Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2014

ΚΟ ΚΚΕ: Τροπολογία ενάντια στις διαθεσιμότητες και τις απολύσεις στο δημόσιο τομέα

     Τροπολογία για τη διασφάλιση του δικαιώματος στη μόνιμη και σταθερή εργασία για όλους τους υπαλλήλους του δημόσιου τομέα που βρίσκονται σε καθεστώς διαθεσιμότητας και απειλούνται με απόλυση κατέθεσε η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ.
     Η τροπολογία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης «Διοικητικές απλουστεύσεις-Καταργήσεις, συγχωνεύσεις νομικών προσώπων και υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα-Τροποποίηση διατάξεων π. δ. 318/1992 (Ά161) και λοιπές ρυθμίσεις».
   Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της τροπολογίας:........«ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ
Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ''Διοικητικές απλουστεύσεις-Καταργήσεις, συγχωνεύσεις νομικών προσώπων και υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα-Τροποποίηση διατάξεων π. δ. 318/1992 (Ά161) και λοιπές ρυθμίσεις''

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Οι διατάξεις για την διαθεσιμότητα και τις απολύσεις, στα πλαίσια της κινητικότητας στον δημόσιο τομέα, δεν απορρέουν ούτε από κάποιες άστοχες επιλογές, ούτε συνιστούν ένα πρόσκαιρο και προσωρινό μέτρο. Οι επιλογές αυτές δεν καθορίζονται από ιδεοληψίες, όπως διατείνονται τα κόμματα του ευρωμονόδρομου για να συγκαλύψουν τις βαθύτερες αιτίες.
Μέσα από αυτές τις επιλογές επιδιώκεται η κατάργηση κάθε έννοιας σταθερής και μόνιμης εργασίας, να μειωθεί η τιμή της εργατικής δύναμης και στον δημόσιο τομέα που θα συμπαρασύρει ακόμη περισσότερο προς τα κάτω την κατάσταση των εργαζομένων και στον ιδιωτικό τομέα. Να καλλιεργηθεί κλίμα αυταρχισμού και τρομοκρατίας στον χώρο των δημοσίων υπαλλήλων για την πιο αποτελεσματική προώθηση των αντιλαϊκών αναδιαρθρώσεων.
Οι επιλογές αυτές ταυτόχρονα στοχεύουν στη μετάθεση του κόστους λειτουργίας υπηρεσιών στα λαϊκά στρώματα και να ανοίξει ο δρόμος για να διεισδύσουν ιδιωτικοί επιχειρηματικοί όμιλοι στους τομείς αυτούς.
Όλες αυτές οι αλλαγές έχουν ως στόχο την αναγκαία προσαρμογή του αστικού συστήματος και του κρατικού μηχανισμού στις σύγχρονες ανάγκες και προτεραιότητες του κεφαλαίου. Είναι αλλαγές που έχουν γίνει σε όλη την ΕΕ ανεξάρτητα από την ύπαρξη μνημονίων και καθορίζονται από τις ανάγκες αναπαραγωγής του κεφαλαίου.
Επομένως είναι άσφαιρη και υποκριτική η κριτική των κομμάτων του ευρωμονόδρομου που αποδέχονται τις στρατηγικές επιλογές του κεφαλαίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν υπάρχει διέξοδος προς όφελος του λαού στα πλαίσια της ΕΕ ανεξάρτητα από την μορφή διακυβέρνησης και το μείγμα της πολιτικής.
Η διέξοδος βρίσκεται στην ανατροπή της εξουσίας του κεφαλαίου και τη συγκρότηση εργατικού - λαϊκού κράτους, που θα προχωρήσει σε αποδέσμευση από την ΕΕ και την κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής, για την ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων της χώρας με κεντρικό σχεδιασμό για την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών και την κατοχύρωση του δικαιώματος στην δουλειά με διευρυμένα δικαιώματα.
Σε αυτήν την κατεύθυνση η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ καταθέτει την παρακάτω τροπολογία για την άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος και την διασφάλιση του δικαιώματος στην μόνιμη και σταθερή εργασία για όλους τους υπαλλήλους που βρίσκονται σε καθεστώς διαθεσιμότητας και απειλούνται με απόλυση.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ
Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Διοικητικές απλουστεύσεις-Καταργήσεις, συγχωνεύσεις νομικών προσώπων και υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα-Τροποποίηση διατάξεων π. δ. 318/1992 (Ά161) και λοιπές ρυθμίσεις»

Άρθρο 1
Επανασυστήνονται οι θέσεις της ειδικότητας Σχολικών Φυλάκων ανεξαρτήτως κατηγορίας εκπαίδευσης, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίες καταργήθηκαν με το άρθρο 80, του Νόμου 4172/2013 περί “ Φορολογίας εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 167/Α/23-7-2013).
Οι Σχολικοί Φύλακες, των οποίων οι θέσεις καταργήθηκαν με τον παραπάνω Νόμο, τοποθετούνται στις θέσεις τις οποίες κατείχαν στις 23-7-2013, με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, αναγνωριζόμενου του διαστήματος της διαθεσιμότητας ως χρόνου πλήρους υπηρεσίας, καταβαλλόμενων αναδρομικά των αποδοχών και των ασφαλιστικών εισφορών, που έχουν περικοπεί.

Άρθρο 2
Συστήνονται πεντακόσιες τριάντα επτά (537) οργανικές θέσεις μόνιμες δημοσίου δικαίου, σε δημόσια ΙΕΚ, ΣΕΚ (εκπαιδευτικές) και άλλες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (διοικητικές) για τους εκπαιδευτικούς, που βρίσκονται σε διαθεσιμότητα, σύμφωνα με το άρθρο 82 του ν.4172/2013, και για τους οποίους δεν έχουν προκηρυχτεί αντίστοιχες θέσεις. Οι θέσεις αυτές είναι αντιστοίχων ειδικοτήτων, με αυτές τις οποίες διαθέτουν και τα Δημόσια ΙΕΚ και υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και βρίσκονται στις έδρες των υπηρεσιών, που υπηρετούσαν στις 21-7-2013.
Οι παραπάνω εκπαιδευτικοί μετατάσσονται στις θέσεις αυτές και σε κλάδους της ίδιας κατηγορίας, με το βαθμό και το Μ.Κ. που κατείχαν, έχουν πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, αναγνωριζόμενου του διαστήματος της διαθεσιμότητας ως χρόνου πλήρους υπηρεσίας, καταβαλλόμενων αναδρομικά των αποδοχών και των ασφαλιστικών εισφορών, που έχουν περικοπεί.

Άρθρο 3
Στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις συστήνονται ισάριθμες και αντίστοιχες θέσεις ανά κατηγορία κλάδου ή/και ειδικότητα του μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, με όσες καταργήθηκαν την 31η Οκτωβρίου 2013, με το άρθρο 129 του Ν. 4199/2013 “Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις.” (ΦΕΚ 216/Α/216).
Οι εργαζόμενοι, μόνιμοι και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετούσαν στους Τομείς Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων (ΤΑΣ) και Τομείς Αποκατάστασης Πυροπλήκτων (ΤΑΠ), καθώς και στην Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων Βόρειας Ελλάδας (ΥΑΣΒΕ), όλων των θέσεων, κατηγοριών, κλάδων και ειδικοτήτων τοποθετούνται στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις στις οποίες οι υπηρεσίες τους έχουν υπαχθεί διοικητικά και συγκεκριμένα στην περιφέρεια την οποία είχαν την έδρα τους, με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, αναγνωριζόμενου του διαστήματος της διαθεσιμότητας ως χρόνου πλήρους υπηρεσίας, καταβαλλόμενων αναδρομικά των αποδοχών και των ασφαλιστικών εισφορών, που έχουν περικοπεί.

Άρθρο 4
Συστήνονται πεντακόσιες ενενήντα πέντε (595) οργανικές θέσεις ειδικότητας ΥΕ Καθαριστριών, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Υπουργείο Οικονομικών.
Οι καθαρίστριες, που οι θέσεις τους καταργήθηκαν με την αριθμ.Δ6Α/1139968/ΕΞ/2013/16-9-2013 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ 2317/Β/17-10-2013) τοποθετούνται στις παραπάνω θέσεις με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, αναγνωριζόμενου του διαστήματος της διαθεσιμότητας ως χρόνου πλήρους υπηρεσίας, καταβαλλόμενων αναδρομικά των αποδοχών και των ασφαλιστικών εισφορών, που έχουν περικοπεί.

Άρθρο 5
Συστήνονται ενενήντα οκτώ (98) θέσεις μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (ΕΟΤ) και συγκεκριμένα πενήντα δύο (52) θέσεων προσωπικού κατηγορίας ΔΕ, Κλάδου / Ειδικότητας Διοικητικών Γραμματέων, σαράντα έξη (46) θέσεων προσωπικού, κατηγορίας ΔΕ, Κλάδου / Ειδικότητας Διοικητικού – Λογιστικού, καθώς και σαράντα δύο (42) οργανικές θέσεις μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού, στην Κεντρική Υπηρεσία και τις ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ) του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ.
Οι εργαζόμενοι των οποίων οι θέσεις καταργήθηκαν με τις ΚΥΑ αριθμ. 20870/2013 και αριθμ. 20869/16-9-2013 (ΦΕΚ 2317/Β/17 Σεπτεμβρίου 2013) τοποθετούνται στις παραπάνω θέσεις με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, αναγνωριζόμενου του διαστήματος της διαθεσιμότητας ως χρόνου πλήρους υπηρεσίας, καταβαλλόμενων αναδρομικά των αποδοχών και των ασφαλιστικών εισφορών, που έχουν περικοπεί.

Άρθρο 6
Για τους δημοτικούς υπαλλήλους που κατείχαν θέση ΠΕ Δημοτικής Αστυνομίας ή ΤΕ Δημοτικής Αστυνομίας ή ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας και τέθηκαν σε διαθεσιμότητα σύμφωνα με το άρ. 81 του ν. 4172/2013 (Α-167) και δεν θα καταλάβουν κάποια από τις θέσεις που ανακοινώθηκαν με την υπ’ αρ. 31890/2013 (Β-2999) υπουργική απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, συστήνονται ισάριθμες θέσεις κλάδου ή ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού, ΤΕ Διοικητικού ή ΔΕ Διοικητικού ή συναφούς κλάδου ή ειδικότητας, με διοικητικά καθήκοντα στο δήμο στον οποίο ανήκε η θέση τους πριν την κατάργησή της, τις οποίες καταλαμβάνουν με το βασικό τίτλο σπουδών που κατέχουν αντιστοίχως.

Άρθρο 7
Σύσταση οργανικών θέσεων σε άλλους φορείς του δημοσίου:
1.α) Συστήνονται 100 οργανικές θέσειςμονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίουαορίστου χρόνου προσωπικού στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, στις οποίες τοποθετούνται οι εργαζόμενοι των οποίων οι θέσεις καταργήθηκαν με την ΚΥΑ Αριθμ. 39830 (ΦΕΚ 2319/Β/17-9-2013), κατ’ εφαρμογή τηςπαρ. 1 του άρθρου 90 του Ν. 4172/2013 (Α ́/167).
β) Συστήνονται εβδομήντα τρεις (73) οργανικές θέσειςμονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίουαορίστου χρόνου προσωπικού στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης καιΤροφίμων, στις οποίες τοποθετούνται οι εργαζόμενοι των οποίων οι θέσεις καταργήθηκαν με την ΚΥΑ Αριθμ. 7290/111169 (ΦΕΚ 2319/Β/17-9-2013), κατ’ εφαρμογή τηςπαρ. 1 του άρθρου 90 του Ν. 4172/2013 (Α ́/167).
γ) Συστήνονται οργανικές θέσεις κλάδων μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στις οποίες τοποθετούνται οι εργαζόμενοι των οποίων οι θέσεις καταργήθηκαν με την ΚΥΑ Αριθμ. 7291/111175 (ΦΕΚ 2319/Β/17-9-2013), κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 90 του Ν. 4172/2013 (Α ́/167).
δ) Συστήνονται ενενήντα οκτώ (98) οργανικές θέσεις μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού στην ΓΓΔΕ, στις οποίες τοποθετούνται οι εργαζόμενοι των οποίων οι θέσεις καταργήθηκαν με την ΚΥΑ Αριθμ. Δ16/06/376/ΑΦ (ΦΕΚ 2319/Β/17-9-2013), κατ’ εφαρμογή τηςπαρ. 1 του άρθρου 90 του Ν. 4172/2013 (Α ́/167).
ε) Συστήνονται εκατό (100) οργανικές θέσεις μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Υ.Π.Ε.Κ.Α., στις οποίες τοποθετούνται οι εργαζόμενοι των οποίων οι θέσεις καταργήθηκαν με την ΚΥΑ Αριθμ. Οικ. 50790 (ΦΕΚ 2319/Β/17-9-2013), κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 1. του άρθρου 90 του Ν. 4172/2013 (Α ́/167).
στ) Συστήνονται δεκαεννέα (19) οργανικές θέσεις μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και τα ΝΠΔΔ αυτού, στις οποίες τοποθετούνται οι εργαζόμενοι των οποίων οι θέσεις καταργήθηκαν με την ΚΥΑ Αριθμ. ΥΠ.ΠΟ.Α/165265/24656/20416/10511 (ΦΕΚ2319/Β/17-9-2013), κατ’ εφαρμογή της παρ.1του άρθρου 90 του νόμου 4172/2013 (Α ́ 167).
ζ) Συστήνονται τριάντα έξι (36) οργανικές θέσεις μόνιμου και με σχέση εργασίαςιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, στις οποίες τοποθετούνται οι εργαζόμενοι των οποίων οι θέσεις καταργήθηκαν με την ΚΥΑ Αριθμ. ΥΠ.ΠΟ.Α/165284/24661/20420/10513 (ΦΕΚ2319/Β/17-9-2013), κατ’εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 90 του νόμου4172/2013 (Α ́ 167).
η) Συστήνονται εκατόν σαράντα πέντε (145) οργανικές θέσεις μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού στο Υπουργείο Πολιτισμού καιΑθλητισμού, στις οποίες τοποθετούνται οι εργαζόμενοι των οποίων οι θέσεις καταργήθηκαν με την ΚΥΑ Αριθμ. ΥΠ.ΠΟ.Α/165273/24657/20417/10512 (ΦΕΚ2319/Β/17-9-2013), κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου90 του νόμου 4172/2013 (Α ́ 167).
θ) Συστήνονται εκατόν ογδόντα (180) οργανικές θέσεις μονίμου και μεσχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού στο ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, στις οποίες τοποθετούνται οι εργαζόμενοι των οποίων οι θέσεις καταργήθηκαν με την ΚΥΑ Αριθμ. Φ.80000/οίκ.26991/1522 (ΦΕΚ 2322/Β/17-9-2013), κατ’ εφαρμογή τηςπαρ. 1 του άρθρου 90 του ν. 4172/2013 (Α ́ 167).
ι) Συστήνονται δεκαεννέα (19) οργανικές θέσεις μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνουπροσωπικού στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ), στις οποίες τοποθετούνται οι εργαζόμενοι των οποίων οι θέσεις καταργήθηκαν με την ΚΥΑ Αριθμ. Φ.80000/οίκ.26992/1523 (ΦΕΚ 2322/Β/17-9-2013), κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 90 του ν. 4172/2013 (Α ́ 167) .
ια) Συστήνονται εξήντα εννέα (69) οργανικές θέσεις μονίμου και με σχέσηεργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού στον Οργανισμό Ασφάλισης ΕλευθέρωνΕπαγγελματιών (ΟΑΕΕ), στις οποίες τοποθετούνται οι εργαζόμενοι των οποίων οι θέσεις καταργήθηκαν με την ΚΥΑ Αριθμ. Φ.80000/οίκ.26993/1524 (ΦΕΚ 2322/Β/17-9-2013), κατ’ εφαρμογή της παρ. 1του άρθρου 90 του ν. 4172/2013 (Α ́ 167).
ιβ) Συστήνονται είκοσι εννέα (29) οργανικές θέσεις μονίμου και μεσχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού στο Ενιαίο Ταμείο ΕπικουρικήςΑσφάλισης (ΕΤΕΑ), στις οποίες τοποθετούνται οι εργαζόμενοι των οποίων οι θέσεις καταργήθηκαν με την ΚΥΑ Αριθμ. Φ.80000/οίκ.26994/1525 (ΦΕΚ 2322/Β/17-9-2013), κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 τουάρθρου 90 του ν. 4172/2013 (Α ́ 167).
ιγ) Συστήνονται διακόσιες πενήντα μια (251) οργανικές θέσεις μόνιμου και μεσχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνουπροσωπικού στον Ο.Α.Ε.Δ., στις οποίες τοποθετούνται οι εργαζόμενοι των οποίων οι θέσεις καταργήθηκαν με την ΚΥΑ Αριθμ. Οικ. 30301/139 (ΦΕΚ 2322/Β/17-9-2013), κατ’ εφαρμογή της παρ. 1του άρθρου 90 του Ν. 4172/2013 (Α ́ 167).
ιδ) Επανασυστήνονται χίλιες διακόσες εξήντα έξι (1266) οργανικές θέσεις μόνιμου και μεσχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνουπροσωπικού στα Α.Ε.Ι., στις οποίες τοποθετούνται οι εργαζόμενοι των οποίων οι θέσεις καταργήθηκαν με την ΚΥΑ αριθμ. 135211/Β2/23.9.2013 (Β ́ 2384) όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ αριθμ.150539/Β2
(ΦΕΚ 2601/15-10-2013) και έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα.

2. Οι εργαζόμενοι των οποίων οι θέσεις καταργήθηκαν με τις παραπάνω αναφερόμενες αποφάσεις τοποθετούνται στις θέσεις τους με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, αναγνωριζόμενου του διαστήματος της διαθεσιμότητας ως χρόνου πλήρους υπηρεσίας, καταβαλλόμενων αναδρομικά των αποδοχών και των ασφαλιστικών εισφορών, που έχουν περικοπεί.

Άρθρο 8
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργούνται οι υποπαράγραφοι Ζ.1 και Ζ.2 του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α ́ 222), τα άρθρα 82, 90 και 91 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/23-7-2013) και οι υπουργικές αποφάσεις υπ. αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/3/οικ. 22274/9-8-2013 (ΦΕΚ 1992 Β΄), αριθμ. πρωτ. 2901 − Αριθ. Ανακοίνωσης 9/2014 (ΦΕΚ 243/Β/6 Φεβρουαρίου 2014), αριθμ. Γ.Π./ΟΙΚ.12177 (ΦΕΚ 244/Β/6 Φεβρουαρίου 2014), η αριθμ.Δ6Α/1139968/ΕΞ/2013/16-9-2013 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ 2317/Β/17-10-2013), ΚΥΑ αριθμ. 20870/2013 και αριθμ. 20869/16-9-2013 (ΦΕΚ 2317/Β/17 Σεπτεμβρίου 2013), Αριθμ. 39830, 7290/111169, 7291/111175, Δ16/06/376/ΑΦ, Αριθμ. Οικ. 50790, Αριθμ. ΥΠ.ΠΟ.Α/165265/24656/20416/10511, Αριθμ. ΥΠ.ΠΟ.Α/165284/24661/20420/10513, Αριθμ. ΥΠ.ΠΟ.Α/165273/24657/20417/10512, Αριθ. Φ.80000/οίκ.26991/1522, Αριθ. 30299/Δ1.6962, Αριθ. Φ.80000/οίκ.25798/1458, Αριθ. Φ.80000/οίκ.26992/1523, Αριθ. Φ.80000/οίκ.26993/1524, Αριθ. Φ.80000/οίκ.26994/1525, Αριθ. Οικ. 30301/139».

1 σχόλιο:

  1. Συντροφια φτιαξτε καμμια΄΄Τροπολογία ενάντια στις διαθεσιμότητες και τις απολύσεις΄΄ στην τυποεκδοτικη και μετα για το δημοσιο.Τα του οικου σας πρωτα.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο