Τρίτη 16 Απριλίου 2024

Ανανεώσιμες: Έρχεται το Πρόγραμμα «Απόλλων» • Τι περιλαμβάνει. ΜΥΤΙΚΑΣ PRESS: Ελπίδα για τους Δήμους και τους ΤΟΕΒ, να ξεκολλήσει το επενδυτικό σχέδιο της Περιφέρειας, του Φωτοβολταϊκού Πάρκου ισχύος 108 MW στο κτήμα Polder.

 


ΜΥΤΙΚΑΣ PRESS: Το ενδιαφέρον γι αυτή την υπόθεση για τον Δήμο Ξηρομέρου είναι πάρα πολύ μεγάλο, μιας και συμμετέχει στο γνωστό πλέον επενδυτικό σχέδιο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, δημιουργίας Φωτοβολταϊκού Πάρκου ισχύος 108 MW, με συνολικό προϋπολογισμό περί τα 90 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο έχει μελετητική ωριμότητα και στόχος είναι να ενταχθεί στο σχέδιο «Απόλλων»....
Το συγκεκριμένο έργο τον τελευταίο καιρό φάνηκε να μένει πίσω μιας και είχε πρόβλημα να πάρει κατά προτεραιότητα όρους σύνδεσης για virtual net metering (εικονικό net metering για αυτοκατανάλωση), μιας και προηγούνταν τα πολύ μεγάλα έργα των ιδιωτών παικτών στην ενέργεια.
Με την κατάθεση στη διαβούλευση του προγράμματος «Απόλλων», μπαίνουν ξανά στο παιχνίδι και οι ΟΤΑ και συγκεκριμένα τα έργα που έχουν μελετητική ωριμότητα, που είναι η περίπτωση του φωτοβολταϊκού Πάρκου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σε έκταση 1.300 στρεμμάτων εντός του κτήματος Polder στο Μεσολόγγι.
Θυμίζουμε και ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Ξηρομέρου σε Δημοτικό Συμβούλιο, δήλωσε την πρόθεσή του και αποφάσισε την συμμετοχή του στις Ενεργειακές Κοινότητες της Περιφέρειας (δείτε εδώ), ώστε να έχει μερίδιο στα οφέλη του συγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου, που θα έχει συμβολή στην βιωσιμότητα του Δήμου, μέσω της μεγάλης εξοικονόμησης στο κόστος της κατανάλωσης ενέργειας στα δημοτικά κτήρια, στον ηλεκτροφωτισμό και στα αντλιοστάσια.
Αυτή είναι η δομική λύση για το πρόβλημα του ενεργειακού κόστους που αντιμετωπίζει ο Δήμος Ξηρομέρου, το οποίο από το Σεπτέμβριο του 2019 έχει εκτιναχθεί 2,5 φορές πάνω.

-----------------------------------


Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε πριν λίγες ώρες το πολυνομοσχέδιο του ΥΠΕΝ με τίτλο «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των πολυεπίπεδων επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στους τομείς: α) της διαχείρισης υδάτων, β) της διαχείρισης και προστασίας των δασών, γ) της αστικής ανθεκτικότητας και πολιτικής, δ) της καταπολέμησης της αυθαίρετης δόμησης, ε) της ενεργειακής ασφάλειας».
Ανάμεσα στο πλήθος των νέων διατάξεων και ρυθμίσεων, το νέο σχέδιο νόμου περιλαμβάνει και άρθρα, με τα οποία θεσπίζεται πρόγραμμα για την εφαρμογή αυτοκατανάλωσης με εικονικό ταυτοχρονισμένο συμψηφισμό και συγκεκριμένα το πρόγραμμα με την ονομασία «Απόλλων», με σκοπό την κάλυψη του συνόλου ή μέρους των ενεργειακών αναγκών των ωφελούμενων μέσω της εγκατάστασης σταθμών Α.Π.Ε. με ή χωρίς σταθμό αποθήκευσης και την εφαρμογή αυτοκατανάλωσης με εικονικό ταυτοχρονισμένο συμψηφισμό. Περαιτέρω, καθορίζονται οι ομάδες ωφελούμενων και η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι δυνητικά ωφελούμενοι. Τέλος, περιγράφονται αναλυτικά τα στάδια υλοποίησης του Προγράμματος «Απόλλων» και ειδικές ρυθμίσεις ως προς την υλοποίηση του εν λόγω προγράμματος.

Συγκεκριμένα, με τις νέες διατάξεις προστίθενται τα εξής:
Άρθρο 95
Πρόγραμμα «Απόλλων» – Προσθήκη άρθρου 14Δ στον ν. 3468/2006
Στον ν. 3468/2006 (Α’ 129) προστίθεται άρθρο 14Δ ως εξής:

«Άρθρο 14Δ
Πρόγραμμα «Απόλλων»Θεσπίζεται Πρόγραμμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την ονομασία «Απόλλων» (εφεξής το Πρόγραμμα), με σκοπό τη μείωση του ενεργειακού κόστους των ευάλωτων νοικοκυριών, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β’ βαθμού, των Τοπικών και Γενικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων, των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης και των διαδόχων τους. Αντικείμενο του Προγράμματος είναι η κάλυψη του συνόλου ή μέρους των ενεργειακών αναγκών των ωφελούμενων της παρ. 2, μέσω της εγκατάστασης σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) με ή χωρίς σταθμό αποθήκευσης και της εφαρμογής εικονικού ταυτοχρονισμένου συμψηφισμού, σύμφωνα με το άρθρο 14 και την απόφαση της παρ. 7 του άρθρου 14Α. Φορέας υλοποίησης του Προγράμματος ορίζεται η Διεύθυνση Α.Π.Ε. και Εναλλακτικών Καυσίμων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Ωφελούμενοι του Προγράμματος είναι:
α) οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου Α’ (Κ.Ο.Τ. Α’) της περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 2 της υπό στοιχεία Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/6.8.2010 απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β’ 1403), όπως εκάστοτε ισχύει,
β) οι Ο.Τ.Α α΄ και β’ βαθμού, καθώς και οι σύνδεσμοι και τα νομικά πρόσωπα αυτών,
γ) οι Τοπικοί και Γενικοί Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων, καθώς και οι διάδοχοί τους, και
δ) οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης.Οι σταθμοί Α.Π.Ε. για το εν λόγω Πρόγραμμα εγκαθίστανται από τρίτους σε διαφορετικό χώρο από τις εγκαταστάσεις κατανάλωσης και σε οποιαδήποτε Περιφέρεια, και συμψηφίζουν ταυτοχρονισμένα την παραγόμενη ενέργεια με την αντίστοιχη ενέργεια που απορροφάται από το Δίκτυο και καταναλώνεται στις εγκαταστάσεις κατανάλωσης των ωφελούμενων της παρ. 2. Ειδικά για την εγκατάσταση σταθμών στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, τηρούνται τα περιθώρια απορρόφησης ισχύος έργων Α.Π.Ε.
Για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα απαιτείται η σύσταση μιας Ενεργειακής Κοινότητας Πολιτών (Ε.Κ.Π.) σε κάθε Περιφέρεια σύμφωνα με την παρ. 6, στην οποία συμμετέχουν ως μέλη οι ωφελούμενοι της παρ. 2 που ανήκουν στην ίδια Περιφέρεια, εκτός των ωφελούμενων της περ. α) οι οποίοι δεν απαιτείται να είναι μέλη, ανεξαρτήτως αν συμμετέχουν ως μέλη σε άλλη Ε.Κ.Π. που δραστηριοποιείται στην ίδια Περιφέρεια. Η συμμετοχή των ωφελούμενων στην Ε.Κ.Π. της παρούσας είναι ανοιχτή και πραγματοποιείται κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερόμενου προς την Ε.Κ.Π., το οποίο σε κάθε περίπτωση γίνεται αποδεκτό.
Αντικείμενο δραστηριότητας της Ε.Κ.Π. είναι η ιδιοκατανάλωση ενέργειας από Α.Π.Ε. Ως περιοχή δραστηριοποίησης ορίζεται η Περιφέρεια στην οποία ανήκουν οι συγκεκριμένοι ωφελούμενοι. Η Ε.Κ.Π. δύναται να ασκεί και άλλες δραστηριότητες σύμφωνα με το άρθρο 47Δ του ν. 4001/2011 (Α’ 129).
Εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, οι κατά περίπτωση Περιφέρειες συστήνουν την εκάστοτε Ε.Κ.Π., άλλως αποκλείεται η συμμετοχή στο Πρόγραμμα αυτών και των υπολοίπων ωφελούμενων ίδιας Περιφέρειας.
Η κάθε Ε.Κ.Π. έως την 31η Δεκεμβρίου 2024 συγκεντρώνει και αποστέλλει στον Φορέα Υλοποίησης τα κάτωθι στοιχεία:
α) το σύνολο των ωφελούμενων που συμμετέχουν ως μέλη της,
β) το συνολικό πλήθος των προς συμψηφισμό παροχών κατανάλωσης των μελών της,
γ) τις ετήσιες καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας των μελών της και τα προφίλ κατανάλωσης αυτών, για το έτος 2023, και
δ) το πλήθος των δικαιούχων Κ.Ο.Τ. Α’ και τις συνολικές καταναλώσεις αυτών για το έτος 2023.Τα στοιχεία των περ. γ) και δ) παρέχονται στην Ε.Κ.Π. από τον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕ.Δ.Δ.Η.Ε.), κατόπιν σχετικού αιτήματός της.Τα στοιχεία της παρ. 7 που συγκεντρώνονται από κάθε Ε.Κ.Π. για τους ωφελούμενους, αποτελούν αντικείμενο μελέτης και διαστασιολόγησης των απαιτούμενων συνιστωσών των σταθμών Α.Π.Ε., που υλοποιούνται από τον ΔΕ.Δ.Δ.Η.Ε. για τους σκοπούς του Προγράμματος. Όπου οι παροχές είναι καταμετρούμενες, το προφίλ κατανάλωσης προκύπτει από το διάνυσμα διακύμανσης συνολικής έγχυσης ενέργειας στο διασυνδεδεμένο Σύστημα μη τηλεμετρούμενων μετρητών φορτίου.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος ισχύουν τα κάτωθι:
α) Οι ωφελούμενοι που προστίθενται ως μέλη στην Ε.Κ.Π. και οι παροχές κατανάλωσης που προσκομίζονται στον φορέα υλοποίησης μετά την καταληκτική προθεσμία της παρ. 7 δεν λαμβάνονται υπόψη κατά τη διενέργεια της 3ης Φάσης του Προγράμματος σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 14Ε και ως εκ τούτου δεν καλύπτονται οι σχετικές καταναλώσεις από τα επιλέξιμα έργα,
β) οι ωφελούμενοι που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, επιτρέπεται να εγκαθιστούν σταθμούς Α.Π.Ε. για την κάλυψη όσων καταναλώσεών τους δεν καλύπτονται από το Πρόγραμμα, αποκλειστικά μέσω αυτοκατανάλωσης ή αυτοκατανάλωσης με εφαρμογή εικονικού ταυτοχρονισμένου συμψηφισμού,
γ) οι ωφελούμενοι οι οποίοι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος έχουν λάβει κατ’ ελάχιστο Οριστική Προσφορά Σύνδεσης για την εγκατάσταση σταθμών των άρθρων 14Α και 14Β και την κάλυψη πλήθους καταναλώσεών τους, εφόσον προχωρήσουν στην εγκατάσταση των εν λόγω σταθμών, δύναται να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα για την κάλυψη έως ποσοστού τριάντα τοις εκατό (30%) των συνολικών τους καταναλώσεων, και
δ) ο Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. προβαίνει κατά απόλυτη προτεραιότητα στην εγκατάσταση έξυπνων μετρητών στις παροχές κατανάλωσης, για το σύνολο των ωφελούμενων σύμφωνα με την παρ. 7. Ειδικότερα για τους ωφελούμενους της περ. α) της παρ. 2 η υποχρέωση της κατά προτεραιότητα εγκατάστασης έξυπνων μετρητών εκκινεί με την έναρξη ισχύος του παρόντος. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζεται κάθε θέμα σχετικά:
α) με την υλοποίηση του Προγράμματος και ιδίως το ποσοστό κάλυψης των ενεργειακών αναγκών για κάθε κατηγορία ωφελούμενων, λαμβάνοντας υπόψη και τα τυχόν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε κατηγορίας, τις τεχνολογίες και την ισχύ των έργων που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα μέσω ανταγωνιστικών διαδικασιών,
β) το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Προγράμματος και των επιμέρους φάσεων αυτού,
γ) τη διαδικασία εφαρμογής αυτοκατανάλωσης με εικονικό ταυτοχρονισμένο συμψηφισμό,
δ) τη μεθοδολογία και τη διαδικασία επιμερισμού της παραγόμενης ενέργειας, τον φορέα και τον τρόπο διενέργειας των ανταγωνιστικών διαδικασιών και το μοντέλο της δημοπρασίας για την επιλογή των έργων που καλύπτουν τις ανάγκες της εκάστοτε Ε.Κ.Π.,
ε) τον ελάχιστο βαθμό αδειοδοτικής ωριμότητας των έργων που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα και στις εκάστοτε ανταγωνιστικές διαδικασίες,
στ) την ανώτατη επιτρεπόμενη τιμή προσφοράς για την παραγόμενη και προς συμψηφισμό ενέργεια,
ζ) την προκήρυξη των ανταγωνιστικών διαδικασιών για κάθε Ε.Κ.Π.,
η) τον χρονικό ορίζοντα θέσης σε λειτουργία των επιλέξιμων έργων,
θ) τυχόν χρεώσεις στους ωφελούμενους για την προς συμψηφισμό ενέργεια,
ι) τη διαδικασία κατάρτισης των απαιτούμενων συμβάσεων σύμφωνα με την περ. ε της παρ. 1 του άρθρου 14Ε, τη χρονική διάρκεια αυτών, καθώς και πρότυπα υποδείγματα συμβάσεων,
ια) τις υποχρεώσεις των ωφελούμενων, καθώς και των κατόχων των επιλέξιμων σταθμών Α.Π.Ε.,
ιβ) τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους λειτουργίας και χρήσης των συστημάτων αποθήκευσης,
ιγ) τις ειδικές προβλέψεις για εντάξεις ωφελούμενων στις Ε.Κ.Π. μετά την παρέλευση των καταληκτικών προθεσμιών του παρόντος και την κάλυψη των ενεργειακών τους αναγκών από μελλοντικά έργα,
ιδ) την παράταση των προθεσμιών που τίθενται με τις παρ. 6 και 7 και
ιε) τη διαφοροποίηση του τρόπου συμψηφισμού ανά κατηγορία ωφελούμενων και ανά επίπεδο τάσης των παροχών κατανάλωσης.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζονται ο τρόπος χρηματοδότησης του Προγράμματος και αποζημίωσης των επιλέξιμων έργων, ήτοι των μελετών που απαιτείται να εκπονηθούν για τη διαστασιολόγηση των απαιτούμενων έργων και της αποζημίωσης των έργων για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών των ωφελούμενων καθώς και τυχόν περίσσειας παραγόμενης ενέργειας, τυχόν κίνητρα για περαιτέρω μείωση των καταναλώσεών τους μετά τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα και ο τρόπος αποζημίωσης των Προμηθευτών για την προς συμψηφισμό ενέργεια.».

Άρθρο 96
Υλοποίηση του Προγράμματος «Απόλλων» – Προσθήκη άρθρου 14Ε στον ν. 3468/2006
Στον ν. 3468/2006 (Α’ 129) προστίθεται άρθρο 14Ε ως εξής:

«Άρθρο 14Ε
Υλοποίηση του Προγράμματος «Απόλλων»Η υλοποίηση του Προγράμματος του άρθρου 14Δ διενεργείται ανά περιφέρεια και Ενεργειακή Κοινότητα Πολιτών (Ε.Κ.Π.) σε επιμέρους φάσεις, ως εξής:
α) 1η Φάση: Σύσταση Ενεργειακής Κοινότητας Πολιτών.
β) 2η Φάση: Πρόσκληση ενδιαφέροντος από την Ε.Κ.Π. για τη συμμετοχή των ωφελούμενων και συγκέντρωση απαιτούμενων στοιχείων σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 14Δ.
γ) 3η Φάση: Μελέτη και διαστασιολόγηση απαιτούμενων έργων για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών των ωφελούμενων της παρ. 2 του άρθρου 14Δ.
δ) 4η Φάση: Προκήρυξη ανταγωνιστικής διαδικασίας και επιλογή έργων για κάθε Ε.Κ.Π..
ε) 5η Φάση: Σύναψη απαιτούμενων συμβάσεων μεταξύ των ωφελούμενων, των κατόχων των επιλέξιμων έργων, των Προμηθευτών και του Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης Α.Ε. (ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε.), καθώς και υλοποίηση των έργων.
στ) 6η Φάση: Θέση σταθμών σε λειτουργία και εφαρμογή εικονικού ταυτοχρονισμένου συμψηφισμού για τα μέλη της Ε.Κ.Π. και τους δικαιούχους του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ) Α’.Για την υποστήριξη της 3ης Φάσης, ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) προβαίνει στην εκπόνηση των αναγκαίων ενεργειακών μελετών και τη διαστασιολόγηση των απαιτούμενων έργων ανά Ε.Κ.Π..
Για τη διενέργεια της 3ης Φάσης και τη διαστασιολόγηση των απαιτούμενων έργων, τα στοιχεία που συγκεντρώνονται για τους ωφελούμενους από την Ε.Κ.Π. αφορούν το έτος 2023. Με βάση το έτος 2023 καθορίζεται και η συνολική κατανάλωση ενέργειας προς συμψηφισμό των ευάλωτων νοικοκυριών.
Η 4η Φάση εκκινεί διακριτά για κάθε Ε.Κ.Π. με την προκήρυξη και τη διενέργεια ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών για την επιλογή των έργων και την κάλυψη των αναγκών των ωφελούμενων, κατόπιν ολοκλήρωσης της 3ης Φάσης.
Η ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών για κάθε Ε.Κ.Π. προκηρύσσεται κατόπιν σχετικής προηγούμενης απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την οποία διαπιστώνεται για την εκάστοτε Ε.Κ.Π. και η ολοκλήρωση της 3ης Φάσης του Προγράμματος.
Οι κάτοχοι των επιλέξιμων σταθμών συνάπτουν Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4414/2016 (Α’ 149), για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια με τον ΔΑΠΕΕΠΑ.Ε. για την ενέργεια που παράγουν και παρέχουν προς συμψηφισμό για τις ανάγκες της εκάστοτε Ε.Κ.Π., σύμφωνα και με την απόφαση της παρ. 9 του άρθρου 14Δ.
Η κάθε Ε.Κ.Π. συνάπτει σύμβαση αυτοκατανάλωσης με εικονικό ταυτοχρονισμένο συμψηφισμό για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια με τους εκάστοτε προμηθευτές που εκπροσωπούν τις προς συμψηφισμό παροχές κατανάλωσης, τους κατόχους των επιλέξιμων σταθμών, καθώς και τον ΔΑΠΕΕΠΑ.Ε. σύμφωνα με την απόφαση της παρ. 10 του άρθρου 14Δ. Με τη σύμβαση αυτοκατανάλωσης ρυθμίζονται και τυχόν θέματα αποζημίωσης των Προμηθευτών από τον ΔΑΠΕΕΠΑ.Ε. για την προς συμψηφισμό ενέργεια των ωφελούμενων.

Για τους σκοπούς του Προγράμματος:
α) Το κόστος της ενέργειας που παρέχεται προς συμψηφισμό των αναγκών των ωφελούμενων δύναται να καλύπτεται από τον Ειδικό Λογαριασμό Α.Π.Ε. και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.) του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 (Α’ 179),
β) δύνανται να καθορίζονται χρεώσεις στους ωφελούμενους για μέρος της ενέργειας που συμψηφίζεται, οι οποίες αποτελούν έσοδο του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. του άρθρου 143 του ν. 4001/2011,
γ) δύναται να χορηγείται στους επιλέξιμους σταθμούς επενδυτική ενίσχυση από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης και άλλες πηγές χρηματοδότησης και
δ) ο ωφελούμενος εφαρμόζει εικονικό ταυτοχρονισμένο συμψηφισμό στο σύνολο των παροχών του, με την εξαίρεση της περ. γ) της παρ. 2 του άρθρου 14Δ.Οι κάτοχοι των επιλέξιμων σταθμών προχωρούν στην υλοποίηση και σύνδεση των σταθμών σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της εκάστοτε ανταγωνιστικής διαδικασίας.
Οι επιλέξιμοι σταθμοί του Προγράμματος προβαίνουν αμελλητί σε τροποποίηση ή έκδοση των ήαπαιτούμενων αδειών για την εγκατάσταση τους. Οι αρμόδιες αρχές χειρίζονται τις σχετικές αιτήσεις κατά απόλυτη προτεραιότητα.
Οι κάτοχοι των επιλέξιμων σταθμών ορίζουν υπεύθυνο για τον συμψηφισμό και επιμερισμό της παραγόμενης ενέργειας με τις παροχές κατανάλωσης και συνεργάζονται στο πλαίσιο εφαρμογής και τήρησης των προβλέψεων του Προγράμματος και του σχετικού συμβατικού πλαισίου, σε σταθερή και συνεχή βάση, με την Ε.Κ.Π..
Η Ε.Κ.Π. επικαιροποιεί κάθε έτος τους Δικαιούχους Κ.Ο.Τ. Α’ σύμφωνα με τα στοιχεία που της παρέχονται από τον ΔΕΔΔΗΕ και ενημερώνει αμελλητί τον υπεύθυνο της παρ. 11 για τις προς συμψηφισμό παροχές κατανάλωσης αυτών.
Μετά το πέρας της διάρκειας των Συμβάσεων των παρ. 6 και 7, οι σταθμοί μεταβιβάζονται στις εκάστοτε Ε.Κ.Π.. Η παρ. 4 του άρθρου 47Δ του ν. 4001/2011 περί εγγύτητας των μελών της Ε.Κ.Π. με τον σταθμό Α.Π.Ε. δεν εφαρμόζεται.».

Μπορείτε να δείτε το περιεχόμενο του υπό δημόσια διαβούλευση Σχεδίου Νόμου, εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο