Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου 2012

Ερώτηση βουλευτών Ν. Φούντα και Α. Ξηροτύρη σχετικά με τη ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία


ΕΡΩΤΗΣΗ: Προς τους κ.κ. Υπουργούς: 1.-Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών,Μεταφορών  και Δικτύων 2.-Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 3.-Ναυτιλίας

 Θέμα: Αναπτυξιακό πλάνο για τη ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία

            Ο ναυπηγοεπισκευαστικός κλάδος της χώρας διέρχεται τα τελευταία χρόνια σοβαρή κρίση και οι εργαζόμενοι σ’ αυτόν έχουν οδηγηθεί σε μακροχρόνια ανεργία. Ο κλάδος, με μεγάλη ιστορία στην Ελλάδα και επιτυχημένη παρουσία στις διεθνείς ανταγωνιστικές αγορές, επιβαρύνεται ακόμη περισσότερο σήμερα από την κρίση. Για την αντιμετώπιση της κρίσης και την ανάπτυξη του κλάδου έχουν γίνει μελέτες και έρευνες που συγκλίνουν σ’ ένα αναπτυξιακό σχέδιο που θα στηρίζεται σε δράσεις με τα εξής χαρακτηριστικά: καινοτομία, προοπτική, προστιθέμεννη αξία, συνδυασμένες κατά το δυνατό με την προστασία του περιβάλλοντος......     Παράλληλα η Ε.Ε. αναγνωρίζοντας την ιδιαιτερότητα των συνθηκών και την ανάγκη στήριξης αυτού του παραγωγικού κλάδου σε Ευρωπαϊκό επίπεδο άλλαξε τον κανονισμό (2011/C 364/06/14-12-2011) όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις στην ναυπηγική βιομηχανία. Έτσι από1/1/2012 έως 31/12/2013η Επιτροπή δύναται να επιτρέψει τη χορήγηση ενισχύσεων για καινοτομικές εφαρμογές που για την κατασκευή πλωτών και κινητών κατασκευών ανοικτής θαλάσσης. Μετά το πέρας των δύο αυτών χρόνων η Επιτροπή προτίθεται να περιλάβει τις διατάξεις για τις ενισχύσεις καινοτομίας στο κοινοτικό πλαίσιο σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την Έρευνα και Ανάπτυξη και την Καινοτομία.
      Στη χώρα μας έχουμε ήδη αναπτύξει κάποιες καλές πρακτικές που αφορούν καινοτόμες δράσεις, αρκετές από τις οποίες έχουν δοκιμαστεί σε πραγματικές συνθήκες. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι τα πλωτά οικολογικά συστήματα αφαλάτωσης με χρήση ανεμογεννητριών για την παραγωγή πόσιμου νερού (βραβευμένη ελληνική τεχνολογία με διεθνείς πατέντες). Παράλληλα, υπάρχουν και άλλες καινοτόμες παραγωγικές δραστηριότητες που θα μπορούσαν να αναπτυχθούν όπως οι πλωτές ανεμογεννήτριες και τα πλωτά ενεργειακά συστήματα, ιχθυοκαλλιέργειες ανοικτής θαλάσσης, πλωτά μέσα συλλογής, διαχείρισης, επεξεργασίας αστικών απορριμμάτων.
      Η ανάπτυξη τέτοιου είδους παραγωγικών δραστηριοτήτων θα είχε πολλαπλά οφέλη τόσο για το ναυπηγοεπισκευαστικό κλάδο, όσο και για την οικονομία γενικότερα.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1.-Προγραμματίζεται κάποιες ενέργειες και δράσεις ώστε να αντιμετωπισθεί η ανεργία στον ναυπηγοεπισκευαστικό κλάδο;
2.-Έχει γίνει οποιαδήποτε ενέργεια ώστε κάποιες από τις καινοτόμες παραγωγικές δραστηριότητες που αναφέρθηκαν παραπάνω να ενισχυθούν είτε μέσω του ΕΣΠΑ, είτε μέσω κάποιας άλλης μορφής χρηματοδότησης;
3.-Είναι μέρος της πολιτικής σας η δημιουργία ενός νέου υποκλάδου ο οποίος θα στηρίζεται στις νέες καινοτόμες δραστηριότητες στην ανάπτυξη θαλάσσιων συστημάτων και θα είναι ενταγμένος στο ναυπηγοεπισκευαστικό κλάδο;

Οι ερωτώντες βουλευτές
Ασημίνα Ξηροτύρη – Αικατερινάρη
Νίκη Φούντα
25 /09 / 12

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο