FaceBook

Πέμπτη, 18 Μαΐου 2017

Προς πώληση το 55,19% των Ελληνικών Αλυκών Α.Ε.

Σε τροχιά ιδιωτικοποίησης εισέρχεται η εταιρεία που διαχειρίζεται τις βιώσιμες αλυκές σε όλη την Ελλάδα.
Στο πλαίσιο αυτό, το υπουργείο Οικονομικών δημοσιοποίησε την πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την επιλογή νομικού συμβούλου προς το Ελληνικό Δημόσιο «σχετικά με τη διερεύνηση της αξιοποίησης της συμμετοχής του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο της Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.

Η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.» ιδρύθηκε με τον Ν. 1822/1988 (ΦΕΚ 272 Α΄), με σκοπό την ανάπτυξη και εκμετάλλευση των αλυκών και του ορυκτού αλατιού της χώρας. Η μετοχική σύνθεση της εταιρείας είναι η ακόλουθη:

α) το Ελληνικό Δημόσιο με ποσοστό συμμετοχής 55,19%.
β) διάφοροι δήμοι της χώρας που συμμετέχουν κατά το 20% του μετοχικού κεφαλαίου και
γ) η εταιρεία ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΗΣ ΑΕΒΕ –ΚΑΛΑΣ Α.Ε., που συμμετέχει κατά 24,81%.

Το συμβουλευτικό έργο αφορά στη νομική συνδρομή του Δημοσίου και των λοιπών συμβούλων του για όλα τα θέματα ελληνικού, ενωσιακού και διεθνούς δικαίου σε σχέση με την διερεύνηση της αξιοποίησης έως και του συνόλου των μετοχών κυριότητάς του στην Εταιρεία.
Το έργο του συμβούλου
Ο νομικός σύμβουλος θα αναλάβει τα εξής:

-επισκόπηση της υφιστάμενης ιδιοκτησιακής δομής της εταιρείας και εξέταση των νομικών και ρυθμιστικών απαιτήσεων Ελληνικού και ενωσιακού δικαίου, που τυχόν προκύπτουν λόγω της υφιστάμενης συμμετοχής ιδιωτών στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας (Επιτροπή Ανταγωνισμού), του αντικειμένου της, της κείμενης Εργατικής κι άλλης Νομοθεσίας, κλπ. Εξέταση της συμβατότητας των προτάσεων αξιοποίησης σε σχέση με το δίκαιο του ανταγωνισμού (ιδίως καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης) ελληνικό και ενωσιακό δίκαιο.

-Μελέτη της υφιστάμενης νομικής κατάστασης των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας και υποβολή παρατηρήσεων ως προς τους περιορισμούς που αναφύονται (σε σχέση με το περιβάλλον, τον ανταγωνισμό, την απασχόληση κ.ά. ) με το ισχύον καθεστώς αλλά και σε περίπτωση επέκτασης των δραστηριοτήτων της σε νέους κλάδους με οικονομική αποδοτικότητα (σε συνεργασία με τον Χρηματοοικονομικό – Τεχνικό Σύμβουλο του Δημοσίου)

Επισήμανση νομικών εκκρεμοτήτων και υπόδειξη νομοθετικών παρεμβάσεων που απαιτούνται για την υλοποίηση όλων των εναλλακτικών προτάσεων αξιοποίησης που θα προτείνει ο Χρηματοοικονομικός – Τεχνικός Σύμβουλος του Δημοσίου

Υποβολή Εισήγησης σε συνεργασία με τον Χρηματοοικονομικό – Τεχνικό Σύμβουλο του Δημοσίου, σχετικά με τις εναλλακτικές προτάσεις αξιοποίησης έως και του συνόλου των μετοχών κυριότητάς του στην Εταιρεία, διατύπωση τεκμηριωμένης γνώμης για την επωφελέστερη πρόταση και εισήγηση για τις αναγκαίες νομοθετικές παρεμβάσεις για την επιτυχή υλοποίησή της.

- Η διερεύνηση της νομικής δυνατότητας του Δημόσιου να εκχωρήσει σε ιδιώτη ή σε μη δημόσιο ΝΠΙΔ το 55% των μετοχών που κατέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.», δηλαδή αν δύναται το δημόσιο να αποκρατικοποιήσει τη διαχείριση των αγαθών αυτών. Ειδικότερα, δέον είναι να διερευνηθεί νομικά αν η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.», διαχειρίζεται κοινόχρηστα πράγματα και ευαίσθητα οικοσυστήματα, τα οποία δεν μπορούν να καταστούν αντικείμενο αποκρατικοποίησης.

Η Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.
Όπως επισημαίνεται στον ιστότοπο της κρατικής εταιρείας, η Ελληνικές Αλυκές ΑΕ ιδρύθηκε το 1988 με πρωταρχικό στόχο την οικονομική εξυγείανση των βιώσιμων αλυκών απανταχού της Ελλάδος μέσω εκμηχάνισης και εκσυγχρονισμού της λειτουργίας των, ούτως ώστε η χώρα σύντομα να καταστεί τουλάχιστον αυτάρκης όσον αφορά τις ανάγκες της σε πρωτογενές αλάτι.

Αποτελεί ουσιαστική συνέχεια της προγενέστερης ανθούσας Εταιρείας Αλυκαί Μεσολογγίου ΑΕ που με τη σειρά της είχε ιδρυθεί το 1978 ως θυγατρική της ΕΛΕΒΜΕ ΑΕ και συνίστατο απλώς από τη φερώνυμη αλυκή. Με την προσάρτηση των μικροτέρων, ο συνολικός αριθμός αλυκών που υπάγονται σήμερα στην Εταιρεια ανήλθε σε οκτώ. Επιπλέον, μελετάται η δυνατότητα διεύρυνσης της δυναμικότητας της Εταιρείας με ίδρυση νεοπαγούς αλυκής στη νήσο Λήμνο.

Οι χώροι των αλυκών, κατεξοχήν πεδία των τεχνολογικών και πολιτισμικών δρωμένων του παρελθόντος, αποτελούν ταυτόχρονα έξοχα ενδιαιτήματα μεγάλου αριθμού βιολογικών ειδών. Η φυσική ιστορία κάποιων από αυτά είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τέτοιους υπεραλμυρούς λειμώνες. Γι΄ αυτό, παράλληλα με τον προαναφερθέντα, πάγιο στόχο των Ελληνικών Αλυκών ΑΕ αποτελεί η διατήρηση της φυσικής και η ανάδειξη της πολιτισμικής ελληνικής κληρονομιάς στους χώρους των υπό την κυριότητά τους αλυκών. Έτσι, η Εταιρεία έχει στο παρελθόν έμπρακτα ενδιαφερθεί για τη μελέτη και προστασία της άγριας ζωής στις αλυκές, δρα με τις αρχές της αειφορίας, ενώ παράλληλα σχεδιάζει την ίδρυση μουσείου αλυκής για πρώτη φορά στη χώρα.
Του Δημήτρη Δελεβέγκου
Πηγή: capital.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: