Κυριακή 26 Μαΐου 2013

15 προσλήψεις στον τομέα του πολιτισμού στο Νομό

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ  υπ' αριθμ.  ΚΟΧ.Π. 4.701/2/2013
σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα στον τομέα του Πολιτισμού, στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας» στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»

     Η Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση Πολιτισμού & Περιβάλλοντος “Πράσινο+Μπλε”, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα πέντε (15) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα στον τομέα του Πολιτισμού (ΚΟΧ.Π.) στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.
      Οι θέσεις αφορούν σε ειδικότητες των συμπραττόντων φορέων 22η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων για 8 φύλακες ημέρας ΔΕ και 1 φύλακα νύκτας ΔΕ που κατανέμονται στους Δήμους Ακτίου – Βόνιτσας και Ναυπακτίας και ΛΣΤ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων για 5 φύλακες ημέρας ΔΕ και 1 φύλακα νύκτας ΔΕ που κατανέμονται στους Δήμους Ακτίου – Βόνιτσας, Ναυπακτίας, Θέρμου και Ι.Π. Μεσολογγίου, με πρόσληψη ορισμένου χρόνου για κοινωφελή εργασία έως και 31 Οκτωβρίου 2013........ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Οι ωφελούμενοι της πράξης πρέπει σωρευτικά να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις συμμετοχής:
·να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς ή μετανάστες με δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας και
·να είναι άνεργοι ηλικίας έως και 35 ετών (να έχουν γεννηθεί από 01/01/1978 και μετά) με δελτίο ανεργίας σε ισχύ (εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ).

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΚΟΧ.Π.1 και να την υποβάλουν αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στη δ/νση  Τ.Θ. 45,  30300 Ναύπακτος προς ΜΚΟ Πράσινο+Μπλε.
     Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.

     Κάθε υποψήφιος δύναται να σημειώσει στην αίτησή του έναν ή περισσότερους κωδικούς θέσεων για μία ή περισσότερες ειδικότητες της ίδιας ή διαφορετικής κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ), εφόσον διαθέτει τα απαιτούμενα από την ανακοίνωση προσόντα.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει
από 03/06/2013 Δευτέρα και τελειώνει στις 12/06/2013 Τετάρτη (καταληκτική ημερομηνία).

    Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων καθώς και τις «Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής σε πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ.Π.)»:
1) στα γραφεία του Δικαιούχου στην διεύθυνση: Μεναίχμου 1-3, Ψανή, Ναύπακτος κατά τη διάρκεια εργάσιμων ημερών από τις  10:00π.μ. έως 13:00μ.μ.
2) στην ιστοσελίδα του Δικαιούχου (www.prasinomple.gr)
3) στην ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Πολιτισμού & Τουρισμού (http://ep.culture.gr)
4) στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων
 = Διαγωνισμών Φορέων à Κοινωφελής Εργασία (ΚΟΧ).

Ανάρτηση ολόκληρης της Ανακοίνωσης έχει γίνει:
στην ιστοσελίδα του Δικαιούχου
-στα Δημοτικά καταστήματα των Δήμων Ναυπακτίας, Ακτίου – Βόνιτσας, Θέρμου και Ι.Π. Μεσολογγίου
-στα γραφεία της 22ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και της ΛΣΤ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων
-στα Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης του ΟΑΕΔ της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας
-στην ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Πολιτισμού & Τουρισμού (http://ep.culture.gr)

         Η αμοιβή για κάθε προσλαμβανόμενο ορίζεται σε 25 ευρώ ημερησίως και όχι μεγαλύτερη από 625 ευρώ μηνιαίως, κατά παρέκκλιση των νόμιμων αμοιβών που προβλέπονται από την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και τις οικίες συλλογικές συμβάσεις. Η διαδικασία της πρόσληψης των ανέργων στο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας τελεί υπό τον έλεγχο και την εποπτεία του ΑΣΕΠ.

 Για τον φορέα “Πράσινο+Μπλε” Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση  Πολιτισμού  & εριβάλλοντος

  Ο Διαχειριστής

 Ξύδης Αναστάσιος 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο