Δευτέρα, 29 Μαΐου 2017

«Ξεπαγώνουν» οι εκκρεμείς νέες συντάξεις

Απόφαση για νέο πρόγραμμα έκτακτης επιχορήγησης σχετική με την εκκαθάριση εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης που θα ανέλθει στα 860 εκατ. ευρώ εξέδωσαν τα υπουργεία Εργασίας και Οικονομικών.
Σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση (ΚΥΑ) που υπογράφουν η υπουργός Εργασίας κ. Αχτσιόγλου και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών κ. Χουλιαράκη ορίζει ότι οι οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης μπορούν να επιχορηγούνται εκτάκτως, αποκλειστικά και μόνο για την εκκαθάριση εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης και την αποπληρωμή των οφειλόμενων αναδρομικών ποσών που αφορούν σε αυτές, από πιστώσεις που μεταφέρονται για το σκοπό αυτό σε Ειδικό Φορέα του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Ως εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης με την ΚΥΑ ορίζονται οι αιτήσεις συνταξιοδότησης για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί οριστική απόφαση συνταξιοδότησης μετά την πάροδο ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης. Η έκτακτη επιχορήγηση αφορά αποκλειστικά την αποπληρωμή των οφειλόμενων αναδρομικών ποσών που αφορούν σε αυτές.
Για την επιχορήγηση ως ανωτέρω, πρέπει να έχει οριστεί Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών, να τηρείται λειτουργικό μητρώο και να γνωστοποιούνται στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους τα μηνιαία οικονομικά στοιχεία και τα στοιχεία του μητρώου μέσω του e-portal και να παρακολουθείται από τις οικονομικές υπηρεσίες του φορέα σε μηνιαία και τριμηνιαία βάση η πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του και να υποβάλλονται τα σχετικά στοιχεία στην αρμόδια Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Διαδικασία
Η μεταφορά των πιστώσεων για την έκτακτη επιχορήγηση των ΟΚΑ και η εκκαθάριση και αποπληρωμή εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης ως ανωτέρω, πραγματοποιείται με την ακόλουθη διαδικασία:
 - Οι Οργανισμοί εκτιμούν τα συνολικά οφειλόμενα αναδρομικά ποσά που αντιστοιχούν στις εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης, πριν την υποβολή αιτήματος επιχορήγησης και καταρτίζουν με ευθύνη του Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών κατάσταση με τις εκκρεμείς αιτήσεις αυτές, σύμφωνα με το υπόδειγμα Εντύπου Ε1. Στην κατάσταση Ε1 αποτυπώνονται οι εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης κατά χρονολογική σειρά και η εκτίμηση του συνολικού ύψους των σχετικών οφειλόμενων αναδρομικών ποσών. Στην κατάσταση δύναται να αποτυπώνονται οι εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης ανά φορέα που ενσωματώνεται στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.), κατά ανάλογο τρόπο. Η κατάσταση φυλάσσεται από τους ΟΚΑ με ευθύνη του Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών και τίθεται στη διάθεση οποιουδήποτε ελεγκτικού οργάνου και του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. - Ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών του οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης υποβάλλει στην ΓΔΟΥ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αίτημα επιχορήγησης, συνοδευόμενο από:
α) μηνιαίο πλάνο απορρόφησης της αιτούμενης επιχορήγησης,
β) αντίγραφο της κατάστασης Ε1 της προηγούμενης υποπαραγράφου Γ.1, όπου συμπεριλαμβάνεται η εκτίμηση του συνολικού ύψους οφειλόμενων αναδρομικών ποσών για τις εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης,
γ) έκθεση αιτιολόγησης στην οποία τεκμηριώνεται το αίτημα ως προς την τήρηση των προϋποθέσεων της παραγράφου Β και την αναγκαιότητα της επιχορήγησης, λαμβάνοντας υπόψη και τα υφιστάμενα ταμειακά διαθέσιμα, και αναλύονται οι λόγοι συσσώρευσης εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης και οι λόγοι για τους οποίους δεν δύναται να εξοφληθούν αυτές από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του φορέα ή με τη χρήση ταμειακών διαθεσίμων.
Η ΓΔΟΥ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αξιολογεί τα αιτήματα των ΟΚΑ ως προς την αναγκαιότητα της επιχορήγησης, την τήρηση των προϋποθέσεων της παραγράφου Β και τα λοιπά στοιχεία της έκθεσης αιτιολόγησης της υποπαραγράφου Γ.2.
Κατά την αξιολόγηση η ΓΔΟΥ λαμβάνει υπόψη επιπλέον την ανταπόκριση του ΟΚΑ στις υποχρεώσεις αποστολής στοιχείων, την πληρότητα, ακρίβεια και εν γένει την εγκυρότητα των αποστελλόμενων στοιχείων και τα υφιστάμενα κάθε φορά ταμειακά διαθέσιμα του φορέα. Κατόπιν, η ΓΔΟΥ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης υποβάλλει, στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους πρόταση επιχορήγησης των ΟΚΑ, συνοδευόμενη από:
α) βεβαίωσή της για την πλήρωση των προϋποθέσεων και μηνιαίο πλάνο απορρόφησης της έκτακτης επιχορήγησης και έκθεση αξιολόγησης του αιτήματος, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα στην υποπαράγραφο Γ.3, όπου αναφέρονται και οι ενέργειες που έχουν δρομολογηθεί για την εφεξής αποφυγή σώρευσης εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης.
Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους αξιολογεί τις προτάσεις επιχορήγησης, σε συνδυασμό με το συνολικότερο χρηματοδοτικό προγραμματισμό και τις δημοσιονομικές συνθήκες. Οι πιστώσεις οι οποίες κρίνονται αναγκαίες, μεταφέρονται από τις πιστώσεις του Κωδικού Αριθμού Εξόδου (ΚΑΕ) 6921 του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών (Ε.Φ.23-200), σε ειδικό φορέα του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για το σκοπό αυτό.
Η μεταφορά πιστώσεων δύναται να πραγματοποιείται σταδιακά, ανάλογα με την αξιολόγηση του αιτήματος του ΟΚΑ και της πρότασης της οικείας ΓΔΟΥ. Μετά τη μεταφορά των πιστώσεων, το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για τη μεταβίβαση της επιχορήγησης στο φορέα. Με τη λήψη της επιχορήγησης οι ΟΚΑ τροποποιούν τους προϋπολογισμούς τους, ώστε να εμφανιστεί το ποσό της έκτακτης επιχορήγησης στο σκέλος των εσόδων και να παρακολουθείται διακριτά η εξόφληση των οφειλόμενων αναδρομικών ποσών που αντιστοιχούν στις εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης από την έκτακτη επιχορήγηση στο σκέλος των εξόδων. Ειδικότερα, τροποποιούν τους προϋπολογισμούς τους εμφανίζοντας το ποσό της επιχορήγησης στο σκέλος των εσόδων, στον Κωδικό Αριθμό Εσόδου 6118 «Έκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων και των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης» και το αντίστοιχο ποσό στο σκέλος των εξόδων, στους αντίστοιχους Κωδικούς Αριθμούς Εξόδου με περαιτέρω διάκριση (δ) ή (04) «Εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης που εξοφλούνται από την έκτακτη επιχορήγηση».
Κατόπιν, οι φορείς προβαίνουν στην έκδοση οριστικών αποφάσεων συνταξιοδότησης και στην εξόφληση των σχετικών οφειλόμενων αναδρομικών ποσών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Η αρμόδια ΓΔΟΥ συγκεντρώνει και αποστέλλει, σε ηλεκτρονική μορφή, στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpgk@glk.gr, εντός του πρώτου δεκαημέρου κάθε μήνα, στοιχεία σχετικά με τις μηνιαίες επιχορηγήσεις για εκκαθάριση εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης και τις πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν από αυτές κάθε μήνα, σύμφωνα με το υπόδειγμα Εντύπου Ε2.
Τα οριστικά στοιχεία πληρωμών, καθώς και το εκτιμώμενο συνολικό ύψος οφειλόμενων αναδρομικών ποσών που αντιστοιχούν σε εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης αποστέλλονται από την οικεία ΓΔΟΥ ως ειδικό τμήμα των μηνιαίων εκθέσεων που προβλέπονται στις αριθ. 2/18993/ΔΠΔΣΜ/28.2.2014 και 2/57451/ΔΠΓΚ/24.7.2012 εγκυκλίους του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σύμφωνα και πάλι με το υπόδειγμα Εντύπου Ε2. Οι ΟΚΑ οφείλουν να ολοκληρώσουν την αποπληρωμή των σχετικών αιτήσεων συνταξιοδότησης μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από τη λήψη της σχετικής επιχορήγησης, ενώ η προθεσμία αυτή δύναται να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένο αίτημα που υποβάλλεται στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, μέσω της οικείας ΓΔΟΥ.
Σε κάθε περίπτωση το παρόν πρόγραμμα έκτακτης επιχορήγησης για την εκκαθάριση εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης ολοκληρώνεται την 31.10.2017. Τυχόν υπόλοιπα της επιχορήγησης που δεν θα χρησιμοποιηθούν για την εξόφληση οφειλόμενων αναδρομικών ποσών από εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης εντός της προθεσμίας της προηγούμενης υποπαραγράφου Γ.9 ή μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος ως ανωτέρω, επιστρέφονται στον Κρατικό Προϋπολογισμό το αργότερο μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από τη λήξη της προθεσμίας. Η επιστροφή πραγματοποιείται με την κατάθεση του σχετικού ποσού σε ΔΟΥ ή στην ΤτΕ.
Σε περίπτωση που η ανωτέρω προθεσμία επιστροφής παρέλθει άπρακτη, δύναται ποσό αντίστοιχου ύψους με το ποσό της επιστροφής, να παρακρατείται από ποσά τυχόν επιχορηγήσεων ή αποδόσεων προς ΟΚΑ. Οι Προϊστάμενοι Οικονομικών Υπηρεσιών των ΟΚΑ οφείλουν να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουν ότι οι επιχορηγήσεις για την αποπληρωμή εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό αυτό.
Οι Προϊστάμενοι Οικονομικών Υπηρεσιών των ΟΚΑ είναι υπεύθυνοι για την τήρηση των οριζόμενων στην παρούσα απόφαση και οφείλουν να παρέχουν έγκαιρα κάθε άλλο στοιχείο που δύναται να ζητηθεί από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στο πλαίσιο της παρακολούθησης της υλοποίησης της εκκαθάρισης των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης.
Πηγή: dikaiologitika.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: