Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΕΠΑΝΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ


Ο ∆ήµος Ξηροµέρου ενηµερώνει τους ∆ηµότες µε χαµηλά εισοδήµατα, που είναι αποσυνδεδεµένοι από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω οφειλών, ότι έχουν τη δυνατότητα επιδότησης των οφειλών τους ώστε να µπορέσουν να επανασυνδεθούν, εφόσον πληρούν τα εισοδηµατικά και περιουσιακά κριτήρια σύµφωνα µε τη σχετική αριθ. ΥΠΕΝ/∆ΗΕ/124788/21/50 (ΦΕΚ 6302/τ. Β ́/29-12- 2021) Κ.Υ.Α. όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει µε την αριθ. ΚΥΑ ΥΠΕΝ/∆ΗΕ/7422/130/21.01.2023 (ΦΕΚ 276/23.01.2023 τεύχος Β')......

∆ικαιούχοι του ειδικού βοηθήµατος υποβάλλουν αίτηση στο πρωτόκολλο του ∆ήµου στην έδρα και τις Ενότητες Αλυζίας & Φυτειών (υπόψη κου Γερόλυµου) και πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:

1. Να έχουν ληξιπρόθεσµες οφειλές και η αποσύνδεση από το δίκτυο να έχει συντελεστεί µέχρι τις 31.12.2022 καθώς και να παραµένουν αποσυνδεδεµένοι µέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας του άρθρου 3.

2. Να πληρούν τα κάτωθι αναφερόµενα εισοδηµατικά κριτήρια Μονοπρόσωπο νοικοκυριό 9.000€. ευρώ Νοικοκυριό αποτελούµενο από δύο ενήλικα µέλη ή µονογονεϊκή οικογένεια µε ένα ανήλικο µέλος 13.500 ευρώ Νοικοκυριό αποτελούµενο από δύο ενήλικα µέλη και ένα ανήλικο µέλος ή µονογονεϊκή οικογένεια µε δύο ανήλικα µέλη 15.750 ευρώ Νοικοκυριό αποτελούµενο από τρία ενήλικα µέλη ή δύο ενήλικα και δύο ανήλικα µέλη ή µονογονεϊκή οικογένεια µε τρία ανήλικα µέλη 18.000 ευρώ Νοικοκυριό αποτελούµενο από τρία ενήλικα και ένα ανήλικο µέλος ή δύο ενήλικα και τρία ανήλικα µέλη ή µονογονεϊκή οικογένεια µε τέσσερα ανήλικα µέλη 24.750 ευρώ Νοικοκυριό αποτελούµενο από τέσσερα ενήλικα µέλη ή δύο ενήλικα και τέσσερα ανήλικα µέλη ή µονογονεϊκή οικογένεια µε πέντε ανήλικα µέλη 27.000 ευρώ

Για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαµβάνει και άτοµο ή άτοµα µε αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω τα παραπάνω εισοδηµατικά όρια αυξάνονται κατά οκτώ χιλιάδες (8.000) ευρώ.

Για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαµβάνει και άτοµο ή άτοµα που έχουν ανάγκη µηχανικής υποστήριξης µε χρήση ιατρικών συσκευών, η οποία παρέχεται κατ’ οίκον και είναι απαραίτητη για τη ζωή τους, τα παραπάνω εισοδηµατικά όρια αυξάνονται κατά δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ

Οι δικαιούχοι που έχουν αποσυνδεθεί υποβάλλουν αίτηση προς τον ∆ήµο η οποία έχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986 ως προς τα δηλωθέντα στοιχεία προσκοµίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. ∆ήλωση εισοδήµατος φυσικών προσώπων (Ε1) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των µελών του νοικοκυριού

2. ∆ήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε.9) όλων των µελών του νοικοκυριού εφόσον προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής της

3. Πράξη διοικητικού προσδιορισµού του φόρου εισοδήµατος ( εκκαθαριστικό) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των µελών του νοικοκυριού.

4. Πράξη διοικητικού προσδιορισµού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) όλων των µελών του νοικοκυριού

5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (θα αναζητείται αυτεπάγγελτα)

6. Αντίγραφο λογαριασµού κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας

Για νοικοκυριά που στην σύνθεση τους περιλαµβάνεται άτοµο ή άτοµα µε αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω προσκοµίζονται επιπλέον:

ι. Γνωµάτευση πιστοποίησης αναπηρίας από ΚΕ.Π.Α.

ιι. Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή Κρατικού Νοσοκοµείου όπου πιστοποιείται η ανάγκη κατ' οίκον χρήσης συσκευής µηχανικής υποστήριξης απαραίτητης για την ζωή ατόµου ή ατόµων που περιλαµβάνονται στην σύνθεση του νοικοκυριού. EK TOY ∆ΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

1 σχόλιο:

  1. Δρασεισ παντου δρασεις το ξηρομερο εχει αλαξει προς το καλητερο

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο