Σάββατο 30 Δεκεμβρίου 2023

Δημόσια έργα και συμβάσεις: Απολογιστικές εργασίες.


      Διαφθορά και κακοδιαχείριση πίσω από δημόσια έργα, φωτογραφικούς όρους στις δημοπρατήσεις έργων, αποκλειστική εφαρμογή απευθείας αναθέσεων με κατάχρηση της διαδικασίας του κατεπείγοντος, αυτά είναι μερικά από τα κρίσιμα ζητήματα που κατά καιρούς απασχολούν τόσο τον έντυπο τύπο όσο και τον ηλεκτρονικό.

Κρίση χρέους στην Ελλάδα. 

 
Η κρίση χρέους στην Ελλάδα ξεκίνησε το 2009, με τη δραματική επιδείνωση των δεικτών της οικονομίας, με το δημοσιονομικό έλλειμμα, το δημόσιο χρέος και το εξωτερικό έλλειμμα να γίνονται μη βιώσιμα.

Την εποχή εκείνη η κυβέρνηση του Κ. Καραμανλή εξαγγέλλει πρόωρες εκλογές για τις 4 Οκτωβρίου 2009, με το ΠΑΣΟΚ να τις κερδίζει. Πριν το τέλος του Οκτωβρίου ο υπουργός Οικονομικών Γιώργος Παπακωνσταντίνου ανακοινώνει το έλλειμμα στο 12,5%. Τον Απρίλιο του 2010 η Ελλάδα προσφεύγει στον μηχανισμό στήριξης από τον τότε πρωθυπουργό Γ. Παπανδρέου, με τις γνωστές συνέπειες για τους Έλληνες πολίτες.

Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

 
Η τοπική αυτοδιοίκηση αποτελεί και τον πρώτο βαθμό που ο πολίτης αντιλαμβάνεται την κακοδιαχείριση ή αντίθετα την χρηστή και ορθή διαχείριση. Η κάθε Δημοτική Αρχή πρέπει να έχει ως κανόνα να διαχειρίζεται με τιμιότητα, σύνεση και προς όφελος των Δημοτών και του Δήμου, τα χρήματα όλων μας.

Τα παραπάνω έχουν γραφεί για να μας υπενθυμίζουν την ευθύνη όλων μας προς την κοινωνία και το κοινωνικό σύνολο. Ας διαβάσουμε τι ισχύει για τα Δημόσια έργα και συμβάσεις και ιδιαίτερα σήμερα θα ασχοληθούμε με τις Απολογιστικές εργασίες.   


Δημόσια έργα και συμβάσεις: Απολογιστικές εργασίες.

 
Ο Ν.4412/2016 στο άρθρο 154 προβλέπει την εκτέλεση έργου ή μέρους έργου με το απολογιστικό σύστημα κωδικοποιώντας της διατάξεις του άρθρου 126.

Τι είναι λοιπόν το απολογιστικό σύστημα, είναι αυτό το οποίο εφαρμόζεται όταν η εκτιμώμενη αξία των απολογιστικών εργασιών δεν υπερβαίνει τις διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000)ευρώ χωρίς το ΦΠΑ και το έργο που πρόκειται να ανατεθεί είναι δύσκολο να τιμολογηθεί, ή  όταν πρόκειται για δοκιμαστικές εργασίες και έρευνες και σε αρχαιολογικές  εργασίες και γενικότερα όταν υπάρχει αδυναμία προσδιορισμού των ποσοτήτων και των εργασιών του έργου.
Το απολογιστικό σύστημα δεν έχει συγκεκριμένες ποσότητες και τιμές. Ο ανάδοχος που υπάρχει λαμβάνει την όποια αμοιβή με παρακολούθηση του κόστους το έργου, από την αναθέτουσα αρχή με τα παραστατικά, τιμολόγια, δελτία αποστολής και άλλα έγγραφα που θα προσκομίσει ο ανάδοχος. Εδώ μπορούμε να πούμε ότι το σύστημα αυτό είναι ανάμεσα στην αυτεπιστασία της αναθέτουσας αρχής και στην εκτέλεση του έργου με ανάδοχο.

Περαιτέρω σε κάθε περίπτωση απολογιστικής εκτέλεσης εργασιών τηρείται ειδικό ημερολόγιο στο οποίο καταγράφονται καθημερινά το απασχολούμενο προσωπικό κατά ειδικότητα, μηχανήματα ή άλλα μέσα, τα εισκομιζόμενα υλικά και καύσιμα, οι εκτελούμενες εργασίες περιγραφικά και κατά θέση του έργου και κάθε άλλο στοιχείο για την τεκμηρίωση της ορθολογιστικής διαχείρισης των μέσων, των υλικών και της αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού. Τα ηλεκτρονικά αποσπάσματα του ημερολογίου αυτού συνοδεύουν τους απολογισμούς των έργων και τίθενται υπόψη της επιτροπής παραλαβής. Μετά την έναρξη της καθημερινής εργασίας παραδίδεται στον εκπρόσωπο της διευθύνουσας υπηρεσίας ειδικό δελτίο, που περιλαμβάνει ονομαστική κατάσταση του απασχολούμενου προσωπικού και κατάσταση των μηχανημάτων.


Διαβάστε παρακάτω ολόκληρο το Άρθρο 154 του Νόμου 4412/2016.

Απολογιστικές εργασίες
Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 73 ΝΟΜΟΣ 4782/2021 με ισχύ την 1/9/2021 σύμφωνα με την Παρ.1 Άρθρο 142 ΝΟΜΟΣ 4782/2021

1. Στις περιπτώσεις συμβάσεων έργου, σύμφωνα με το άρθρο 126, περί τρόπου σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών στις δημόσιες συμβάσεις έργων, εφαρμόζονται οι παρ. 2 έως 9.
2.Η διευθύνουσα υπηρεσία μπορεί να ορίζει τον αριθμό του απαιτούμενου προσωπικού κατά ειδικότητα, τον αριθμό και είδος μηχανημάτων ή άλλων μέσων και να διατάσσει την αντικατάσταση των ακατάλληλων. Μπορεί επίσης, εφόσον έχει προβλεφθεί στα έγγραφα της σύμβασης, να ορίζει το είδος και την ποσότητα των απαιτούμενων υλικών. Η διευθύνουσα υπηρεσία εγκρίνει τα ανώτατα όρια αμοιβής του προσωπικού του αναδόχου κατά ειδικότητα με τη δυνατότητα να ορίσει διάφορα όρια για ορισμένο αριθμό εργαζομένων κάθε ειδικότητας ανάλογα με την απόδοσή τους.
3. Η παρακολούθηση της δαπάνης και ο απολογισμός της χρήσης των υλικών ή άλλων μέσων που αγοράζονται με δαπάνη του κυρίου του έργου, γίνεται, όπως ορίζεται με τη σύμβαση. Στη δαπάνη αυτήν προστίθεται το εργολαβικό ποσοστό μειωμένο κατά την έκπτωση της σχετικής δημοπρασίας.
4. Οι εργοδοτικές επιβαρύνσεις και όλες οι ισχύουσες κρατήσεις ή εισφορές υπέρ τρίτων στη δαπάνη του έργου, εκτός φόρου εισοδήματος και Φ.Π.Α., καταβάλλονται από τον ανάδοχο και αποδίδονται σε αυτόν, με το εργολαβικό ποσοστό, μειωμένο κατά την έκπτωση της δημοπρασίας.
5. Αποζημιώσεις προσωπικού των απολογιστικών εργασιών βαρύνουν τον κύριο του έργου μόνο για το διάστημα, που το προσωπικό ασχολήθηκε στις απολογιστικές εργασίες και αν η λύση της σύμβασής του γίνεται με τη βούληση του κυρίου του έργου και κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου.
6. Ο κύριος του έργου ευθύνεται για εργατικά ατυχήματα που συμβαίνουν κατά την κατασκευή του έργου μόνο, αν αυτά οφείλονται σε υπαιτιότητα των οργάνων του ή των οργάνων του φορέα κατασκευής του έργου.
7. Για τις απολογιστικές εργασίες συντάσσεται από τον ανάδοχο επιμέτρηση και απολογισμός της δαπάνης και για την παραλαβή τους εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 170 και 172. Ο χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης και οι υποχρεώσεις του αναδόχου κατά τον χρόνο αυτόν ορίζονται με τη σύμβαση.
8. Στις περιπτώσεις, που η σύμβαση της απολογιστικής εκτέλεσης προβλέπει την κατασκευή εργασιών με υπεργολαβίες, ολικά ή μερικά, για την εκτέλεση της υπεργολαβίας από τον υπεργολάβο δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων, αλλά ό,τι ορίζεται σχετικά στη σύμβαση του κυρίου του έργου με τον ανάδοχο.
9. Σε κάθε περίπτωση απολογιστικής εκτέλεσης εργασιών τηρείται ειδικό ημερολόγιο στο οποίο καταγράφονται καθημερινά το απασχολούμενο προσωπικό κατά ειδικότητα, μηχανήματα ή άλλα μέσα, τα εισκομιζόμενα υλικά και καύσιμα, οι εκτελούμενες εργασίες περιγραφικά και κατά θέση του έργου και κάθε άλλο στοιχείο για την τεκμηρίωση της ορθολογιστικής διαχείρισης των μέσων, των υλικών και της αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού. Τα ηλεκτρονικά αποσπάσματα του ημερολογίου αυτού συνοδεύουν τους απολογισμούς των έργων και τίθενται υπόψη της επιτροπής παραλαβής. Μετά την έναρξη της καθημερινής εργασίας παραδίδεται στον εκπρόσωπο της διευθύνουσας υπηρεσίας ειδικό δελτίο, που περιλαμβάνει ονομαστική κατάσταση του απασχολούμενου προσωπικού και κατάσταση των μηχανημάτων.
10. Κατά την εκτέλεση οποιασδήποτε σύμβασης κατασκευής έργου πλην της περίπτωσης του άρθρου 126, ο ανάδοχος, όταν του δοθεί ειδική εντολή από τη διευθύνουσα υπηρεσία, είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει και αναγκαίες απολογιστικές εργασίες, μέχρι του ποσού που αντιστοιχεί στο δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. και έως του κατώτατου ορίου του άρθρου 5, εφόσον επιτρέπεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 132. Στο ανωτέρω ποσοστό περιλαμβάνεται σωρευτικά και η αξία των πρόσθετων επειγουσών εργασιών του άρθρου 155. Στην περίπτωση αυτήν καταβάλλεται στον ανάδοχο και περιλαμβάνεται στον λογαριασμό η πραγματική δαπάνη που προκύπτει, σύμφωνα με τα νόμιμα αποδεικτικά πληρωμής για την εκτέλεση των εργασιών. Η δαπάνη αυτή δεν υπόκειται στην έκπτωση της δημοπρασίας. Καταβάλλεται επίσης στον ανάδοχο, το εργολαβικό ποσοστό της παρ. 2 του άρθρου 126, αν δεν ορίζεται στη σύμβαση διαφορετικά. Στο ποσοστό αυτό εφαρμόζεται η ρητή ή τεκμαρτή έκπτωση της δημοπρασίας. Οι παρ. 2 έως 6 και το τελευταίο εδάφιο της παρ. 9 εφαρμόζονται ανάλογα και στις περιπτώσεις της παρούσας.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο