FaceBook

Τρίτη, 10 Ιουλίου 2018

ΚΩΣΤΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ: Δήμαρχε κ. Αποστολάκη, Κυρίες και Κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι: Εφαρμόστε-επιτέλους- τους νόμους!

ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ- ΒΟΝΙΤΣΑΣ
Τα πάντα στη δημοσιότητα.
Πάρτε το μέλλον του Δήμου  στα χέρια σας.
ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ. ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ....

    ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ από συστάσεως του ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ.
      Είμαι στη διάθεση οποιασδήποτε πολιτικής, διοικητικής και άλλης υπηρεσίας της συντεταγμένης πολιτείας να συνδράμω στο έργο της στη κατεύθυνση,  γιατί θεωρώ ότι ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ.

Αγαπητοί Αναγνώστες
      Τη Παρασκευή 22 Ιουνίου 2018 συνεδρίασε στη Πάτρα,  δημόσια, το Πειθαρχικό Συμβούλιο των ΟΤΑ  Α΄και Β΄ Βαθμού των ΟΤΑ. Στη συνεδρίαση αυτή ήμουν παρών. Από τα  δεκαπέντε θέματα της ημερήσιας διάταξης τα  πέντε!!!!!!!! αφορούσαν το Δήμο Ακτίου – Βόνιτσας.
        Ένα από τα πέντε αυτά θέματα αφορούσε το Δήμαρχο κ. Αποστολάκη. Συγκεκριμένα αφορούσε την  ΜΗ ανάρτηση της ετήσιας περιουσιακής του  κατάστασης στην ιστοσελίδα του Δήμου........Ο NOMOΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 3852
Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης. στο άρθρο  61 ορίζει ανάμεσα στα άλλα.
Άρθρο 61
Υποχρεώσεις δημάρχου, αντιδημάρχου και μελών επιτροπών.
1.-Ο δήμαρχος, ο αντιδήμαρχος και τα μέλη της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής κατά την άσκηση των καθηκόντων τους θα πρέπει:
γ)-να δηλώνουν κάθε προσωπικό συμφέρον (ιδιοκτησιακό ή οικογενειακό) που έχουν σε σχέση με θέματα του δήμου,
δ)-να ενθαρρύνουν και να προωθούν κάθε μέτρο που προάγει τη διαφάνεια και την καταπολέμηση της διαφθοράς στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων τους και λειτουργίας του δήμου.
4.-Ο δήμαρχος, ο αντιδήμαρχος και τα μέλη της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν την ετήσια δήλωση για την περιουσιακή τους κατάσταση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και να τη δημοσιοποιούν με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του δήμου.

Ο ίδιος νόμος στο άρθρο 234 ορίζει.
Άρθρο 234
Πειθαρχική διαδικασία
 1.-Οι πειθαρχικές ποινές της αργίας και της έκπτωσης επιβάλλονται με αιτιολογημένη απόφαση του Ελεγκτή Νομιμότητας, αφού προηγηθεί απολογία του εγκαλουμένου ή περάσει η προθεσμία που έχει τάξει ο Ελεγκτής Νομιμότητας με γραπτή κλήση στον εγκαλούμενο, χωρίς αυτός να έχει απολογηθεί. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δέκα ημέρες.
  2.-Για την επιβολή των πειθαρχικών ποινών της αργίας και τη διάρκειά της, καθώς και της έκπτωσης απαιτείται σύμφωνη γνώμη πειθαρχικού συμβουλίου, το οποίο αποτελείται: α) από τον πρόεδρο του Εφετείου της έδρας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. ή το νόμιμο αναπληρωτή του, ως πρόεδρο, β) δύο εφέτες με τους αναπληρωτές τους, γ) έναν Προϊστάμενο Διεύθυνσης της οικείας Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. με τον αναπληρωτή του και δ) έναν αιρετό εκπρόσωπο της οικείας Περιφερειακής Ένωσης Δήμων, όταν ελέγχεται πειθαρχικά αιρετός δήμων, ή της Ένωσης Περιφερειών, όταν ελέγχεται πειθαρχικά αιρετός περιφέρειας, ως μέλη. Γραμματέας του συμβουλίου και αναπληρωτής του ορίζεται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α..
    3.-Ο εγκαλούμενος μπορεί να εμφανίζεται αυτοπροσώπως, καθώς και με πληρεξούσιο δικηγόρο ή να εκπροσωπείται από πληρεξούσιο δικηγόρο στο συμβούλιο και να υπερασπίζεται τον εαυτό του. Το συμβούλιο συνεδριάζει σε δημόσια συνεδρίαση για την οποία συντάσσονται πρακτικά, μπορεί να εξετάζει μάρτυρες και να εκτιμά οποιοδήποτε πρόσφορο αποδεικτικό μέσο. Η σύμφωνη γνώμη παρέχεται ύστερα από μυστική διάσκεψη, δύο (2) μήνες το αργότερο, αφότου το συμβούλιο έλαβε το σχετικό παραπεμπτικό έγγραφο του Ελεγκτή Νομιμότητας. Η ποινή πρέπει να είναι ανάλογη με τη βαρύτητα του παραπτώματος, στο οποίο έχει υποπέσει ο εγκαλούμενος.
    4.α.-Τα δικαστικά μέλη του συμβουλίου της παραγράφου 2 ορίζονται με απόφαση του οργάνου που διευθύνει το δικαστήριο, ύστερα από αίτημα του Ελεγκτή Νομιμότητας. Με την ίδια απόφαση ορίζονται και τα αναπληρωματικά μέλη, εφόσον ο αριθμός αυτών που υπηρετούν είναι επαρκής.
  β.-Ο αιρετός εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας ή ο αιρετός εκπρόσωπος της Ένωσης Περιφερειών μαζί με τους αναπληρωτές τους ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της οικείας Ένωσης.
  γ.-Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. μαζί με τον αναπληρωτή του, καθώς και ο γραμματέας, ορίζονται από τον Ελεγκτή Νομιμότητας.
  5.-Το συμβούλιο της παραγράφου 2 συγκροτείται κάθε δύο χρόνια με απόφαση του Ελεγκτή Νομιμότητας.
 6.-Ο ενδιαφερόμενος μπορεί μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την κοινοποίηση της απόφασης του Ελεγκτή Νομιμότητας να προσφύγει κατά αυτής στο Συμβούλιο της Επικρατείας, το οποίο κρίνει την υπόθεση και κατ’ ουσίαν. Η προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης που επιβάλλει την ποινή. Αν ασκηθεί η προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας, η επιτροπή αναστολών του δικαστηρίου, ύστερα από αίτηση του προσφεύγοντος, κρίνει για τη χορήγηση αναστολής εκτέλεσης της ποινής σταθμίζοντας και τη συνδρομή του δημόσιου συμφέροντος. Σε περίπτωση κατάθεσης αίτησης αναστολής, η ποινή που έχει επιβληθεί δεν εκτελείται μέχρι να εκδοθεί η απόφαση της επιτροπής αναστολών.

Σημείωση: Προς το παρόν τις Αρμοδιότητες του Ελεγκτή νομιμότητας ασκεί ο Συντονιστής της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
-Ο Δήμαρχος κ. Αποστολάκης ήταν παρών στη συνεδρίαση.
 -Ο Πρόεδρος (ανώτατος δικαστικός λειτουργός) του Πειθαρχικού Συμβουλίου ερωτά το Δήμαρχο κ. Αποστολάκη:
-"Γιατί κ. Δήμαρχε ΔΕΝ έχετε αναρτημένη, ως οφείλετε, την περιουσιακή σας κατάσταση στην ιστοσελίδα του Δήμου; Δεν θέλετε ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΟΥΝ οι Δημότες;".
O Δήμαρχος κ. Αποστολάκης απαντά:
-"Δεν έχω υπαλλήλους να κάνουν την ανάρτηση"....

Τα συμπεράσματα δικά σας αγαπητοί αναγνώστες. Τα δικά μου δεν τα γράφω τώρα. Τα έχω σημειώσει στο αρχείο μου και σε κατάλληλο χρόνο θα τα δημοσιεύσω. 
***************
Αγαπητοί Αναγνώστες
  Η οποιαδήποτε απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου, την οποία αυτή τη στιγμή ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ, είναι για μένα σεβαστή.
 -Να τονίσω εγώ με την υπόθεση αυτή ΔΕΝ έχω καμία σχέση.
       Από τα πέντε θέματα, που εγώ έχω σχέση, είναι τα δύο. Το ένα αφορά τη  προηγούμενη Δημοτική περίοδο και το άλλο αφορά το μεγαλύτερο μέρος του τη προηγούμενη Δημοτική περίοδο και κατά ένα μέρος τη τωρινή Δημοτική περίοδο. Τη στιγμή αυτή ΔΕΝ γνωρίζω τις αποφάσεις και για το λόγο αυτό δεν γράφω τίποτε προς το παρόν. Θα τα μάθατε όλα όταν έρθει η ώρα.

        Ένα άλλο θέμα αφορούσε την προηγούμενη Δημοτική περίοδο. Δηλαδή τρία θέματα αφορούσαν τη προηγούμενη Δημοτική περίοδο με Δήμαρχο το κ. Σολδάτο. 
      Είναι αυτονόητο ότι ο Δήμαρχος κ. Αποστολάκης στη συνεδρίαση του ΔΣ θα κάνει τη σχετική ενημέρωση.
       Δήμαρχε κ. Αποστολάκη ενημερώστε τους Δημότες και το Δημοτικό Συμβούλιο,  ποιός Δήμαρχος από την Αιτ/νια  είχε οριστεί μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου; Απίστευτο και όμως αληθινό.
         Καλώ τους Δημοτικούς Συμβούλους να απαιτήσουν την ενημέρωση, αν ο Δήμαρχος κ Αποστολάκης δεν το κάνει.

**************
Αγαπητοί Αναγνώστες
Προχωρούμε σε ένα άλλο θέμα.
Ο κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων στο κεφάλαιο Τοπική Δημοκρατία και στο άρθρο 217 ορίζει.
Άρθρο 217
Απολογισμός πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής
1.-Κάθε χρόνο γίνεται ο απολογισμός πεπραγμένων της δημοτικής αρχής, σε ειδική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σε ό,τι αφορά την οικονομική κατάσταση, τη διοίκηση του Δήμου και την εφαρμογή του προγράμματος δημοτικής δράσης.
2.-Η ειδική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου γίνεται μέχρι τέλος Ιουνίου και ανακοινώνεται πριν από δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες με κάθε πρόσφορο τρόπο. Σε αυτήν καλούνται οι κάτοικοι και όλοι οι φορείς της πόλης.
3.-Το δημοτικό συμβούλιο επιλέγει τον προσφορότερο χώρο για τη διεξαγωγή της ανωτέρω συνεδρίασης.
4.-Κατά την ειδική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου τοποθετούνται όλες οι δημοτικές παρα τάξεις και μπορούν να πάρουν το λόγο τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου και τα μέλη των συμβουλίων των δημοτικών και τοπικών διαμερισμάτων.
5.-Κάθε φορέας, δημότης, κάτοικος ή φορολογούμενος από το Δήμο έχει δικαίωμα να διατυπώσει παρατηρήσεις σχετικές με τον απολογισμό στη συνεδρίαση αυτή.
6.-Σε περίπτωση που το χρονικό διάστημα που προβλέπει το παρόν άρθρο παρέλθει χωρίς να κινηθούν οι διαδικασίες για την πραγματοποίηση της ειδικής δημόσιας συνεδρίασης απολογισμού, μπορούν οι δημοτικές παρατάξεις ή οι δημοτικοί σύμβουλοι να προκαλέσουν τη συνεδρίαση αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ειδική αυτή συνεδρίαση του ΔΣ τη τωρινή Δημοτική περίοδο ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΓΊΝΕΙ ΠΟΤΕ. Τυχαία; OXI BEBAIA.

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ:
     Δεν είμαι ούτε δικαστής, ούτε εισαγγελέας. Τα θέματα τα αναδεικνύω από τη πολιτική τους διάσταση.
        Προφανώς ο Δήμαρχος κ. Αποστολάκης  κάτι φοβάται. Κάτι θέλει να μείνει κρυφό. Κάτι ή πολλά ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΜΑΘΟΥΝ  ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ. Διαφορετικά κάθε χρόνο θα αναρτούσε στην ιστοσελίδα του Δήμου την περιουσιακή του κατάσταση. Πάντως το ότι δεν το κάνει μόνο ΤΥΧΑΙΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ. Διαχρονικά όμως ισχύει, ΟΥΔΕΝ ΚΡΥΠΤΟΝ ΥΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΟ.
           Προφανώς ο Δήμαρχος κ. Αποστολάκης ΔΕΝ ΤΟΛΜΑ να κάνει την ειδική συνεδρίαση με θέμα τα πεπραγμένα της Δημοτικής Αρχής ή ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ του ΔΗΜΑΡΧΟΥ όπως συνηθίζεται να λέγεται. Ο λόγος είναι απλός. Παρά το πακτωλό χρημάτων που έχουν ξοδευτεί  ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΕΡΓΟ.

      Δυστυχώς ο Δήμος μας ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΜΕΙΖΟΝΑ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ. Ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης κ. Φερεντίνος δεν θέλει ή δεν μπορεί ή  κάτι τον συγκρατεί. ΔΕΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΣ στο ΘΕΣΜΙΚΟ του ΡΟΛΟ. Αυτό είναι ολέθριο για τη λειτουργία της Δημοκρατίας στο Δήμο μας. 
*********************
Aγαπητοί Συνδημότες
Το παραπάνω αίτημα για Διαχειριστικό και Οικονομικό Έλεγχο μέρα με τη μέρα καθίσταται άμεσο και επιτακτικό.
Ουδείς είναι πάνω από τους νόμους. Οι νόμοι πρέπει να είναι σεβαστοί και να εφαρμόζονται από όλους. Ο Δήμος ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΣΙΦΛΙΚΙ ούτε ΛΑΦΥΡΟ  κανενός.
Ενημερωθείτε- Σκεφτείτε- Αποφασίστε.
ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ. ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ....
Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ.....

ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ
         Ο πρόεδρος του ΦΟΣΔΑ κ. Κατσαμπίρης τους τελευταίους 12 μήνες παρουσιάστηκε στο ΔΣ λίγες φορές. Σε μία από αυτές διαβεβαίωσε το ΔΣ ότι ο ΧΥΤΑ είναι κατά 25 τοις εκατό καλυμμένος  από σκουπίδια. 

Τον καλώ να ενημερώσει το ΔΣ για τη παρακάτω απόφαση του:
Απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσίας: «Γενικές Υπηρεσίες Συμβούλου για Σχεδιασμό, Προγραμματισμό και Οργάνωση Επιχειρησιακών Δράσεων για το Έργο Επέκτασης ΧΥΤΑ 3ης ΓΕΝ Αιτωλοακαρνανίας στα Πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος "Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020 στον Άξονα Προτεραιότητας 14" "Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος – Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων"
ΑΠΟΦΑΣΗ
1.-Την έγκριση της εκτέλεσης των υπηρεσιών για Γενικές υπηρεσίες συμβούλου για Παρακολούθηση έλεγχο ενεργειακής κατανάλωσης και συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας.
2.-Την απευθείας ανάθεση των εργασιών στην ΑΝΙΟΝ Περιβαλλοντική ΜΕΠΕ (με έδρα την Αθήνα, οδός Εμ. Λυκούδη, αρ. 26, Τ.Κ. 11141, τηλ. 210-2285650, ΑΦΜ: 095699084, ΔΟΥ: ΙΔ΄ ΑΘΗΝΩΝ), με εκπρόσωπο τον διαχειριστή κ. Χρήστο Τσιλιγιάννη στην συνολική τιμή των 12.400,00€ με Φ.Π.Α.

Ερωτήσεις:
1)-Με κάλυψη 25 τοις εκατό, τι χρειάζεται η επέκταση κ. Κατσαμπίρη; Mήπως η κάλυψη είναι 80 τοις εκατό όπως ισχυρίστηκε η νομικός του Δήμου μέσα στο ΔΣ; Mπορείτε κ. Κατσαμπίρη να ενημερώστε το ΔΣ πόσοι χιλιάδες τόνοι σκουπιδιών έχουν εισέλθει στο ΧΥΤΑ από την έναρξη λειτουργίας του μέχρι σήμερα;
2)-O κ Τσιλιγιάννης είναι ο κοινός σύμβουλος του Δήμου Ακτίου- Βόνιτσας και του Δήμου Λευκάδας που είχε έρθει στο ΔΣ και μίλησε;
3)-Τι φοβάστε κ. Κατσαμπίρη και δεν απαντάτε στην αίτηση μου; Γνωρίζετε το νόμο που σας υποχρεώνει να δίνεται μία απάντηση σε οποιαδήποτε αίτηση; Γιατί με εμπαίζετε κ Κατσαμπίρη τόσο καιρό;....
4 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Θέλουν να είναι ανεξέλεγκτοι. Να μην δίνουν λόγο σε κανένα. Αυτό με την απλή αναλογική θα τελειώσει.

Ανώνυμος είπε...

Δήμαρχε οι νόμοι πρέπει να εφαρμόζονται από όλους. Είναι πολλοί στο Δήμο οι παράνομοι για αυτό το θέμα.

Ανώνυμος είπε...

Όσο ποιο άχρηστος και επικίνδυνος αποδεικνύεται ο δήμαρχος τόσο ποιο ευκολα θα ψηφιστεί από τους δημοτες.
Εάν έχουν ελάχιστο μυαλό οι Βονιτσανοι θα πρέπει να τον στείλουν ξανά στην εφορία στις επόμενες εκλογές.
Αρκετά ανύπαρκτος ήταν και είναι,δεν χρειαζόμαστε να καθορίζει τα επόμενα χρόνια το μέλλον της περιοχής .

Ανώνυμος είπε...

Ορίστηκε στο Πειθαρχικό Συμβούλιο ο Δήμαρχος Μεσολογγίου Καραπάνος για να δικάσει υποθέσεις που αφορούν και το Σολδάτο που είναι διορισμένος γραμματέας του Δήμου Μεσολογγίου από το Καραπάνο.