Τρίτη 24 Αυγούστου 2010

Για τον νέο Δήμο Αγρινίου, πρόταση από τον Δήμαρχο θεστιέων Δημήτρη Τραπεζιώτη: «ο Δήμος δεν πρέπει να μετατρέπεται σε πεδίο κομματικών ανταγωνισμών».

Επειδή το τοπίο στο νέο διευρυμένο Δήμο Αγρινίου είναι σύνθετο από κάθε άποψη και τα στοιχεία – χαρακτηριστικά του (αστικότατα, ορεινότατα, αγροτική οικονομία, ευπαθή οικοσυστήματα) απαιτούν πολλαπλή κουλτούρα και σύνθετη προσέγγιση και μια δημοτική πολιτική ολιστικής μεταχείρισης και διαχείρισης, στα πλαίσια της οποίας θα προστατεύεται το φυσικό περιβάλλον θα αναδεικνύεται το πολιτισμικό στοιχείο και θα τίθενται οι βάσεις οι όροι και οι προδιαγραφές για τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής μας και τον αναπροσανατολισμό της τοπικής οικονομίας προς μία οικολογική κατεύθυνση.
Επειδή το πλήθος των επιμέρους αντικειμενικών προβλημάτων και αναγκών, που αντιμετωπίζουν οι τοπικές κοινωνίες του νέου διευρυμένου Δήμου Αγρινίου χρήζει μιας ορθής αξιολόγησης και ιεράρχησης με την παράλληλη διαμόρφωση μιας συνολικής πολιτικής αποτελεσματικής αντιμετώπισής τους και αντίπαλος όλων μας είναι ο χρόνος που απομένει μέχρι τις δημοτικές εκλογές της 7ης Νοεμβρίου 2010.
Επειδή υπό τις παρούσες οικονομικές συνθήκες η Τοπική Αυτοδιοίκηση βρίσκεται σε δυσμενή θέση, αντιμετωπίζοντας οξύ οικονομικό πρόβλημα, εξ αιτίας του ότι η πολιτεία είναι ασυνεπής και υπερήμερη, όσον αφορά στις ληξιπρόθεσμες οφειλές της, πρόβλημα που γίνεται ακόμα εντονότερο με τις πρόσφατες μεγαλύτερες περικοπές των πόρων που την αφορούν, γεγονός που καθιστά αβέβαιη στο μέλλον την τήρηση των υποχρεώσεών της Πολιτείας απέναντι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Επειδή η Νέα Δημοτική Αρχή, που θα αναλάβει τα καθήκοντα της από 1ης Ιανουαρίου 2011 είναι υποχρεωμένη να διευθύνει της τοπικές υποθέσεις και να διοικήσει μια μεγάλη διοικητική περιφέρεια με νέες πρόσθετες αρμοδιότητες και προφανώς με λιγότερους πόρους.
Επειδή θα απαιτηθεί πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα προκειμένου να καταγραφεί και να αξιολογηθεί η κατάσταση του καθενός Δήμου χωριστά, να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ενοποίησης και συγχώνευσης των υφιστάμενων νομικών προσώπων ή λύσης και εκκαθάρισης μερικών εξ αυτών και να σχεδιαστούν και να εγκατασταθούν συστήματα επικοινωνίας των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων (νυν Τοπικά και Δημοτικά Διαμερίσματα) με τις κεντρικές υπηρεσίες, καθώς επίσης παραρτήματα και αποκεντρωμένες υπηρεσίες για την άμεση, ταχεία και πλήρη εξυπηρέτηση των πολιτών.
Επειδή απαιτείται η έκδοση πλήθους κανονιστικών πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση του νόμου για να ενεργοποιηθεί ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» και να αρχίσει η ομαλή λειτουργία των νέων δήμων και είναι αμφίβολο αν τούτο θα γίνει εγκαίρως
Επειδή ο Δήμος δεν μπορεί και δεν πρέπει να μετατρέπεται σε πεδίο κομματικών ανταγωνισμών κα οι πολύ μεγάλες προοπτικές του νέου διευρυμένου Δήμου Αγρινίου, δεν θα πρέπει να θυσιαστούν στο βωμό των κομματικών αντιπαραθέσεων και των προσωπικών στρατηγικών που πολλές φορές αγγίζουν τα όρια της ματαιοδοξίας.
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
Και επειδή δεν υπάρχουν περιθώρια για πειράματα και αυτοσχεδιασμούς, προώθηση προσωπικών στρατηγικών, αναζήτηση διαφορών και κομματικών σκοπιμοτήτων, εάν πράγματι θέλουμε να αξιοποιήσουμε γρήγορα και αποτελεσματικά τα συγκριτικά - ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που διαθέτει ο νέος διευρυμένος Δήμος Αγρινίου προς όφελος των κατοίκων του,
ΠΡΟΤΕΙΝΩ
Να πραγματοποιηθεί σύσκεψη όλων των Δημάρχων των δέκα (10) Δήμων που συνενώνονται και αποτελούν με βάση το ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑ-ΤΗΣ») το νέο Δήμο Αγρινίου με τη συμμετοχή των επικεφαλής όλων των επιλαχόντων Δημοτικών παρατάξεων που υπάρχουν σε κάθε Δήμο, των δημοτικών και τοπικών συμβούλων ή και άλλων πολιτών που επιθυμούν να εμπλακούν στην εκλογική διαδικασία καθώς επίσης και αυτών που θα ηγηθούν νέων συνδυασμών με σκοπό:
1ον Να υπάρξει αλληλοενημέρωση, κατάθεση και ανταλλαγή απόψεων και προτάσεων, να ακουστούν τα προβλήματα και οι ανάγκες της κάθε Δημοτικής Ενότητας και να αρχίσει συντονισμένα, συνεργατικά και μεθοδικά η προεργασία για την ομαλή συνένωση των δήμων, την ενοποίηση των οργανισμών και των νομικών προσώπων και τη δημιουργία αποκεντρωμένων υπηρεσιών και παραρτημάτων για την άμεση ταχεία και πλήρη εξυπηρέτηση των πολιτών, διότι πρέπει υποχρεωτικά ως ενιαίος Δήμος να εργαστούμε από 1ης Ιανουαρίου 2011. Πρέπει από τώρα να συνεργαστούμε, για να διαμορφώσουμε το τοπίο της συνένωσης, γιατί διαφορετικά θα χαθεί πολύτιμος χρόνος..
2ον Να διερευνηθούν και να αξιολογηθούν οι δυνατότητες και οι προϋποθέσεις συγκρότησης μιας ευρύτερης Ανεξάρτητης Ενωτικής Δημοκρατικής Συμπαράταξης, με πρόσωπα χωρίς εξαρτήσεις από το κεντρικό πολιτικό σύστημα, που θα αναλάβει την πρώτη εξαιρετικά δύσκολη δημοτική περίοδο, η οποία εκ του νόμου είναι περιορισμένης χρονικής διάρκειας (περίπου 3,5 χρόνια). να αντιμετωπίσει τις αντικειμενικές δυσκολίες και τα σύνθετα, πολύπλοκα και κρίσιμα προβλήματα του Νέου Δήμου Αγρινίου. Έτσι η προτεινόμενη ανεξάρτητη δημοκρατική παράταξη θα είναι αποτέλεσμα άμεσης δημοκρατικής διαδικασίας.
Αυτονόητο είναι ότι θα πρέπει να προσδιορίσει τον πολιτικό στόχο – όραμα και τους στρατηγικούς άξονες – προτεραιότητες για την περιοχή και να διαμορφώσει ένα κοινό πλαίσιο αρχών, στόχων και προσανατολισμών το οποίο κατά την άποψη μου θα πρέπει να έχει ως ελάχιστο περιεχόμενο τα παρακάτω:
α) Την ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ των ιδεών της ουσιαστικής αποκέντρωσης και περιφερειακής συγκρότησης του κράτους με αυτοδιοίκηση, των αρχών της πολιτικής και διοικητικής αυτοτέλειας και οικονομικής αυτοδυναμίας των ΟΤΑ τους κράτους πρόνοιας και των δικαιωμάτων του πολίτη, το δημόσιο χαρακτήρα των ΟΤΑ και των κοινωνικών αγαθών και τέλος την υπεράσπιση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.
β) Την ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ της απαλλαγής της χώρας μας από τις ασφυκτικές ρυθμίσεις του μνημονίου με την συμμετοχή μας στη διαμόρφωση μιας εναλλακτικής πρότασης διεξόδου από την κρίση για την αλλαγή του αναπτυξιακού μοντέλου και τη δίκαιη κατανομή των βαρών.
Η άνω προτεινόμενη σύσκεψη – συζήτηση η οποία δεν έγινε ποτέ μέχρι σήμερα μετά την ψήφιση του «Καλλικράτη» και τη δημιουργία των νέων δήμων, έχει ως σκοπό κυρίως και πρωτίστως να βελτιώσουμε όλοι την σκέψη μας και τις προτάσεις μας, ώστε να συμβάλλουμε θετικά στην επιτυχή πορεία του νέου δήμου Αγρινίου, ο οποίος σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αντιμετωπίσει με την μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα το πλήθος των επί μέρους αντικειμενικών προβλημάτων και αναγκών των τοπικών κοινωνιών και ταυτόχρονα να διαδραματίσει έναν πρωταγωνιστικό ρόλο στο χώρο της ευρύτερης Δυτικής Ελλάδας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο