Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2014

Πρωτοχρονιάτικη Εγκύκλιος Μητροπολίτου Αιτωλίας και Ακαρνανίας Κοσμά

Π Ο Ι Μ Α Ν Τ Ο Ρ Ι Κ Η  Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ
(ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 71)
Ο ΧΑΡΙΤΙ ΘΕΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 
ΤΗΣ ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Κ Ο Σ Μ Α Σ

Πρός  τούς Παν/τους Ἱεροκήρυκας, Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς, Ὁσιωτάτους Μοναχούς καί Μοναχάς καί τό Χριστεπώνυμον  Πλήρωμα τῆς  καθ’ ἡμᾶς  Ἱερᾶς  Μητροπόλεως.

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά.
    Ἕνα νέο ἔτος μᾶς χαρίζει ἡ ἀγάπη τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ μας. Ἕνα νέο ἔτος τό ὁποῖο γίνεται σταθμός στήν ἐπίγεια ζωή μας. Ὅλοι μας ὑποδεχθήκαμε τό ἔτος 2015 μέ χαρά, προσδοκίες καί ἐλπίδες. Λάμπουν τά πρόσωπα ἀπό χαρά, οἱ ὄψεις φαιδρύνονται, οἱ καρδιές σκιρτοῦν.
    Καί ἡ χαρά μας, οἱ πόθοι μας, οἱ ἐλπίδες μας γίνονται εὐχή, ἡ ὁποία ἐκφράζεται καί γεμίζει ὅλους τούς τόπους: «Αἴσιο καί εὐτυχές τό νέο ἔτος! Εὐτυχισμένος ὁ καινούργιος χρόνος» λέμε.
   Θέλουμε τήν ἀληθινή εὐτυχία. Πῶς ὅμως θά ἔλθη καί θά στερεωθῆ στή ζωή μας; Πῶς καί αὐτός ὁ νέος χρόνος θά γίνη εὐτυχισμένος;............    Ἡ μητέρα μας Ἐκκλησία, ἡ ὁποία γνωρίζει τήν ἀνθρώπινη ψυχή μέ ἀκρίβεια καί κατέχει τήν πλήρη ἀλήθεια, μᾶς δίνει τήν ἀπάντησι: «Θέλετε» μᾶς λέει ἡ Ἐκκλησία «τήν ἀληθινή εὐτυχία; Θέλετε τόν χορτασμό τῆς ψυχῆς σας μέ τήν ὁλοκληρωμένη χαρά τῆς εὐτυχισμένης ζωῆς; Θεμελιῶστε, κτίστε τή ζωή σας, στηρίξτε τήν ἐπάνω στόν ἀμετακίνητο βράχο… “Θεμέλιον ἄλλον οὐδείς δύναται θεῖναι παρά τόν κείμενον, ὅς ἐστιν Ἰησοῦς Χριστός” (Α’ Κορ. γ’, 11). Ὁ Κύριος καί Θεός μας Ἰησοῦς Χριστός εἶναι ὁ ἀμετακίνητος βράχος».
   Ὅσο κι ἄν ἡ σύγχυσι, ἡ ἀποστασία, ἡ θόλωσι, ἡ ἐγωιστική ἀναισθησία τοῦ κόσμου ἀρνεῖται τήν ἀλήθεια αὐτή, ἐμεῖς ὀφείλουμε νά τήν ἀκούσουμε, νά τήν δεχθοῦμε, νά τήν κάνουμε βίωμά μας, ἄν θέλουμε νά φέρουμε στή ζωή μας τήν ἀληθινή, τήν ἀναφαίρετη εὐτυχία.
    Ἐάν στή ζωή μας δέν ἔλθη τό φῶς τοῦ Χριστοῦ, ἐάν δέν ἔλθη ἡ εὐλογία τοῦ Χριστοῦ, ἐάν στήν ψυχή μας δέν ἐπισκηνώση τό Πανάγιον Πνεῦμα, ἐάν στήν καρδιά μας δέν ἐπιδράση ἡ ἀναπλαστική δύναμι τοῦ Εὐαγγελίου, ἑκατομμύρια εὐχῶν νά δεχθοῦμε ἀπό τόν κόσμο, δέν θά μᾶς ὠφελήσουν.
   Ὁ Σαρκωθείς Θεός, ὁ Χριστός μας, εἶναι ἡ ἀστείρευτη τῆς εὐλογίας πηγή, ὁ ἀκένωτος τῆς χάριτος θησαυρός, ὁ πλούσιος τῶν ἀγαθῶν χορηγός. Μόνον Αὐτός μπορεῖ νά φέρει τήν εἰρήνη στίς ψυχές μας, νά δώσει τήν εὐφροσύνη στά πνεύματά μας. Μόνον ὁ Χριστός μπορεῖ νά σκουπίση τά δάκρυά μας, νά καταπαύση τούς στεναγμούς μας, νά γλυκάνη τούς πόνους μας, νά μᾶς ὁδηγήση μέ βεβαιότητα στήν αἰώνια καί μακαρία ζωή.

Ἀγαπητοί,
Μήν ἐθελοτυφλοῦμε. Καθημερινῶς διαπιστώνουμε τήν ἀλήθεια.
Ἡ εὐτυχία δέν ὑπάρχει στήν ἐπίγεια καί πρόσκαιρη εὐχαρίστησι. Δέν ὑπάρχει στήν ἀπόλαυσι τῆς ὕλης, στήν ἀναζήτησι τῆς ἡδονῆς. Κάθε μέρα τό ἀκοῦμε. 
Ὅσοι δέν ἔχουν Χριστό στήν καρδιά τους, δέν χαίρονται ἀληθινά, ὅσο κι ἄν μέ θόρυβο γελοῦν.
Ὅσοι ζοῦν τό θέλημα τοῦ Χριστοῦ, ἀγωνίζονται, ἀνεβαίνουν τό σκληροτράχηλο μονοπάτι, ἱδρώνουν, ζοῦν ὅμως χαρούμενα καί εὐτυχισμένα, ζοῦν τή χαρά τῶν μαρτύρων καί τῶν ἁγίων. 
Μή λησμονοῦμε ὅτι ἤλθαμε στόν κόσμο ὄχι γιά νά ἀποκτήσουμε πλοῦτο, δόξα, τιμές, διακρίσεις κοσμικές. Δέν ἤλθαμε νά ζοῦμε μέσα στήν πλάνη, στό σκοτάδι, στή λάσπη καί τήν ἀποκτήνωσι.
Ἡ ἐπίγειος ζωή μας, πρόσκαιρη καί σύντομη, μᾶς χαρίζει ὑλικά ἀγαθά καί νόμιμες χαρές γιά νά μποροῦμε νά ζοῦμε. Ὅμως δέν ἔχει σκοπό τά ὑλικά ἀγαθά καί τίς κοσμικές ἡδονές.
Ἡ ἐπίγειος ζωή μας εἶναι ὁ καιρός κατά τόν ὁποῖο καλούμεθα νά ἐλευθερώσουμε τόν ἑαυτό μας ἀπό τά πάθη καί τίς ἀδυναμίες, νά τόν καλλιεργήσουμε καί νά τόν στολίσουμε μέ ἀρετές, νά τόν ἑνώσουμε μέ τόν Χριστό μας διά τῶν ἁγίων μυστηρίων, νά τόν ἁγιάσουμε, νά τόν κάνουμε ἄξιο τοῦ οὐρανοῦ.
Ἕνα τέτοιο νόημα στή ζωή μας, ἕνας τέτοιος σκοπός, προσφέρει ἀληθινή ἱκανοποίησι, πληρώνει τόν ἔσω ἄνθρωπο, φωτίζει τήν ἀγωνιστική πορεία τῆς ἐπιγείου ζωῆς μας, φέρει τήν εὐτυχία μας σ’ αὐτό τόν κόσμο, μᾶς ἑτοιμάζει γιά τήν αἰωνιότητα.

Ἀγαπητοί, 
Αὐτόν τόν νέο χρόνο πού μᾶς προσφέρει ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ μας, ἄς ἀκούσουμε τήν φωνή τῆς Ἐκκλησίας μας. Τά ἀναρίθμητα συντρίμμια πού δημιουργεῖ ἡ χωρίς Χριστό κοινωνία μας ἄς μιλήσουν ἀφυπνιστικά στίς ψυχές μας.
Μέ τήν ἀρχή τοῦ νέου ἔτους ἄς φέρουμε συνειδητά καί προσωπικά τόν Χριστό στή ζωή μας, στήν ἀνατροφή καί στήν ζωή τῶν παιδιῶν μας, στήν οἰκογένειά μας, στήν κοινωνία μας.
Μόνον ὁ Χριστός μπορεῖ νά πληρώσει τήν καρδιά μας μέ εἰρήνη καί χαρά, νά δώση στή νεότητα ἀληθινή ὁλοκλήρωσι, νά ἑνώση τήν οἰκογένεια, νά ἀναγεννήση τήν κοινωνία μας.
Σύνθημά μας ἄς γίνει τό ἑξῆς:
Τό νέο αὐτό ἔτος θά φέρω τό Χριστό στή ζωή μου, θά ζήσω ὡς πιστός χριστιανός, μέ πρόθυμη ὑπακοή καί ἀκριβῆ συμμόρφωσι στίς ἅγιες ἐντολές Του. 
«Ἄν ζοῦμε τό Χριστό, ἄν πράττουμε τήν ἀρετή», λέει ὁ ἱερός Χρυσόστομος, «οἱ μέρες μας ὅλη τή χρονιά θά εἶναι καλές, εὐλογημένες, χαρούμενες, εὐτυχισμένες».

Τό εὔχομαι πατρικά μέ ὅλη μου τή δύναμι.
Καλό καί ἁγιασμένο νέο ἔτος.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ο ΑΙΤΩΛΙΑΣ  ΚΑΙ  ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ  ΚΟΣΜΑΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο