FaceBook

Πέμπτη, 19 Οκτωβρίου 2017

Στην ΚΑΤΟΥΝΑ θα συνεδριάσει το δημοτικό συμβούλιο Ακτίου Βόνιτσας, τη Δευτέρα 23 Οκτωβρίου 2017

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10) Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας  στη Τοπική Κοινότητα Κατούνας.

             Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην Τοπική Κοινότητα Κατούνας και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Μεδεώνος - σύμφωνα με την αρίθ. 206/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου), στις 23 Οκτωβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.- Τροποποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας ως προς την προσθήκη των α) «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΔΕΩΝΟΣ ΚΑΤΟΥΝΑ - ΕΛΟΥΛΑ - ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», και β) «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ  ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΔΕΩΝΟΣ - ΟΔΟΣ ΑΠΟ ΔΑΣΥΛΛΙΟ ΚΑΤΟΥΝΑΣ ΕΩΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΡΟΜΟ ΤΡΥΦΟΥ». (Εισηγητής κ. Δήμαρχος)...........


2.-Υποβολή πρότασης για την πράξη «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΔΕΩΝΟΣ ΚΑΤΟΥΝΑ - ΕΛΟΥΛΑ - ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», στο πλαίσιο του Μέτρου 4. «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού», Υπομέτρου 3. «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας», Δράση: 4. «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΑΑ 2014-2020. (Εισηγητής κ. Δήμαρχος

3.- Υποβολή πρότασης για την πράξη «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ  ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ  ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΔΕΩΝΟΣ - ΟΔΟΣ ΑΠΟ ΔΑΣΥΛΛΙΟ ΚΑΤΟΥΝΑΣ ΕΩΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΡΟΜΟ ΤΡΥΦΟΥ», στο πλαίσιο του Μέτρου 4. «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού», Υπομέτρου 3. «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας», Δράση: 4. «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΑΑ 2014-2020. (Εισηγητής κ. Δήμαρχος)
4.- Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του υπ΄αρίθ.2/66965/ΔΛΔ της 13/09/2017 εγγράφου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, μες θέμα «Μεταφορά διαθεσίμων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης στις ομάδες Λογαριασμών Νο 250 –Κοινού Κεφαλαίου του Ν.2469/97 και του Νο 260-Ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος».
5.- Κατανομή ποσού από Κ.Α.Π στις Σχολικές Επιτροπές για λειτουργικές δαπάνες σχολείων έτους 2017 (Γ κατανομή). (Εισηγήτρια κα Πανταζή)
6.- Περί επιχορήγησης «Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας» για το έτος 2017. (Εισηγήτρια Βαρβάρα Λίτου-Σάλιαρη)
7.- Περί αντικατάστασης αναπληρωματικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της «Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας». (Εισηγήτρια Βαρβάρα Λίτου-Σάλιαρη)
8.- Έγκριση 2ου ΑΠΕ για το έργο: «Κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας». (Εισηγητής κ. Δήμαρχος)
9.- Περί συγκρότησης Επιτροπής προσωρινής και οριστικής Παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση χώρου για δημιουργία βασικών υποδομών Ιπποδρομίου». (Εισηγητής κ. Στούπας)
10.-Παράταση χρόνου περαίωσης του έργου «Διαμόρφωση 2ης εισόδου Μοναστηρακίου» (Εισηγητής κ. Δήμαρχος)
11.- Περί έγκρισης απολογισμού Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας  και Ανάπτυξης» για το έτος 2016. (Εισηγητής κ. Παντελής Αποστολάκης)
12.- Περί επιχορήγησης Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας και Ανάπτυξης».(Εισηγητής κ. Αποστολάκης Παντελής)
13.- Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας στην Έκθεση και FORUM για τον Ελληνικό Εναλλακτικό Τουρισμό «NOSTOS 2017» στην Ναύπακτο 13-16 Οκτωβρίου 2017. (Εισηγητής κ. Δήμαρχος)
14.- Αίτηση του Κοτρώτσου Ιωάννη για παράταση μισθώματος  του δημοτικού κυλικείου στην θέση «ΡΟΥΓΑ» Παλιαμπέλων για έξι (6) έτη. (Εισηγητής κ. Στούπας
15.- Αίτηση της «ΑΡΩΜΑ ΙΟΝΙΟΥ Α.Ε» για παράταση μισθώματος δημοτικού αναψυκτηρίου Παλαίρου μέχρι συμπλήρωση δωδεκαετίας έως 01.02.2022. (Εισηγητής κ. Στούπας)
16.- Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου και καταβολής εξόδων κίνησης. (Εισηγητής κ. Στούπας)
17.-Επανεκμίσθωση Δημοτικού περισσεύματος βοσκών στη θέση Βοϊδολίβαδο της Δημοτικής Κοινότητας Βόνιτσας που εκμισθώνεται στην Μπίντζου Ευαγγελία διότι λήγει η μίσθωση στις 12-10-2017. (Εισηγητής κ. Στούπας)
18.- Άνοιγμα Λογαριασμού στην Κεντρική Υπηρεσία του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων - Ορισμός υπόλογου διαχειριστή και αναπληρωτή του. (Εισηγητής κ. Στούπας)
19.- Περί μειώσεως λογαριασμών από Χρηματικούς Καταλόγους τέλους κοινοχρήστων χώρων. (Εισηγητής κ. Στούπας)
20.- Αίτηση του Μασούρα Αλέξιου του Αχιλλέα για παράταση μισθώματος του Δημοτικού Ιχθυοτροφείου «Μυρτάρι» στην θέση «ΧΩΡΑ». (Εισηγητής κ. Στούπας)
21.- Αιτήσεις για μείωση λογαριασμών από χρηματικούς καταλόγους ύδρευσης. (Εισηγητής κα Πανταζή)
22.-Έγκριση έκθεσης υλοποίησης του προϋπολογισμού 3ου τριμήνου 2017. (Εισηγητής κ. Στούπας)
23.- Επικαιροποίηση της αρίθ.291/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί «Έγκριση και ψήφιση δαπάνης στα πλαίσια της συνδιοργάνωσης ημερίδας του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και την Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας, στην Κατούνα με θέμα «Περιβαλλοντική συνείδηση σε σχέση με την ενεργειακή ανάπτυξη». (Εισηγητής κ. Στούπας)
24.- Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017. (Εισηγητής κ. Στούπας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΝΕΛΗΣ 

* Επιπλέον στοιχεία για τις εισηγήσεις (αποφάσεις Επιτροπών, έγγραφα κλπ.) παρακαλούμε να απευθύνεστε στην γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου ή στους αρμόδιους Υπαλλήλους. 

13 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

13.- Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας στην Έκθεση και FORUM για τον Ελληνικό Εναλλακτικό Τουρισμό «NOSTOS 2017» στην Ναύπακτο 13-16 Οκτωβρίου 2017. (Εισηγητής κ. Δήμαρχος) ΜΠΕΡΔΕΥΤΗΚΑ ΛΙΓΟ. ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ? Η ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟ?

Ανώνυμος είπε...

Ποιοί εκπροσώπησαν τον Δήμο; Ειναι τα ίδια άτομα με τις διακοπές στο εξωτερικό;

Ανώνυμος είπε...

Όσο αφορά την Ναύπακτο σε μερικούς ξενοδόχους τους το είπαν και ζήτησαν και χρήματα στους άλλους μισούς δεν το παν καν και έτσι ο πρόεδρος της Παλαιρου πήρε τους κολλητούς του (ναι γραφείο Τύπου και στην Ναύπακτο ) και πήγαν.Αυτοι τους έβγαλαν την υποχρέωση όταν ήρθαν με τραπέζι στην ταβέρνα.Δεν ντρέπεστε λίγο λέω εγώ!

Ανώνυμος είπε...

Χάσανε την μπάλα

Ανώνυμος είπε...

Δώστε λεφτά στο Νέρωνα, να τα βάλει στο κουμπαρά. Ξέρει αυτός. Εσεις Δημοτικοί Σύμβουλοι πως τον ανέχεστε; Eκτός και αν ...........μέλι ..... όλοι ...... μαζί.

Ανώνυμος είπε...

Δώστε λεφτά στο Νέρωνα, να τα βάλει στο κουμπαρά. Ξέρει αυτός. Εσεις Δημοτικοί Σύμβουλοι πως τον ανέχεστε; Eκτός και αν ...........μέλι ..... όλοι ...... μαζί.

Ανώνυμος είπε...

Δημοτικοί Σύμβουλοι ρωτήστε πόσα εικονικά τιμολόγια κόπηκαν στο Κέντρο Μέριμνας το 2016 και που πήγαν τα λεφτά ; Πόσα ήταν αυτά τα λέφτά; Για τα εικονονικά τιμολόγια το ομολόγησαν οι ίδιοι μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ρωτήστε τη Πανάγιω, το Σπέκα πόσες εικονικές παραλαβές έκαναν ; Aυτή δυστυχώς είναι η πραγματικότητα.

Ανώνυμος είπε...

Νερό θέλουμε στη Κατούνα.

Ανώνυμος είπε...

Λεφτά υπάρχουν...

Ανώνυμος είπε...

Poli katouna vlepo sto proskinio gia na doume den iparxei dimarxe alo xorio i poli na xreiazete kati.H palairos kai i kexropia diladi einai se katastasi kaliteri gia na sovareftite ligo.Koitaxte kai moiraste ta erga pantou sosta.Ta elenxoume ola kai tin ora ton eklogon tha parete to meridio sas oloi na to kserete.

Ανώνυμος είπε...

ΝΕΡΟ-ΝΕΡΟ -ΝΕΡΟ για την Κατούνα...

Ευκαιρία για μια ΟΜΟΦΩΝΗ απόφαση να κοπούν οι παράνομες βρύσες...

ΝΕΡΟ !!!! ΝΕΡΟ !!!! SOS !!!!

Ανώνυμος είπε...

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΝΑΥΠΑΚΤΟ ΑΡΙΣΤΗ.ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΤΟΥΝΑ ΝΙΟΥΣ ΚΑΙ ΘΑ ΠΕΙΣΤΕΙΤΕ.ΤΟ ΑΣΠΡΟ ΜΑΥΡΟ.ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΝΑ ΔΩ ΑΝ ΘΑ ΒΑΛΕΙ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΥΡΑ ΠΟΥ ΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΝΑ ΔΟΥΝ ΤΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΜΑΣ.ΛΙΓΗ ΤΣΙΠΑ ΡΕΕΕΕΕΕΕΕΕ

Ανώνυμος είπε...

Θα γίνουν τα εγκαίνια στα ΣΦΑΓΕΙΑ και θα δωθεί το ΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ...

Πως έλεγαν ???????? ΤΑ ΣΦΑΓΕΙΑ ΣΕ 3 ΜΗΝΕΣ ΘΑ ΑΝΟΙΞΟΥΝ ΕΙΤΕ ΤΟ ΘΕΛΟΥΝ ΕΙΤΕ ΟΧΙ..

Όποιος φυσικά το επιθυμεί μπορεί να πάρει το αρνί του και να πάει στο προαύλιο των σφαγείων να το σφάξει μόνος του.. ΑΝΟΙΧΤΑ ΕΙΝΑΙ.