Παρασκευή 30 Ιουνίου 2017

Προκήρυξη της πυροσβεστικής για προσλήψεις στην Πυροσβεστική Ακαδημία

Προκήρυξη της πυροσβεστικής για προσλήψεις εκπαιδευτικού προσωπικού στις ακαδημίες της. Δείτε όλη την προκήρυξη.
 Τον αναγκαίο αριθμό τακτικών και αναπληρωτών καθηγητών, που θα ορισθεί στην Πυροσβεστική Ακαδημία για την κάλυψη αναγκών διδασκαλίας στη Σχολή Ανθυποπυραγών, στη Σχολή Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης Αξιωματικών και στη Σχολή Πυροσβεστών, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, στα κατωτέρω αναγραφόμενα μαθήματα, διαλέξεις και αθλητικές ομάδες, με αποζημίωση, που καταβάλλεται για κάθε ώρα διδασκαλίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω (στ) σχετική

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ/ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ
1.   Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν ή να αποστείλουν στην Πυροσβεστική Ακαδημία υποχρεωτικώς, τα ακόλουθα δικαιολογητικά :
–    Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα. Σε περίπτωση ταχυδρομικής (συστημένης) αποστολής, απαιτείται η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του αιτούντα. (απαραίτητο)
–    Μία (1) φωτογραφία έγχρωμη διαστάσεων 4 Χ 4 εκατοστών. (απαραίτητο)
–    Φωτοτυπία των δύο όψεων δελτίου ταυτότητας. (απαραίτητο)
–    Βιογραφικό Σημείωμα, με ατομικά και επαγγελματικά στοιχεία και οτιδήποτε σχετικό με τις σπουδές, το διδακτικό και το συγγραφικό έργο, προϋπηρεσία, καθώς και τυχόν διδακτική εμπειρία σε Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, καθώς επίσης και σε Α.Ε.Ι Α.Σ.Ε.Ι και Α.Τ.Ε.Ι σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα.
–    Τίτλο ή Τίτλους Σπουδών,από τον τίτλο σπουδών του πτυχίου να προκύπτει ο βαθμός αυτού. (απαραίτητο)
–    Πιστοποιητικό ισοτιμίας πτυχίου ή πράξη αναγνώρισης διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ), αν οι τίτλοι σπουδών έχουν απονεμηθεί από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού, αντίστοιχα.(απαραίτητο για τίτλους αποκτηθέντες στο εξωτερικό)
–    Φ.Ε.Κ. διορισμού σε θέση Δ.Ε.Π. (εφόσον υφίσταται) ή εν ισχύ πραξη πρόσληψης ως έκτακτο διδακτικό προσωπικό σε βαθμίδα Δ.Ε.Π.
–    Άδεια άσκησης επαγγέλματος προπονητή της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (για τους υποψηφίους των αθλητικών ομάδων, στο άθλημα που αιτούνται το διορισμό τους). (απαραίτητο)
2.    Η δηλωθείσα, στην αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, προϋπηρεσία σε Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας θα διαπιστώνεται αυτεπάγγελτα. Για προϋπηρεσία σε  Α.Ε.Ι , Α.Σ.Ε.Ι και Α.Τ.Ε.Ι   αυτή θα πρέπει να βεβαιώνεται από τα αντίστοιχα ιδρύματα. Προϋπηρεσία σε θεματικές μη συναφείς με το αιτούμενο μάθημα/διάλεξη προς διδασκαλία δεν λαμβάνεται υπόψη.
3.    Για την απόδειξη ότι είναι εκπαιδευτής ενηλίκων με πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια απαιτείται η προσκόμιση σχετικού αποδεικτικού του φορέα πιστοποίησης.(ΕΟΠΠΕΠ)
4.    Λοιπά έγγραφα που αφορούν προσόντα του υποψηφίου, συγγραφικό έργο (εργασίες, μελέτες, βιβλία κ.λπ.), διδακτική εμπειρία, τίτλοι σπουδών μη συναφείς με το γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος κ.α. δεν συνυποβάλλονται με τα δικαιολογητικά, αλλά αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα.
5.    Ως εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το γνωστικό αντικείμενο των υπό πλήρωση θέσεων, μετά την απόκτηση του απαιτούμενου από την ανακοίνωση του βασικού τίτλου σπουδών, με τον οποίο ο υποψήφιος μετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία.
ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
1.    Οι αιτήσεις-υπεύθυνες δηλώσεις, όταν αποστέλλονται ταχυδρομικά ή υποβάλλονται με εξουσιοδότηση, πρέπει να είναι συμπληρωμένες και υπογεγραμμένες από τους υποψηφίους και θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια Αρχή.
2.    Όλα τα δικαιολογητικά, δύναται να προσκομίζονται σε απλά (ευανάγνωστα) φωτοαντίγραφα και όχι σε επικυρωμένα φωτοαντίγραφα ή ακριβή αντίγραφα ή πρωτότυπα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του ν.4250/2014.
3.    Οποιοδήποτε ξενόγλωσσο έγγραφο δικαιολογητικό πρέπει να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση από αρμόδια Αρχή.
4.    Δικαιολογητικά πλην των απαραίτητων που υποβάλλονται ελλιπή, δε λαμβάνονται υπόψη.
5.    Η Πυροσβεστική Ακαδημία διατηρεί το δικαίωμα:
α. Να μην καλύπτει (μερικά ή ολικά) τις θέσεις που προκηρύσσονται για οποιοδήποτε μάθημα λόγω μη ύπαρξης σχετικών υποψηφιοτήτων που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις και κριτήρια ή για λόγους αντικειμενικών συνθηκών.
β. Να μην καλεί για διδασκαλία ορισμένο διδακτικό προσωπικό, σε περίπτωση μεταβολής των εκπαιδευτικών της αναγκών. Στο μάθημα «Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά-Γαλλικά)», το ορισμένο διδακτικό προσωπικό θα κληθεί για διδασκαλία, υπό την προϋπόθεση ότι θα συγκροτηθούν ομάδες αποτελούμενες από δεκαπέντε τουλάχιστον εκπαιδευομένους, ενώ για τις αθλητικές ομάδες το ορισμένο διδακτικό προσωπικό θα κληθεί, εφόσον συγκροτηθεί η ομάδα στην οποία διορίστηκαν κατόπιν εκδήλωσης ενδιαφέροντος από ικανό αριθμό δοκίμων Ανθυποπυραγών.
6.    Όταν εκπαιδευτικές ανάγκες το απαιτούν (υλοποίηση ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, επιπλέον τμήματα, πρακτική εξάσκηση των Δοκίμων, εκπαίδευση σε τεχνικά-πρακτικά μαθήματα κ.λπ.), δύναται η διδασκαλία να πραγματοποιείται, πέραν του οριζόμενου τακτικού καθηγητή και με τη συμμετοχή αναπληρωτών αυτού σύμφωνα με τα οριζόμενα στα η),θ) & ι) σχετικά της παρούσης προκήρυξης.
7.    Η Πυροσβεστική Ακαδημία έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει τη γνησιότητα όλων των εγγράφων που υποβλήθηκαν ή αποστάλθηκαν από τους υποψήφιους που ορίσθηκαν ή πρόκειται να ορισθούν σε θέση διδακτικού προσωπικού. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι καθηγητής διορίστηκε με βάση ψευδή και αναληθή δικαιολογητικά, ανακαλείται ο διορισμός και κινείται η διαδικασία για την ποινική του δίωξη.
8.    Έντυπα αιτήσεων και πληροφορίες παρέχονται από το Γραφείο Μελετών Εκπαίδευσης και”Μετεκπαίδευσης σας Πυροσβεστικής Ακαδημίας (Τηλ. 210-6265100-202 FAX. 210-6265133), και στις ιστοσελίδες www.fireservice.gr , https://academy.fireservice.gr & https://diavgeia.gov.gr όπου θα εμφανίζεται και η παρούσα.
Στην ιστοσελίδα www.diavgeia.gov.gr θα δημοσιευτεί-ανακοινωθεί και η απόφαση ορισμού διδακτικού προσωπικού στη Σχολή Ανθυποπυραγών, στη Σχολή Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης Αξιωματικών & στη Σχολή Πυροσβεστών Πυροσβεστικής Ακαδημίας, για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018. Η ενημέρωση των ενδιαφερομένων για την απόφαση ορισμού επαφίεται σε αυτούς και για το σκοπό αυτό μπορούν να ανατρέξουν στις προαναφερόμενες ιστοσελίδες.
9.    Τα μαθήματα της Σχολής Ανθυποπυραγών πραγματοποιούνται στην έδρα της Πυροσβεστικής Ακαδημίας
Μάτσα 32 , Τ.Κ. 145 64 Κηφισιά Αττικής, τα μαθήματα της Σχολής Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης Αξιωματικών πραγματοποιούνται τόσο στην ανωτέρω έδρα της Πυροσβεστικής Ακαδημίας όσο και στο παράρτημα της στην πόλη της Θεσσαλονίκης και τα μαθήματα της Σχολής Πυροσβεστών πραγματοποιούνται στο Παράρτημα της 25ης Μαρτίου 100 & Βενιζέλου, Τ.Κ. 50200 Πτολεμαίδα.
Δειτε την προκηρυξη εδω
dikaiologitika.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο