Πέμπτη, 24 Ιουλίου 2014

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ: Συμμετοχή στο πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

     ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ". Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΛΗΓΕΙ ΣΤΙΣ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΟΝ Δ.Π.Σ. ΒΟΝΙΤΣΑΣ.
    ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΜΗΤΕΡΕΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΙΝΑΙ ΓΕΝΝΗΜΕΝΑ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2012.
  
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ* (της μητέρας)
-(όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν εις τριπλούν)
=Αντίγραφο Αστυνομικής ταυτότητας επικυρωμένο χ 3 (σε περίπτωση αλλοδαπού γονέα άδεια διαμονής κ’ διαβατήριο επικυρωμένα)
=Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης χ 3.........-Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2013 επικυρωμένο χ 3

-Δικαιολογητικά απασχόλησης χ 3
1.Μισθωτή: Βεβαίωση εργοδότη κ’ ένσημα του 2013
2.Αναγγελία Πρόσληψης.
3.Βεβαίωση εργοδότη
4.Αυτοαπασχολούμενη (εκτός πρωτογενή): Αντίγραφο της δήλωσης έναρξης επιτηδεύματος στη ΔΟΥ ή βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι έχουν καταβληθεί οι εισφορές.
Υπεύθυνη δήλωση περί μη διακοπής της άσκησης του επιτηδεύματος.
5.Αυτοαπασχολούμενη (στον πρωτογενή): Βεβαίωση ασφάλισης από τον ΟΓΑ ή βεβαίωση ΟΓΑ ότι έχουν καταβληθεί οι εισφορές.

- Δικαιολογητικά ανεργίας χ 3
1.Αντίγραφο δελτίου ανεργίας σε ισχύ.
2.Αντίγραφο βεβαίωσης εξατομικευμένης προσέγγισης
3.Αντίγραφο εγκριτικής απόφασης επιδότησης (αν παίρνει επίδομα).

4.Αν ο σύζυγος είναι μακροχρόνια άνεργος βεβαίωση ΟΑΕΔ ότι είναι τουλάχιστον 12 συνεχόμενους μήνες άνεργος.Δεν υπάρχουν σχόλια: