Τρίτη 30 Μαΐου 2017

20 δίμηνες προσλήψεις στο Δήμο Αγρινίου για την κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας

Ανακοίνωση για 20 προσλήψεις προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας δύο μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών και ειδικότερα για την κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας στο δήμο κατά την θερινή περίοδο του έτους 2017 εξέδωσε ο Δήμος Αγρινίου.


Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλλουν, μαζί με τα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, μέσα σε προθεσμία δέκα ημερών, από 7-6-2017 έως και 16-6-2017, στο Δήμο Αγρινίου, οδός Χαριλάου Τρικούπη 10, 30100 ΑΓΡΙΝΙΟ, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, 1ος όροφος (Γραφείο 2).
Τηλέφωνο επικοινωνίας 2641360220, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Δείτε εδώ αναλυτικά την ανακοίνωση.

 http://www.agriniopress.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: