Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2017

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2017 στις 19.00μ.μ. θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου, στην αίθουσα συνεδριάσεων επί της οδού Αναστασιάδη 1, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:....
                                                        

1.                  Α) Ονομασία, ονοματοθεσία ανώνυμων οδών και πλατείας και μετονομασία οδών της Δημοτικής Κοινότητας Αγρινίου.
(Σχετ. οι υπ’ αριθμ. 24/2015, 25/2016 & 18/2017 αποφάσεις Δ.Κ. Αγρινίου).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Κ. Αγρινίου κ. Καββαδίας, έχοντας δικαίωμα ψήφου άρθρα 67 & 81 του Ν. 3852/2010).

Β) Ονομασία και ονοματοθεσία ανώνυμης οδού στην Τοπική Κοινότητα Τριχωνίου.
(Σχετ. οι υπ’ αριθμ. 1/2016 & 1/2017 αποφάσεις Εκπροσώπου Τ.Κ. Τριχωνίου).
(Εισηγητής: Εκπρόσωπος Τ.Κ. Τριχωνίου κ. Γκολφίνος, έχοντας δικαίωμα ψήφου άρθρα 67 & 80 του Ν. 3852/2010).

2.                  Αποδοχή χρηματοδότησης της πράξης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΒΑΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5009765 και προϋπολογισμό 20.000,00 €  από τον  ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  «Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ»  του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014 -2020».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

3.                  Έγκριση υποβολής προτάσεων στο πρόγραμμα ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020 του Δήμου Αγρινίου στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με κωδικό: ΟΠΣΑΑ  4.3.4/ΕΥΔΠ­_91(1η)  στο ΜΕΤΡΟ 04: «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ», ΥΠΟΜΕΤΡΟ 4.3: «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΤΟΝ ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟ Ή ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑΣ», ΔΡΑΣΗ 4.3.4: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ» η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο  Αγροτικής Ανάπτυξης.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

4.                  Έγκριση  υποβολής πρότασης του Δήμου Αγρινίου στο Πρόγραμμα  EU- LIFE 2014-2020  στο Υποπρόγραμμα: Περιβάλλον, στον Τομέα Προτεραιότητας: LIFE Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση και πληροφόρηση και Είδος Έργου:  Έργα πληροφόρησης, ευαισθητοποίησης και διάδοσης.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

5.                  Ενημέρωση περί της πορείας των δικαστικών υποθέσεων του Δήμου Αγρινίου με οικονομικό αντικείμενο.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αδάμης).

6.                  Λήψη απόφασης για στήριξη του αιτήματος του Δήμου Ναυπάκτου και της Ιεράς Μητρόπολης Αιτωλίας και Ακαρνανίας σχετικά με τη σύνδεση παλαιάς Εθνικής Οδού με την Ιόνια Οδό στο ύψος της Ρίζας.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

7.                  Αποδοχή δωρεάς έργων προς την Πινακοθήκη του Δήμου Αγρινίου. ΑΠΟΔΟΧΗ ΔΩΡΕΑΣ – Γ’.
(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Παπαγεωργίου).

8.                  Έγκριση του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Αγρινίου. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 44/2017 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Γκούντας).

9.                  Αποδοχή παραχώρησης του Δήμου Αγρινίου από τον Α.Σ. Άμμου Ν.ΑΛΙΑΚΜΩΝ νωπών φρούτων, ροδάκινων και νεκταρινιών και έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αγρινίου και του Α.Σ. Άμμου Ν.ΑΛΙΑΚΜΩΝ για μεταποίηση αυτών σε χυμούς.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).

10.              Ένταξη του Δήμου Αγρινίου ως μέλος στο Δίκτυο: «Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων».
(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Παπαγεωργίου).

11.              Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος του Δήμου Αγρινίου  έτους 2017.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

12.              Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών   στον Δήμο Αγρινίου για το έτος 2017 σε εφαρμογή του άρθρου 24 του ν. 4479/2017.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

13.              Κατανομή Γ΄ δόσης 2017 στις Σχολικές Επιτροπές για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων.
(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Σαλμά).

14.              Αντικατάσταση μελών του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγρινίου». (Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 112/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου).
(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Σαλμά).

15.              Αντικατάσταση τακτικού μέλους του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Αγρινίου, μετά από την παραίτηση μέλους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 229 του Ν.3463/2006. (Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 108/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου).
(Εισηγητής: Πρόεδρος ΚΟΙΠΑ κ. Βασιλείου).

16.              Έγκριση υλοποίησης εκδήλωσης στα πλαίσια ευαισθητοποίησης του κοινού που αφορά την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών και έγκριση σχετικής πίστωσης.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).

17.              Έγκριση των εσωτερικών κανονισμών λειτουργίας της πράξης: «Δομή Αστέγων του Δήμου Αγρινίου»:  α) Υποέργου Ανοικτού Κέντρου Ημέρας, β) Υποέργου Υπνωτήριο της Δομής Αστέγων.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).

18.              Έγκριση των εσωτερικών κανονισμών λειτουργίας της πράξης: «Δομή Βασικών Αγαθών»: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο, με Κωδικό ΟΠΣ 5001579 του Ε.Π. Δυτ.Ελλάδας 2014-2020.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).

19.              Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές και αργίες του Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών και των τέκνων αυτών, του Δήμου Αγρινίου.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).

20.              Οικονομική ενίσχυση οικονομικά αδυνάτων κατοίκων του Δήμου Αγρινίου.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).

21.              Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Τοπική Κοινότητα Δαφνιά.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).
·                     Για το συγκεκριμένο θέμα ο Εκπρόσωπος της Τ.Κ. Δαφνιά κ. Γεώργιος Ανδριτσόπουλος συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 & 80 του Ν. 3852/2010).

22.              Διαγραφή προστίμων και οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους Δήμου Αγρινίου και διόρθωση χρηματικών καταλόγων.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

23.              Λύση σύμβασης μίσθωσης ολοήμερου τμήματος 2ου Νηπιαγωγείου Αγίου Κωνσταντίνου.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

24.              Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 249/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Έγκριση της προμήθειας λιπαντικών και άλλων αναλώσιμων υγρών για την κάλυψη των αναγκών του  Δήμου Αγρινίου για  ένα έτος».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

25.              Τροποποίηση  της υπ’ αρίθμ.  5389/8-12-2016 σύμβασης  του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙ.Π.Α.  ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ   με τον  Αλέξανδρο Τσιλιμπώκο  για την προμήθεια  ειδών σίτισης (γάλα εβαπορέ)  για το  Τμήμα  Παιδικής  Προστασίας και Προσχολικής  Αγωγής   του Νομικού Προσώπου.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

26.              Σύμβαση εξώδικου συμβιβασμού για μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα στις περιοχές επεκτάσεων του σχεδίου πόλης Αγρινίου με το Ν. 1337/1983. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 45/2017 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Γκούντας).

27.              Επί αιτήσεων πολιτών, υπηρεσιών και φορέων για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 38/2017 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Γκούντας).
·                     Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Αγίου Κωνσταντίνου κ. Θεμιστοκλής Γαμβρούλης συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 & 81 του Ν. 3852/2010).

28.              Αυτεπάγγελτη μετατόπιση περιπτέρου στην Δημοτική Κοινότητα Αγρινίου.
(Σχετ. η υπ’ αριθμ. 41/2017 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Γκούντας).
·                     Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Αγρινίου κ. Θεόδωρος Καββαδίας συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 & 81 του Ν. 3852/2010).

29.              Χορήγηση άδειας εισόδου – εξόδου εγκαταστάσεων.
(Σχετ. Η υπ’ αριθμ. 40/2017 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Γκούντας).

30.              Αδυναμία εκτέλεσης έργου για εργασίες κλαδέματος και υλοτόμησης (κοπής), μεγάλων και επικίνδυνων δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Αγρινίου και ανάθεση σε ιδιώτη της εργασίας αυτής.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αδάμης).

31.              Έγκριση του πίνακα κατάταξης σε κατηγορίες των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Αγρινίου.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

32.              Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου:  «Αγροτική οδοποιία Τ.Κ. Σαργιάδας Δ.Ε. Παρακαμπυλίων Δήμου Αγρινίου».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

33.              Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης Νεάπολης Δήμου Αγρινίου».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

34.              Έγκριση της 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου:   «Αποκατάσταση βατότητας αγροτικού δικτύου Δ.Ε. Αρακύνθου και Μακρυνείας Δήμου Αγρινίου που επλήγησαν από πλημμυρικά φαινόμενα τη χρονική περίοδο από 30-01-2015 έως 02-02-2015».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

35.              Έγκριση της 3ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου:   «Ασφαλτοστρώσεις - συντηρήσεις - αναπλάσεις - ηλεκτροφωτισμός οδών πόλης Αγρινίου».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

36.              Έγκριση της 3ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου:   «Ασφαλτοστρώσεις - συντηρήσεις – έργα υποδομών οδών επέκτασης πόλεως Αγρινίου».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

37.              Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 234/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 124/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 30/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών  και επιτροπών παραλαβής δημοσίων συμβάσεων παροχής  υπηρεσιών  για το έτος 2017, σύμφωνα  με τις διατάξεις  του Ν.4412/2016”».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο