Τρίτη, 25 Αυγούστου 2009

Επενδυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης: «Επενδύσεις στη μεταποίηση & εμπορία γεωργικών προϊόντων»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτωλοακαρνανίας ενημερώνει
ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων καλεί τους εν δυνάμει δικαιούχους που δραστηριοποιούνται στη Μεταποίηση και Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων και επιθυμούν να υλοποιήσουν επενδυτικό σχέδιο στα πλαίσια του μέτρου 123 Α : «Επενδύσεις στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων» που εντάσσεται στον Άξονα 1 «Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας του τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013, να καταθέσουν τις προτάσεις τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την υπ’ αρ. 292313/2622/3.7.2009 Κ.Υ.Α. Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.
Το Μέτρο αφορά τον εκσυγχρονισμό ,την ίδρυση – επέκταση με ή χωρίς μετεγκατάσταση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης σχετικά με :
ΚΡΕΑΣ, ΓΑΛΑ, ΑΥΓΑ – ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ , ΜΕΛΙ, ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑ, ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ, ΕΛΑΙΟΥΧΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΟΙΝΟΣ, ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ, ΑΝΘΗ, ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ, ΣΠΟΡΟΙ & ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ
.
Δικαιούχοι αιτήσεων ενίσχυσης είναι οι Ατομικές Επιχειρήσεις και τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) δηλαδή πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες Επιχειρήσεις (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, Προσωπικές εταιρείες του εμπορικού νόμου, Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις κάθε βαθμίδας, Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, Δημοτικές Επιχειρήσεις), επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 750 υπαλλήλους ή έχουν κύκλο εργασιών μέχρι 200 εκ. ευρώ.
Ημερομηνία έναρξης κατάθεσης φακέλων ορίζεται η 25η Αυγούστου 2009 και λήξης η ημερομηνία εξάντλησης των διαθεσίμων πιστώσεων του Μέτρου.
Αιτήσεις ενίσχυσης που γίνονται δεκτές πρέπει να έχουν κατά την αίτηση επιλέξιμο προϋπολογισμό από 100 χιλ. ευρώ μέχρι 15 εκατ. Ευρώ και η ιδία συμμετοχή δεν μπορεί να είναι μικρότερη του 25% του επιλέξιμου κόστους της επένδυσης
Το ποσοστό ενίσχυσης διαφοροποιείται κλιμακούμενο από 50% για αιτήσεις ενίσχυσης επιλέξιμου προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 1,5 εκατομ. ΕΥΡΩ, 45% για το τμήμα επιλέξιμου Προϋπολογισμού από 1,5 εκατομ. ΕΥΡΩ μέχρι 3,0 εκατομ. ΕΥΡΩ, 40% για το τμήμα επιλέξιμου προϋπολογισμού από 3,0 εκατομ.ΕΥΡΩ μέχρι 6,0 εκατομ. ΕΥΡΩ και 35% για τα τμήματα των επενδύσεων επιλέξιμου προϋπολογισμού άνω των 6,0 εκατομ. ΕΥΡΩ
Οι αιτήσεις ενίσχυσης θα υποβάλλονται:
1. στην Διεύθυνση Προγραμματισμού & Γ.Δ. – τμήμα Δημοσίων και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου, Αχαρνών 5 – Αθήνα, όπου και θα λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου και ο οποίος θα λαμβάνεται υπόψη για την εμπρόθεσμη υποβολή της αίτησης ενίσχυσης (1 αντίγραφο καθώς και ένα πλήρες σε ηλεκτρονική μορφή)
2. στην αρμόδια καθ’ ύλη κάθετη ή οριζόντια Υπηρεσία του Υπουργείου (1 αντίγραφο)
3. στην Διεύθυνση Χωροταξίας και Προστασίας Περιβάλλοντος του Υπουργείου, Πατησίων 207 - Αθήνα (1 αντίγραφο)
4. στην Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου, Καπνοκοπτηρίου 6 - Αθήνα, προκειμένου για επενδύσεις στους τομείς Κρέατος, Γάλακτος και Αυγών - Πουλερικών (1 αντίγραφο)
5. στην Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Γεωργίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτωλ/νίας (1 αντίγραφο)
Δεν θα γίνουν δεκτές αιτήσεις ενίσχυσης που θα αποσταλούν ταχυδρομικώς.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν πληροφορίες – έντυπο υλικό από τους Διαδικτυακούς τόπους www.agrotikianaptixi.gr και www.minagric.gr ή από την Δ/νση Προγραμματισμού & Γ.Δ. – τμήμα Δημοσίων και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου, Αχαρνών 5 – Αθήνα ή από την Περιφερειακή Δ/νση Αγροτικής (Γεωργικής) Ανάπτυξης και στην Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Αιτωλ/νίας – Μεταξά & Δαμασκηνού – Μεσολόγγι στο τηλ. 2631055548.

Δεν υπάρχουν σχόλια: