Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2020

Διακοπή κυκλοφορίας στην δημοτική οδό Παλαίρου – Πογωνιάς


Α Π Ο Φ Α Σ Η

« Περί διακοπής της κυκλοφορίας σε τμήμα της Δημοτικής Οδού Παλαίρου – Πογωνιάς, λόγω επικινδυνότητας».

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Α Κ Α Ρ Ν Α Ν Ι Α Σ

Έ χ ο ν τ α ς υ π ό ψ η:
Τις διατάξεις των άρθρων 52 και 109 του Ν. 2696/99 (ΦΕΚ 57/23-3-1999), «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα.
Τις διατάξεις του Π.Δ. 208/2001 (Α-164) «Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών Τροχαίας Ελληνικής Αστυνομίας».


Τις διατάξεις του άρθρου 40 Π.Δ. 178/2014 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας».
Τα υπ’ αριθ. 261294/4632 από 09/10/2020 και 281452/5003 από 27/10/2020 έγγραφα της Π.Ε. Αιτωλ/νιας / Διεύθυνση Τεχνικών Έργων.
Τo υπ’ αριθ. 12649 από 20/10/2020 έγγραφο του Δήμου Ακτίου – Βόνιτσας.
Τις υπ’ αριθ. 6330/20/2308990, 2347858 από 22 και 27/10/2020 αντίστοιχα, αναφορές του Α.Τ. Ακτίου – Βόνιτσας και,

Αποσκοπώντας στην ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων στην περιοχή της Τ.Κ. Πογωνιάς,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

ΑΡΘΡΟ (1)
Την πλήρη διακοπή της κυκλοφορίας για όλα τα οχήματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην Δημοτική Οδό Παλαίρου – Πογωνιάς (οδός Κεχροπόλεως), από την χ/θ 0+700 έως την χ/θ 0+800, (θέση «ΟΧΘΙΑ») για λόγους επικινδυνότητας (αποκοπή πρανούς οδοστρώματος και μείωση διατομής του).
Η κυκλοφορία θα διεξάγεται μέσω τοπικών παρακαμπτήριων οδών.

ΑΡΘΡΟ (2)
1. Η ανωτέρω ρύθμιση θα ισχύσει μέχρι την αποπεράτωση των εργασιών και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.
2. Το Α.Τ. Ακτίου – Βόνιτσας, για το χρονικό διάστημα των εργασιών αυτών και μέχρι την αποκατάσταση της κυκλοφορίας, να επιτηρεί συνεχώς το ανωτέρω οδικό τμήμα αρμοδιότητάς του, με σκοπό την αποφυγή κυκλοφοριακών προβλημάτων και την εξασφάλιση της ασφαλούς κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών.

ΑΡΘΡΟ (3)
Η παρούσα απόφαση ισχύει από την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999 Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν. 3861/2010 και την τοποθέτηση της προβλεπόμενης οδικής σήμανσης από τον Δήμο Ακτίου – Βόνιτσας και μέχρι την οριστική αποκατάσταση του οδικού δικτύου.

ΑΡΘΡΟ (4)

Ο Αναπλ. Διευθυντή
Δημήτριος ΓΑΛΑΖΟΥΛΑΣ
Αστυνομικός Διευθυντής

Οι παραβάτες της Απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/99 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα. Λήψη επιβαλλομένων μέτρων υλοποίησης παρόντος άρθρου, ανατίθεται στο Α.Τ. Ακτίου – Βόνιτσας.

 

Δείτε εδώ την απόφαση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο