Πέμπτη 30 Μαρτίου 2017

Για το τσεκ νεαρής ηλικίας αγρότες με ΟΣΔΕ από το 2012

Μέχρι 250 στρέμματα θα είναι επιλέξιμα για ενεργοποίηση δικαιωμάτων για κάθε δικαιούχο νέο γεωργό ή αλλιώς 25 δικαιώματα, για μέγιστο χρονικό διάστημα πέντε ετών από το έτος έναρξης της γεωργικής δραστηριότητας του γεωργού, σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ σχετικά με την ενίσχυση για τους γεωργούς νεαρής ηλικίας (άρθρο 50,1307/2013).

Στα Φυσικά Πρόσωπα ως έτος δημιουργίας για πρώτη φορά της γεωργικής εκμετάλλευσης νοείται το έτος πρώτης υποβολής της Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης.
Δικαιούχοι του καθεστώτος κρίνονται τα φυσικά πρόσωπα ηλικίας έως 40 ετών, τα οποία για το έτος ενίσχυσης 2017 θα πρέπει να έχουν υποβάλλει πρώτη φορά Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης το έτος 2012 ή μεταγενέστερα αυτού.
Το ύψος της ενίσχυσης υπολογίζεται κάθε χρόνο, με τον πολλαπλασιασμό των ενεργοποιηθέντων δικαιωμάτων από το νέο γεωργό, με αριθμητική τιμή που αντιστοιχεί στο 25% της Μέσης Αξίας των Δικαιωμάτων ενίσχυσης που κατέχει ή μισθώνει ο γεωργός.
Επομένως, αν τα ενεργοποιηθέντα/χορηγηθέντα δικαιώματα του γεωργού υπερβαίνουν τον αριθμό των 25, τα προς πληρωμή δικαιώματα για το καθεστώς των Νέων Γεωργών, μειώνονται σε 25 εκτάρια (250 στρέμματα).
Να σημειωθεί ότι από την κατανομή των πόρων του Εθνικού Φακέλου για το2017, το καθεστώς ενίσχυσης των γεωργών νεαρής ηλικίας αντιστοιχεί στο 2%.
Βρείτε εδώ ολόκληρη τη σχετική εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ με το Καθεστώς γεωργών νεαρής ηλικίας 2017.pdf
Η εγκύκλιος του ΟΠΕΚΕΠΕ ορίζει τα εξής:
Α. Δικαιούχοι
Σύμφωνα με τους Κανονισμούς 1307/2013 του Συμβουλίου (άρθρο 50, παράγραφοι 2α) και β) και 639/2014 της Επιτροπής (άρθρο 49, παράγραφοι 1β) και 3γ) και τις διευκρινίσεις που έδωσε η Ε.Ε. στα Κράτη Μέλη,
  1. Για να κριθεί ένας γεωργός δικαιούχος (είτε ως Φυσικό Πρόσωπο είτε ως Νομικό Πρόσωπο ή Ιερά Μονή) θα πρέπει να έχει αιτηθεί την εν λόγω ενίσχυση και να είναι κάτοχος δικαιωμάτων το συγκεκριμένο έτος ενίσχυσης. (Εφόσον έχει μισθωμένα δικαιώματα είναι δικαιούχος της ενίσχυσης έως τη λήξη μίσθωσης των δικαιωμάτων εκτός και αν στο μεταξύ υποβάλλει αίτηση μεταβίβασης δικαιωμάτων).
2α. Ως Γεωργοί Νεαρής Ηλικίας, νοούνται τα Φυσικά Πρόσωπα, τα οποία:
- δημιουργούν για πρώτη φορά γεωργική εκμετάλλευση ως επικεφαλής αυτής ή έχουν ήδη εγκατασταθεί κατά τη διάρκεια των πέντε ετών που προηγούνται της πρώτης υποβολής αίτησης για το καθεστώς βασικής ενίσχυσης και
- είναι ηλικίας έως 40 ετών κατά το έτος υποβολής της αίτησης που αναφέρεται παραπάνω
Στα Φυσικά Πρόσωπα ως έτος δημιουργίας για πρώτη φορά της γεωργικής εκμετάλλευσης νοείται το έτος πρώτης υποβολής της Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης.
Π.χ. για το έτος ενίσχυσης 2017 το Φυσικό Πρόσωπο θα πρέπει να έχει υποβάλλει πρώτη φορά Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης το έτος 2012 ή μεταγενέστερα αυτού.
Σε περίπτωση που το Φυσικό Πρόσωπο έχει εγκατασταθεί ως Οικονομικός Διαχειριστής σε Νομικό Πρόσωπο προγενέστερα του έτους που έχει υποβάλλει πρώτη φορά Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης, τότε ως έναρξη γεωργικής δραστηριότητας του Φυσικού Προσώπου θεωρείται το έτος εγκατάστασης τους στο Νομικό Πρόσωπο και το Φυσικό Πρόσωπο αυτό κρίνεται μη δικαιούχος.
2β. Ως Γεωργοί Νεαρής Ηλικίας, νοούνται τα Νομικά Πρόσωπα ή οι Ιερές Μονές για τα οποία ο Οικονομικός Διαχειριστής τους ή οι Οικονομικοί Διαχειριστές τους πληρούν σωρευτικά τα κάτωθι:
- δημιουργούν για πρώτη φορά γεωργική εκμετάλλευση ως επικεφαλής αυτής ή έχουν ήδη εγκατασταθεί κατά τη διάρκεια των πέντε ετών που προηγούνται της πρώτης υποβολής αίτησης για το καθεστώς βασικής ενίσχυσης
- είναι ηλικίας έως 40 ετών κατά το έτος υποβολής της αίτησης που αναφέρεται παραπάνω
- ασκούν αποτελεσματικό και μακροχρόνιο έλεγχο επί του νομικού προσώπου όσον αφορά στις αποφάσεις που σχετίζονται με τη διαχείριση, τα κέρδη και τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους για κάθε έτος υποβολής αίτησης ενίσχυσης από το νομικό πρόσωπο στο πλαίσιο του καθεστώτος γεωργών νεαρής ηλικίας.
Όσον αφορά στα Νομικά Πρόσωπα ως έτος δημιουργίας για πρώτη φορά της γεωργικής εκμετάλλευσης νοείται το έτος έναρξης καθηκόντων στο νομικό πρόσωπο του γεωργού νεαρής ηλικίας ή των γεωργών νεαρής ηλικίας που ασκούν έλεγχο σε αυτό.
Π.χ. για το έτος ενίσχυσης 2017, ο Οικονομικός Διαχειριστής θα έπρεπε να έχει έναρξη καθηκόντων στο νομικό πρόσωπο το έτος 2012 ή μεταγενέστερα αυτού.
Σε περίπτωση που ο Οικονομικός Διαχειριστής του Νομικού Προσώπου έχει υποβάλλει πρώτη φορά Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης προγενέστερα του έτους που έχει εγκατασταθεί ως Οικονομικός Διαχειριστής σε Νομικό Πρόσωπο, τότε ως έναρξη γεωργικής δραστηριότητας του Φυσικού Προσώπου θεωρείται το έτος πρώτης υποβολής Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης και το Νομικό Πρόσωπο κρίνεται μη δικαιούχος.
Γ. Ύψος και έτη ενίσχυσης
  1. Το ύψος της ενίσχυσης υπολογίζεται κάθε χρόνο, με τον πολλαπλασιασμό των ενεργοποιηθέντων δικαιωμάτων από το νέο γεωργό, με αριθμητική τιμή που αντιστοιχεί στο 25% της Μέσης Αξίας των Δικαιωμάτων ενίσχυσης που κατέχει ή μισθώνει ο γεωργός.
  2. Η ενίσχυση χορηγείται μέχρι ανώτατου ορίου 25 δικαιωμάτων για κάθε δικαιούχο, για μέγιστο χρονικό διάστημα πέντε ετών από το έτος έναρξης της γεωργικής δραστηριότητας του γεωργού.
Πηγή: agronews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο