Παρασκευή 3 Απριλίου 2015

Δεύτερη παράταση για το Φράγμα Αχυρών


-Τον Οκτώβριο η έναρξη πλήρωσης του ταμιευτήρα του φράγματος
-Άλλη μια παράταση για την περαίωση των εργασιών κατασκευής του Φράγματος Αχυρών έδωσε το Υπουργείο Οικονομίας και Υποδομών. 

     Είναι δεύτερη φορά που το πολύπαθο έργο του Φράγματος των Αχυρών στην περιοχή του Ξηρομέρου παίρνει εξάμηνη παράταση. Έτσι το έργο που δημοπρατήθηκε το 2007 και θα έπρεπε μετά και από την 1η συμπληρωματική σύμβαση να είχε ολοκληρωθεί στις 30-9-2014, πλέον έχει ορίζοντα περαίωσης στις 30-9-2015.
      Οι λόγοι που επέβαλλαν αυτή την δεύτερη κατά σειρά παράταση καταγράφονται στη σχετική απόφαση της Γενικής Γραμματείας Υποδομών που έχει στη διάθεσή του το ΑγρίνιοCulture.gr και είναι οι εξής:
-Παρουσιάσθηκαν προβλήματα κατά την εκτέλεση των εργασιών αντιμετώπισης της κατολίσθησης στο δεξιό αντέρεισμα του φράγματος που επέβαλαν την εκπόνηση νέας επικαιροποιημένης μελέτης αποκατάστασης και σταθεροποίησης της κατολίσθησης
-Υπήρξαν δυσκολίες στην εκτέλεση των εργασιών σταθεροποίησης των υπερφορτισμένων τμημάτων της σήραγγας υδροληψίας και επαναδιάνοιξης του τμήματος της σήραγγας που είχε υποστεί βλάβες.
-Για την έντεχνη αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών κρίθηκε απαραίτητη η εκτέλεση πρόσθετων εργασιών οι οποίες δεν συμπεριλαμβάνονταν στο αρχικώς ανατεθέν τεχνικό αντικείμενο του έργου και έτσι συντάχθηκε 2η Συμπληρωματική Σύμβαση.........-Με την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το 6ο Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου καθίσταται δυνατή η υπογραφή της 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης και η εκτέλεση μέρους των απαιτούμενων εργασιών για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που παρουσιάσθηκαν στο δεξιό αντέρεισμα του φράγματος και στην σήραγγα υδροληψίας, και κατ΄ επέκταση η ολοκλήρωση του τεχνικού αντικειμένου του έργου.

       Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί ότι η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου, όπως καταγράφεται στην απόφαση «κρίνει ότι με την εντατικοποίηση των εργασιών και την καλύτερη κινητοποίηση του μηχανικού εξοπλισμού, ο ανάδοχος είναι σε Θέση να ολοκληρώσει το αντικείμενο της εργολαβίας μέχρι 30-9-2015, ενώ η έναρξη πλήρωσης του ταμιευτήρα του φράγματος μπορεί να γίνει τον Οκτώβριο του τρέχοντος έτους».
    Φράγμα Αχυρών: Να θυμίσουμε πως το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και συγκεκριμένα το πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013. Μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί οι παρακάτω εργασίες:
–η κατασκευή του σώματος του φράγματος έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, [βρίσκεται στο υψόμετρο 372 μ. από αυτό της στέψης 372,5 μ.] (98,63%),
– η διάνοιξη της σήραγγας τσιμεντενέσεων-αποστραγγίσεων σε μήκος 150μ από τα 160μ (93,85%) και συνεχίζονται οι σκυροδετήσεις δαπέδου και τοιχίων,
– η διάνοιξη της σήραγγας υδροληψίας σε όλο το μήκος της των 2.111μ , [έχει κατασκευαστεί η τελική επένδυση σε μήκος 776μ και τα δάπεδα εισόδου (224μ) και εξόδου (88μ) συνολικού μήκους 312μ ], συνεχίζεται η αποκατάσταση του βλαφθέντος (αστοχημένου) τμήματος της σήραγγας και οι σκυροδετήσεις τελικής επένδυσης από τη βλάβη προς την έξοδο της σήραγγας,
– η κατασκευή του αντλιοστασίου Κατούνας (συνεχίζονται οι εργασίες)
– η κατασκευή των τοιχίων εκ σκυροδέματος στη διώρυγα φυγής του υπερχειλιστή
–η κατασκευή των αρδευτικών δικτύων Κεντρικού Ξηρομέρου σε μήκος 40.395 μ από τα 45.000 μ (88,2%),
–η αποκατάσταση της κατολίσθησης από το υψόμετρο 393,5 μ μέχρι το τελικό υψόμετρο στέψης 400,7μ (74,45%).

Η ταυτότητα του έργου
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η κατασκευή φράγματος με τα συναφή έργα, στην κοιλάδα του χειμάρου Νήσσα, στη θέση «Αχυρά» Ν. Αιτωλοακαρνανίας, καθώς και η κατασκευή αρδευτικών δικτύων, με σκοπό την κάλυψη αναγκών άρδευσης της περιοχής κεντρικού Ξηρομέρου.
Το έργο περιλαμβάνει τα εξής επί μέρους έργα:
α) Χωμάτινο ανάχωμα, μεγίστου ύψους 36,50 μ. και όγκου 720.000 μ.3 με τα συναφή έργα ασφάλειας, υπερχείλισης και εκκένωσης.
β) Έργα παροχέτευσης των απορροών της γειτονικής λεκάνης Κεφαλόβρυσου για τον εμπλουτισμό του ταμιευτήρα.
γ) Έργα υδροληψίας, που περιλαμβάνουν σήραγγα μήκους 2.200 μ. με τα συνοδά της έργα και έργο κατανομής της παροχής.
δ) Αρδευτικά έργα της «ψηλής ζώνης» κεντρικού Ξηρομέρου, καθαρής εκτάσεως 7.500 στρ., που περιλαμβάνουν διώρυγα μήκους 1.000 μ., δύο δεξαμενές συνολικού όκγου 22.500 μ.3 και σωληνωτά δίκτυα συνολικού μήκους 44 km.
ε) Οδούς προσπέλασης στα έργα, συνολικού μήκους 5,5 km περίπου και βελτίωση των υφισταμένων αγροτικών οδών σε μήκος 35 km περίπου.
Ο δημιουργούμενος ταμιευτήρας θα έχει ωφέλιμη χωρητικότητα 41,7 x 106 μ.3 και επιφάνεια στην ανώτατη στάθμη λειτουργίας (+370,00) 2.980 στρέμματα περίπου.Η διαθέσιμη μέση ετήσια απόληψη ανέρχεται σε 16 x 106 μ.3 περίπου και προορίζεται να εξυπηρετήσει την άρδευση 26.000 στρεμμάτων καθαρά γεωργικών εκτάσεων της κτηματικής περιοχής του Δήμου Κατούνας και των κοινοτήτων Κομπωτής, Κονοπίνας, Τρύφου και Αετού.

ΠΗΓΗ:http://www.agrinioculture.gr/ 
http://ksiromeritikimatia.blogspot.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο