Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2017

Τα νέα διόδια στην Εγνατία - Ελεύθερη η διέλευση σε ανέργους και κατοίκους


Με την παρούσα καθορίζεται το ύψος διοδίων τελών που θα εισπράττονται στους μετωπικούς σταθμούς διοδίων κατά το μεταβατικό διάστημα μέχρι την πλήρη θέση σε λειτουργία του συνόλου των μετωπικών και πλευρικών σταθμών διοδίων που χωροθετήθηκαν επί της Εγνατίας Οδού και των κάθετων σε αυτήν οδικών, εκτός αν άλλως προβλεφθεί με νεότερη απόφαση κατά τη σταδιακή θέση σε λειτουργία νέων σταθμών διοδίων.

Επί των πάσης φύσεως επιτρεπομένων από τον Κ.Ο.Κ. οχημάτων να κινηθούν επί των τμημάτων του αυτοκινητοδρόμου της Εγνατίας Οδού επιβάλλεται ειδικό τέλος κυκλοφορίας ( διόδια). Τα διόδια τέλη επιβάλλονται υπέρ του, φορέα εκμετάλλευσης των τμημάτων και εισπράττονται για λογαριασμό αυτού, από την «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.».
Το τέλος διοδίων επιβάλλεται για τα τμήματα:
Α/Κ Ιωαννίνων- Α/Κ Μετσόβου, Σταθμός Διοδίων Παμβώτιδας.  Α/Κ Ηγουμενίτσας –Α/Κ Ιωαννίνων (Τροποποίηση τμήματος), Σταθμός Διοδίων Τύριας.  Α/Κ Μετσόβου – Α/Κ Καστοριάς (Δυτ. Σιάτιστας) (Τροποποίηση τιμήματος), Σταθμός Διοδίων Μαλακασίου.
Το ύψος του τέλους διοδίων καθορίζεται ανάλογα με την κατηγορία του οχήματος.
Ειδικό τέλος ανά κατηγορία οχήματος και ανά σταθμό διοδίων 1. Το ειδικό τέλος (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) ανά κατηγορία οχήματος για τον Σταθμό Διοδίων (ΣΔ) Παμβώτιδας του Άξονα της Εγνατίας Οδού καθορίζεται στον ακόλουθο πίνακα:
 Το ειδικό τέλος (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) ανά κατηγορία οχήματος για τον Σταθμό Διοδίων (ΣΔ ) Μαλακασίου του Άξονα της Εγνατίας Οδού καθορίζεται στον ακόλουθο πίνακα:

Ως ενωρίτερος χρόνος έναρξης της είσπραξης των διοδίων για το τμήμα Α/Κ Ιωαννίνων –Α/Κ Μετσόβου, Μετωπικός Σταθμός Παμβώτιδας ορίζεται η 14η Δεκεμβρίου 2017. Β. Ως ενωρίτερος χρόνος είσπραξης του μειωμένου τιμήματος για το τμήμα Α/Κ Ηγουμενίτσας – Α/Κ Mετσόβου, Μετωπικός Σταθμός Tύριας και το τμήμα Α/Κ Μετσόβου – Α/Κ Καστοριάς (Δυτ. Σιάτιστας) Μετωπικός Σταθμός Μαλακασίου , ορίζεται ο ανωτέρω χρόνος έναρξης λειτουργίας του Σταθμού Διοδίων Παμβώτιδας (ήτοι η 14η Δεκεμβρίου 2017).
Υπόχρεος καταβολής ειδικού τέλους κυκλοφορίας (διοδίων), επιβολή προστίμων και τρόπος είσπραξης αυτώ Υπόχρεος για την καταβολή του ειδικού τέλους κυκλοφορίας (διοδίων) είναι ο οδηγός και σε περίπτωση μη καταβολής του από αυτόν, ο ιδιοκτήτης του οχήματος. Η καταβολή των διοδίων αποδεικνύεται με την απόδειξη πληρωμής, την οποία ο οδηγός έχει υποχρέωση να φυλάσσει μέχρι το τέλος της διαδρομής και να επιδεικνύει στα εντεταλμένα όργανα ελέγχου.Η διέλευση οχήματος χωρίς την καταβολή των σχετικών διοδίων πιστοποιείται με έγγραφη έκθεση των αρμοδίων οργάνων της εταιρείας.
Απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής διοδίων
Απαλλάσσονται από την καταβολή των ειδικών τελών κυκλοφορίας (διόδια) οι κατωτέρω κατηγορίες οχημάτων: α. Οχήματα ιδιοκτησίας της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.», φέροντα ειδικό σήμα. β. Οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της Ελληνικής Αστυνομίας και των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων. γ. Ασθενοφόρα. δ. Οχήματα εταιρειών λειτουργίας και συντήρησης του αυτοκινητοδρόμου της «Εγνατίας οδού», καθώς και των καθέτων προς αυτόν οδικών αξόνων, φέροντα ειδικό σήμα, που νομιμοποιούνται δυνάμει συμβάσεων να εισέρχονται στην «Εγνατία Οδό».
ε. Οχήματα εταιρειών οδικής βοήθειας, που νομιμοποιούνται - δυνάμει συμβάσεων είτε με την εταιρεία «Εγνατία Οδός Α.Ε» είτε με αναδόχους αυτής που συντηρούν το οδικό δίκτυο - να εισέρχονται για σχετικές επεμβάσεις στον οδικό άξονα της Εγνατίας Οδού καθώς και στους καθέτους προς αυτόν οδικούς άξονες και φέρουν σχετικό ειδικό σήμα.
στ. Επιβατικά οχήματα ιδιωτικής χρήσης που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα σε άτομα με αναπηρία (Α.Μ.Α.) και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο από αυτά ή για την μεταφορά των ατόμων αυτών. Τα οχήματα πρέπει να φέρουν σε εμφανές σημείο το Δελτίο Στάθμευσης Οχημάτων των Ατόμων με Αναπηρίες (ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ «Α.Μ.Α.»), το οποίο χορηγείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Τομέα Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων και στο οποίο αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του κατόχου και ο αριθμός μητρώου του Δελτίου Στάθμευσης (π.δ. 241/2005 «Θέσπιση Δελτίου Στάθμευσης για άτομα με αναπηρίες» - ΦΕΚ Α΄ 290). ζ. Επιβατικά οχήματα ιδιωτικής χρήσης που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα σε αναπήρους πολέμου βαρείας αναπηρίας, εφόσον, μετά από γνωμοδότηση της Ανωτάτης Υγειονομικής Επιτροπής του Στρατού, κρίνονται απαραίτητα για την μετακίνησή τους και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνον από αυτούς.
η. Επιβατικά οχήματα ιδιωτικής χρήσης που ανήκουν σε ανέργους και επιβατικά ή/ και επαγγελματικά οχήματα που ανήκουν σε κατοίκους ή επιχειρήσεις όμορης του δικτύου περιοχής, υπό τους όρους που θα καθοριστούν σε απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο