Πέμπτη 27 Ιουνίου 2013

ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ: Οι νέοι κανονισμοί για χρήση αιγιαλού – παραλίας και Κοινοχρήστων Χώρων

        Η πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και αντιδήμαρχος Ευθυμία Κολοβού συνέταξε τον κανονισμό περί αιγιαλού - μισθώσεων και τον κανονισμό Χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων, που δεν υπήρχαν μέχρι σήμερα στο Δήμο Ξηρομέρου.
      Ο Δήμος Ξηρομέρου δημοσιοποιεί τους κανονισμούς, με λεπτομερειακή μορφή  και επειδή για ολόκληρο το Δήμο ο τρόπος χρήσης του αιγιαλού και της παραλίας και η χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων είναι κεντρικό ζήτημα, παραθέτουμε και τα δυο κείμενα με την προτροπή: διαβάστε τα!!!

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Αρ. Πρωτ. 8709 / 19.06.2013

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Σ Υ Ν Ε ∆ Ρ Ι Α Σ Η Σ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ 8 / 2013
    Στον Αστακό και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την ∆εκάτη Ενάτη (19η) του Μήνα Ιουνίου του έτους 2013 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 π.µ., συνήλθε σε Συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Ξηροµέρου, µετά την από αριθ. πρωτ. 8258 /14.06.2013 έγγραφη Πρόσκληση της Προέδρου αυτής κας Ευθυµίας Καραπάνου- Κολοβού , που επιδόθηκε σε καθένα από τα Μέλη σύµφωνα µε το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010................    Και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο Επτά (7) Μελών, ευρέθησαν παρόντα Πέντε (5) Μέλη, ήτοι:
Π α ρ ό ν τ ε ς 
1. Καραπάνου- Κολοβού Ευθυµία 
2. Γιώτης Αλέξανδρος 
3. Ταµπάκης Ηλίας
4. Λύτρας Σπυρίδων
5. Μητσάνης Ζώης
Απόντες
1. Κυριάκος Κωνσταντίνος
2. Ρετούλης Θωµάς
Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόµιµα προσκλήθηκαν.
    Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο υπάλληλος του ∆ήµου Γερόλυµος Σωτήριος, για την τήρηση των Πρακτικών.
Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
……………
Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ Α Π Ο Φ Α Σ Η Σ 19 / 2013
ΘΕΜΑ 1Ο Έγκριση σχεδίου Κανονισµού παραχώρησης της απλής χρήσης Κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού – παραλίας.
…………………………………………………
     Η Πρόεδρος εισηγούµενη το πρώτο θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε τα εξής:
1. Σύµφωνα µε το άρθρο 73 παρ. 1Β εδάφιο ν, του Ν. 3852/2010 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 του Κ.∆.Κ.
2. Σύµφωνα µε το ανωτέρω συντάχθηκε το σχέδιο Κανονισµού παραχώρησης της απλής χρήσης Κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού – παραλίας του ∆ήµου Ξηροµέρου, που σας διενεµήθη.

    Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε τα Μέλη να αποφασίσουν σχετικά. Τα Μέλη αφού άκουσαν την εισήγηση της Προέδρου κας Ευθυµίας Καραπάνου-Κολοβού, µελέτησαν τα σχετικά έγγραφα, τις διατάξεις και µετά από διαλογική συζήτηση:
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εισηγείται το σχέδιο Κανονισµού παραχώρησης της απλής χρήσης Κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού – παραλίας στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Ξηροµέρου, ως κατωτέρω:

ΣΧΕ∆ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ –ΠΑΡΑΛΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

1. Οι διατάξεις του ν. 2971/2001 (Φ.Ε.Κ. 285/19.12.2001 τ.Α΄) «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα τις διατάξεις των άρθρων 13, 15 και 31 αυτού, ως ισχύουν.
2. Οι διατάξεις του άρθρου 30 και εποµένων του ∆/τος της 11/ 12.11.1929 (Φ.Ε.Κ. 399/12.11.1929 τ.Α΄) «Περί ∆ιοικήσεως ∆ηµοσίων Κτηµάτων».
3. Οι διατάξεις του άρθρου 7 του π.δ. 23/27.1.2000 (Φ.Ε.Κ. 18/7.2.2000 τ.Α΄).
4. Το άρθρο 42 της Α.1.Β8577/83 Υγειονοµικής ∆ιάταξης και η υπ΄ αριθµ. Α1Β/8777/87.1εγκύκλιο Υ.Υ.Π & Κ.Α
5. Οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 49 του Ν. 1416/1984
6. Η αρίθµ.3131.1/03/99 Έγκριση του Γενικού Κανονισµού Λιµένα µε αριθ. 20 «Ταχύπλοα (ταχυκίνητα) σκάφη και λοιπά θαλάσσια µέσα αναψυχής».
7. Η ΚΥΑ ∆10Β 75164/2493ΕΞ 2013/2-5-2013
8. Του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α/7-6-2010) : Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης όπου τυγχάνει εφαρµογής

ΟΡΙΣΜΟΙ
Τα κοινής χρήσεως ή Κοινόχρηστα πράγµατα εφόσον δεν ανήκουν στον ∆ήµο ή κοινότητα ή ο νόµος δεν ορίζει διαφορετικά, ανήκουν στο ∆ηµόσιο (δηµόσια κτήση). Ο αιγιαλός είναι πράγµα κοινόχρηστο, ανήκει, διαχειρίζεται και προστατεύεται από το ∆ηµόσιο.
α) Αιγιαλός
Αιγιαλός είναι η ζώνη ξηράς που βρέχεται από τη θάλασσα από τις µεγαλύτερες και συνήθεις αναβάσεις των κυµάτων της.
β) Παραλία
Παραλία είναι η ζώνη ξηράς που προστίθεται στον αιγιαλό, καθορίζεται δε σε πλάτος µέχρι και (50) µέτρα από την οριογραµµή του αιγιαλού( άρθρο 1 περ. 2 Ν. 2971701).
γ) Παλαιός Αιγιαλός
Είναι η ζώνη της ξηράς που προέκυψε από την µετακίνηση της ακτογραµµής προς τη θάλασσα, οφείλεται σε φυσικές προσχώσεις ή τεχνικά έργα και προσδιορίζεται από τη νέα γραµµή του αιγιαλού και το όριο του παλαιοτέρα υφιστάµενου αιγιαλού (άρθρο 1 περ. 3 του Ν.2971/01).
δ) Ως απλή χρήση του αιγιαλού και της παραλίας νοείται κάθε χρήση, εφόσον απ' αυτή δεν παραβιάζεται ο προορισµός τους ως κοινοχρήστων πραγµάτων και δεν επέρχεται αλλοίωση στη φυσική µορφολογία τους και τα βιοτικά στοιχεία τους (άρθρο 13 παρ.1 του Ν.2971/01).
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ
Η παραλία όπως και ο αιγιαλός ανήκει στην κατηγορία των κοινοχρήστων πραγµάτων και τελούν υπό το αυτό νοµικό καθεστώς µε µόνη διαφορά ότι η παραλία δεν είναι δηµιούργηµα της φύσης όπως ο αιγιαλός αλλά προϊόν πολιτειακής πράξης. ∆ηµιουργείται µε διοικητική πράξη σε περιπτώσεις επέκτασης ανεπαρκούς αιγιαλού.

Τούτο σηµαίνει ότι η παραλία για να αποκτήσει τον κοινόχρηστο χαρακτήρα της και να περιέλθει στην κυριότητα του Ελληνικού ∆ηµοσίου είναι απαραίτητη η κίνηση και ολοκλήρωση της απαλλοτριωτικής διαδικασίας. Η απαλλοτρίωση είναι αναγκαία γιατί δεν
δικαιολογείται αφαίρεση ιδιοκτησίας χωρίς την καταβολή ή παρακατάθεση αποζηµίωσης υπέρ των δικαιούχων (άρθρα 17 και21 του Συντάγµατος). (εφόσον δεν έχει καθοριστεί αιγιαλός και παραλία δεν επιτρέπεται η παραχώρηση παραλίας)

Άρθρο 1
Παραχώρηση δικαιώµατος απλής χρήσης
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 49 του Ν. 1416/1984, η παραχώρηση της εκµετάλλευσης του αιγιαλού στους Ο.Τ.Α., σε καµία περίπτωση δεν αναιρεί το κοινόχρηστο του χαρακτήρα του, ούτε µεταβάλλει τη νοµική του φύση, πολύ δε περισσότερο δεν αποτελεί µεταβίβαση κυριότητος του αιγιαλού, στους Οργανισµούς αυτούς.
Συνεπώς η περαιτέρω παραχώρηση της απλής χρήσης του αιγιαλού από τον ∆ήµο σε ιδιώτες θα γίνεται υποχρεωτικά µε βάση τις διατάξεις, που διέπουν την διαχείριση των δηµοσίων κτηµάτων και µε τέτοιο τρόπο ώστε να µην παραβιάζεται από οποιονδήποτε ο κοινόχρηστος χαρακτήρας του.
Παραχωρείται απευθείας και µε το αντάλλαγµα που ορίζεται στο άρθρο 6 του παρόντος στον ∆ήµο µας, το δικαίωµα της απλής χρήσης των κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης των λιµνών, που βρίσκονται στα όρια της διοικητικής του Περιφέρειας.
Το δικαίωµα αυτό µπορεί να µεταβιβαστεί ολικά ή µερικά από τον ∆ήµο σε υφιστάµενη δηµοτική ανώνυµη εταιρία του άρθρου 266 του ν.3463/2006, µετά από σχετική τροποποίηση του καταστατικού της, προκειµένου να περιλαµβάνεται στους σκοπούς της και η άσκηση της εν λόγω δραστηριότητας.
Ειδικά για τις παραλίες και τις παρόχθιες ζώνες, το δικαίωµα απλής χρήσης παραχωρείται εφόσον έχει συντελεσθεί η προβλεπόµενη από τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 7 του ν.2971/2001 απαλλοτρίωση ή έχουν αυτές αποκτήσει τον κοινόχρηστο χαρακτήρα τους µε άλλο τρόπο.

Απαγορεύεται η παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού – παραλίας είτε µε δηµοπρασία είτε µε απ ευθείας ανάθεση σε όσους οφείλουν χρέη προς τον ∆ήµο από οποιαδήποτε πηγή τελών του.

Άρθρο 2
Σκοπός παραχώρησης
Η παραχώρηση του προηγούµενου άρθρου γίνεται αποκλειστικά για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόµενους ή την αναψυχή του κοινού (όπως εκµίσθωση θαλασσίων µέσων αναψυχής, ξαπλωστρών, οµπρελών, τραπεζιών και καθισµάτων, λειτουργία τροχήλατου, αυτοκινούµενου ή µη, αναψυκτηρίου κ.λπ.).
Η άσκηση άλλης δραστηριότητας επιφέρει τις κυρώσεις του άρθρου 13 της παρούσας και της εκάστοτε ισχύουσας νοµοθεσίας για τον αιγιαλό και την παραλία, την όχθη και την παρόχθια ζώνη των λιµνών του δήµου.

Άρθρο 3
Χρόνος παραχώρησης - Έναρξη ισχύος
Η χρονική διάρκεια της µίσθωσης θα είναι για την περίοδο από την ηµεροµηνία υπογραφής του συµφωνητικού έως και την 31η ∆εκεµβρίου 2013 (και αφορά µισθώσεις µε ή χωρίς δηµοπρασία λόγω του ότι βάσει της Κ.Υ.Α. 2013 παραχωρείται το δικαίωµα χρήσης αιγιαλού µέχρι την 31/12/2013).

Άρθρο 4
Εξαιρούµενοι από την παραχώρηση χώροι
Εξαιρούνται από την παραχώρηση του άρθρου 1 οι κοινόχρηστοι χώροι :
α. Όταν η διαχείρισή τους ανήκει σε άλλους φορείς πλην του Υπουργείου Οικονοµικών (Λιµενικά Ταµεία, Οργανισµούς Λιµένων, Ε.Τ.Α.∆. Α.Ε. κ.λ.).
β. Όταν υφίστανται νόµιµες παραχωρήσεις βάσει των διατάξεων του άρθρου 14 του ν.2971/2001 σε εµπορικές επιχειρήσεις που εκµεταλλεύονται χύδην φορτία, σε βιοµηχανικές, βιοτεχνικές, ξενοδοχειακές, µεταλλευτικές, λατοµικές, αλιευτικές επιχειρήσεις και υδατοκαλλιέργειες, είτε βάσει ενοχικής σχέσης αυτών µε το ∆ηµόσιο είτε βάσει µονοµερούς πράξεως του ∆ηµοσίου.
γ. Όταν επ’ αυτών υπάρχουν εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν σκοπούς Εθνικής Άµυνας και Ασφάλειας ή έχει ανασταλεί ο κοινόχρηστος χαρακτήρας τους.
δ. Όταν έχουν εκτελεσθεί σε αυτούς έργα άνευ αδείας ή καθ΄ υπέρβαση αυτής.
ε. Όταν οι γεωµορφολογικές συνθήκες δεν το επιτρέπουν (π.χ. βραχώδεις – απόκρηµνες ακτές) ή τίθεται θέµα ασφάλειας και υγείας των λουοµένων.
στ. Όταν το εύρος του αιγιαλού ή της όχθης είναι µικρότερο των έξι (6) µέτρων.

Άρθρο 5
Παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, που τελούν υπό καθεστώς ειδικής προστασίας
Για την παραχώρηση του δικαιώµατος απλής χρήσης χώρων αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, που τελούν υπό καθεστώς ειδικής προστασίας (κηρυγµένοι αρχαιολογικοί χώροι, προστατευόµενες περιοχές, ευπαθή οικοσυστήµατα, ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους και πολιτιστικού ενδιαφέροντος κ.λ.) εφαρµόζονται οι ειδικές διατάξεις που διέπουν το καθεστώς αυτών και παραχωρούνται κατόπιν σύµφωνης γνώµης των αρµοδίων κατά περίπτωση
Υπουργών.

Άρθρο 6
Αντάλλαγµα
Η παραχώρηση του άρθρου 1 γίνεται έναντι ανταλλάγματος το οποίο ορίζεται σε ποσοστό 20% επί των ακαθαρίστων εσόδων που πραγµατοποιεί ο οικείος φορέας του ίδιου άρθρου από την άσκηση των δραστηριοτήτων του άρθρου 2 του παρόντος στους κοινόχρηστους χώρους.
Για το σκοπό είσπραξης του ανταλλάγµατος ο ∆ήµος κοινοποιεί τον απολογισµό τους εντός ενός µηνός από την έγκρισή τους στην οικεία Κτηµατική Υπηρεσία. Σε περίπτωση που το εν λόγω δικαίωµα έχει µεταβιβαστεί σε υφιστάµενη δηµοτική ανώνυµη εταιρία του άρθρου 266
του ν.3463/2006 (εάν ιδρυθεί), στην οικεία Κτηµατική Υπηρεσία κοινοποιείται ο ισολογισµός της εταιρίας αυτής.
Η Κτηµατική Υπηρεσία, στη συνέχεια, φροντίζει άµεσα για την σύνταξη σχετικού Χρηµατικού καταλόγου µε τα ποσά του ανταλλάγµατος και τον αποστέλλει για βεβαίωση στην αρµόδια ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (∆.Ο.Υ.).
Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης µε την παραπάνω υποχρέωση, η Κτηµατική Υπηρεσία φροντίζει για την εξασφάλιση του απολογισµού του ∆ήµου από το Ελεγκτικό Συνέδριο και τον ισολογισµό της δηµοτικής ανωνύµου εταιρείας (εάν δηµιουργηθει) και συντάσσει άµεσα σχετικούς χρηµατικούς καταλόγους µε τα ποσά που προκύπτουν εις βάρος των υπόχρεων, τους οποίους επίσης, αποστέλλει προς βεβαίωση στην αρµόδια ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία
(∆.Ο.Υ.).
Επιπλέον θέτει σε εφαρµογή τις διατάξεις του άρθρου 13 του παρόντος κανονισµού.
Εφόσον το δικαίωµα έχει µεταβιβαστεί από τον ∆ήµο σε τρίτους, το αντάλλαγµα ορίζεται σε ποσοστό 20% επί του συµφωνηθέντος µισθώµατος, το οποίο καταβάλλεται από τους τρίτους µε τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 10 του παρόντος.
Για την µεταβίβαση του δικαιώµατος παραχώρησης της απλής χρήσης των κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης των λιµνών του ∆ήµου, σε επιχείρηση του άρθρου 1 της παρούσας, απαγορεύεται η καταβολή οποιουδήποτε ανταλλάγµατος.

Άρθρο 7
Υποχρεώσεις ∆ΗΜΟΥ
Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέµβαση που αλλοιώνει τη φυσική µορφολογία και τα βιοτικά στοιχεία των χώρων αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, καθώς και τον κοινόχρηστο χαρακτήρα αυτών.

Λαµβανοµένων υπόψη των διατάξεων των άρθρων 2 και 13 του ν.2971/2001,
επιτρέπονται, αποκλειστικά προς διευκόλυνση της πρόσβασης και κυκλοφορίας των λουοµένων και για την ασφάλεια αυτών κατά την παραµονή τους εντός των προαναφερθέντων κοινοχρήστων χώρων, κατασκευές µη µόνιµου χαρακτήρα που περιοριστικά προβλέπονται στο συνηµµένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ – ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΠΛΗ ΧΡΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ
ΠΑΡΑΛΙΑΣ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ – ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ» το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του παρόντος κανονισµού.
Ο ∆ήµος έχει την υποχρέωση να µεριµνά για τον καθηµερινό καθαρισµό των κοινοχρήστων χώρων, την τοποθέτηση καλαίσθητων δοχείων απορριµµάτων και γενικά για την εξασφάλιση της καθαριότητας και της αισθητικής του χώρου της ακτής και του περιβάλλοντος χώρου.
Σε περίπτωση λουτρικής εγκατάστασης, κατά την έννοια του άρθρου 1 περίπτωση β΄ του π.δ. 23/2000 (18 Α΄), ο ∆ήµος υποχρεούνται να τηρεί τα οριζόµενα στις διατάξεις του άρθρου 7 του ως άνω π.δ. για πρόσληψη ναυαγοσωστών, τοποθέτηση κατάλληλων παρατηρητηρίων
ναυαγοσωστών και γενικώς για τη λήψη µέτρων προστασίας και ασφάλειας των λουοµένων, των εργαζοµένων και όσων γενικά κινούνται στους χώρους αυτούς.
   Ο ∆ήµος µέσω των εντεταλµένων οργάνων τους (δηµοτική αστυνοµία όταν δηµιουργηθεί, φύλακες, επιτηρητές, οδοκαθαριστές, κ.λ.) έχει υποχρέωση, σε κάθε περίπτωση που διαπιστώνουν καταπατήσεις ή αυθαίρετες επεµβάσεις επί των κοινοχρήστων χώρων, να ενηµερώνουν άµεσα την αρµόδια Κτηµατική Υπηρεσία, προκειµένου αυτή να προβαίνει στη λήψη µέτρων προστασίας, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην κείµενη νοµοθεσία.
Σε περίπτωση µεταβίβασης του δικαιώµατος παραχώρησης της απλής χρήσης των κοινοχρήστων χώρων από τον ∆ήµο σε επιχείρηση του άρθρου 1 του παρόντος, αυτή καθίσταται συνυπεύθυνη στις ανωτέρω υποχρεώσεις.

Άρθρο 8
Έγκριση της περαιτέρω µεταβίβασης του δικαιώµατος
παραχώρησης από τον ∆ήµο προς τρίτους
Εγκρίνεται η περαιτέρω µεταβίβαση του δικαιώµατος απλής χρήσης από τον ∆ήµο προς τρίτους, µε σύναψη σύµβασης µίσθωσης, έναντι ανταλλάγµατος, για την άσκηση των δραστηριοτήτων του άρθρου 2 της παρούσας, µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στο επόµενο άρθρο.

Με την επιφύλαξη των οριζοµένων στην παρ. 4 του άρθρου 13 του ν. 2971/2001, σχετικά µε την ετήσια διάρκεια της απευθείας παραχώρησης δικαιώµατος απλής χρήσης, το µισθωτικό αντάλλαγµα προσδιορίζεται µε βάση τις µισθωτικές συνθήκες της περιοχής ή προς το καθοριζόµενο βάσει του άρθρου 22 του ν. 2238/1994 ( Φ.Ε.Κ. 151/1994 τ.Α΄) και η συµβατικά οριζόµενη διάρκεια της µίσθωσης δεν µπορεί να υπερβαίνει τα χρονικά όρια ισχύος της εκάστοτε εκδιδόµενης ΚΥΑ.
Οι τρίτοι στους οποίους µεταβιβάζεται το δικαίωµα απλής χρήσης δυνάµει σύµβασης µίσθωσης µε τον ∆ήµο, υπόκεινται στις υποχρεώσεις αυτών.
Με την επιφύλαξη των ειδικότερων διατάξεων της παρούσας, για τη µεταβίβαση του δικαιώµατος εκµετάλλευσης από τον ∆ήµο σε τρίτους κατόπιν δηµοπρασίας, εφαρµόζεται η κείµενη νοµοθεσία περί εκµίσθωσης ακινήτων των ∆ήµων.

Άρθρο 9
Προϋποθέσεις µεταβίβασης του δικαιώµατος απλής χρήσης από τον ∆ήµο προς τρίτους
Με την επιφύλαξη των διατάξεων των παρ.2 και 4 του άρθρου 13 του ν.2971/2001, η µεταβίβαση του δικαιώµατος απλής χρήσης από τον ∆ήµο προς τρίτους, διενεργείται υπό τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις :
α) Στους έχοντες δικαίωµα να αιτηθούν την παραχώρηση άνευ δηµοπρασίας σύµφωνα µε την παρ.4 του άρθρου 13 του ν.2971/2001 (όµοροι) το δικαίωµα αυτό παραχωρείται κατά προτεραιότητα έναντι οποιουδήποτε άλλου, ακόµα και των φορέων του άρθρου 1, για τον έµπροσθεν της άσκησης της δραστηριότητάς τους κοινόχρηστο χώρο.
Έµπροσθεν χώρος νοείται ο χώρος που ορίζεται από τις δυο νοητές γραµµές που εκκινούν από τα όρια του προσώπου της επιχείρησης και καταλήγουν κάθετα στην ακτή.
β) ∆εν υποβαθµίζεται το περιβάλλον από την άσκηση της δραστηριότητας.
γ) Η µέγιστη κάλυψη χρήσης δεν υπερβαίνει το 50% του παραχωρούµενου χώρου, προκειµένου να υπάρχουν οριζόντιοι και κάθετοι διάδροµοι τουλάχιστον ενός (1) µέτρου και ελεύθερη λωρίδα κατά µήκος της ακτής, πλάτους τουλάχιστον τριών (3) µέτρων από την ακτογραµµή, για την ελεύθερη κίνηση των λουοµένων και την αποφυγή ατυχηµάτων.
δ. Αν παραχωρηθεί η χρήση αιγιαλού για την εκµίσθωση καθισµάτων και οµπρελών η έκταση αιγιαλού κάθε παραχώρησης δεν δύναται να υπερβαίνει τα πεντακόσια (500) τετραγωνικά µέτρα.
ε. Εάν στον ίδιο αιγιαλό υπάρχουν περισσότερες παραχωρήσεις για την εκµίσθωση οµπρελών και καθισµάτων πρέπει µεταξύ των διάφορων χώρων του αιγιαλού που έχουν παραχωρηθεί να υφίσταται ενδιάµεση απόσταση ελεύθερης ζώνης τουλάχιστον εκατό (100) µέτρων µήκους (ο περιορισµός αυτός ισχύει και για τις περιπτώσεις που η απλή χρήση ασκείται από τους ίδιους τον ∆ήµο ή τις προβλεπόµενες επιχειρήσεις του).
στ. Οι διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου δεν εφαρµόζονται εάν πρόκειται να παραχωρηθεί αιγιαλός για να εκµισθωθούν καθίσµατα και οµπρέλες από εκείνους που έχουν γειτονικά καταστήµατα και µόνο για το χώρο εµπρός από τα καταστήµατά τους (άρθρου 13 του ν. 2971/2001).
ζ) Στους µη δικαιούχους απευθείας παραχώρησης εκ των διατάξεων του νόµου η µεταβίβαση του δικαιώµατος της απλής χρήσης γίνεται αποκλειστικά και µόνο κατόπιν δηµοπρασίας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο επόµενο άρθρο.
η) Απαγορεύεται η καθοιονδήποτε τρόπο περαιτέρω υπεκµίσθωση των κοινοχρήστων χώρων από τους µισθωτές.
θ) Απαγορεύεται η παραµονή του µισθωτή στους κοινόχρηστους χώρους µετά τη λήξη, µε οποιοδήποτε τρόπο, της µισθωτικής σχέσης.

Άρθρο 10
∆ιαδικασία και όροι µεταβίβασης του δικαιώµατος απλής χρήσης προς τρίτους
Η µεταβίβαση του δικαιώµατος απλής χρήσης από τον ∆ήµο προς τρίτους
διενεργείται µε τη σύναψη έγγραφης σύµβασης µίσθωσης. Το µισθωτήριο συµβόλαιο συντάσσεται σε τέσσερα (4) αντίγραφα που υπογράφονται από τα συµβαλλόµενα µέρη, αφού καταβληθεί από το µισθωτή ποσοστό 20% επί του συνολικού µισθώµατος υπέρ του Ελληνικού ∆ηµοσίου και ποσοστό τουλάχιστον 30%, επίσης, επί του συνολικού µισθώµατος στον ∆ήµο.

Στο µισθωτήριο συµβόλαιο προσδιορίζονται σαφώς τα στοιχεία του µισθωτή, η διάρκεια της µίσθωσης, η θέση και το εµβαδόν του κοινοχρήστου χώρου που παραχωρείται, η ιδιότητά του
(αιγιαλός, παραλία κ.λ.), το είδος της χρήσης και το καταβλητέο αντάλλαγµα. Ο χώρος αυτός αποτυπώνεται µε επιµέλεια του ∆ήµου και χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση του αντισυµβαλλοµένου σε επισυναπτόµενο στο µισθωτήριο: i) υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρµογή «OPEN» της Κτηµατολόγιο Α.Ε. («ελεύθερη θέαση ορθοφωτοχαρτών») όπου δεν υφίσταται καθορισµένος αιγιαλός ή ii) απόσπασµα του
τοπογραφικού διαγράµµατος καθορισµού, όπου αυτός υφίσταται. .
Με την επιφύλαξη των οριζοµένων στο δεύτερο εδάφιο της παρ.4 του άρθρου 13 του ν.2971/2001 που αφορά στα Τουριστικά ∆ηµόσια Κτήµατα, το µισθωτικό αντάλλαγµα προσδιορίζεται µε βάση τις µισθωτικές συνθήκες της περιοχής ή βάσει του άρθρου 22 του ν.2238/1994 (151 Α’). Απαγορεύεται ο καθορισµός ανταλλάγµατος µε βάση τα τεµάχια των οµπρελών και των καθισµάτων, όπως και ο συµψηφισµός του ανταλλάγµατος µε την οποιαδήποτε παροχή υπηρεσιών από τον µισθωτή προς τον ∆ήµο.
Βάσει της παρ. 2 του αρ.13 του Ν. 2971/2001 η παραχώρηση της απλής χρήσης ου αιγιαλού – παραλίας σε ιδιωτικό φορέα διαχείρισης γίνεται πάντοτε µε αντάλλαγµα. Σύµφωνα µε το άρθρο 13, παρ.3 εδάφιο γ του Β.∆. 24/9-20/10/58, όπως αντικαταστάθηκε απότο άρθρο 3 του Ν. 1080/80, το τέλος χρήσης κοινόχρηστου χώρου καθορίζεται µε απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου, µε τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο, κατόπιν εισήγησης της Οικονοµικής Επιτροπής η οποία γίνεται µε βάση το αρ. 72 παρ. 1 εδ. ζ του Ν. 3852/2010 σύµφωνα µε το οποίο η Ο.Ε. εισηγείται προς το δηµοτικό συµβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωµάτων και εισφορών

Στις περιπτώσεις µεταβίβασης του δικαιώµατος απλής χρήσης χωρίς δηµοπρασία, ακολουθείται η εξής διαδικασία:
Από την υπηρεσία του ∆ήµου ανακοινώνεται περίοδος κατάθεσης αιτήσεων η οποία γνωστοποιείται µε κάθε πρόσφορο µεσο (ανακοινώσεις, διαδίκτυο, τοιχοκολλήσεις κ.λπ.)
Ο ενδιαφερόµενος να µισθώσει χώρο αιγιαλού υποβάλλει, προ της χρήσεως, σχετική αίτηση στο τµήµα εσόδων του ∆ήµου και εντός των ηµεροµηνιών που έχουν ορισθεί. Στην αίτηση αναγράφονται :
α) το ονοµατεπώνυµο ή η επωνυµία του αιτούντος, το είδος και η διεύθυνση της επιχείρησης (εάν πρόκειται για εταιρείες θα πρέπει οπωσδήποτε να προσκοµίσουν το εταιρικό τους), διεύθυνση κατοικίας και τηλέφωνο επικοινωνίας
β) η θέση, η έκταση και το είδος του αιτουµένου προς χρήση χώρου και µαζί µε την αίτηση συνυποβάλλονται :
γ) φωτοαντίγραφο της άδειας λειτουργίας καταστήµατος µε την ρητή προϋπόθεση ότι αυτή ισχύει
δ) βεβαίωση από την ταµιακή υπηρεσία του ∆ήµου, ότι ο ενδιαφερόµενος δεν είναι οφειλέτης του ∆ήµου (∆ηµοτική Ενηµερότητα,άρθρο 285 του ∆.Κ.Κ.)
ε) ταµιακή απόδειξη µε το Α.Φ.Μ. της επιχείρησης ή έντυπο της αρµόδιας ∆.Ο.Υ. περί χορήγησης Α.Φ.Μ.
στ) φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας
ζ) φωτοτυπία της τελευταίας άδειας που έχει χορηγηθεί (εφόσον υπάρχει)

11 Ο δήµαρχος χορηγεί την άδεια χρήσης αιγιαλού - παραλίας, η οποία δεν µπορεί να υπερβαίνει τα χρονικά όρια όπως αυτά ορίζονται στον παρόντα κανονισµό. Στην άδεια αναγράφεται ο αριθµός γραµµατίου είσπραξης, ορίζεται η τοποθεσία και η έκταση του παραχωρηµένου κατά χρήση χώρου, το είδος, η διάρκεια της χρήσεως καθώς και το µίσθωµα.
Τρεις τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν την υπογραφή της σύµβασης µίσθωσης, ο ∆ήµος αποστέλλει εγγράφως µε κάθε πρόσφορο µέσο (π.χ. τηλεοµοιοτυπία, mail κλπ.) στην αρµόδια Κτηµατική Υπηρεσία αντίγραφο σχεδίου του προς υπογραφή µισθωτηρίου συνοδευόµενου από το υπόβαθρο του εδαφίου β του παρόντος άρθρου.
Ο Προϊστάµενος της Κτηματικής Υπηρεσίας υποχρεούται να ενηµερώσει εντός 7 εργασίµων ηµερών τον ∆ήµο εγγράφως µε κάθε πρόσφορο µέσο (π.χ. τηλεοµοιοτυπία, e-mail κλπ), εάν συµφωνεί µε το περιεχόµενο του µισθωτηρίου.
Παρερχοµένης άπρακτης της ανωτέρω προθεσµίας, τεκµαίρεται η σύµφωνη γνώµη του Προϊσταµένου της Κτηµατικής Υπηρεσίας.
Αν ο Προϊστάµενος της Κτηµατικής Υπηρεσίας διαπιστώνει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της κείµενης νοµοθεσίας περί αιγιαλού και τη ΚΥΑ ∆10Β 75164/2493ΕΞ 2013/2-5-2013ς, υποδεικνύει στον ∆ήµο, είτε να απόσχει από τη σύναψη της µίσθωσης, εφόσον δεν είναι δυνατή η µίσθωση του συγκεκριµένου κοινόχρηστου χώρου, είτε να προβεί στην αναπροσαρµογή οποιουδήποτε όρου της µισθωτικής σύµβασης, που κρίνει ότι αντίκειται στις ανωτέρω διατάξεις, συµπεριλαµβανοµένης της αναπροσαρµογής του ορισθέντος µισθώµατος, εφόσον αυτό είναι χαµηλότερο από εκείνο που ανταποκρίνεται στις µισθωτικές αξίες της περιοχής.
Το έγγραφο µε το οποίο εκφράζεται η σύµφωνη γνώµη του Προϊσταµένου της Κτηµατικής Υπηρεσίας ή οι τυχόν υποδείξεις αυτού κατά τα ανωτέρω, συνοδευόµενο από οίκοθεν σηµείωµά του σχετικά µε το ύψος του προς καταβολή από τον µισθωτή υπέρ του ∆ηµοσίου ποσοστού 20% επί του τελικού µισθώµατος, προσαρτάται στο οριστικό µισθωτήριο
συµβόλαιο.
Σε περίπτωση που η σύµφωνη γνώµη τεκµαίρεται λόγω παρέλευσης άπρακτης της προθεσµίας των 7 εργάσιµων ηµερών, το ανωτέρω οίκοθεν σηµείωµα αποστέλλεται από τον Προϊστάµενο εντός των επόµενων δύο ηµερολογιακών ηµερών που έπονται της λήξης της προθεσµίας αυτής.
Ο ∆ήµος, επί ποινή ακυρότητας της µισθωτικής σύµβασης, οφείλει να ενσωµατώσει στο οριστικό σχέδιο αυτής, τις υποδεικνυόµενες τροποποιήσεις του Προϊσταµένου της Κτηµατικής, καθώς και τον αριθµό διπλοτύπου είσπραξης του ποσοστού υπέρ του ∆ηµοσίου.

Το οριστικό σχέδιο του µισθωτηρίου συµβολαίου, υπογεγραµµένο από τον ∆ήµο και τον µισθωτή, αποστέλλεται στον Προϊστάµενο της Κτηµατικής Υπηρεσίας σε τρία (3) αντίγραφα, προς προσυπογραφή από αυτόν, συνοδευόµενα από το πρωτότυπο διπλότυπο είσπραξης για την απόδειξη καταβολής του οφειλόµενου ποσού υπέρ του ∆ηµοσίου.
Στις περιπτώσεις µεταβίβασης του δικαιώµατος απλής χρήσης µε δηµοπρασία, ακολουθείται η εξής διαδικασία:
Τρείς τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν την κατά νόµο δηµοσίευση της προκήρυξης της ∆ηµοπρασίας (προφορική πλειοδοτική δημοπρασία), ο ∆ήµος αποστέλλει εγγράφως µε κάθε πρόσφορο µέσο στην αρµόδια Κτηµατική Υπηρεσία αντίγραφο σχεδίου της
προκήρυξης της ∆ηµοπρασίας, συνοδευόµενο από το υπόβαθρο του εδαφίου β΄ του παρόντος άρθρου.
Ο Προϊστάµενος της Κτηµατικής Υπηρεσίας υποχρεούται να ενηµερώσει εντός 7 εργασίµων ηµερών από τη λήψη της προκήρυξης τον ∆ήµο εγγράφως µε κάθε πρόσφορο µέσο (π.χ. τηλεοµοιοτυπία, e-mail κλπ.) εάν το περιεχόµενο της προκήρυξης συµφωνεί µε την κείµενη νοµοθεσία περί αιγιαλού και της παρούσας απόφασης.
Παρερχοµένης άπρακτης της ανωτέρω προθεσµίας, τεκµαίρεται η σύµφωνη γνώµη του Προϊσταµένου της Κτηµατικής Υπηρεσίας ως προς το περιεχόµενο της προκήρυξης.
Αν ο Προϊστάµενος της Κτηµατικής Υπηρεσίας διαπιστώνει ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της κείµενης νοµοθεσίας περί αιγιαλού και της παρούσας απόφασης, υποδεικνύει στον ∆ήµο είτε να απόσχει από τη διενέργεια δηµοπρασίας, εφόσον δεν είναι δυνατή η µίσθωση του συγκεκριµένου κοινόχρηστου χώρου, είτε να προβεί στην
αναπροσαρµογή οποιουδήποτε όρου της προκήρυξης, που κρίνει ότι αντίκειται στις ανωτέρω διατάξεις, συµπεριλαµβανοµένης της αναπροσαρµογής της τιµής εκκίνησης, εφόσον αυτή είναι χαµηλότερη από εκείνη που ανταποκρίνεται στις µισθωτικές αξίες της περιοχής.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της δηµοπρασίας, ο ∆ήµος ενηµερώνει µε κάθε πρόσφορο µέσο τον Προϊστάµενο της Κτηµατικής Υπηρεσίας για το ύψος του τελικώς επιτευχθέντος µισθώµατος και τα στοιχεία του πλειοδότη, προκειµένου αυτός να εκδώσει και να του αποστείλει, µε κάθε πρόσφορο µέσο, οίκοθεν σηµείωµά του σχετικά µε το ύψος του προς καταβολή από τον µισθωτή υπέρ του ∆ηµοσίου ποσοστού 20% επί του µισθώµατος.
Στη συνέχεια, ο ∆ήµος αποστέλλει στην οικεία Κτηµατική Υπηρεσία αντίγραφο του Πρακτικού Κατακύρωσης της ∆ηµοπρασίας και το συναφθέν, σε εκτέλεση του Πρακτικού, µισθωτήριο συµβόλαιο µε τον πλειοδότη, σε τρία (3) αντίγραφα προς προσυπογραφή αυτών από τον Προϊστάµενο, συνοδευόµενα από το πρωτότυπο διπλότυπο είσπραξης για την απόδειξη καταβολής του οφειλόµενου ποσοστού υπέρ του ∆ηµοσίου. Στο µισθωτήριο συµβόλαιο πρέπει να έχουν ενσωµατωθεί, επί ποινή ακυρότητας της µισθωτικής σύµβασης, οι τυχόν υποδείξεις του Προϊσταµένου της Κτηµατικής Υπηρεσίας, σύµφωνα µε τα προαναφερθέντα καθώς και να αναγράφεται, επί ποινή ακυρότητας της σύµβασης, ο αριθµός του διπλοτύπου είσπραξης του ποσοστού υπέρ του ∆ηµοσίου.
Τόσο στη περίπτωση της απευθείας παραχώρησης, όσο και στη περίπτωση της δηµοπρασίας, αµέσως µετά την υπογραφή του µισθωτηρίου συµβολαίου µεταξύ του ∆ήµου και του µισθωτή, ο τελευταίος έχει δικαίωµα να εγκατασταθεί στον παραχωρούµενο κοινόχρηστο χώρο.
Σε περίπτωση µη τελικής συνυπογραφής του µισθωτηρίου από τον Προϊστάµενο της Κτηµατικής Υπηρεσίας, λόγω µη τήρησης των υποδειχθεισών από αυτόν τροποποιήσεων ή µη συναποστολής µαζί µε τα 3 αντίγραφα της µισθωτικής σύµβασης του πρωτοτύπου διπλοτύπου
είσπραξης, το µισθωτήριο συµβόλαιο είναι άκυρο και ο µισθωτής υποχρεούται να αποχωρήσει από τον κοινόχρηστο χώρο, χωρίς καµµία αξίωση αποζηµίωσης έναντι του ∆ηµοσίου.
Μετά τη λήξη της µίσθωσης δεν επιτρέπεται η παραµονή του µισθωτή στον παραχωρηθέντα χώρο.
Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης επί των ανωτέρω, οι αρµόδιες Κτηµατικές Υπηρεσίες υποχρεούνται να λαµβάνουν άµεσα τα προβλεπόµενα από την κείµενη νοµοθεσία µέτρα προστασίας της κοινόχρηστης ∆ηµόσιας Περιουσίας.
Οι Κτηµατικές Υπηρεσίες τηρούν αρχείο στο οποίο καταγράφεται το σύνολο των εκµισθούµενων στην περιοχή αρµοδιότητάς τους κοινόχρηστων χώρων, βάσει των προσκοµιζόµενων µισθωτηρίων συµβολαίων και των συνοδευόντων αυτά ορθοφωτοχαρτών και λοιπών στοιχείων.

Για τη χορήγηση του δικαιώµατος απλής χρήσης των προαναφερόµενων κοινόχρηστων χώρων εφαρµόζονται οι διατάξεις περί εκµισθώσεως δηµοσίων κτηµάτων (άρθρο 13 ν.2971/2001). ∆εν ισχύουν οι διατάξεις περί εµπορικών µισθώσεων.

Άρθρο 11
Πρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις για τους εκµεταλλευτές καντινών.
Στους χώρους για τους οποίους παραχωρείται το δικαίωµα της απλής χρήσης επιτρέπεται η τοποθέτηση τροχήλατων καντινών, αυτοκινούµενων ή µη, µέγιστων διαστάσεων τριών µέτρων (3) επί (πέντε) 5 µέτρων , που να απέχουν τουλάχιστον εκατο (100) µέτρα από εγκατεστηµένες
επιχειρήσεις (ξενοδοχεία, κέντρα αναψυχής κλπ.). Για τις παραχωρήσεις αυτές δεν ισχύουν οι διατάξεις περί υπαίθριου εµπορίου.

Άρθρο 12
Λήψη µέτρων προστασίας
Το ∆ηµόσιο, ως κύριος και διαχειριστής των κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης µεγάλων λιµνών και πλεύσιµων ποταµών, διατηρεί το δικαίωµα για την προστασία τους, καθώς και όλες τις ερευνητικές και ελεγκτικές αρµοδιότητές του, που προβλέπονταιαπό την κείµενη νοµοθεσία (∆/γµα 11/12-11-1929, ν.263/1968, ν.2971/2001 κ.λ.) και ασκούνται από την αρµόδια Κτηµατική Υπηρεσία.

Υποχρεώσεις Μισθωτών
Α) Οι έχοντες µισθωτική σχέση µε τον ∆ήµο. υπόκεινται στις υποχρεώσεις αυτών όπως αυτές αναφέρονται σε άρθρο του παρόντος κανονισµού.
Β) Επιπλέον αυτών ο µισθωτής, στον οποίο µε οποιονδήποτε τρόπο έχει παραχωρηθεί η απλή χρήση τµήµατος αιγιαλού – παραλίας, διά του παρόντος κανονισµού υποχρεούται :
1. Μετά την ηµεροµηνία λήξης του µισθωτηρίου συµβολαίου να συλλέξει όλα τα αντικείµενα που έχει τοποθετήσει στον παραχωρηµένο κοινόχρηστο χώρο (όπως οµπρέλες, τραπεζοκαθίσµατα, ποδήλατα θαλάσσης κ.λπ.) και να τα αποθηκεύσει σε ιδιόκτητο χώρο. Σε αντίθετη περίπτωση ενηµερώνεται η Κτηµατική Υπηρεσία προκειµένου να προβεί στις κατάλληλες ενέργειες. Τα ανωτέρω αναφερόµενα κρίνονται απαραίτητα τόσο για την προστασία της περιουσίας των καταστηµαταρχών όσο και για λόγους ευταξίας - καθαριότητας του αιγιαλού – παραλίας αλλά και για την προστασία των πολιτών (υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης σωµατικών βλαβών από παρασυρόµενα από φουρτούνες αντικείµενα).
2. Να εγκαθίσταται µόνο εντός των ορίων του τµήµατος του αιγιαλού που έχει µισθώσει.
3 . Να έχει την έγκριση του ∆ήµου, υπογεγραµµένο και έγκυρο συµφωνητικό.
4. Να έχει επιχείρηση µε όλες τις προβλεπόµενες από το νόµο άδειες που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία αυτής τις οποίες θα προσκοµίσει στο ∆ήµο πριν την υπογραφή του συµφωνητικού
5. Να έχει πάντοτε σε εµφανή σηµείο του µισθωµένου χώρου τιµοκατάλογο προϊόντων - υπηρεσιών εγγεγραµµένο στα Ελληνικά και Αγγλικά και να λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα ασφαλείας, όπως αυτά υπαγορεύονται κατά καιρούς από τις λιµενικές διατάξεις, ανάλογα µε τις υπηρεσίες που προσφέρει.
6.Τόσο ο ίδιος όσο και το απασχολούµενο προσωπικό (αν υπάρχει) να είναι κατάλληλα ενδεδυµένοι και θα πρέπει να συµπεριφέρονται ευγενικά στους πελάτες και γενικά στους λουόµενους.
7. Να στηρίζει σταθερά τις οµπρέλες και να παίρνει κάθε αναγκαίο µέτρο προστασίας των λουοµένων. Επίσης πρέπει να διατηρεί σε άριστη κατάσταση και εµφάνιση τα προσφερόµενα στοιχεία (οµπρέλες, ξαπλώστρες κ.λπ.).
8. Να µην οφείλει προς τον ∆ήµο (αποδεικνύεται µε την έκδοση δηµοτικής ενηµερότητας)

Άρθρο 13
Ανάκληση παραχώρησης
Η παραχώρηση υπόκειται πάντοτε σε µονοµερή ανάκληση από το ∆ηµόσιο για λόγους δηµοσίου συµφέροντος, εθνικής άµυνας, δηµόσιας τάξης και ασφάλειας, προστασίας αρχαίων, του περιβάλλοντος ή της δηµόσιας υγείας, αλλά και για λόγους κατασκευής λιµενικών έργων.

Με την επιφύλαξη λοιπών κυρώσεων που προβλέπονται από την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία, η µη τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων που τίθενται µε την ΚΥΑ ∆10Β 75164/2493ΕΞ 2013/2-5-2013, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη ανάκληση της παραχώρησης ως προς τον ∆ήµο, όταν διαπιστωθεί παράβαση, χωρίς καµία αξίωση αποζηµίωσης κατά του ∆ηµοσίου.
Η ανάκληση της παραχώρησης προς τον ∆ήµο συνεπάγεται αυτοδικαίως και την ανάκληση όλων των παραχωρήσεων που έχουν συντελεστεί βάσει αυτής και ο εκάστοτε παραχωρησιούχος υποχρεούται να εγκαταλείψει άµεσα τη χρήση, χωρίς καµία αξίωση αποζηµίωσης κατά του ∆ηµοσίου
Η αρµόδια Κτηµατική Υπηρεσία ελέγχει την πιστή τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων της παραχώρησης και στις περιπτώσεις που αυτοί δεν τηρούνται, εισηγείται, δια της αρµόδιας ∆/νσης ∆ηµόσιας Περιουσίας στον Υπουργό Οικονοµικών την έκδοση διαπιστωτικής πράξης της επελθούσης ανάκλησης της παραχώρησης.

Άρθρο 14
Τελικές διατάξεις
Για τον καθορισµό των µέτρων των δραστηριοτήτων µέσα στη θάλασσα, αρµόδιο είναι το Λιµεναρχείο.
Για λόγους ασφαλείας, εύρυθµης λειτουργίας και ευρύτερης εποπτείας των ζωνών αιγιαλού και παραλίας ζητείται η σύµφωνη γνώµη της Λιµενικής Αρχής (έγγραφο ΥΕΝ 8221.Λ19/11/06/16-05-2006) όταν πρόκειται να γίνει παραχώρηση χώρου για εκµετάλλευση θαλασσίων µέσων αναψυχής (jet ski, θαλάσσια ποδήλατα κ.λπ.)
Ο κανονισµός αυτός και η δεν υποκαθιστά τυχόν άδειες άλλων αρχών ή υπηρεσιών ή φορέων όπου απαιτούνται κάθε φορά για την άσκηση δραστηριοτήτων στους κοινόχρηστους χώρους για τους οποίους παραχωρήθηκε το δικαίωµα της απλής χρήσης.
Είναι δυνατή η τροποποίηση του παρόντος Κανονιστικού Πλαισίου, όταν συντρέχουν λόγοι όπως, τροποποίηση Νοµοθετικού Πλαισίου, δηµιουργία νέων λειτουργικών αναγκών (ιδιαιτερότητες τουρισµού, παροχής υπηρεσιών κλπ.)
Ο παρών κανονισµός θα αρχίσει να ισχύει αµέσως µόλις εγκριθεί από την αρµόδια υπηρεσία της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης ∆υτικής Ελλάδος και Ιονίων νήσων και καταργείται κάθε προηγούµενος και κάθε απόφαση που δεν είναι σύµφωνη µε αυτόν.
Για όποιο θέµα δεν υπάρχει πρόβλεψη στον κανονισµό , αποφασίζει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, αφού λάβει υπόψη του τις σχετικές διατάξεις του νόµου.
Άρθρα ή διατάξεις του παρόντος κανονισµού, που έρχονται σε αντίθεση µε την ΚΥΑ ∆10Β 75164/2493ΕΞ 2013/2-5-2013 καθώς και την ΚΥΑ 1052758/1451/Β0010/10-04-2012 (1411
Β΄), που είναι αναπόσπαστο συµπλήρωµα της παύουν να ισχύουν.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΠΛΗ ΧΡΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ- ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ – ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ»
(ΑΡΘΡΟ 13 ΤΟΥ Ν. 2971/2001)

1. ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ
Η παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης µεγάλων λιµνών και πλεύσιµων ποταµών (ΑΡΘΡΟ 13 ΤΟΥ Ν. 2971/2001), στον ∆ήµο, γίνεται για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόµενους ή την αναψυχή του κοινού (όπως
εκµίσθωση θαλάσσιων µέσων αναψυχής, ανακλίντρων (ξαπλωστρών), οµπρελών, τραπεζιών, καθισµάτων, λειτουργία τροχήλατου αυτοκινούµενου ή µη αναψυκτηρίου κλπ.)
Απαγορεύεται οποιαδήποτε κατασκευή, που συνδέεται µόνιµα µε το έδαφος (π.χ. πάκτωση µε σκυρόδεµα, τσιµεντοστρώσεις, επιχωµατώσεις, κλπ.)
Απαγορεύεται η χρήση για ελεύθερη κατασκήνωση ή για λειτουργία κάµπινγκ (Ν.2160/93).
Απαγορεύεται η τοποθέτηση σκηνών και η στάθµευση τροχόσπιτων, αυτοκινούµενων, αυτοκινήτων κλπ.
Σε κάθε περίπτωση παραχώρησης απλής χρήσης του κοινόχρηστου χώρου αιγιαλού- παραλίας εφαρµόζονται οι ελάχιστες δυνατές διαµορφώσεις ώστε να διατηρείται η µορφολογία των ακτών και η ακεραιότητα της ακτογραµµής. ∆εν επιτρέπονται επιχωµατώσεις ή άλλες διαµορφώσεις µε τη χρήση µηχανηµάτων πέραν του κοσκινίσµατος µε στόχο τον καθαρισµό της άµµου.

2. ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ - ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ – ΣΗΜΑΝΣΗ
Με την επιφύλαξη της υποχρεωτικής τοποθέτησης διαδρόµου πρόσβασης προς την ακτογραµµή, σύµφωνα µε τις προβλέψεις της ΚΥΑ 1052758/1451/Β0010/10-4-2012 για την εξυπηρέτηση των ΑµεΑ, στους παραχωρούµενους χώρους σε ακτές, επιτρέπεται η τοποθέτηση διαδρόµων πρόσβασης τοποθετηµένων τόσο παράλληλα όσο και κάθετα
στην ακτή, πλάτους µέχρι 0,80µ., στο επίπεδο της άµµου ή ελάχιστα εκατοστά πάνω από αυτή (για λόγους οριζοντίωσης της επιφάνειας βάδισης).
Για µήκος παραχωρούµενης επιφάνειας µέχρι 30 µ. επιτρέπεται η τοποθέτηση δύο (2) διαδρόµων πρόσβασης στο θαλάσσιο µέτωπο (εγκάρσιες διαβάσεις) ανά παραχωρούµενη επιφάνεια αιγιαλού-παραλίας, ενώ για µήκος παραχωρούµενης επιφάνειας που υπερβαίνει τα 30µ. επιτρέπεται η τοποθέτηση περισσότερων διαδρόµων µε αναλογία ενός διαδρόµου ανά 20
επί πλέον µέτρα µήκους παραχωρούµενης έκτασης.
Για την κυκλοφορία παράλληλα µε την ακτή επιτρέπεται επίσης η τοποθέτηση ενός (1) διαδρόµου παράλληλα µε την ακτή ανά δύο σειρές οµπρελών, που θα συνδέεται εγκάρσια µε τους κάθετους προς την ακτή διαδρόµους.

3. ΦΥΤΕΥΣΗ
Η προστασία, φροντίδα και συντήρηση του υφισταµένου πρασίνου αποτελεί από κοινού υποχρέωση του ∆ήµου και του επιχειρηµατία που έχει την εκµετάλλευση του χώρου.

4. ΑΡΧΕΣ - ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
Στις κατασκευές-διαµορφώσεις εντός του παραχωρηθέντος χώρου για τοποθέτηση οµπρελών, ανακλίντρων (ξαπλωστρών) και τραπεζιών θα πρέπει να χρησιµοποιούνται κατά το δυνατόν φυσικά υλικά φιλικά και εναρµονισµένα µε το περιβάλλον χωρίς εξεζητηµένους χρωµατισµούς. Τέτοια υλικά είναι αυτά που συνήθως εµπεριέχουν καθόλου ή ελάχιστη επεξεργασία και η χρήση τους δεν συνεισφέρει στην κατασπατάληση ορυκτών πόρων.
Παραδείγµατα υλικών ανάλογα µε το αντικείµενο δίνονται στη συνέχεια:
Οµπρέλες : Ξύλινος ιστός από εµποτισµένο ξύλο, σκελετός από εµποτισµένο ξύλο εναλλακτικά από ανοξείδωτο ή γαλβανισµένο χάλυβα ή αλουµίνιο. Επικάλυψη από ύφασµα, ξύλο, Rattan, πλεκτά φύκια, ξερά φύλλα, χόρτα, ψάθα, πλεγµένο καλάµι.
Ξαπλώστρες : Οι ξαπλώστρες µπορεί να είναι σταθερές ή ανακλινόµενες, ξύλινες, µεταλλικές (αλουµινίου) ή πλαστικές, σταθερές ή τροχήλατες. Επενδύονται µε ύφασµα και µπορεί να διαθέτουν υφασµάτινα µαξιλάρια.
Τραπεζάκια : Τα τραπεζάκια ορθογώνια ή κυκλικά συµπληρώνουν τη συνηθισµένη διάταξη- σετ (ξαπλώστρα+τραπεζάκι-οµπρέλα+ξαπλώστρα). Μπορεί να είναι σταθερά ή µετακινούµενα, ξύλινα, µεταλλικά (γαλβανισµένου χάλυβα ή αλουµινίου) ή πλαστικά.
∆ιάδροµοι πρόσβασης : Για την κατασκευή τους προτιµάται η χρήση υδατοπερατών και θερµοαπωθητικών ψυχρών υλικών µε αντιολισθηρή επιφάνεια.
Κατάλληλα υλικά είναι το εµποτισµένο ξύλο στερεωµένο πάνω σε ξύλινα δοκάρια. Τα ξύλινα στοιχεία τοποθετούνται ελεύθερα ή ενώνονται µεταξύ τους µε ειδικούς µεταλλικούς συνδέσµους από ανοξείδωτο ή γαλβανισµένο χάλυβα. Αποκλείεται η χρήση σκυροδέµατος, ασφάλτου, κοινών πλακιδίων δαπέδου, ενώ επιτρέπεται (υπό προϋποθέσεις) η τοποθέτηση τοπικής πέτρας πάνω σε άµµο χωρίς τη χρήση συνδετικού υλικού.
Τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν για τους ξύλινους διαδρόµους κίνησης θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προδιαγραφές:
Το σανίδωµα θα είναι από εµποτισµένη ξυλεία ενδεικτικών διαστάσεων πάχους 2,5 εκ. και πλάτους 12,0 εκ µε κενό 1,0 εκ. (το κενό χρειάζεται για να µπορεί να καθαρίζεται εύκολα ο διάδροµος από την άµµο που θα µεταφέρεται από την κίνηση των λουοµένων). Οι σανίδες του πατώµατος στερεώνονται πάνω σε σκελετό από εµποτισµένη ξυλεία διατοµής 6,0 x 6,0 εκ. ανά πυκνά διαστήµατα µε µεταλλικές βίδες γαλβανισµένες (και όχι καρφιά) που εµποδίζουν τη στρέβλωσή τους.
Εναλλακτικά και όπου οι συνθήκες το επιτρέπουν, µπορούν να χρησιµοποιηθούν σκοινιά για τη σύνδεση των σανίδων µεταξύ τους ή στον ξύλινο σκελετό µε στόχο την βελτίωση του αισθητικού αποτελέσµατος.
Συνιστάται η επιφάνεια βάδισης των σανίδων να έχει δεχθεί επεξεργασία µε τραβηγµένο αντιολισθηρό χτένι ώστε να µην γλιστράει µε το νερό.
Χειρολισθήρες - κουπαστές : (όπου απαιτείται, για εξυπηρέτηση ΑµεΑ). Από ξύλο εµποτισµένης ξυλείας κατεργασµένο ή ακατέργαστο ή ανοξείδωτο χάλυβα 316, υλικό που ενδείκνυται για χρήση κοντά στη θάλασσα. Από το ίδιο υλικό κατασκευάζονται και οι µεταλλικοί σκελετοί των λυόµενων κατασκευών για την είσοδο και έξοδο από το νερό των ΑµεΑ. Εναλλακτικά µπορεί να χρησιµοποιηθεί γαλβανισµένος χάλυβας µε δύο στρώσεις και τελική στρώση από πολυεστερική βαφή που απαιτεί όµως και τακτική συντήρηση.

5. ΦΩΤΙΣΜΟΣ - ΗΧΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Επιτρέπεται µόνον χαµηλός και περιορισµένος φωτισµός στο απολύτως αναγκαίο για λόγους ασφαλείας και καθοδήγησης, ώστε να µην αλλοιώνεται η σχέση µε τη φύση. Τοποθετούνται φωτιστικά σώµατα που παρέχουν διάχυτο φωτισµό και έχουν τέτοια διαµόρφωση ώστε να εµποδίζεται ο σχηµατισµός φωτεινής δέσµης που θα µπορούσε να αποπροσανατολίσει ζώα η να ενοχλήσει επισκέπτες και περίοικους. Σε περίπτωση που ο φωτισµός εξασφαλίζεται από φωτιστικά σώµατα σε ιστούς αυτοί τοποθετούνται εκτός των ορίων των διαµορφωµένων διαδρόµων κυκλοφορίας. Οι καλωδιώσεις φθάνουν στα φωτιστικά σηµεία συνήθως υποδαπέδια (προστατευµένα εντός µεταλλικών στεγανών σωληνώσεων-καναλιών) είτε κατ’ εξαίρεση εναέρια πάντα µε ασφαλή, καλαίσθητο και συντεταγµένο τρόπο. Συνιστάται η
ηλεκτροδότηση µε χαµηλή τάση για λόγους ασφαλείας. Απαγορεύεται η τοποθέτηση ηχητικών συστηµάτων στο δηµόσιο χώρο. Η παραγόµενη στάθµη θορύβου από µουσική ή σχετικές χρήσεις οφείλει να µην ξεπερνάει τα 50 ντεσιµπέλ σε οποιοδήποτε σηµείο της παραχωρούµενης επιφάνειας.

6.-ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΕΙΣΑΣ  ΖΩΝΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ - ΠΑΡΑΛΙΑΣ
Στους κοινόχρηστους χώρους αιγιαλού και παραλίας, που παραχωρούνται για να τοποθετηθούν οµπρέλες και ανάκλιντρα (ξαπλώστρες), ως «σετ» νοείται o συνδυασµός 1
οµπρέλα µε τραπεζάκι και 2 ξαπλώστρες τοποθετηµένες εκατέρωθεν.
Για τις ανάγκες των υπολογισµών προβλέπεται ότι ένα τέτοιο τυπικό σετ καταλαµβάνει κατ' ελάχιστον επιφάνεια 6,0m2 (ξαπλώστρα+οµπρέλα- τραπεζάκι+οµπρέλα) x (µήκος ξαπλώστρας) =(1,0µ+1,0µ+1,0µ)x(2,0µ)= =(πρόσοψη) x (βάθος) = (3,0 µ) x (2,0 µ)=6,0 τ.µ..
   Το εµβαδόν που καταλαµβάνουν τα συνολικά τοποθετούµενα «σετ» δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερος από το 50% της επιφάνειας που έχει συνολικά παραχωρηθεί. Μεταξύ της πρώτης σειράς σετ ανακλίντρων-οµπρελών και ακτογραµµής θα πρέπει να παραµένει ακάλυπτος διάδροµος υποχρεωτικού πλάτους 3,0µ, ο οποίος θα διευκολύνει την ελεύθερη κυκλοφορία των λουοµένων παράλληλα µε τη θάλασσα. (ελάχιστη απόσταση µεταξύ θάλασσας και κοντινότερης ξαπλώστρας 3,0 µ). Κατά τη διάρκεια παραχώρησης τόσο οι οµπρέλες, όσο και τα ανάκλιντρα (ξαπλώστρες) δύνανται να παραµένουν ανοικτά για όλο το εικοσιτετράωρο.
     Μετά τη λήξη της θερινής περιόδου χρήσης τόσο τα ανάκλιντρα (ξαπλώστρες), όσο και οµπρέλες και τα λοιπά είδη αναψυχής (θαλάσσια ποδήλατα, κανό κλπ) αποµακρύνονται από το χώρο του αιγιαλού, παραλίας κλπ.
Επίσης στις περιπτώσεις παραχώρησης αιγιαλού, παραλίας κλπ σε όµορες επιχειρήσεις υγειονοµικού ενδιαφέροντος, επιτρέπεται η τοποθέτηση τραπεζιών και καθισµάτων. Οι δικαιούχοι της παραχώρησης δύνανται να διατηρούν τα τραπέζια και καθίσµατα στον παραχωρούµενο χώρο καθ’ όλο το εικοσιτετράωρο, πλην όµως διατεταγµένα κατά τέτοιο τρόπο που να µην παρεµποδίζεται η κυκλοφορία των διερχοµένων.

7. Ε∆ΡΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΣΤΕΡΕΩΣΗ, ΠΑΚΤΩΣΗ
Όλες οι κατασκευές συνδέονται µε το έδαφος µε διατάξεις έδρασης που σε καµία περίπτωση δεν θα πρέπει να παραπέµπουν σε συνθήκες µόνιµης θεµελίωσης, αλλά µε τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δυνατή η χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια άµεση αποξήλωση, µετακίνηση ή µεταφορά
τους.
Όπου οι επικρατούσες τοπικές συνθήκες δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολες αυτό γίνεται µε απλή έδραση ή χρήση βαρύτητας (αντίβαρα, έρµα από άµµο ή νερό). Σε ακραίες καταστάσεις (πολύ ισχυροί άνεµοι σε νησιωτικές περιοχές) και όπου τίθεται ζήτηµα ασφάλειας των χρηστών µπορεί η χρήση των αντίβαρων να συνδυαστεί µε απλή έµπηξη των κατάλληλα
διαµορφωµένων µελών στο έδαφος.
Μετά το πέρας της περιόδου χρήσης οι διατάξεις έδρασης (βάσεις, έρµα, αντίβαρα, εµπήξεις κλπ) θα πρέπει να αποκαλύπτονται και να αφαιρούνται χωρίς να παραµένουν εγκιβωτισµένες στη άµµο σε αναµονή της επόµενης περιόδου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 19 / 2013
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέµατα της ηµερησίας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.
Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:
Η Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ.
Καραπάνου-Κολοβού Ευθυµία
Ο Γραµµατέας
Γερόλυµος Σωτήριος
Τα Μέλη
1. Γιώτης Αλέξανδρος
2. Ταµπάκης Ηλίας
3. Λύτρας Σπυρίδων
4. Μητσάνης Ζώης 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
Αρ. Πρωτ. 6898 / 30.05.2013
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Σ Υ Ν Ε ∆ Ρ Ι Α Σ Η Σ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ 6 / 2013
Στον Αστακό και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την εικοστή ογδόη (28η) του Μήνα Μαΐου του έτους 2013 ηµέρα Τρίτη και ώρα 15.00 µ.µ., συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Ξηροµέρου, µετά την από αριθ. πρωτ. 6141/20.05.2013 έγγραφη Πρόσκληση της Προέδρου αυτής κας Ευθυµίας Καραπάνου- Κολοβού , που επιδόθηκε σε καθένα από τα Μέλη σύµφωνα µε το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.
Και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο Επτά (7) Μελών, ευρέθησαν παρόντα Πέντε (5) Μέλη, ήτοι:
Π α ρ ό ν τ ε ς
1. Καραπάνου- Κολοβού Ευθυµία
2. Γιώτης Αλέξανδρος
3. Ταµπάκης Ηλίας
4. Λύτρας Σπυρίδων
5. Κυριάκος Κωνσταντίνος
Α π ό ν τ ε ς
1.-Ρετούλης Θωµάς
2.- Μητσάνης Ζώης
Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόµιµα προσκλήθηκαν.
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο υπάλληλος του ∆ήµου Γερόλυµος Σωτήριος, για την τήρηση των Πρακτικών.
Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
……………………………………………
Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ Α Π Ο Φ Α Σ Η Σ 13/ 2013
ΘΕΜΑ 1ο Σχέδιο Κανονισµού Χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων.
……………………………………………
 Πρόεδρος εισηγούµενη το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε τα εξής:
1. Σύµφωνα µε το άρθρο 73 παρ. 1Β εδάφιο ν, του Ν. 3852/2010 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 του Κ.∆.Κ.
2. Σύµφωνα µε το ανωτέρω συντάχθηκε το σχέδιο Κανονισµού Χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων του ∆ήµου Ξηροµέρου, που σας διενεµήθη.
Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε τα Μέλη να αποφασίσουν σχετικά.
Τα Μέλη αφού άκουσαν την εισήγηση της Προέδρου κας Ευθυµίας Καραπάνου- Κολοβού , µελέτησαν τα σχετικά έγγραφα, τις διατάξεις και µετά από διαλογική συζήτηση:
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εισηγείται το σχέδιο Κανονισµού Χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Ξηροµέρου, ως κατωτέρω:

ΣΧΕ∆ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
Άρθρο 1: Αντικείµενο & Σκοπός του Κανονισµού
Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού είναι η θέσπιση προδιαγραφών και κανόνων, για την χρήση των πεζοδροµίων των οδών, των πλατειών, των πεζοδρόµων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων, οι οποίοι θα δεσµεύουν τις δηµοτικές υπηρεσίες καθώς και τους χρήστες και εκµεταλλευτές αυτών των
χώρων. Αφορά δε την προσωρινή ή πλέον µακροχρόνια χρήση ή κατάληψη των κοινοχρήστων χώρων σε όλη την έκταση του δήµου.
Σκοπός του Κανονισµού αυτού είναι:
-Η αναβάθµιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών της πόλης Αστακού και των χωριών – οικισµών του ∆ήµου.
-Η βελτίωση της αισθητικής εικόνας και της λειτουργικότητας των κοινοχρήστων χώρων.
-Η διασφάλιση του κοινόχρηστου χαρακτήρα πλατειών, πεζοδρόµων και πεζοδροµίων και η
ισορροπηµένη οικονοµική εκµετάλλευση τους από τον ∆ήµο.
-Η ασφάλεια και η προστασία της κίνησης των πεζών στους κοινόχρηστους χώρους και ειδικότερα
των Ατόµων Με Ειδικές Ανάγκες(ΑΜΕΑ).
-Η ανάπτυξη και η διεύρυνση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας.

Άρθρο 2: Νοµικό Πλαίσιο
Ο παρών Κανονισµός εκδίδεται βάσει της σχετικής νοµοθεσίας (Ν. 3463/2006, Ν.3852/10, το άρθρο του Β.∆.2419/20-10-58 όπως αντικαταστάθηκε µε Ν.1080/1980,όπως έχει τροποποιηθεί µε το άρθρο 26 του Ν.1828/89 & το άρθρο 6 του Ν.1900/90), και των αντιστοίχων κανονιστικών διατάξεων και
αποτελεί κανονιστική διοικητική πράξη, που έχει ισχύ ουσιαστικού νόµου. Επίσης:
Τνπ Ν. 1416/1984, Τνπ Ν. 1828/1989, Τνπ Ν. 1900/1990, Τνπ Ν. 2218/1994, Τνπ Ν. 3254/2004, Τνπ Ν. 1577/1985 Τνπ Ν. 1337/1983, Τνπ Ν. 1512/1985, Τνπ Ν. 2831/2000 Τνπ Ν. 2696/1999, Π.Γ. 6/21.08.1998, Ν. 1043/1980, Ν. 1491/1984, Ν. 2300/1995, Ν. 2323/1995, Ν. 2946/2001, Ν. 3377/2005, Της απόφασης ΥΠΕΧΩ∆Ε 52488/2002 σε εκτέλεση του άρθρου 28 Ν. 2831/2000 έγγραφο της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδος και Ιονίου µε αριθµ πρωτ. 3323/509/11-2-2013

Άρθρο 3: Ορισµοί

1. Κοινόχρηστοι χώροι: Όλοι οι δρόµοι και τα πεζοδρόµια τους, οι πλατείες και τα πεζοδρόµια τους, οι πεζόδροµοι, οι στοές και το υπέδαφος όλων αυτών, οι αποτµήσεις γωνιών οικοδοµικών τετραγώνων και το υπέδαφος αυτών, ο δάπεδος χώρος µεταξύ θέσεως των προσόψεων των ισογείων οικοδοµών και των εγκεκριµένων οικοδοµικών γραµµών, αποτελούντων των χώρων τούτων
προεκτάσεις πεζοδρόµων και χώρων αφεθέντων σε κοινή χρήση και γενικά κάθε δηµοτικός ή δηµόσιος χώρος ή οικόπεδο, που έχει αφεθεί προσωρινά ή µόνιµα σε κοινή χρήση. (∆εν περιλαµβάνονται οι νησίδες σε διασταυρώσεις).
2. Τέλος: Η χρηµατική παροχή ,που καταβάλλεται από τους υπόχρεους έναντι ειδικού ανταλλάγµατος για την χρησιµοποίηση ορισµένου δηµοτικού χώρου, έργου ή υπηρεσίας. Έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα (ΣΤε 140/89, ∆ι.∆ικ. 1990 σελ. 1228) και ανήκει στην κατηγορία των Γενικών ή Ανειδίκευτων Εσόδων.
3. Άδειες Χρήσης κοινόχρηστου χώρου: Οι ατοµικές διοικητικές πράξεις παραχώρησης χρήσης κοινόχρηστου χώρου σε ιδιώτη, που υπόκεινται σε ανάκληση σύµφωνα µε τις γενικές αρχές του ∆ιοικητικού ∆ικαίου και των Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και τις ειδικές διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 1080/80, όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µεταγενέστερα. Η χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου ειδικά για καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος και εµπορικά προϋποθέτει την νόµιµη λειτουργία αυτών.
4. Ανάκληση αδείας: Η διοικητική πράξη κύρωσης µε την οποία αίρεται η ισχύς προηγούµενης διοικητικής πράξης είτε αναδροµικά είτε για το µέλλον και αποσκοπεί στην συµµόρφωση του υπόχρεου προς τις ρυθµίσεις του νόµου και του παρόντος κανονισµού.
5. Αυθαίρετη χρήση: Η χρήση του κοινόχρηστου χώρου χωρίς προηγούµενη άδεια του ∆ήµου Ξηροµέρου καθώς και η χρήση του κοινόχρηστου χώρου κατά παράβαση των όρων της ήδη χορηγηθείσας άδειας, είτε αυτοί αφορούν το είδος της χρήσης και τη θέση ή την έκταση του παραχωρούµενου χώρου, είτε την διάρκεια της άδειας .
6. Εµπορικός εξοπλισµός: Κάθε µορφής λειτουργικά ή διακοσµητικά στοιχεία (τραπεζοκαθίσµατα, οµπρέλες, σκίαστρα ,προθήκες, πάγκοι, εµπορεύµατα και µηχανήµατα), που εξυπηρετούν την πελατεία και την λειτουργία των καταστηµάτων.
7. Αστικός εξοπλισµός: Ό,τι εξυπηρετεί τις ανάγκες του ∆ήµου όπως κάδοι απορριµµάτων, κολωνάκια, ζώνες πράσινου, κιγκλιδώµατα, παγκάκια, φωτιστικά κ.τ.λ..
8. Οδικός εξοπλισµός: Ό,τι εξυπηρετεί τις ανάγκες των οδών και της κυκλοφορίας όπως φανοστάτες, πινακίδες σήµανσης, σηµατοδότες κ.τ.λ..
9. Πεζοδρόµιο: Το υπερυψωµένο η µε άλλο τρόπο διαχωριζόµενο τµήµα της οδού ,που προορίζεται για τους πεζούς.
10. Πεζόδροµος: Η οδός, που χρησιµοποιείτε αποκλειστικά από πεζούς και για την είσοδο-έξοδο οχηµάτων προς χώρους στάθµευσης παρόδιων ιδιοκτησιών και οχηµάτων εκτάκτου ανάγκης και ανεφοδιασµού.

Άρθρο 4 : Αρµοδιότητες
Ο ∆ήµος Ξηροµέρου είναι η µόνη αρµόδια αρχή για να εκδίδει άδειες χρήσεις κοινοχρήστων χώρων που ανήκουν στο ∆ήµο ή έχουν παραχωρηθεί σ’αυτόν για εκµετάλλευση. Η αρµοδιότητα για την τήρηση και πιστή εφαρµογή του Κανονισµού ανήκει στην ∆ηµοτική Αρχή δια των αρµοδίων υπηρεσιών της.
Η Οικονοµική Υπηρεσία χορηγεί σύµφωνα µε τον νόµο όλες τις απαραίτητες άδειες για τη χρηση του χώρου (άδεια κατάληψηςκοινοχρήστου χώρου) εντός 15 ηµερών το αργότερο, µετά τη σχετική απόφαση της Επιτροπής Ποιότητος Ζωής του ∆ήµου. Ο,∆ήµαρχος εκδίδει την άδεια χρήσης κοινόχρηστου δηµοτικού χώρου (παρ 11 αρ 3 Ν.1080/80) και την ανακαλεί (παρ 7 αρ 3 Ν. 1080/80). Το Γραφείο εκδόσεως αδειών καταστηµάτων, χορηγεί όλες τις απαραίτητες άδειες πλην την άδεια χρήσης του χώρου.
Η ∆ηµοτική Αστυνοµία (όταν δηµιουργηθεί), η άρµόδια επιτροπή (µε απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου) και η Ελληνική Αστυνοµία ελέγχουν την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού και γνωµοδοτούν για την χορήγηση της άδειας κατάληψης του κοινόχρηστου χώρου. Αν υφίστανται δηλαδή λόγοι ασφαλείας της κυκλοφορίας πεζών ή τροχοφόρων ,που επιβάλλουν τη µη χορήγηση της άδειας. Η γνωµάτευση της Τροχαίας ή της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας, ή των επιτροπων ή του αρµοδίου γραφείου, είναι δεσµευτική στη χορήγηση της αιτούµενης άδειας ( άρθρο 13παρ.6 Β∆. 24/9- 20/10/1958 όπως έχει αντικατασταθεί από το άρθρο 3 τουΝ.1080/80 ) και εκδίδεται µέσα σε 15 µέρες από την παραλαβή του σχετικού ερωτήµατος του ∆ήµου, δια της
δηµοτικής ή τοπικής κοινότητας µε γνώµη.
Η Τεχνική Υπηρεσία χορηγεί κάθε είδους «σύµφωνη γνώµη» Κι εγκρίσεις για τα λειτουργικά ή διακοσµητικά στοιχεία, που τοποθετούνται στο κοινόχρηστο χώρο, τον οριοθετεί βάσει της χορηγηθείσας άδειας και ελέγχει την εφαρµογή της.
Η ΕΠΖ παραπέµπει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, θέµατα που έχουν σχέση µε την αναδιατύπωση και συµπλήρωση του παρόντος κανονισµού, εκτός των θεµάτων που έχουν οικονοµικό αντικείµενο (πχ επιβολή τελών), για τα οποία την ειδική αρµοδιότητα έχει η Οικονοµική Επιτροπή.
Άρθρο 5: Παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστων χώρων
Βασική προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας είναι να παραµένει ελεύθερη, από κάθε είδους εµπόδια, ζώνη διέλευσης πεζών: α) ενός µέτρου (1,00) τουλάχιστον στα πεζοδρόµια, β) δύο (2,00) µέτρων τουλάχιστον για τη διέλευση των πεζών και των επιτρεποµένων οχηµάτων στους πεζόδροµους. Ειδικά για τους πεζόδροµους, ο παραχωρούµενος χώρος δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 50% του πλάτους τους. Σε ειδικές περιπτώσεις θα αποφασίζεται ανάλογα.
Στα υφιστάµενα πεζοδρόµια µε µικρότερο πλάτος του ενός (1,00) µέτρου η ζώνη διέλευσης πεζών καταλαµβάνει όλο το πλάτος του πεζοδροµίου και δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση ή διατήρηση οποιουδήποτε εµποδίου.
Υπάρχουσες εκµισθώσεις κοινοχρήστων χώρων, αντίθετες στις ρυθµίσεις του παρόντος κανονισµού και των κείµενων διατάξεων, θα επανεξετασθούν και θα συνεχίσουν υφιστάµενες, εφόσον υπάρξει σχετική συµµόρφωση. Τα πεζοδρόµια της Α΄ και Β΄ ζώνης, που το πλάτος τους είναι ένα (1,00)
µέτρο και κάτω απαγορεύεται η παραχώρηση τους. 
  Για την Γ΄ ζώνη µε πεζοδρόµια πλάτους ένα (1,00) µέτρο παραχωρείται το πολύ το µισό ( 0,50 ) µέτρο µε την έγκριση των Τεχνικών Υπηρεσιών και µε την προϋπόθεση την απρόσκοπτη και συνεχή διέλευση των πεζών.
1. Να µην εµποδίζεται η ανάδειξη και η προβολή των µνηµείων της πόλης, ούτε να δυσχεραίνεται η πρόσβαση προς αυτά.
2. Στα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος η άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου πρέπει να είναι σύµφωνη µε την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας τους, σύµφωνα µε ισχύουσες υγειονοµικές διατάξεις και νόµους..
3. Ο παραχωρούµενος χώρος οριοθετείται µε συνεργασία της Υπηρεσίας Εσόδων, της Τεχνικής Υπηρεσίας και της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας, ή του αρµοδίου γραφείου. Κάθε κατάληψη πέρα των ορίων θεωρείται αυθαίρετη και επιβάλλονται κυρώσεις.
4. ∆εν επιτρέπεται καµία παρέµβαση, που να εµποδίζει την απρόσκοπτη και ελεύθερη χρήση του αστικού εξοπλισµού, που έχει εγκαταστήσει ο ∆ήµος.
5. Τα στοιχεία εξοπλισµού, που αναπτύσσονται στις πλατείες, στους πεζόδροµους και στα πεζοδρόµια Α΄ και Β΄ ζώνης ( τραπεζοκαθίσµατα ,ζαρντινιέρες κ.α.) είναι από φυσικά υλικά µόνο (πηλό, γυαλί, ξύλο, µέταλλο κ.τ.λ.).
6. Η σκίαση των χώρων θα γίνεται, είτε µε τοποθέτηση τέντας στην όψη του κτηρίου σε ύψος τουλάχιστον 2,20 µ. από το έδαφος και χωρίς κατακόρυφα στοιχεία ,είτε µε οµπρέλες ,που θα καλύπτουν ίση επιφάνεια µε τον παραχωρούµενο κοινόχρηστο χώρο και θα είναι χωρίς διαφηµιστικά µηνύµατα.
∆εν επιτρέπεται καµία µόνιµη κατασκευή ή παρέµβαση στον παραχωρούµενο χώρο. (υποστυλώµατα, δάπεδα, καθίσµατα, ζαρντινιέρες κ.τ.λ.) Η διάταξη των λειτουργικών στοιχείων θα είναι τέτοια ώστε να δηµιουργούνται διάδροµοι για την απρόσκοπτη κίνηση των επισκεπτών. Η συνολική παρέµβαση θα τυγχάνει, πριν την έκδοση της άδειας , της έγκρισης των υπηρεσιών του ∆ήµου. Προς τούτο υποβάλλονται µε την αίτηση της άδειας
και τα απαραίτητα τοπογραφικά και αρχιτεκτονικά σχέδια . Σύµφωνα µε του άρθρο 17 του Κτιριοδοµικού Κανονισµού, σε κοινόχρηστους χώρους ή χώρους παραχωρηµένους σε κοινή χρήση… απαγορεύεται να κατασκευάζονται κατακόρυφα στηρίγµατα κινητών προστεγασµάτων.
Κατακόρυφα στηρίγµατα κινητών προστεγασµάτων επιτρέπεται να κατασκευάζονται σε οποιαδήποτε άλλη θέση , ακόµη και σε τµήµατα εξωστών που βρίσκονται υπεράνω κοινόχρηστων χώρων, εφόσον τα στηρίγµατα αυτά εδράζονται στους εξώστες και δεν εξέχουν από το περίγραµµά τους.
7. Σε κοινόχρηστους χώρους πεζοδροµίων, πεζοδρόµων, πλατειών και αλλού, που δεν θα εκδοθεί άδεια χρήσης, µετά από αίτηση, δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε παρέµβαση.
8. Η καθαριότητα και η τήρηση των υγειονοµικών κανονισµών είναι ευθύνη του υπεύθυνου στο όνοµα του οποίου έχει εκδοθεί η άδεια χρήσης του κοινόχρηστου χώρου.
9. ∆εν επιτρέπεται η τοποθέτηση και η χρήση µεγαφωνικών εγκαταστάσεων, ούτε διαφηµιστικών στοιχείων σε κοινόχρηστους χώρους.
10. Η έκθεση εµπορευµάτων περιορίζεται σε απόσταση 1µ. από την οικοδοµική γραµµή και εφόσον ισχύουν οι προϋποθέσεις της παρ. 1 & 2 του παρόντος άρθρου. Η τοποθέτηση εµπορευµάτων επί των προσόψεων του κτηρίου δεν µπορεί να υπερβαίνει σε ύψος το 1,50µ.
11. ∆εν επιτρέπεται η επέκταση των εργασιών καταστηµάτων και επιτηδευµατιών κάθε µορφής στους κοινόχρηστους χώρους(συνεργεία αυτοκινήτων, συναρµολογήσεις επίπλων κ.τ.λ.)
∆εν επιτρέπεται η τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων ή εµπορευµάτων προ της εισόδου κατοικίας ή πολυκατοικίας, χωρίς τη συγκατάθεση ιδιοκτήτη-ων.

Άρθρο 6: Καθορισµός κοινοχρήστων χώρων.
Οι επιτρεπόµενοι για χρήση χώροι χωρίζονται σε τρείς (3) ζώνες Α΄, Β΄ και Γ΄ σύµφωνα µε την θέση και την εµπορικότητα τους, ως εξής:

Α΄ Ζώνη: Η πόλη του Αστακού (όλη η παραλιακή ζώνη από Ξεν ΣΤΡΑΤΟΣ µέχρι πρατήριο Λιβάνη, που περιλαµβάνει τους κάθετους και οριζόντιους δρόµους µέχρι και την οδό Π. Καρασεβδά). Ο κεντρικός δρόµος (εφόσον χαρακτηριστεί και λειτουργήσει ως πεζόδροµος τουλάχιστον τους θερινούς µήνες και τα Σαββατοκύριακα) και η παραλιακή ζώνη του Μύτικα, και όλες οι ακτές του ∆ήµου µε κάθε είδους εµπορική δραστηριότητα.

Β΄ Ζώνη: Τα υπόλοιπα τµήµατα Αστακού - Μύτικα, τα χωριά Φυτείες, Παλαιοµάννινα και Κανδήλα.
Γ΄ Ζώνη: Τα λοιπά χωριά και οικισµοί του ∆ήµου.

6-1 Το τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων θα καθορίζεται ανά τετραγωνικό µέτρο και θα είναι κυµαίνεται ανάλογα µε τη ζώνη (Α, Β, Γ) και το είδος της χρήσης (ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων, τοποθέτηση αυτοµάτωνπωλητών ή εµπορευµάτων,, τοποθέτηση διαφηµιστικών πινακίδων, και λοιπών ειδικών περιπτώσεων και ευκαιριακών δραστηριοτήτων).
 Θα καθορίζεται σε ετήσια βάση µε γνώµονα τον ανταποδοτικό του χαρακτήρα, µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβούλιου µετά από πρόταση της Οικονοµικής Επιτροπής η οποία θα διαµορφώνεται σε συνεργασία µε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.
Σηµείωση : Tα παραπάνω τέλη ισχύουν και βεβαιώνονται , εφόσον πληρούνται οι νόµιµες προυποθέσεις και αναφέρονται σε:
6-1-1 Χρήση χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων
6-1-2 Χρήση κοινόχρηστων χώρων και διαδρόµων προσπέρασης από πρατήρια καυσίµων .
6-1-3 Χρήση κοινόχρηστων χώρων για εναποθέτηση οικοδοµικού υλικού και τεχνοοικοδοµικών εργασιών
6-1-4 Συµµετοχή των πλανοδίων µικροπωλητών στις εµποροπανηγύρεις
6-1-5 Χρήση κοινόχρηστων χώρων από υπαίθριους πωλητές παραδοσιακής δραστηριότητας
6-1-6 Χρήση χώρου για εγκατάσταση αυτοµάτων πωλητών
6-1-7 Χρήση κοινόχρηστων χώρων για τοποθέτηση εµπορευµάτων και για κάθε άλλη περίπτωση που δεν αντιµετωπίζεται εξειδικευµένα.
6-1-8 Χρήση κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση υποδοµών διαφηµιστικών χρήσεων.
6-1-9 Χρήση αιθουσών για διενέργεια δηµοπρασιών κ.λ.π που θα προκαταβάλλεται .
6-1-10 Χρήση κοινόχρηστων ειδικών περιπτώσεων & ευκαιριακών δραστηριοτήτων . Το τέλος
θα είναι εβδοµαδιαίο και για την χορήγηση της άδειας θα απαιτούνται τα απαραίτητα έγγραφα που ορίζει ο νόµος καθώς και η σύµφωνη γνώµη αστυνοµικής αρχής.
6-1-11 Χρήση υπεδάφους, για την κατάληψη κοινόχρηστων χώρων των τοποθετηµένων η προς τοποθέτηση θαλάµων (καρτοτηλεφώνων) Κ.Α.Φ.Α.Ο κ.λ.π. Τον καθορισµό τέλους χρήσης δικαιώµατος διέλευσης δικτύου υπεδάφους Ν 3431/06&528/075/09 ( ΦΕΚ 13/Α/2006, κανονισµό καθορισµού των τελών διέλευσης . Το διπλότυπο είσπραξης θα είναι απαιτητικό από την τεχνική Υπηρεσία πριν υπογραφή σύµβαση η έκδοση άδειας τοµής.
6-1-12 Χρήση υπεδάφους για την κατάληψη κοινόχρηστων χώρων των τοποθετηµένων η προς τοποθέτηση Α . Τ. Μ Τραπεζών.
6-1-13 Κατάληψη κοινόχρηστων χώρων Περιπτέρων . Οι τιµές καθορίζονται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ξηροµέρου, ανάλογα µε την ορισθείσα ζώνη. α ) Ως κατάληψη θεωρείται η συνολική επιφάνεια (εµβαδού) µεταξύ περιπτέρου και τελευταίου σηµείου κατάληξης ( µήκος χ πλάτος ) άσχετα αν µεσολαβεί ελεύθερο κοµµάτι κοινόχρηστου χώρου . β) Η µέγιστη καλυπτόµενη
επιφάνεια , εξαρτάται από τις ειδικές συνθήκες του χώρου & πρέπει να έχει την έγκριση του ∆ήµου.
γ ) Το κουβούκλιο του περιπτέρου επιφανείας 2,5 τ.µ δεν προσµετρείται στην κατάληψη σύµφωνα µε τον νόµο. δ ) Η διαπίστωση κατάληψης πέρα των εγκριµένων τ.µ ύστερα από έλεγχο της αρµόδιας Υπηρεσίας Εσόδων , είναι λόγος επιβολής προστίµου όπως ορίζουν οι διατάξεις του Νόµου . ε ) Οι αιτήσεις για χρήση κοινόχρηστων χώρων περιπτέρου πρέπει να γίνονται στο πρώτο δίµηνο του τρέχοντος έτος . Το ανωτέρω τέλος είναι ετήσιο .
6-1-14 Τέλος διαφήµισης: a) Για διαφηµίσεις φωτεινές σε στέγες η ηλεκτρικές εφηµερίδες β) Για φωτεινές διαφηµίσεις σε οποιοσδήποτε χώρους. γ) Για διαφηµίσεις µη φωτεινές σε στέγες η δωµάτια κ.λ.π.

Άρθρο 7: Χορήγηση άδειας τοποθέτησης τραπεζοκαθισµάτων
1. Τα τµήµατα των κοινοχρήστων χώρων των οποίων παραχωρείται η χρήση για ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων, καθώς και το ετήσιο τέλος ανά τ.µ. καθορίζονται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
2. Το τέλος είναι ετήσιο ανεξάρτητα από τον χρόνο χρήσης και ανάλογα µε την περιοχή -ζώνη και καταβάλλεται εφάπαξ στο Ταµείο του ∆ήµου.. Ο αριθµός του τριπλότυπου είσπραξης του τέλους αναγράφεται στην άδεια.
3. Οι χορηγούµενες άδειες, τόσο όσον αφορά την κατάληψη του χώρου, όσον και την τοποθέτηση σ’αυτόν λειτουργικών ή διακοσµητικών στοιχείων επαγγελµατικού εξοπλισµού ,έχουν ισχύ µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου του έτους, που εκδόθηκαν. Η αίτηση ανανέωσης της άδειας πρέπει να γίνεται το τελευταίο τρίµηνο του προηγούµενου έτους. Μετά την λήξη της άδειας, αν δεν υπάρξει ανανέωση, αποµακρύνονται τα τραπεζοκαθίσµατα και ο επαγγελµατικός εξοπλισµός από τον κοινόχρηστο χώρο.
4. Οι ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν αίτηση χορήγησης άδειας κοινοχρήστου χώρου προσκοµίζοντας και τα εξής νόµιµα επικυρωµένα δικαιολογητικά:

Ισχύουσα άδεια λειτουργίας καταστήµατος, στην οποία να προβλέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων.
Ταµειακή απόδειξη µε το Α.Φ.Μ. της επιχείρησης.
Τοπογραφικό σκαρίφηµα της θέσης του καταστήµατος, των παρακειµένων καταστηµάτων, του πλάτους της πρόσοψης, του πλάτους του πεζοδροµίου, του πλάτους της οδού, των εισόδων και των παραθύρων των παρακειµένων κατοικιών και της θέσης και τις διαστάσεις του αιτούµενου προς κατάληψη κοινόχρηστου χώρου.
∆ιάγραµµα κάλυψης, µε το οποίο αποτυπώνεται η διαρρύθµιση του χώρου.
5. Για την χορήγηση άδειας τραπεζοκαθισµάτων και εξοπλισµού, στο διάγραµµα κατάληψης σηµειώνονται οι προβολές των οµπρελών, φωτιστικών και ανθοδόχων κ.α. και επισυνάπτονται:
Τεχνικές προδιαγραφές των χρησιµοποιούµενων στοιχείων επαγγελµατικού εξοπλισµού.
Υπηρεσιακά θα επισυνάπτεται :
Φωτοτυπία της τελευταία χορηγηθείσας άδειας.
Βεβαίωση του Ταµείου του ∆ήµου, ότι δεν υπάρχουν σε βάρος του ενδιαφεροµένου βεβαιωµένες ληξιπρόθεσµες οφειλές προς τον ∆ήµο ή περίπτωση εκκρεµοδικίας ή διακανονισµού της καταβολής αυτών
Γνωµάτευση της Τροχαίας η της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας, ή αρµοδίου γραφείου.
Έγκριση των Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου .
Σε περίπτωση γωνιακού καταστήµατος τα στοιχεία που αφορούν στην κατάληψη θα παρουσιάζονται
αναλυτικά για κάθε δρόµο.
Ειδικότερα :
6. Πεζόδροµοι: α)Η ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων γίνεται πάντα εντός της προβολής των ορίων του καταστήµατος και σύµφωνα µε την παρ.1 του άρθρου 5 του παρόντος κανονισµού. Σε κάθε περίπτωση για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων στην πρόσοψη και τη νοητή προβολή των ορίων των όµορων ιδιοκτησιών πρέπει να υπάρχει έγγραφη συγκατάθεση παραχώρησης του ιδιοκτήτη ή της πλειοψηφίας των ιδιοκτητών που διαµένουν ή χρησιµοποιούν το ακίνητο.
β) Στα καταστήµατα, που ήδη υπάρχουν στους πεζόδροµους, η άδεια θα δίδεται αφού ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες του συγκεκριµένου σηµείου του πεζόδροµου, δηλαδή η εύρυθµη λειτουργία των εµπορικών καταστηµάτων, η οµαλή διέλευση των πεζών, η κίνηση των επιτρεποµένων οχηµάτων, ο αστικός εξοπλισµός, η γενική αισθητική του χώρου. Η χορήγηση άδειας θα εξετάζεται χωριστά για κάθε κατάστηµα από της υπηρεσίες του ∆ήµου.
γ) Για τα νέα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος, που θέλουν να εγκατασταθούν σε πεζόδροµο και να αναπτύξουν τραπεζοκαθίσµατα θα πρέπει πρώτα να παίρνουν έγκριση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για τη δυνατότητα να τους παραχωρηθεί χώρος και µετά να τους χορηγείται
άδεια λειτουργίας καταστήµατος.
δ) Για τον καθορισµό του χώρου, που θα καταλαµβάνει κάθε κατάστηµα, όταν υπάρχουν περισσότερα από ένα καταστήµατα θα δίνεται από τον τύπο: Ε={ (Πα/Πσ) 0,6 + (Εα/Εσ)0,4 } Χ Εθ όπου: Πα = µήκος πρόσοψης του καταστήµατος, Πς = άθροισµα µήκους προσόψεων των
καταστηµάτων, Εα = εµβαδόν καταστήµατος, Εσ= σύνολο εµβαδούκαταστηµάτων, Εθ = εµβαδόν της συγκεκριµένης θέσης, 0,6=συντελεστής πρόσοψης και 0,4 συντελεστής εµβαδού. Επειδή η
διάσταση ενός τραπεζοκαθίσµατος µετρηµένη στην πράξη είναι 1,5 τ.µ. ο χώρος κατάληψης για κάθε κατάστηµα θα είναι στον πλησιέστερο αριθµό πολλαπλάσιο του 1,5.
ε) Οι κοινόχρηστοι χώροι, που βρίσκονται εκτός της προβολής των ορίων του προσώπου των καταστηµάτων παραχωρούνται για ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων έπειτα από δηµοπρασία. Στη δηµοπρασία παίρνουν µέρος κατά προτεραιότητα όσοι δεν έχουν απέναντι από το κατάστηµα τους κοινόχρηστο χώρο.
ζ) Οι διάδροµοι, που βρίσκονται εντός του χώρου των τραπεζοκαθισµάτων και εξυπηρετούν τη λειτουργία του καταστήµατος προσµετρούνται κανονικά σαν κατάληψη.
7. Πεζοδρόµια: α) Έχοντας υπόψη το άρθρο 5 παρ. 1 & 2 του παρόντος κανονισµού τα τραπεζοκαθίσµατα αναπτύσσονται πάντα στη νοητή προβολή των ορίων του καταστήµατος ή όµορων ιδιοκτησιών εφόσον υπάρχει έγγραφη συγκατάθεση.
β) Όπου υπάρχει αστικός εξοπλισµός, παρτέρια, στάσεις λεωφορείων, ποδηλατοδρόµος κ.λ.π., το πλάτος του πεζοδροµίου περιορίζεται µεταξύ της ρυµοτοµικής γραµµής του καταστήµατος και της νοητής γραµµής των ανωτέρω.
γ)Οι προεξοχές στις γωνίες των πεζοδροµίων δεν προσµετρούνται στο πλάτος του πεζοδροµίου επειδή κατασκευάστηκαν µε σκοπό τη διευκόλυνση των πεζών, που διασχίζουν το δρόµο, και την αποτροπή παρκαρίσµατος στις γωνίες.
8. Πλατείες: Ο παραχωρούµενος προς χρήση κοινόχρηστος χώρος προσδιορίζεται από τα δεδοµένα συγκεκριµένης µελέτης των Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου για κάθε πλατεία και αποφασίζεται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Μέχρι της υποβολής της µελέτης ο χώρος παραχωρείται κατόπιν έγκρισης των Τεχνικών Υπηρεσιών για κάθε αίτηση λαµβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες και την αισθητική κάθε πλατείας ξεχωριστά µε βάση την κείµενη νοµοθεσία και τον παρόντα κανονισµό.(παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν.1080/80).

Άρθρο 8: Χορήγηση αδείας τοποθέτησης εµπορευµάτων
1. Πριν την τοποθέτηση στον κοινόχρηστο χώρο των εµπορευµάτων πρέπει να έχει εκδοθεί άδεια από το ∆ήµο µε ισχύ από την ηµεροµηνία έκδοσης της έως το τέλος του τρέχοντος έτους.
2. Ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει αίτηση στη Οικονοµική Υπηρεσία του ∆ήµου προσκοµίζοντας τα εξής δικαιολογητικά:
Ισχύουσα άδεια λειτουργίας του καταστήµατος
Απλό τοπογραφικό διάγραµµα κάλυψης του καταστήµατος καιτου κοινόχρηστου χώρου.( Σε περίπτωση γωνιακού καταστήµατος το διάγραµµα σχεδιάζεται αναλυτικά για κάθε δρόµο.)
Η αίτηση ανανέωσης της άδειας γίνεται εντός του τελευταίου τριµήνου του προηγούµενου έτους.
3. Εκτός των περιορισµών του άρθρου 5 του παρόντος κανονισµού, δεν επιτρέπεται η αποθήκευση
εµπορευµάτων και άλλων στοιχείων εξοπλισµού στον παραχωρούµενο κοινόχρηστο χώρο.
Οι διάδροµοι, που βρίσκονται στο χώρο εµπορευµάτων και εξυπηρετούν τη λειτουργία του καταστήµατος, προσµετρούνται κανονικά ως κατάληψη.

Άρθρο 9: Περίπτερα:
1. Σύµφωνα µε τη νοµοθεσία οι επιτρεπόµενες διαστάσεις των περιπτέρων είναι µέγιστο µήκος 1,70µ Χ 1,50µ.µέγιστο πλάτος. Πέραν τούτου και εφόσον υπάρχει επαρκής χώρος για απρόσκοπτη και ασφαλή διέλευση των πεζών καθώς και την ορατότητα των οδηγών οχηµάτων µετά από έγκριση της Τροχαίας ή της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας χορηγείται άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για
I. Ένα µονό ή διπλό ψυγείο αναψυκτικών.
II. Ένα ψυγείο παγωτών µικρών διαστάσεων, το οποίο θα αποµακρύνεται κατά το χρονικό
διάστηµα 15/11 έως 15/3.
III. Ενός σταν πώλησης εφηµερίδων περιοδικών
Τα ανωτέρω τοποθετούνται εφαπτόµενα στο σώµα του περιπτέρου.
2. Ο παραχωρούµενος χώρος δεν υπερβαίνει τα 4τ.µ σε πλατείες και πεζοδρόµια πάνω από 6,00µ
και τα 2,00τ.µ. στις υπόλοιπες περιπτώσεις. Σε περίπτερα ,που βρίσκονται µπροστά από προθήκες
καταστηµάτων ή υπηρεσιών δεν χορηγούνται πάνω από 2τ.µ..
3. Επιτρέπεται η τοποθέτηση κινητού προστεγάσµατος ( τέντας ) χωρίς κατακόρυφα στηρίγµατα
,που θα προεξέχει το µέγιστο κατά 1,50 µ σε οριζόντια προβολή από αυτό και σε απόσταση 0,50µ
από το ρείθρο του πεζοδροµίου.
4. Απαγορεύεται κάθε άλλη προσθήκη ή τοποθέτηση διαφηµιστικών στοιχείων, που µεταβάλλουν τις επιτρεπόµενες διαστάσεις του περιπτέρου, καθώς και κάθε άλλου αντικειµένου γύρω από αυτό(κιβώτια, πρόχειρες κατασκευές).
5. Οι υπάρχουσες εν ισχύ παλαιές άδειες περιπτέρων, θα επαναξετασθούν µε αποφάσεις του
∆ηµοτικού Συµβουλίου και κατόπιν γνωµοδότησης ∆ηµοτικής Κοινότητας Αστακού, Τοπικών
Κοινοτήτων, Αστυνοµίας και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και σύµφωνα µε τις κείµενες
διατάξεις.

Άρθρο 10: Χορήγηση άδειας κατάληψης κοινοχρήστου χώρου µε οικοδοµικά υλικά για κατασκευή ή ανέγερση οικοδοµών:
1. Ο ιδιοκτήτης ή εργολάβος καταθέτει αίτηση στη οικονοµική Υπηρεσία του ∆ήµου γιαάδεια
χρήσης του κοινόχρηστου χώρου. Εάν πρόκειται για κατάληψη οδοστρώµατος χρειάζεται έγκριση
της ΕΛ.ΑΣ ή της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας αν πρόκειται για κατάληψη πεζοδροµίου, πεζόδροµου ή
πλατείας. Τα τέλη για τους οικοδοµούντες είναι µηνιαία ανά τετραγωνικό µέτρο και για την
καταβολή τους ευθύνονται εξ ολοκλήρου ο λαβών την άδεια και ο ιδιοκτήτης του ακινήτου.
2. Οι υπεύθυνοι του έργου είναι υποχρεωµένοι να λάβουν όλα τα απαραίτητα µέτρα για την
πρόληψη ατυχηµάτων. Ο χώρος πρέπει να έχει κατάλληλη σήµανση ορατή και την νύκτα.
3. Οι άδειες που εκδίδονται διακρίνονται σε:
α) Άδεια χρήσης κάδου αδρανών υλικών µε µηνιαίο τέλος χρήσης ανά τ.µ. και µε την υποχρέωση
ο κάδος να τοποθετείται σε ξύλα για την προστασία του κοινόχρηστου χώρου..
β) Άδεια χρήσης προστατευτικής περίφραξης µε πανί, λαµαρίνα ή πλέγµα και µηνιαίο τέλος
χρήσης
γ) Άδεια τοποθέτησης ικριώµατος µε µηνιαίο τέλος χρήσης.
4. Ο ενδιαφερόµενος καταθέτει την άδεια οικοδοµής ή άδεια µικρής κλίµακας για την έγκριση των
εργασιών από την αρµόδια τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου, είναι δε υποχρεωµένος :
Να κατασκευάσει προστατευτικό προστέγασµα ή στοά µε σκάφη(όταν γίνεται χρήση
όλου του πεζοδροµίου)ή πρόσθετο πεζοδρόµιο, για την προστασία των πεζών.
Να τοποθετεί ικριώµατα(σκαλωσιά) µε ασφαλή έδραση και στήριξη στην οικοδοµή, µε
προστατευτική διάταξη(πανί, δίχτυ κ.λ.π.)για την προστασία των διερχοµένων πεζών
από την πτώση υλικών.
Να τοποθετήσει ταινία σήµανσης µε ερυθρό και άσπρο χρώµα.
Να τοποθετήσει εµπόδια µε φώτα και αντανακλαστικά στοιχεία που να λειτουργούν
και την νύκτα.
δ) Άδεια στάθµευσης ανυψωτικών µηχανηµάτων απαραιτήτων για την ανέγερση
πολυκατοικίας(πρέσα- µπετονιέρα κ.λ.π.)
ε) Άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου µε διάφορα οικοδοµικά υλικά για την εκτέλεση διαφόρων τεχνικών-οικοδοµικών εργασιών µε µηνιαίο τέλος κατά ζώνες και κατά τετραγωνικό µέτρο.(άρθρο 26,παρ. 4 του Ν.1828/89-αρθ.481,482,483 του Α.Κ.). Οικονοµικά υπόχρεοι είναι τόσο ο ιδιοκτήτης του ακινήτου όσο και ο κάτοχος της άδειας χρήσης. Οποιαδήποτε καταστροφή
κοινόχρηστου χώρου αποκαθίστανται από τον ιδιοκτήτη ή τον εργολάβο των εργασιών.

Αιτήσεις χορήγησης άδειας κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση οικοδοµικών υλικών υποβάλλονται στο αρµόδιο Γραφείο Οικονοµικής Υπηρεσίας, συνοδευόµενεςαπό τα απαιτούµενα δικαιολογητικά νοµίµως επικυρωµένα, τα οποία είναι:
Α. Άδεια Οικοδοµής ή Άδεια µικροεπισκευών µε την ρητή προϋπόθεση ότι αυτή ισχύει.
Β. Σύµφωνη γνώµη της αρµόδιας Υπηρεσίας, ∆ηµοτικής Αστυνοµίας, και του Τµήµατος  Ηλεκτροφωτισµού – Οδοσήµανσης & Φωτεινής Σηµατοδότησης του ∆ήµου.
Γ. Ενηµέρωση από το Ταµείο του ∆ήµου περί µη οφειλών στο ∆ήµο για τέλη φόρους πρόστιµα ή
εισφορές προς το ∆ήµο ή νοµίµου ρυθµίσεώς τους.
∆. Τοπογραφική αποτύπωση όπου να απεικονίζεται η θέση της ιδιοκτησίας, το πλάτος της πρόσοψης του ακινήτου, το πλάτος του πεζοδροµίου, το πλάτος της οδού καθώς και η θέση και οι διαστάσεις του αιτούµενου χώρου κατάληψης.
Η εξόφληση της άδειας γίνεται στο ∆ηµοτικό Ταµείο, µε την καταβολή εφάπαξ όλου του ποσού στο Ταµείο του ∆ήµου.
5. Ελαφρά υλικά, πού παρασύρονται από τον αέρα καλύπτονται ώστε να αποφεύγεται η ρύπανση του περιβάλλοντος. Τα στερεά υλικά στερεώνονται µε ασφαλή τρόπο για την πρόληψη ατυχήµατος.
6. Σε περίπτωση οποιασδήποτε εργασίας ανασκαφής του οδοστρώµατος για τη σύνδεση κτιρίων µε τα δίκτυα των Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας η αποκατάσταση της οδού στην αρχική της µορφή µε τα αυτά υλικά και την αυτή επιµέλεια είναι υποχρεωτική και βαρύνει εξ ολοκλήρου τον ιδιοκτήτη του ωφελουµένου ακινήτου.
7.Για οποιανδήποτε καταστροφή του κοινόχρηστου χώρου ο ιδιοκτήτης ή ο εργολάβος του έργου φροντίζει για την αποκατάσταση της ζηµιάς άλλως του επιβάλλεται πρόστιµο ίσο µε το διπλάσιο της αξίας αποκατάστασης της ζηµιάς.
Άρθρο 11 Χορήγηση άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για φορτοεκφόρτωση βαρέων
αντικειµένων.
1. Οι προσωρινές άδειες διακοπής ή παρεµπόδισης κυκλοφορίας για την φορτοεκφόρτωση κάθε είδους βαρέων αντικειµένων θα εκδίδονται, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφεροµένου, υποβαλλοµένης, τουλάχιστον, τρείς (3) ηµέρες νωρίτερα..
2. Στην αίτηση προς την οικονοµική Υπηρεσία θα αναφέρονται υποχρεωτικά τα πλήρη στοιχεία του υπεύθυνου για την φορτοεκφόρτωση φορέα, ο χρόνος, ο χώρος και ο σκοπός της διακοπής κυκλοφορίας και κάθε άλλη λεπτοµέρεια απαραίτητη για την χορήγηση της άδειας .
3. Η διάρκεια της άδειας δεν θα υπερβαίνει το πεντάωρο µε δυνατότητα παράτασης, µετά από αιτιολογηµένη αίτηση.
4. Οι προσωρινές άδειες για την παρεµπόδιση ή διακοπή κυκλοφορίας χορηγούνται µε την προϋπόθεση της τήρησης των διατάξεων του ΚΟΚ και τουπαρόντος.
5. Ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει την κατάθεση εγγυητικής επιστολής από τους ενδιαφεροµένους.
6. Οι ιδιοκτήτες µεταφορικών µέσων είναι συνυπεύθυνοι εξ ολοκλήρου σε περίπτωση διάθεσης των οχηµάτων τους (γερανοί, πρέσες ετοίµου σκυροδέµατος, φορτηγά µεταφοράς µηχανήµατα έργων κτλ.) για την εκτέλεση εργασιών χωρίς άδεια διακοπής κυκλοφορίας σύµφωνα µε το άρθρο
34 παρ. 12 του ΚΟΚ και τιµωρούνται µε τις ποινές της παραγράφου 1 του αρ. 292 του Ποιν.Κώδικα.
7. Ο ∆ήµος έχει το δικαίωµα ανάκλησης της χορηγηθείσας άδειας σε περίπτωση παραβίασης των παραπάνω όρων και προϋποθέσεων ή λόγω έκτακτης ανάγκης.

Άρθρο 12 : Χορήγηση άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για την προσωρινή λειτουργία
εργοταξίου και γι.α χρήση εδάφους ή υπεδάφους
1. Στην αίτηση αναφέρονται υποχρεωτικά τα πλήρη στοιχεία του φορέα ,πού είναι υπεύθυνος για την λειτουργία του εργοταξίου, του επιβλέποντος µηχανικού, του τεχνικού ασφαλείας,ο χρόνος,ο χώρος και ο σκοπός της δηµιουργίας του εργοταξίου,τα µέτρα σηµατοδότησης για την προστασία
πεζών και οχηµάτων, καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια απαραίτητη για την χορήγηση της άδειας.
2. Η άδεια έχει διάρκεια ενός µηνός και είναι δυνατή η παράτασή της µετά από αιτιολογηµένη αίτηση και καταβολή του αντιστοίχου τέλους.
3. Κατά την λειτουργία του εργοταξίου τηρούνται όλες οι διατάξεις του Κ.Ο.Κ., οι κανονισµοί Υγιεινής και Ασφάλειας των εργαζοµένων και οι κανονισµοί, που διέπουν την χρήση του κοινόχρηστου χώρου. Εργασίες, που προκαλούν ηχητική όχληση θα πρέπει να γίνονται εκτός των ωρών κοινής ησυχίας.
4. Σε κάθε περίπτωση για την κατασκευή δηµοσίων έργων από ιδιώτη ή Υπηρεσία Κοινής Ωφέλειας απαιτείται άδεια τοµής ή και άδεια διέλευσης βαρέων οχηµάτων από την Τεχνική Υπηρεσία εντός 20 ηµερών από τη υποβολή της αίτησης µαζί µε εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας, που έχει εκδοθεί στο όνοµα του ενδιαφεροµένου. Το ύψος του ποσού
για το οποίο εκδίδεται η εγγυητική επιστολή ορίζεται από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου. Κατά τα λοιπά έχουν ανάλογη εφαρµογή οι διατάξεις των ως άνω παραγράφων.
5. Οι δηµόσιοι οργανισµοί για την εγκατάσταση κοινωφελών δικτύων µε χρήση υπογείων ή εναερίων εγκαταστάσεων σε κοινόχρηστους χώρους µετά την µετατροπή τους σε ανώνυµες εταιρείες παύουν να έχουν απαλλαγή από την καταβολή του τέλουςκαταλήψεως κοινοχρήστων χώρων(Ν.Σ.Κ. 268/02).Ως εκ τούτου χρήστες όπως η ∆.Ε.Η. Α.Ε, ο Ο.Τ.Ε. Α.Ε., εταιρείες κινητής
τηλεφωνίας, πρατήρια καυσίµων κ.α., που έχουν τη δυνατότητα µε την εγκατάσταση καλωδίων, σωληνώσεων, οπτικών ινών, δεξαµενών καυσίµων, τηλεφωνικών θαλάµων, Κ.Φ.Α.Ο., στυλών, ταµειολογιστικών µηχανών(Α.Τ.Μ), να αποκοµίζουν και να καρπούνται ειδική ωφέλεια υπέρ αυτών από το παραχωρούµενο ή ήδη χρησιµοποιούµενο κοινόχρηστο χώρο του υπεδάφους ή εδάφους εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου, χρεώνονται µε την επιβολή ανάλογου τέλους.
Άρθρο 13 : Μικροπωλητές-Στάσιµο υπαίθριο εµπόριο-Καντίνες – Ψυχαγωγικά ή ηλεκτρονικά παιχνίδια
Οι άδειες κατάληψης κοινοχρήστων χώρων για την τοποθέτηση ψυχαγωγικών ηλεκτρονικών παιδικών παιχνιδιών, θα χορηγούνται στους ενδιαφερόµενους από το Τµήµα Εµπορίου του ∆ήµου, σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Ν.2323/95 (ΦΕΚ 145/τεύχος Α)όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 του Ν.3377/2005 και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 16 του Ν.3769/2009.
ΟΙ θέσεις που θα παραχωρούνται στους ενδιαφερόµενους, καθώς και οι διαστάσεις τους, θα καθορίζονται σε κάθε περίπτωση από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, µε τη σύµφωνη γνώµη της αντίστοιχης ∆ηµοτικής ή Τοπικής Κοινότητας.
1.Η άσκηση υπαίθριας εµπορικής δραστηριότητας χορηγείται µε άδεια του ∆ηµάρχου και σύµφωνα
µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου βάση της σχετικής νοµοθεσίας .
2. Οι θέσεις, που παραχωρούνται είναι ισάριθµες των αδειών, που έχουν χορηγηθεί και καθορίζονται κατά περίπτωση από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µέχρι της 31 ∆εκεµβρίου κάθε έτους και ισχύουν για το επόµενο έτος. Για τον καθορισµό των θέσεων λαµβάνονται υπόψη οι περιορισµοί της σχετικής νοµοθεσίας και η γνωµοδότηση των σχετικών επιτροπών.
3. Ο παραχωρούµενος χώρος δεν θα υπερβαίνει τα 2 τ.µ. και δεν επιτρέπεται η υπέρβαση της παραχωρούµενης επιφάνειας.
4. Οι καθορισµένες θέσεις θα παραχωρούνται σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και νόµους.
5. Στους δηµότες και κατοίκους µικροπωλητές για 15 µέρες την περίοδο των Χριστουγέννων, από 20 ∆εκεµβρίου έως 5 Ιανουαρίου και 15 µέρες την περίοδο του Πάσχα παραχωρείται χώρος σε συγκεκριµένο τµήµα της πόλης, ο οποίος καθορίζεται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και µόνο για συγκεκριµένα είδη. Επίσης και για 2 µέρες, την παραµονή και την ηµέρα του εορτασµού των ΙερώνΝαών του ∆ήµου, στους γύρω από τον ναό δρόµους ή και σε µεγαλύτερη έκταση ανάλογα µε τον αριθµό των αιτήσεων και την σπουδαιότητα του εορτασµού.
7. Σε νόµιµους κατόχους άδειας λειτουργίας κινητών καντινών(παρ. 5,αρθρ. 1 του Ν. 3377/2005 Φ.Ε.Κ. 202/19-8-05), χορηγείται άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου σε θέσεις, που καθορίζονται και οριοθετούνται από αυτό, σύµφωνα µε εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και νόµους
8. Ο ωφέλιµος χώρος των κινητών καντινών πρέπει να είναι 5τ.µ. και ο συνολικά παραχωρούµενος χώρος να µην υπερβαίνει τα 10τ.µ.

Άρθρο 14 : Εκδηλώσεις προσωρινού χαρακτήρα
1. Οι προσωρινές άδειες κατάληψης κοινοχρήστων χώρων για τη διενέργεια µουσικοχορευτικών εκδηλώσεων, εγκαίνια καταστηµάτων κ.τ.λ. θα εκδίδονται από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής (Ε.Π.Ζ.) και την Οικονοµική Υπ/σια, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφεροµένου, που θα υποβάλλεται τουλάχιστον ένα µήνα νωρίτερα µε τη σύµφωνη γνώµη του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής ή της Τοπικής Κοινότητας .Απαραίτητη είναι προσκόµιση της έγκρισης διακοπής ή παρεµπόδισης κυκλοφορίας που εκδίδεται από την ∆ηµοτική Αστυνοµία, η ΑΤ ανάλογα.
2. Στην αίτηση θα αναφέρονται υποχρεωτικά τα πλήρη στοιχεία του φορέα που θα είναι υπεύθυνος για την εκδήλωση, ο χρόνος, ο χώρος και ο σκοπός της εκδήλωσης και κάθε άλλη λεπτοµέρεια απαραίτητη για τη χορήγηση της αδείας.
3. Για τη χορήγηση της άδειας απαιτείται έγκριση της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας και Αστυνοµίας
4. Η διάρκεια της άδειας δεν θα υπερβαίνει το πενθήµερο µε δυνατότητα ανανέωσης για µια φορά ακόµα. Στον ίδιο φορέα δεν θα χορηγούνται παραπάνω από τέσσερις (4) άδειες τον χρόνο.
5. Τα περίπτερα και κάθε είδους κινητές κατασκευές ,που θα τοποθετούν οι φορείς πρέπει να είναι καλαίσθητες και οι διαστάσεις τους να µην είναι µεγαλύτερες από 1Χ1,5 µ. και να υποβάλλεται σκαρίφηµα τους µαζί µε την αίτηση. Οι παραχωρούµενοι κοινόχρηστοι χώροι δεν θα υπερβαίνουν τους τρεις (3) την ίδια ηµέρα.
6. Οι κοινόχρηστοι χώροι θα παραχωρούνται µε την προϋπόθεση να µη δηµιουργείται όχληση στα καταστήµατα, να διασφαλίζεται η οµαλή κυκλοφορία πεζών και οχηµάτων και να τηρούνται οι ώρες κοινής ησυχίας .
7. Οι φορείς είναι υπεύθυνοι για την τήρηση της καθαριότητας του παραχωρούµενου χώρου και στις περιπτώσεις πρόκλησης ζηµιών θα ζητείται από τους οργανωτές το κόστος αποκατάστασης. Στους χώρους που υπάρχει συνυπευθυνότητα µε άλλους φορείς ,είναι απαραίτητο να προσκοµίζεται ή σύµφωνη γνώµη του άλλου φορέα (Πυροσβεστική, άδεια από Αστυνοµικό Τµήµα κλπ).
Οι προσωρινές άδειες για την κατάληψη κοινοχρήστου χώρου χορηγούνται µε την προϋπόθεση της τήρησης των διατάξεων του ΚΟΚ και των κανονισµών που διέπουν τη χρήση κοινόχρηστου χώρου.
8. Οι άδειες χορηγούνται αποκλειστικά και µόνο για την προβολή µηνυµάτων και απαγορεύεται ρητά η πώληση προϊόντων και εµπορευµάτων.
9. Για τις εκδηλώσεις, που γίνονται από ∆ηµόσιους φορείς ή Πολιτικά κόµµατα µε εκπαιδευτικό πολιτιστικό ή ενηµερωτικό χαρακτήρα εξετάζονται κατά περίπτωση σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και νόµους
10. Στις άδειες, που χορηγούνται ατελώς, για κοινωνικούς ή πολιτιστικούς σκοπούς, δεν θα επιτρέπεται η διενέργεια εµπορικής διαφήµισης. Σε αντίθετη περίπτωση θα γίνεται άµεση βεβαίωση της παράβασης στις διαφηµιζόµενες επιχειρήσεις.
11. Ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα ανάκλησης της χορηγηθείσας άδειας σε περίπτωση παραβίασης των παραπάνω όρων και προϋποθέσεων.
12. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του παρόντος.

Άρθρο 15: Κυρώσεις και πρόστιµα.
Σε όλες τις περιπτώσεις το τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων δεν χρεώνεται αναδροµικά αλλά ολόκληρο ανεξάρτητα από τον χρόνο χρήσεως και πληρώνεται εξ ολοκλήρου πριν παραδοθεί η άδεια χρήσης, η οποία δεν µπορεί να είναι σε χρόνο µικρότερη από την κατά κατηγορία χρονική περίοδο του παρόντος κανονισµού. Σε περιπτώσεις αυθαίρετης χρήσης, καταλογίζεται σε βάρος του υπόχρεου µε απόφαση του ∆ηµάρχου εκτός από το αναλογούν τέλους και πρόστιµο(Ν. 1900/90),ως εξής:
1. Σε χώρους ,που έχει παραχωρηθεί άδεια, επιβάλλεται χρηµατικό πρόστιµο διπλάσιο προς το αναλογούν τέλος χρήσης.
2. Σε περιπτώσεις που δεν έχει παραχωρηθεί άδεια ,επιβάλλεται χρηµατικό πρόστιµο ίσο µε το τριπλάσιο του µεγαλύτερου τέλους ανά τετραγωνικό ,που έχει προσδιοριστεί µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για παραχώρηση χρήσης.
3. Εάν συνεχίζεται η αυθαίρετη χρήση ή επαναλαµβάνεται, το πρόστιµο διπλασιάζεται κάθε φορά µέχρι και δύο φορές.
4. Πέραν τούτου αφαιρείται η χορηγηθείσα άδεια χρήσης του κοινόχρηστου χώρου και αποµακρύνεται από τα συνεργεία του ∆ήµου κάθε αντικείµενο από τον χώρο µε τη συνδροµή της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας και της οικείας Αστυνοµικής Αρχήςκαι επιβάλλεται επιπρόσθετα και ειδικό τέλος για τα έξοδα µεταφοράς και αποθήκευσης. Κατόπιν τούτου στον παραβάτη δεν χορηγείται
άδεια χρήσης.
5. Στοιχεία λειτουργικά ή διακοσµητικά ,που τοποθετούνται χωρίς άδεια σε χώρους παραχωρηµένους , θεωρούνται αυθαίρετη κατασκευή-κατάληψη και θα επιβάλλονται πρόστιµα σύµφωνα µε τον Ν.1337/83.
6.Οι παραβάτες του παρόντος Κανονισµού τιµωρούνται, επιπλέον, για τις παραβάσεις που αφορούν θέµατα κίνησης και στάθµευσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΚΟΚ, για τις παραβάσεις που αφορούν θέµατα επισκευής, κατεδάφισης ή ανέγερσης οικοδοµών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
ΓΟΚ, για τις παραβάσεις που αφορούν θέµατα εκτέλεσης δηµοσίων έργων σύµφωνα µε το Ν. 1418/84 και τα εκτελεστικά του Προεδρικά ∆ιατάγµατα όπως αυτά συµπληρώθηκαν, τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήµερα. Σε κάθε περίπτωση και ανάλογα µε τη σοβαρότητα των παραβάσεων ισχύουν διοικητικές κυρώσεις που πηγάζουν από την ισχύουσα νοµοθεσία, τον Κ.∆.∆.
και τις σχετικές αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί επιβολής προστίµων. Εάν οι παραβάσεις άπτονται ποινικών αδικηµάτων ισχύουν και οι διατάξεις του Ποινικού Κώδικα.
Η διατήρηση της πόλης Αστακού και των χωριών του ∆ΉΜΟΥ µας καθαρών, η µείωση του αριθµού και της σοβαρότητας των ατυχηµάτων (αυτοκινητικών, από οικοδοµικές εργασίες κτλ.), η απάλειψη της ηχητικής και ατµοσφαιρικής ρύπανσης, η δηµιουργία ελκυστικού ανθρωποκεντρικού περιβάλλοντος σε αρµονία µε το φυσικό, η ανάδειξη πολυλειτουργικού και πολυσήµαντου δικτύου πεζοδρόµων κατάλληλου για ανθρώπινη επαφή και επικοινωνία και, τέλος, η καλλιέργεια συνείδησης αλληλεγγύης και αναγνώρισης του απόλυτου χαρακτήρα της ανθρώπινης αξιοπρέπειας σε τοπικό επίπεδο είναι βασική ευθύνη της ∆ηµοτικής Αρχής. Είναι ταυτόχρονα και υποχρέωση όλων των πολιτών να συνδράµουν το έργο του ∆ήµου και να συµβάλουν ενεργά σε κάθε απόπειρα φαλκίδευσης του δικαιώµατος τους για ελεύθερη χρήση των κοινοχρήστων χώρων που προσβάλλει το συνταγµατικώς κατοχυρωµένο δικαίωµα για την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας τους.
Άρθρο 16 Τελικές ∆ιατάξεις
1. Ο παρών Κανονισµός ισχύει από την εποµένη της δηµοσίευσης της απόφασης έγκρισής του από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Ξηροµέρου και την ολοκλήρωση του ελέγχου νοµιµότητάς του από την αρµόδια Αρχή.
2. Κάθε διάταξη του παρόντος κανονισμού που εκ παραδροµής αντίκειται στους νόµους και κείµενες διατάξεις του κράτους, παύει να ισχύει και θα επέρχεται τροποποίηση µε απόφαση του ∆ηµοτικού συµβουλίου.
3. Είναι δυνατή η τροποποίηση του παρόντος κανονιστικού πλαισίου όταν συντρέχουν λόγοι όπως, τροποποίηση Νοµοθετικού πλαισίου, δηµιουργία νέων λειτουργικών αναγκών κλπ.
4. Από την θέση σε ισχύ του παρόντος όλες οι σχετικές προγενέστερες αποφάσεις των ∆ηµοτικών Συµβουλίων των πρώην συννενούµενων ∆ήµων του ∆ήµου Ξηροµέρου, καταργούνται.
5. Για όποιο θέµα δεν υπάρχει πρόβλεψη στον κανονισµό, αποφασίζει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, αφού λάβει υπόψη του τις σχετικές διατάξεις του νόµου.
6. Με τον παρόντα κανονισµό, εξουσιοδοτείται ο προϊστάµενος της Οικονοµικής Υπηρεσίας, οι υπάλληλοι του τµήµατος εσόδων και ένα µέλος της ΕΠΖ (το οποίο θα οριστεί µε απόφαση ∆ηµάρχου), όπως συνδράµουν στο έργο της τήρησης των όρων του κανονισµού, καθώς και σε όσους αναθέτει το έργο αυτό µε απόφασή του ο ∆ήµαρχος.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 13 / 2013
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέµατα της ηµερησίας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.
Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:
Η Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ.  
Καραπάνου-Κολοβού Ευθυµία 

Ο Γραµµατέας
Γερόλυµος Σωτήριος 

Τα Μέλη
1. Γιώτης Αλέξανδρος
2. Ταµπάκης Ηλίας
3. Λύτρας Σπυρίδων
4. Κυριάκος Κωνσταντίνος


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο