ανάληψη εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων, την αξιοποίηση όλων των πηγών χρηματοδότησης, την ολοκληρωμένη στρατηγική προσέγγιση για την ανάπτυξη των περιοχών NATURA, την προώθηση των εθελούσιων περιβαλλοντικών συμφωνιών.
Με τις παραπάνω πράξεις θα ρυθμισθούν οι νόμιμες χρήσεις στην περιοχή και θα εκπονηθούν ειδικά ενδεδειγμένα σχέδια - μέτρα διαχείρισης (ζώνες- χρήσεις) τα οποία άλλωστε είναι υποχρεωμένη η ελληνική πολιτεία να εκπονήσει για τις περιοχές NATURA κατ΄ εφαρμογήν της Κ.Οδ. 92/43 και έτσι θα περισωθούν οι δυνατότητες Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης της λίμνης.
· Προώθηση υλοποίησης του έργου της αποχέτευσης των παραλίμνιων οικισμών
·  Πρότυπο Κέντρο Επεξεργασίας και Αξιοποίησης των Λυμάτων των ελαιοτριβείων της περιοχής
· Αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (Α.Π.Ε.)
· Χάραξη, βελτίωση και επέκταση του παραλίμνιου περιφερειακού δρόμου της Τριχωνίδας (παρατριχώνιος δρόμος)
· Έργα πρόσβασης και υποδομών στη λίμνη (τουριστικών και ναυταθλητικών)
· Η προώθηση της ποιότητας σε όλες τις μορφές της προκειμένου να δημιουργήσουμε ένα ΜΕΤΩΠΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ.       
· Εμπλουτισμός της λίμνης και οργάνωση της ψαρικής.
· Αξιοποίηση των πηγών.
· Προβολή της περιοχής  ( με οργανωμένο marketing)  
· Προώθηση των ιδιωτικών επενδύσεων με βάση τους κανόνες της βιώσιμης ανάπτυξης (όπως καταλύματα, χώρους εστίασης και αναψυχής, αξιοποίηση λουτρών, τοπικής μαγειρικής, παραδοσιακή κουζίνα, λιμναία επικοινωνία κ.α.).
· Καθορισμός ζωνών προστασίας
· Καθορισμός ζωνών επιτρεπόμενων χρήσεων    
 
Β) Για τη Μελέτη - Παρατήρηση – Προστασία :
· Συστηματική καταγραφή κατά περιοχή της χλωρίδας και πανίδας
· Χώροι περιβαλλοντικής εκπαίδευσης
· Μικροί θεματικοί χώροι επίδειξης θεμάτων περιβάλλοντος
· Θέσεις παρατηρητηρίων - θέας - λήψης φωτογραφιών
 
Γ) Για τους χώρους προστασίας :
· Φύλαξη της παραλίμνιας ζώνης.
· Φύλαξη του υδάτινου στοιχείου
· . Καταφύγια θηραμάτων
 
Δ) Για την Οικοτουριστική αξιοποίηση :
· Γραφείο Οικοτουρισμού και οργάνωσης της τουριστικής εμπειρίας
· Χώροι αναψυχής και ήπιου αθλητισμού.
· Ανάπτυξη εναλλακτικού τουρισμού (παρατήρηση πουλιών, αγροτουρισμός κλπ.).
· Δημιουργία Καταλυμάτων στα παραλίμνια χωριά με αγροτουριστικές προδιαγραφές και εναρμονισμένα με το φυσικό περιβάλλον και
· Κατασκήνωση – ECO CAMPING
Ε) Για τον Αγροτουρισμό :
·        Δημιουργία περιμετρικά της λίμνης μίας ζώνης αποκλειστικής βιολογικής καλλιέργειας σε συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Αυτό θα ενισχύσει την περιβαλλοντική προστασία, θα συμβάλλει στην αποφυγή επιβάρυνσης του υδροφόρου ορίζοντα και του υδατικού ισοζυγίου αλλά και θα δώσει διέξοδο στην τοπική γεωργική οικονομία καθώς έτσι δημιουργούνται προϊόντα με υψηλή προστιθέμενη αξία και υποστηρίζεται η τοπική απασχόληση.
· Φεστιβάλ Τοπικών, Βιολογικών και Παραδοσιακών προϊόντων
· Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας
· Διεθνής διαγωνισμός γεύσης ελαιολάδου και ελιάς
 
ΣΤ)Για τον Πολιτισμό και τον Αθλητισμό :
· Καθιέρωση και αναβάθμιση των εκδηλώσεων «οι δρόμοι του νερού».
· Διεθνής Διάπλους Λίμνης Τριχωνίδας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο