Τετάρτη 30 Αυγούστου 2017

Αιτωλοακαρνανία: Ενίσχυση νεοφυών επιχειρήσεων του αγροτοδιατροφικού τομέα

Aιτήσεις έως 22 Σεπτεμβρίου- Δικαίωμα συμμετοχής σε επιχειρήσεις που εδρεύουν σε Αιτωλοακαρνανία, Ηλεία, Αχαΐα, Αργολίδα, Αρκαδία, Κορινθία, Λακωνία και Μεσσηνία.
Ο Φιλανθρωπικός Οργανισμός της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών ΑΠΟΣΤΟΛΗ, σε συνεργασία και χρηματοδότηση του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Οργανισμού International Orthodox Christian Charities – IOCC, διενεργεί πιλοτική δράση ενίσχυσης καινοτομίας νεοφυών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον αγροδιατροφικό τομέα στις Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου. Η δράση θα στηρίξει μέρος των δαπανών των επιχειρηματικών σχεδίων επιχειρήσεων, που αφορούν στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους στους κλάδους παραγωγής ή/και μεταποίησης ή/και συσκευασίας αγροτικών προϊόντων και ειδών διατροφής και ποτών. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν αποκλειστικά και μόνο επιχειρήσεις που έχουν συμπληρώσει μια διαχειριστική χρήση, λειτουργούν έως τρία έτη και εδρεύουν στους νομούς Αιτωλοακαρνανίας, Ηλείας, Αχαΐας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας.

Οι υποβαλλόμενες αιτήσεις συνοδεύονται από το επιχειρηματικό πλάνο των συμμετεχόντων. Η αξιολόγηση των αιτήσεων πραγματοποιείται σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση περιλαμβάνει έλεγχο των αιτήσεων και των επιχειρηματικών σχεδίων με αποτέλεσμα την πρώτη επιλογή των υποψηφίων επιχειρήσεων και θα πραγματοποιηθεί από προσωπικό του Οργανισμού ΑΠΟΣΤΟΛΗ σε συνεργασία με εξειδικευμένους εξωτερικούς συμβούλους. Η δεύτερη φάση αξιολόγησης αφορά στην ενημέρωση των επιχειρήσεων που έχει επιλεγεί κατά την πρώτη φάση αξιολόγησης, για την υποβολή συγκεκριμένων συμπληρωματικών εγγράφων, τα οποία θα τεκμηριώνουν τη νομική τους μορφή και την οικονομική τους κατάσταση. Η τρίτη φάση αξιολόγησης συμπεριλαμβάνει την πραγματοποίηση επιτόπιων ελέγχων των εγκαταστάσεων των επιχειρήσεων που επιλέχθηκαν κατά τη δεύτερη φάση αξιολόγησης. Ο
ι εγκεκριμένες δαπάνες που θα προκύψουν από τη μελέτη του υποβαλλόμενου επιχειρηματικού σχεδίου, δύναται να αφορούν χρηματοδότηση εξοπλισμού ή άυλων υπηρεσιών και χρηματοδοτούνται σε ποσοστό 100% με ανώτερο όριο χρηματοδότησης έως του ποσού των €13.000 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Έκαστη δαπάνη θα καλυφθεί απευθείας από την ΑΠΟΣΤΟΛΗ. Οι διαγωνιστικές διαδικασίες προσφοράς εξοπλισμού/ υπηρεσιών, επιλογής προμηθευτών και αγοράς θα διενεργηθούν αποκλειστικά από την ΑΠΟΣΤΟΛΗ και στην περίπτωση προμήθειας εξοπλισμού, αφορούν στην προμήθεια αποκλειστικά καινούργιου εξοπλισμού εργοστασιακής προέλευσης. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης της δράσης (εκτιμώμενη διάρκεια 9/2017-02/2018) οι επιλεγμένες επιχειρήσεις θα πρέπει να συνεργαστούν με εξειδικευμένο σύμβουλο, που θα τους προσφέρει τις υπηρεσίες του δωρεάν, προκειμένου να καθοδηγηθούν για την ανάπτυξη ή βελτίωση του επιχειρηματικού σχεδίου (business plan) που έχουν καταθέσει με την αίτησή τους. Από τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα προκύψουν οι ενέργειες, τις οποίες πρέπει να πραγματοποιήσει η επιχείρηση, ώστε να χρηματοδοτηθούν οι επιλέξιμες υλικές ή άυλες δαπάνες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο