Τετάρτη 29 Μαρτίου 2017

Δυτική Ελλάδα: Πρόσληψη 126 ατόμων με μετάταξη – Δείτε τις θέσεις – Αιτήσεις μέχρι 28 Απριλίου

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δ. Ελλάδας και Ιονίου, που εδρεύει στην Πάτρα της Π.Ε. Αχαΐας, της Περιφέρειας Δ. Ελλάδας, ανακοινώνει την πρόσληψη με μετάταξη προσωπικού, συνολικά εκατόν είκοσι έξι (126) ατόμων – Υπαλλήλων από Υπουργεία, Α.Δ., Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλες Δ.Υ., καθώς και Υπαλλήλων Κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και Δ.Ε.Κ.Ο., μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο, την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου των οποίων κατέχει το Δημόσιο και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (Μεσολόγγι)
2ΠΕ Γεωτεχνικών (Δασολόγων)
2ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Δασοπονίας (με ειδικότητα Δασοπονίας)
2ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (Αμφιλοχία)
2ΠΕ Γεωτεχνικών (Δασολόγων)
2ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Δασοπονίας (με ειδικότητα Δασοπονίας)
Ν. ΑΧΑЇΑΣ
5ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού
3ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού (με πτυχίο Νομικής)
5ΠΕ Μηχανικών
1ΠΕ Πληροφορικής
4ΠΕ Γεωτεχνικών (Δασολόγων)
4ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού
3ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Δασοπονίας (με ειδικότητα Δασοπονίας)
2ΔΕ Τεχνικών (Οδηγών)
6ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
2ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό
2)Ν. ΑΧΑЇΑΣ (Καλάβρυτα)
2ΠΕ Γεωτεχνικών (Δασολόγων)
2ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Δασοπονίας (με ειδικότητα Δασοπονίας)
Ν. ΑΧΑЇΑΣ (Αίγιο)
2ΠΕ Γεωτεχνικών (Δασολόγων)
1ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Δασοπονίας (με ειδικότητα Δασοπονίας).

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

α) Όλοι οι Μόνιμοι και οι Ι.Δ.Α.Χ. Υπάλληλοι Υπουργείων ή άλλων Δ.Υ. ή Ν.Π.Δ.Δ., οι οποίοι έχουν συμπληρώσει πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία από το διορισμό τους ή από προηγούμενη μετάταξη με τις διατάξεις του άρθρου 71 του Ν. 3528/2007 ή άλλες ειδικές διατάξεις.
Επισημαίνεται ότι στο πεδίο εφαρμογής της παραπάνω διάταξης δεν εμπίπτουν οι Υπάλληλοι των Περιφερειών, Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, οι Δικαστικοί Υπάλληλοι, οι Υπάλληλοι Ι.Δ.Ο.Χ. Υπουργείων,Δ.Υ. ή Ν.Π.Δ.Δ. και γενικώς οι υπάλληλοι που δεν υπάγονται στον Υπαλληλικό Κώδικα (Ν.3528/2007).
β) Οι Υπάλληλοι Ι.Δ.Α.Χ. Κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και ΔΕΚΟ, οι οποίες δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο και στις οποίες το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού
τους κεφαλαίου, εφόσον έχουν συμπληρώσει διετή τουλάχιστον υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3613/2007 (ΦΕΚ 263/Α/2007.)
Επισημαίνεται ότι, οι Δημοτικές Επιχειρήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1892/90 δεν ανήκουν στο Δημόσιο Τομέα και συνεπώς, οι υπάλληλοί τους δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 6 τουΝ.3613/2007 (ΦΕΚ 263/Α/2007).
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση υποψηφιότητας (σύμφωνα με το συνημμένο στην παρούσα ανακοίνωση, υπόδειγμα) με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά επί αποδείξει, με την ένδειξη: «Αίτηση συμμετοχής στην υπ’ αριθ. πρωτ. 58977/14.03.2017 Ανακοίνωση – Πρόσκληση για μετάταξη στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου», στην ταχ. διεύθυνση:
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δ. Ελλάδας & Ιονίου, Γ. Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας, Διεύθυνση Διοίκησης, Τμήμα Προσωπικού,
Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 28, Τ.Κ. 264 41, Πάτρα.
Πληροφορίες στα τηλ.: 2613 600112 & 2613 600149.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 27-03-2017 έως και 28-04-2017
(καθημερινά εργάσιμες ημέρες και ώρες).
patrastimes.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο