Σάββατο 31 Δεκεμβρίου 2022

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ιόνια Οδό για εργασίες συντήρησης. -Aπό τον Α/Κ Ρίγανης έως και τον Α/Κ Άρτας


 Απόφαση περί προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, ετήσιας Διάρκειας, στον αυτοκινητόδρομο της «Ιόνιας Οδού», στο τμήμα αυτού από τον Α/Κ Ρίγανης (χ/θ 65+202) έως και τον Α/Κ Άρτας (χ/θ 140+891), για την πραγματοποίηση εργασιών τακτικής συντήρησης κατά τη διάρκεια της ημέρας», έλαβε ο διευθυντής της Δ.Α. Ακαρνανίας, Δημήτρης Γαλαζούλας.


Ειδικότερα, αποφασίστηκε η εφαρμογή προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο τμήμα του αυτοκινητόδρομου «ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ» από τον Α/Κ Ρίγανης (χ/θ 65+202) έως τον Α/Κ Άρτας ( χ/θ 140+891), κατά το χρονικό διάστημα από 01/01/2023 έως και 31/12/2023, για την πραγματοποίηση προγραμματισμένων εργασιών τακτικής συντήρησης της οδού, σύμφωνα με τα κατωτέρω:


Οι ανωτέρω αποκλεισμοί θα υλοποιούνται με εφαρμογή των αντίστοιχων τυπικών διατάξεων σήμανσης που προβλέπονται κατά περίπτωση ανά είδος αποκλεισμού.

3.-Οι τυπικές διατάξεις σήμανσης περιλαμβάνονται:

α. Στο Παράρτημα Ζ΄ της ΕΣΥ της Σύμβασης Παραχώρησης (Αυτοκινητόδρομου)
β. Στις μελέτες που έχουν ήδη εγκριθεί από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό

4.-Η επιλογή, προσαρμογή και εφαρμογή της κατάλληλης ανά περίπτωση τυπικής διάταξης σήμανσης αποτελεί ευθύνη της εταιρείας «Γ.Ε.Κ. ΤΕΡΝΑ Α.Ε. / Διεύθυνση Λειτουργίας Αυτοκινητοδρόμων». Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε αιτία (π.χ. γεωμετρικές/οριζοντιογραφικές συνθήκες, είδος περιορισμού/αποκλεισμού, θέσης περιορισμού/αποκλεισμού, μήκος περιορισμού/αποκλεισμού, διάρκεια περιορισμού/αποκλεισμού, ώρες εφαρμογής περιορισμού/αποκλεισμού κ.λπ.) δεν καθίσταται κατάλληλη η εφαρμογή κάποιας τυπικής διάταξης σήμανσης που περιλαμβάνεται στα ανωτέρω τεύχη/μελέτες ή σε περίπτωση που δεν υφίσταται κατάλληλη εγκεκριμένη τυπική διάταξη εργοταξιακής σήμανσης για τον επιθυμητό αποκλεισμό/περιορισμό (π.χ. είδος/θέση/μήκος/διάρκεια/ώρες εφαρμογής κ.λπ.), τότε, για την υλοποίηση των εργασιών, θα υποβάλλεται ξεχωριστό αίτημα για την έκδοση αστυνομικής απόφασης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

5.-Το μήκος ζώνης των έργων σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το μήκος που αποτυπώνεται/αναφέρεται στις τυπικές διατάξεις σήμανσης ή σε περίπτωση που αυτό δεν προσδιορίζεται, τα δύο (2) χλμ αυτοκινητόδρομου, με εξαίρεση τις περιοχές με αλλεπάλληλες στροφές, σύμφωνα με το ανωτέρω (5) σχετικό έγγραφο της εταιρείας «Γ.Ε.Κ. ΤΕΡΝΑ Α.Ε. / Διεύθυνση Λειτουργίας Αυτοκινητοδρόμων».

6.-Για την ασφαλή εκτέλεση εργασιών σε οδικά τμήματα που η γεωμετρία της περιοχής των ρυθμίσεων περιλαμβάνει οριζοντιογραφικές καμπύλες και προκειμένου να εξασφαλίζεται η ορατότητα και η οδική ασφάλεια των χρηστών, είναι δυνατόν το προβλεπόμενο από τις τυπικές διατάξεις σήμανσης μήκος της ζώνης προειδοποίησης και μήκος της ζώνης συναρμογής να επιμηκύνεται και να προσαρμόζεται κατάλληλα, με επανάληψη των προβλεπόμενων από τις τυπικές διατάξεις πινακίδων. Προς το σκοπό αυτό για την οριστικοποίηση των χιλιομετρικών θέσεων εφαρμογής της τυπικής σήμανσης, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η γεωμετρία της περιοχής των ρυθμίσεων (οριζοντιογραφικές καμπύλες) και η τυπική σήμανση να προσαρμόζεται κατάλληλα, ώστε η εκκίνηση των αποκλεισμών και αντίστοιχα το πέρας της ζώνης συναρμογής εισόδου να υλοποιούνται σε κατάλληλη απόσταση πριν από την εκκίνηση των οριζοντιογραφικών καμπυλών, σε περιοχή που υπάρχει ευθυγραμμία. Περαιτέρω θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για την τυχόν επιμήκυνση της ζώνης προειδοποίησης, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ορατότητα, καθώς και για την τοποθέτηση της απαιτούμενης προσωρινής οριζόντιας εργοταξιακής διαγράμμισης κίτρινου χρώματος στις θέσεις όπου η μόνιμη οριζόντια διαγράμμιση δεν ισχύει (π.χ. ζώνη συναρμογής εισόδου στις περιοχές αλλαγής λωρίδων της ζώνης συναρμογής εισόδου και της ζώνης συναρμογής εξόδου κ.λπ.).

7.-Οποιαδήποτε άλλης φύσης εργασία, π.χ. εκκενώσεις δεξαμενών λυμάτων, χειρωνακτικοί καθαρισμοί σε πρανή και πάρκινγκ, επισκευές κάδων κ.α., που δεν χρήζουν κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, δεν υπάγονται και εξαιρούνται των ανωτέρω απαγορεύσεων.

8.-Από το παραπάνω χρονικό διάστημα, ήτοι από 01/01/2023 έως και 31/12/2023, εξαιρούνται οι ημερομηνίες κατά τις οποίες απαγορεύεται η πραγματοποίηση εργασιών συντήρησης:
α. 01.01 έως και 09.01, 24.02 έως και 28.02, 24.03 έως και 27.03, 13.04 έως και 18.04, 28.04 έως και 02.05, 02.06 έως και 06.06, 11.08 έως και 16.08, 27.10 έως και 30.10, 22.12 έως και 31.12,
β. τα Σαββατοκύριακα της καλοκαιρινής περιόδου από 10.06.2023 έως και 10.09.2023.

Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα (ημέρες εκτέλεσης εργασιών), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ανωτέρω (5) σχετικό, η εταιρεία «Γ.Ε.Κ. ΤΕΡΝΑ Α.Ε.» / Διεύθυνση Λειτουργίας Αυτοκινητοδρόμων έχει την ευθύνη και οφείλει να μεριμνά:

1.-Για την επιλογή των κατάλληλων κάθε φορά εγκεκριμένων τυπικών διατάξεων προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που αντιστοιχούν στις περιπτώσεις περιορισμών/αποκλεισμών, που θα εφαρμοστούν (λαμβάνοντας υπόψη το μέγιστο επιτρεπτό μήκος αποκλεισμού, το μήκος της ζώνης έργων, τη θέση και τη λωρίδα του περιορισμού/αποκλεισμού, τη γεωμετρία και τις τυχόν οριζοντιογραφικές καμπύλες της οδού, το χρόνο εφαρμογής των ρυθμίσεων, τη διαθεσιμότητα / ύπαρξη εγκεκριμένων τυπικών σχεδίων εργοταξιακών σημάνσεων για τον επιθυμητό αποκλεισμό και την εφαρμοσιμότητα τους στην περιοχή κ.λπ.), και την προσαρμογή τους στα χαρακτηριστικά και τις συνθήκες της περιοχής των ρυθμίσεων (π.χ. περιοχή Α/Κ, προσαρμογή ορίων ταχύτητας, επαρκή πλάτη λωρίδων κυκλοφορίας, μήκος ζώνης προειδοποίησης και ζώνης συναρμογής με τυχόν επιμήκυνσή τους για την εξασφάλιση της ομαλούς συναρμογής και της ορατότητας, αποστάσεις πινακίδων και θέσεις σήμανσης, μήκος ζώνης έργων κ.λπ.), καθώς και για τη λήψη όλων των απαιτούμενων πρόσθετων απαραίτητων μέτρων για τη βελτίωση της κυκλοφοριακής σήμανσης (π.χ. τοποθέτηση πρόσθετης προειδοποιητικής σήμανσης όταν εισέρχεται κλάδος εισόδου εντός της ζώνης προειδοποίησης, τακτική συντήρηση της σήμανσης, έγκαιρη απομάκρυνση μηχανικού εξοπλισμού, τοποθέτηση κατάλληλων διατάξεων προστασίας μεταξύ εργοταξίου και χώρου οδικής κυκλοφορίας, χρήση αναλαμπτόντων φανών, χρήση πινακίδων οριοθέτησης έργων αντί κώνων, τοποθέτηση αναλάμποντος βέλους, κατάλληλος φωτισμός περιοχής ρυθμίσεων και χώρου εργασιών, χρήση φορητών πινακίδων μεταβλητών μηνυμάτων, απόκρυψη υφιστάμενης σήμανσης που τυχόν δεν ισχύει κατά τη διάρκεια των ρυθμίσεων κ.λπ.), με σκοπό να προσφέρεται διαρκώς ευκρινής και άμεση αντίληψη των ρυθμίσεων και των απαιτούμενων πληροφοριών, να αποκλείεται ο χώρος των εργασιών, καθώς και να διεξάγεται με ασφάλεια η κυκλοφορία των οχημάτων και των εργαζομένων.

2.-Για τη λήψη των απαιτούμενων μέτρων, όταν απαιτείται απομάκρυνση τμήματος της μόνιμης περίφραξης ή / και των στηθαίων ασφαλείας για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στο χώρο των εργασιών, ώστε στις θέσεις της αποξηλωθείσης προσωρινά περίφραξης να αποκλείεται η είσοδος ζώων στον αυτοκινητόδρομο, στις δε θέσεις προσωρινής αποξήλωσης των στηθαίων ασφαλείας να γίνεται κατάλληλη διαμόρφωση των απολήξεων και να τοποθετούνται κατάλληλες διατάξεις προστασίας μεταξύ εργοταξίου και χώρου οδικής κυκλοφορίας [παρ. 5.3 και 5.5 των ΟΜΟΕ- ΣΕΕΟ (Τεύχος 7)].

3.-Για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων υγείας και ασφάλειας εργαζομένων και χρηστών.

4.-Για την απόκρυψη των ενδείξεων των υφιστάμενων μόνιμων πινακίδων και της υφιστάμενης μόνιμης οριζόντιας σήμανσης που δεν θα ισχύουν κατά την διάρκεια των ρυθμίσεων και τη τοποθέτηση προσωρινής σήμανσης σε κατάλληλες θέσεις όπου απαιτείται.

5.-Για την εξασφάλιση του ελάχιστου απαιτούμενου πλάτους ανά λωρίδα κυκλοφορίας και την καλή κατάσταση του κυκλοφορούμενου τμήματος.

6.-Για την έγκαιρη άρση των ρυθμίσεων μετά το πέρας των εργασιών και την απομάκρυνση των μέσων σήμανσης και του μηχανικού εξοπλισμού κάθε φορά, προκειμένου το κατάστρωμα της οδού να αποδίδεται ολόκληρο στην κυκλοφορία, αφού προηγουμένως εξασφαλιστεί ότι είναι ελεύθερο από μηχανήματα, απορρίμματα, ανωμαλίες επιφάνειας κ.λπ. Σημειώνεται ότι οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μικρής διάρκειας θα λαμβάνουν χώρα σε ώρες που εξασφαλίζεται επαρκής ορατότητα υπό το φως της ημέρας, θα ξεκινούν αφού ξημερώσει και θα αποσύρονται πριν τη δύση του ηλίου. Επισημαίνεται, εντούτοις ότι για την εφαρμογή των σημάνσεων σε εργασίες μικρής διάρκειας, κατά τις νυχτερινές ώρες ή σε άσχημες καιρικές συνθήκες, προβλέπονται επιπρόσθετες διατάξεις (παλλόμενα βέλη, αναλάμποντες φανοί κινδύνου).

7.-Για την αποφυγή αλληλοεπικάλυψης με άλλες εν ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μικρής ή μακράς διάρκειας στην ευρύτερη περιοχή των υπό εκτέλεση εργασιών.

8.-Να ενημερώνει εγγράφως την αρμόδια αστυνομική υπηρεσία (Β΄ Τ.Τ. Αυτ/δρόμων Αντιρρίου – Ιωαννίνων), σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν την έναρξη των εργασιών, για το είδος αποκλεισμού, το είδος των εργασιών, το μήκος αποκλεισμού, τις εφαρμοζόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τη χρονική διάρκειά τους.

9.-Να προηγείται έγκαιρη ενημέρωση των χρηστών για τις πραγματοποιούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με τον προσφορότερο τρόπο από τα Μ.Μ.Ε. και το διαδίκτυο, καθώς και να παρέχεται συνεχής πληροφόρηση για τις επικρατούσες συνθήκες κυκλοφορίας (π.χ. από εισπράκτορες, σταθερά και κινητά VMS κ.λ.π.), ώστε να εξασφαλίζονται οι απαιτήσεις ομαλούς και ασφαλούς διεξαγωγής της κυκλοφορίας.

10.-Κατά την εφαρμογή των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων θα πρέπει να λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα, ώστε σε κάθε περίπτωση να εξασφαλίζεται η ομαλή κυκλοφορία και να ελαχιστοποιείται η παρεμπόδιση των χρηστών. Προς το σκοπό αυτό επισημαίνεται ότι θα πρέπει να συμφωνηθούν με το αρμόδιο Τμήμα Τροχαίας (Β΄ Τ.Τ. Αυτ/μων Αντιρρίου-Ιωαννίνων), εκ των προτέρων, όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα που θα πρέπει να λαμβάνονται σε περίπτωση που εκτιμηθεί ή παρατηρηθεί σημαντική επίπτωση στην ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας στον αυτοκινητόδρομο, προκειμένου να ελαχιστοποιείται κατά το δυνατόν η παρεμπόδιση των χρηστών. Ειδική μέριμνα θα πρέπει να ληφθεί για τις ώρες που αναμένεται αυξημένος κυκλοφοριακός φόρτος (π.χ. για τις ημέρες από Παρασκευή – Κυριακή και τις περιόδους αργιών κατά την είσοδο – έξοδο των εκδρομέων), καθώς και για ημέρες δυσμενών καιρικών συνθηκών ή που τυχόν απαιτηθεί η διέλευση αποχιονιστικών μηχανημάτων.

11.-Τέλος, σε κάθε περίπτωση η «Γ.Ε.Κ. ΤΕΡΝΑ Α.Ε. / Διεύθυνση Λειτουργίας Αυτοκινητοδρόμων», οφείλει σε όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών να τοποθετεί και να συντηρεί, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, την Πρότυπη Τεχνική Προδιαγραφή σήμανσης εκτελούμενων έργων εντός και εκτός κατοικημένης περιοχής, τα εγκεκριμένα εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης, τα σχέδια δράσης και τις εγκεκριμένες μελέτες, τις απαιτούμενες πινακίδες σήμανσης φανούς, αντανακλαστικά, προειδοποιητικές και πληροφοριακές πινακίδες και γενικά να λαμβάνει κάθε απαιτούμενο μέτρο ώστε να εξασφαλίζεται με αποκλειστική μέριμνα και ευθύνη της η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην περιοχή των εκτελούμενων έργων.

Σε περίπτωση μη τήρησης των όρων χορήγησης της παρούσας απόφασης, αυτή θα ανακαλείται και σε περίπτωση σοβαρής διατάραξης της κυκλοφορίας θα διακόπτονται οι εργασίες με εντολή του Διοικητή του Β΄ Τ.Τ. Αυτ/μων Αντιρρίου-Ιωαννίνων ή του νόμιμου αναπληρωτή του.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης έχει ισχύ από την 01/01/2023, την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999 Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν. 3861/2010 και την τοποθέτηση της προβλεπόμενης οδικής σήμανσης, έως και 31/12/2023.

Οι παραβάτες της Απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 Ν. 2696/99 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Λήψη επιβαλλομένων μέτρων υλοποίησης παρόντος άρθρου ανατίθεται στο Β΄ Τ.Τ. Αυτ/μων Αντιρρίου-Ιωαννίνων.

πηγή: agriniopress.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο