FaceBook

Τρίτη, 1 Αυγούστου 2017

ΚΩΣΤΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ: Ο Δημοτικός σύμβουλος κ. Γεώργιος Κατσαμπίρης απαιτεί 16.100 ευρώ για έξοδα κίνησης - ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ και όμως ΑΛΗΘΙΝΟ!!

   -Είναι δυνατόν ο Δημοτικός σύμβουλος κ. Γεώργιος Κατσαμπίρης να αξιώνει απο τον ΦΟΣΔΑ (στον οποίο είναι πρόεδρος) 16.100 ευρώ για έξοδα κίνησης; Κι όμως, είναι!
   -Είναι δυνατόν να παρατηρούνται τέτοια φαινόμενα σε μια περίοδο όπου πολλοί δημότες Πεινάνε;
-Κι άλλο εντυπωσιακό: Ο Πρόεδρος κ. Κατσαμπίρης Γεώργιος πήγε στο συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Αλεξανδρούπολη και προσκόμισε δικαιολογητικά για να εισπράξει το ποσό των 619,50 ευρώ !!!!!.

ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ
Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΣΟΒΑΡΗ ΥΠΟΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΕΛΕΓΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ.
-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ απ0  ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ.
    Είμαι στη διάθεση οποιασδήποτε πολιτικής, διοικητικής και άλλης υπηρεσίας της συντεταγμένης πολιτείας να συνδράμω στο έργο της στη κατεύθυνση,  γιατί θεωρώ ότι ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ.

Ρητά και κατηγορηματικά τονίζουμε τούτο:
Oι αποφάσεις της δικαιοσύνης είναι σεβαστές από τη πλευρά μας.

Αγαπητοί Αναγνώστες,
Έχουμε από τη διαύγεια του ΦΟΣΔΑ, ΑΔΑ: 781ΚΟΞΚΚ-ΟΕ8
     Την 21η Μαρτίου 2016 σε συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής (ΕΕ) του ΦΟΣΔΑ με παρόντα δύο μέλη της το κ. Κατσαμπίρη Γεώργιο και το κ. Στούπα Θεόδωρο, αμφότεροι Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου Ακτίου- Βόνιτσας, και απόντα το τρίτο μέλος της ΕΕ ο κ. Λαϊνάς Κων/νος, Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Ξηρομέρου συζητήθηκε το θέμα :
"Έγκριση εξόδων μετακίνησης προέδρου σε συνέδριο και διάθεση πίστωσης".

     Ο Πρόεδρος κ. Κατσαμπίρης Γεώργιος πήγε στο συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Αλεξανδρούπολη 15-16 Ιανουαρίου 2016 που έγινε στο ξενοδοχείο Thrake Palace.
    Σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που προσκόμισε ο Πρόεδρος, η ΕΕ αποφάσισε ο δικαιούχος δηλ ο Κατσαμπίρης να πάρει το ποσό των 619,50 ευρώ!!!!!!. Τα δικαιολογητικά που προσκόμισε ο κ. Κατσαμπίρης είναι:
-Έξοδα διανυκτέρευσης 210 *2= 420,00 ευρώ !!!!!!!!
-Έξοδα μετακίνησης  665 Κm *2*0,15 = 199,50 ευρώ.
-Δηλαδή 420 + 199,50 = 619,50 ευρώ!!!!!!!

       Δουλεύω στο Δημόσιο 28 χρόνια. Από αυτά τα 28 χρόνια, τα 20 χρόνια ανάμεσα στις άλλες αρμοδιότητες ήταν και είναι τα οικονομικά της υπηρεσίας. Αν ένας Δημόσιος Υπάλληλος του Υπουργείου Παιδείας πήγαινε από τη Βόνιτσα στην Αλεξανδρούπολη για υπηρεσιακούς λόγους και έκανε δύο διανυκτερεύσεις θα ελάμβανε:
-Έξοδα διανυκτέρευσης 30 *2= 60 ευρώ
-Έξοδα μετακίνησης  665 Κm *2*0,15 = 199,50  ευρώ.
-Έξοδα για τα διόδια  δεν γνωρίζω
        Είναι φανερό ότι τα 619,50 ευρώ που ζητά ο κ Κατσαμπίρης δεν έχουν καμία σχέση με το ποσό που θα έπαιρνε ο Δημόσιος Υπάλληλος του Υπουργείου Παιδείας..................Από τη διαύγεια του ΦΟΣΔΑ με ΑΔΑ:  Ω84ΠΟΞΚΚ- ΣΒΔ έχουμε:
      Ο Πρόεδρος του ΦΟΣΔΑ κ. Κατσαμπίρης Γεώργιος για 2 χρόνια περίπου (από 9/12/2014 μέχρι 08/11/2016) ζητάει το ποσό των 16.100 ευρώ!!!!! για έξοδα κίνησης. Που πήγε ο κ. Κατσαμπίρης δεν γνωρίζω. 
    -Ενημερώνω τους Φίλους αναγνώστες ότι οι ετήσιες αποδοχές ενός δημοσίου Υπαλλήλου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με 28 χρόνια υπηρεσίας ανέρχονται στο παραπάνω ποσό. 
    -Ενημερώνω δε το κ. Κατσαμπίρη ότι δίπλα του πολλοί συνδημότες – φορολογούμενοι και πολλοί πολίτες-φορολογούμενοι τούτης της χώρας ΠΕΙΝΑΝΕ. 
    -Ενημερώνω το κ. Κατσαμπίρη αν μου επιτρέπει ως πρώην δάσκαλος του, Γιώργο έχω εκπλαγεί με τον τρόπο που πολιτεύεσαι. Με πραγματικό ενδιαφέρον και πόνο ψυχής σου λέω:  ΣΥΝΕΛΘΕ.  Βαδίζεις σε επικίνδυνους ατραπούς.

Παρακαλώ προσέξτε:
Από τη διαύγεια του ΦΟΣΔΑ με ΑΔΑ: Ω84ΠΟΞΚΚ- ΣΒΔ έχουμε:
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το πρακτικό της αριθ. 5/2017 συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών αποβλήτων 3ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Αιτ/νίας. 
    Στην Βόνιτσα, σήμερα την 11η Ιουλίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα  13:00 μμ στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών αποβλήτων 3ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Αιτωλ/νίας ύστερα από την με αρίθμ. πρωτ. 123/06-07-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών αποβλήτων 3ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Αιτωλ/νίας που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10. 
     Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριών (3) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω τρία (3) μέλη: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1.-Στούπας Θεόδωρος, Δημοτ. Σύμβουλος Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας 
2.-Λαϊνάς Κων/νος, Δημοτ. Σύμβουλος Δήμου Ξηρομέρου 
3.-Γαλούνης Ερωτόκριτος, Δήμαρχος Δήμου Ξηρομέρου (Αναπληρωματικός ο οποίος αντικαθιστά τον κ. Κατσαμπίρη Γώργιο

    Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Υπάλληλος του Δήμου Καψάλης Παναγιώτης για την τήρηση των πρακτικών. 
       Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, με την παρουσία 3 μελών από τα 3 συνολικά μέλη, ο προεδρεύων της Εκτελεστικής Επιτροπής του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών αποβλήτων 3ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Αιτωλ/νίας, κ. Στούπας Θεόδωρος (Αντικαθιστά σε χρέη προέδρου τον κ. Κατσαμπίρη Γεώργιο) , κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

ΘΕΜΑ: "Λήψη απόφασης για ορισμό δικηγόρου για την υπόθεση υπ’ αριθμ. 2/2017 Διαταγή Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Βόνιτσας". 

      Ο Πρόεδρος εισερχόμενος στο πιο πάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης ρώτησε τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής αν για κάποιον από αυτούς συντρέχει κώλυμα ή ασυμβίβαστο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ.9 του Ν.3852/2010, προκειμένου να απέχουν από την συζήτηση του θέματος. Ουδείς δήλωσε ότι έχει κώλυμα ή ασυμβίβαστο. 
      Εν συνεχεία είπε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1.ιε του Ν. 3852/2010, η Εκτελεστική Επιτροπή αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και για την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του, σε όσους δήμους (εν προκειμένω στον Σύνδεσμο), είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία, είτε αυτοί που έχουν προσληφθεί δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε ανώτατα δικαστήρια. 
     Μπορεί επίσης να αναθέτει την παροχή γνωμοδοτήσεων, μόνον εφόσον δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι με μηνιαία αντιμισθία. 
    Συνεχίζοντας είπε με την Διαταγή 2/2017 Διαταγή Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Βόνιτσας του διατάχθηκε ο ΦΟΔΣΑ να καταβάλει στον Πρόεδρό του Γεώργιο Κατσαμπίρη του Βησσαρίωνος (αιρετό – δημοτικό σύμβουλο του Δήμου Ακτίου – Βόνιτσας) το ποσό των 16.100,00 ευρώ νομιμοτόκως από την επίδοση της διαταγής πληρωμής καθώς και 280 ευρώ ως δικαστική δαπάνη. Η απαίτηση του αιτούντος προέρχεται από έξοδα κίνησης που δικαιούται ως Πρόεδρος του ΦΟΔΣΑ για το διάστημα από 9/12/2014 έως 08/11/2016 κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην διαταγή πληρωμής που δεν αμφισβητούνται από τον ΦΟΔΣΑ όπως επισήμως και ρητώς βεβαιώθηκε από το ΦΟΔΣΑ. 
     Σας επιδίδω την 02/2017 Διαταγής Πληρωμής για να την μελετήσετε και να αποφασίσετε. 

    Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. 
    Η Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο, μετά από διαλογική συζήτηση έχοντας υπόψη και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 και του Ν.3463/2006 και την αρίθμ. 01/2017 ΑΑΥ. 

Oμόφωνα ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Α.-Αναθέτει στον Δικηγόρο Ευάγγελο Πετρόπουλο (Α.Μ. ΔΣΑ 28960) Χέυδεν 12 Αθήνα, τον χειρισμό της υπόθεσης και την εκτέλεση όλων των απαιτούμενων ενεργειών στην υπόθεση της υπ’ αριθμ. 2/2017 Διαταγής Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Βόνιτσας του Προέδρου Κατσαμπίρη Γεώργιου, και ειδικότερα του δίνει εντολή να προβεί στη σύνταξη, κατάθεση και συζήτηση ανακοπής κατά της ως άνω διαταγής πληρωμής καθώς και κατά της – δυνάμει αυτής- επισπευδόμενης εκτέλεσης, να προβεί στη σύνταξη, κατάθεση και συζήτηση αίτησης αναστολής εκτέλεσης της ως άνω διαταγής πληρωμής καθώς και της – δυνάμει αυτής- επισπευδόμενης εκτέλεσης με αίτημα χορήγησης προσωρινής διαταγής και επιπλέον να παρέχει στο Σύνδεσμο όλες τις απαραίτητες προφορικές και έγγραφες συμβουλές στον Σύνδεσμο, και τον εξουσιοδοτεί για την παράσταση και εκπροσώπηση του Συνδέσμου ενώπιον κάθε αρχής την σύνταξη κάθε σχετικού δικογράφου, την παράσταση ενώπιον κάθε αρμόδιου δικαστηρίου και την εκτέλεση κάθε εν γένει ενέργειας για την επιτυχή διεκπεραίωση της υπόθεσης στο πρώτο βαθμό. 

Β.-Εγκρίνει και διαθέτει σε βάρος του Κ.Α.00-6111. «Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων» του πρ/σμού του Συνδέσμου μας έτους 2017 συνολική πίστωση χιλίων τριακοσίων σαράντα ενός ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών (434,00 €) με Φ.Π.Α., για πληρωμή του δικαιούχου βάσει των νόμιμων δικαιολογητικών. Η αμοιβή αυτή περιλαμβάνει τη σύνταξη, κατάθεση και συζήτηση της ανακοπής, τη σύνταξη, κατάθεση και συζήτηση αίτησης αναστολής που θα περιλαμβάνει και το αίτημα της προσωρινής διαταγής (περιλαμβάνεται η σύνταξη, κατάθεση και παράσταση κατά τη συζήτηση:
      Τα ως άνω ποσά αναφέρονται ως ενδεικτικές αμοιβές στον Κώδικα Δικηγόρων. Τυχόν έξοδα μετακίνησης θα πληρωθούν απολογιστικά με την προσκόμιση των οικείων αποδεικτικών. 

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΑΒΕ ΑΥΞΟΝΤΑ ΑΡΙΘΜΟ 09/2017 
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται από τους παρόντες. 
Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής   Τα μέλη 
Στούπας Θεόδωρος 
ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Βόνιτσα 11/07/2017
............

Εδώ η κοινή λογική σηκώνει τα χέρια ψηλά:
      Λέει ο Πρόεδρος της ΕΕ στη συγκεκριμένη συνεδρίαση ήταν ο κ Στούπας: "Η απαίτηση του αιτούντος προέρχεται από έξοδα κίνησης που δικαιούται ως Πρόεδρος του ΦΟΔΣΑ για το διάστημα από 9/12/2014 έως 08/11/2016 κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην διαταγή πληρωμής που δεν αμφισβητούνται από τον ΦΟΔΣΑ όπως επισήμως και ρητώς βεβαιώθηκε από το ΦΟΔΣΑ".

Ερώτηση 1: 
    -Αφού δεν αμφισβητούνται από το ΦΟΣΔΑ όπως επισήμως και ρητώς βεβαιώθηκε από το ΦΟΣΔΑ, τότε ποιος, γιατί και εναντίον ποίου προσέφυγε στο Ειρηνοδικείο της Βόνιτσας; 
  -Αφού δεν αμφισβητούνται από το ΦΟΣΔΑ όπως επισήμως και ρητώς βεβαιώθηκε από το ΦΟΣΔΑ προς τι ο διορισμός Δικηγόρου; 
  -Τι να κάνει ο Δικηγόρος κύριοι;
 -Ποιος κοροϊδεύει, ποιόν Δήμαρχε κ. Αποστολάκη; Έχετε δε την απαίτηση να μην σας κάνουμε πολιτική κριτική; Τολμήστε την ειδική συνεδρίαση του ΔΣ που λέγεται λογοδοσία του Δημάρχου. Έχετε το πολιτικό θάρρος;
   -Ποιος κοροϊδεύει, ποιόν κ. Στούπα; Είναι δυνατόν κ. Στούπα Αντιδήμαρχε Οικονομικών του Δήμου, να ψηφίζετε δαπάνη 210 ευρώ να κοιμηθεί μια βραδιά ο κ. Κατσαμπίρης σε ξενοδοχείο;  Έχετε δε την απαίτηση να μην σας κάνουμε πολιτική κριτική;

Ερώτηση 2:
Οφείλει ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ναι ή όχι, στη συνεδρίαση του ΔΣ του Αυγούστου να θέσει αυτό το θέμα; 

Ερώτηση 3:
Οφείλουν ναι ή όχι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι να ΑΠΑΙΤΗΣΟΥΝ ΕΔΩ και ΤΩΡΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ;

ΕΡΩΤΗΣΗ 4:
Οφείλει ναι ή όχι ο κ. Κατσαμπίρης να ενημερώσει τους Δημότες αναλυτικά πως προκύπτει αυτή η απαίτηση του των 16.100 ευρώ για έξοδα κίνησης;

ΕΡΩΤΗΣΗ 5:
Είναι δυνατόν οι αμοιβές του πρώην Προέδρου του ΦΟΣΔΑ κ. Κασόλα, τα έξοδα κίνησης του κ. Κατσαμπίρη, οι υποχρεώσεις του ΦΟΣΔΑ προς τρείς εταιρείες που δούλεψαν- δουλεύουν στο ΦΟΣΔΑ να είναι αποτελέσματα αποφάσεων της Δικαιοσύνης; 
   Τι τρέχει Δήμαρχε κ Αποστολάκη; Πόσα λεφτά θα πληρώνουν οι Δημότες στους Δικηγόρους και γιατί; Ζυγολόγια υπάρχουν ναι ή όχι; Τιμή ανά εισερχόμενο τόνο υπάρχει ναι ή όχι;  Πως προκύπτουν οι διαφορές;  Πως ο κ Κατσαμπίρης κάνει εξωδικαστικό συμβιβασμό, όταν λέει ΔΕΝ ΒΡΗΚΑ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΦΟΣΔΑ ΟΤΑΝ ΑΝΕΛΑΒΑ. Με την εταιρεία που λειτουργεί το ΧΥΤΑ θα είναι συνέχεια στα δικαστήρια;

ΕΡΩΤΗΣΗ 6:
Είναι δυνατόν Δήμαρχε κ. Αποστολάκη το Δημοτικό Συμβούλιο να ενημερώνετε για πρώτη φορά επίσημα το 2017, ότι ο Δήμος Ξηρομέρου οφείλει χρήματα στο ΦΟΣΔΑ από το 2012;  Θα μας πείτε πόσα χρωστάει και με ποια απόφαση δεν πλήρωνε;

ΕΡΩΤΗΣΗ 7:
Γιατί οι Δημότες να πληρώσουμε 9.500 ευρώ πρόστιμο που υπεβλήθηκε στο ΦΟΣΔΑ; Του ζήτησαν μέσα σε ορισμένο χρονικό διάστημα να προχωρήσει σε ορισμένες ενέργειες στη λειτουργία του ΦΟΣΔΑ . Γιατί δεν το έπραξε;

ΕΡΩΤΗΣΗ 8:
Είναι δυνατόν κ. Κατσαμπίρη να παραμένετε στη θέση σας όταν το Δημοτικό Συμβούλιο, απέρριψε τη πρόταση του Δημάρχου κ. Αποστολάκη να είστε στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του ΧΥΤΑ; 
     Στη διοικητική παράδοση-παραλαβή του έργου "Βιολογικός καθαρισμός, εγκαταστάσεις λειτουργίας και υποθαλάσσιος αγωγός, Παλαίρου- ΔΕΠΟΣ- Πογωνιάς" που οριστήκατε από το ΔΣ είσαστε παρών κ Κατσαμπίρη; 

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ
-Μετά από αυτά ΔΕΝ μπορεί ο κ. Κατσαμπίρης να είναι Πρόεδρος του ΦΟΣΔΑ.
-Είναι φανερό ότι  έχει έλλειμμα στο να διοικεί. Πρέπει άμεσα να παραιτηθεί.
-Δήμαρχε κ Αποστολάκη ζητήστε τη παραίτηση του Προέδρου του ΦΟΣΔΑ.  
-Είναι φανερό ότι η  μείζονα Αντιπολίτευση δεν ασκεί το θεσμικό της ρόλο. 
-Δεν μπορεί να συμβαίνουν όλα αυτά και η μείζονα Αντιπολίτευση να σιωπά. Καλώ την μείζονα Αντιπολίτευση να παίξει το ρόλο της.

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ....


37 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

ουι μαναμ τι μας ηβρε.....ορε τραγια τ δημαρχειου ηβρατε κουριτο................

Ανώνυμος είπε...

ΚΑΙ ΤΙ ΘΑ ΜΑΘΟΥΜΕ ΑΚΟΜΑ....ΚΥΡΙΕ ΣΤΟΥΠΑ ΕΙΣΤΕ ΚΑΛΑ;ΕΣΕΙΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΠΟΥ ΟΠΟΥ ΣΤΑΘΕΙΤΕ ΜΙΛΑΤΕ ΓΙΑ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΔΕΝ ΚΟΚΚΙΝΙΖΕΤΕ;ΞΕΡΕΤΕ ΤΙ ΨΗΦΙΖΕΤΕ;
ΚΑΛΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΣΑΜΠΙΡΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ.ΛΙΓΗ ΝΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΜΗΝ ΜΟΥ ΠΕΙΤΕ ΟΤΙ ΤΑ ΕΔΙΚΑΙΟΥΤΟ ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΗΘΙΚΟ

Ανώνυμος είπε...

ΑΝΕΚΔΟΤΟ:Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΝΕΙ ΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΒΑΖΕΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΥΑΤΟΥ ΤΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΕΙ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.ΑΥΤΑ ΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΥΓΚΑΝΤΑ ΣΤΗΝ ΜΟΓΚΑΝΤΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΒΟΝΙΤΣΑ!

Ανώνυμος είπε...

Eίναι συνηθισμένο το παιδί από τα Σκλάβαινα να κοιμάται σε σουίτες ξενοδοχείων. Σώπα ρε που θα πληρώσουν οι Δημότες 16.100 ευρώ;

Ανώνυμος είπε...

Φανταστείτε τι έχει κάνει με τους εξωδικαστικούς συμβιβασμούς με τις εταιρείες στο παρασκήνιο. Σπίτι σου ρε και γρήγορα.

Ανώνυμος είπε...

Όταν ο Δήμαρχος Αποστολάκης και ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Στούπας δίνουν στον κουνιάδο του Δημάρχου Μέλια Τζεφριό 250.000 ευρώ σε απευθείας αναθέσεις τι θέλεις να κάνεις ο Κατσαμπίρης; Για όλα φταίει ο Δήμαρχος και οι Αντιδήμαρχοι πρώην και νυν. Κατσαμπίρης, Νέρωνας, Πανάγιω, Σπέκας κλπ είναι μαθητούδια τους.

Ανώνυμος είπε...

Κώστα συγχαρητήρια . Κοίτα να δεις τι κάνει ο Νέρωνας με το Δημόσιο χρήμα. Κάνουν πάρτι με το χρήμα των δημοτών. Ξεφτέλισε τους .

Ανώνυμος είπε...

Δάσκαλε πριν λίγο καιρό ένας από τους Δημοτικούς Σύμβουλος μου έλεγε, μην ακούς τι λέει και τι γράφει ο Τριαντακωνσταντής ,είναι τρελός ο άνθρωπος. Τώρα κατάλαβα δάσκαλε γιατί σε βρίζουν και σε απειλούν. Μη μασάς ,όλα στο φως.

Ανώνυμος είπε...

Βδέλλες και τρωκτικά πίνουν και ροκανίζουν τα χρήματα των Δημοτών. Βρωμιά και δυσωδία.

Ανώνυμος είπε...

O Παντελής Αποστολάκης και η παρέα του στο Κέντρο Μέριμνας αποφάσισαν.
Θέμα 1ο
: «Διοργάνωση συναυλίας με την χορωδία της Φιλαρμονικής Βόνιτσας
και ομιλία του αναπληρωτή Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θράκης κ Φώτη
Μάρη.»
O Πρόεδρος του Δ.Σ. εισερχόμενος στο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε στο
Δ.Σ. το θέμα της διοργάνωσης συναυλίας με την χορωδία της Φιλαρμονικής Βόνιτσας και
ομιλία του αναπληρωτή Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θράκης κ. Φώτη Μάρη την 2
Αυγούστου στην πλατεία Δημαρχείου Βόνιτσας.
Ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.
Το Δ/κό Συμβούλιο αφού έλαβε υπ’ όψη του την εισήγηση του Προέδρου και μετά
από διαλογική συζήτηση:
Ομόφωνα αποφασίζει
Εγκρίνει τη δαπάνη και διαθέτει πίστωση 634,00 ευρώ υπό τον Κ.Α. 15-6471 με
αριθμό Α.Α.Υ. Α-196/2017 για την διοργάνωση συναυλίας με την χορωδία της Φιλαρμονικής
Βόνιτσας και ομιλία του αναπληρωτή Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θράκης κ. Φώτη Μάρη.
Αναλυτικά :
Αναθέτει την ηχητική κάλυψη στον Κτίστη Πανάγ. έναντι του ποσού των 350,00
ευρώ καθαρού ποσού και 84,00 ευρώ Φ.Π.Α. 434,00 ευρώ σύνολο.
Αναθέτει την διανυκτέρευση του αναπληρωτή Πρύτανη στον Π. Ιωάννου & Χ.
Ιωάννου Ο.Ε. έναντι του ποσού των 187,79 ευρώ καθαρού ποσού και 12,21 ευρώ Φ.Π.Α.
200,00 ευρώ

Ακου 200 ευρώ διανυκτέρευση τη βραδιά για ένα άτομο στη Βόνιτσα. Ο Αναπληρωτής Πρύτανης κ Μάρης το γνωρίζει αυτό;

Ανώνυμος είπε...

Εσεις συντροφοι οπως πατε θα φερετε τον Σολδατο πισω που δεν πηρε ουτε ενα ευρω εξοδα κινησης δεν πηρε για τα ταξιδια του δημου στην Αθηνα οικονομικη ειμαι και ξερω

Ανώνυμος είπε...

ΕΧΕΙΣ ΜΕΙΝΕΙ ΠΙΣΩ .ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΑΥΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥΣ

Ανώνυμος είπε...

Προ μηνος πηγα στην Αλεξανδρουπολη και πληρωσα τρια βραδια δικλινο με πρωινο 105 ευρω.Τωρα αν ο κ. Κατσαμπιρης το αγορασε το δωματιο δεν ξερω.Ακου αντι 35 στο booking 210...........

Ανώνυμος είπε...

Προ μηνος πηγα στην Αλεξανδρουπολη και πληρωσα τρια βραδια δικλινο με πρωινο 105 ευρω.Τωρα αν ο κ. Κατσαμπιρης το αγορασε το δωματιο δεν ξερω.Ακου αντι 35 στο booking 210...........

Ανώνυμος είπε...

Στις 15 Γενάρη το ξενοδοχείο στην Αλεξανδρούπολη ΧΡΈΩΣΕ 210 ευρώ τη βραδυά.
Τι χρέωσε; την διαμονή; Την διά ή την μονή;

Ανώνυμος είπε...

Βαρατε βιολιτζιδες

Ανώνυμος είπε...

Διώξε Δήμαρχε με κλοτσιές Κατσαμπίρη, Παντελή Αποστολάκη, Πανταζή, Σπέκα, Μπαλατσούρα.

Ανώνυμος είπε...

Στούπα είσαι βλάκας ή παίρνεις μερτικό. Δεν μπορεί τη μία να λες δικαιούται ο Κατσαμπίρης τα λεφτά και την άλλη βάζω δικηγόρο για να κάνει έφεση.

Ανώνυμος είπε...

Kάνουν υπερτιμολογήσεις και στα ξενοδοχεία που κοιμούνται. Φαντάσου τι γίνεται με τους προμηθευτές και τους εργολάβους που οι περισσότεροι είναι κουνιάδοι , πατεράδες, αδέρφια, κουμπάροι. συγγενείς, παιδιά, ημέτεροι κλπ. Αίσχος και ντροπή.

Ανώνυμος είπε...

O pritanis menei sto spiti tou pateratou stin vonitsa.Se poio ksonodoxeio ton xreosan ;Xamos xathike i mpala...lefta iparxoun.

Ανώνυμος είπε...

Stoupa mas douleuis kanonika...magkiasou alla tha pas kai esi sta azitita pou pigan kai i proigoumeni min mas perbas gia makakes.Lefta iparxoun.

Ανώνυμος είπε...

ΓΙΑΤΙ ΦΙΛΕ 4 09μμ ΣΠΕΚΑ Κ ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΡΑ ?

Ανώνυμος είπε...

Να ενημερωθεί ο αναπληρωτής Πρύτανης για αυτή την αθλιότητα του Νέρωνα και της παρέα του. Ο άνθρωπος μπορεί να μην γνωρίζει τίποτε.

Ανώνυμος είπε...

Κυρία Βέμη- Καρέλου Αθηνά και εσείς υπέρ να πληρώσουν οι Δημότες 200 ευρώ για να κοιμηθεί ένας άνθρωπος; Με απογοητεύσατε. Μαζί με το τραμπούκο από τη Κατούνα;

Ανώνυμος είπε...

Αθλιότητες του Κατσαμπίρη, του Στούπα, του Νέρωνα και των κολλητών του.

Ανώνυμος είπε...

Αντιδήμαρχε Μπαλάφα πάρε τα χίλια ευρώ το μήνα, τρώγε, πιές στα γεύματα που πληρώνουν οι Δημότες. Πήρες χαμπάρι ότι ο Παντελής Αποστολάκης σε έβαλε και ψήφισες 200 ευρώ για μια διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο στη Βόνιτσα. Κρίμα γιατί σε ψήφισα.

Ανώνυμος είπε...

ειναι γνωστο οτι ολοι οι εκλεγμενοι προεδροι, δημαρχοι, αντιδημαρχοι δικαιουνται εξοδα κινησης..αυτος γιατι να μην παρει μ$λ@κ^ς ειναι?χαχα
παντως για μενα το κυριοτερο προβλημα ειναι τα απιστευτα ποσα στις απευθειας αναθεσεις του δημαρχου και οχι στα εξοδα κινησης των διαφορων προεδρων που τρεχουν ολη μερα για τις ανακγκες του δημου..!
τα λεφτα που αναθετει ο δημαρχος στους κολλητους του!!

ενας ακομα περιεργος ανωνυμος

Ανώνυμος είπε...

Tα χρήματα που δικαιούται ο Κατσαμπίρης για δύο διανυκτερεύσεις είναι 60 ευρώ.

Ανώνυμος είπε...

Δήμαρχε διώξε το Κατσαμπίρη και το Παντελή , διαφορετικά εμείς θα διώξουμε εσένα .

Ανώνυμος είπε...

Πρύτανη που είσαι;

Ανώνυμος είπε...

παλαιοπασοκικά σύνδρομα, όταν οι νηστικοί έμαθαν τις λαιφσταιλιές και τις ρεμούλες

Ανώνυμος είπε...

Τα παπαγαλάκια συμφερόντων της Παλαίρου αφού έκαναν για λίγο την εμφάνιση τους, μετά τη γελοιοποίηση τους κούρνιασαν ξανά. Ο Κατσαμπίρης από αυτούς έμαθε τα κόλπα.

Ανώνυμος είπε...

εσεις που τα ξερετε καλυτερα για να σας δουμε κι εσας οταν και αν βγειτε στην εξουσια τι θα κανετε. τοτε να δειτε κραξιμο που θα πεσει. τοτε να δουμε τον κωστα τριαντακωνσταντη τι θα πει. ειδαμε και τους προηγουμενους τι φαγοποτι εκαναν χωρις προσφορα στον τοπο μας αλλα δεν ειδα κανεναν τριαντακωνσταντη να μιλαει. θα ψαχτουν και τα παλια να το ξερετε. τοτε να δουμε ποιοι κ*λοι θα σφιξουν. μηπως ειναι αυτοι που φωναζουν τωρα?

Ανώνυμος είπε...

Χάρισε στον Μπαρμπα του 3.500 ευρώ από νερά χρέη και αυτός τώρα το παίζει δημαρχος στην ζαβερδα. Δίνει εντολές από το καφενείο του. Τι να τα κάνεις τα πτυχία

Ανώνυμος είπε...

Δήμαρχε οι δημοτικοί σου σύμβουλοι κάνουν πάρτι με το χρήμα των Δημοτών. Είσαι κάλος δάσκαλος τους Γεωργοθώδορε. Δεν τολμάς να τους πεις κουβέντα αφού στο κουνιάδο σου Μέλια έχεις δώσει 250.000 ευρώ με απευθείας αναθέσεις.

Ανώνυμος είπε...

Πεινάλες.

Ανώνυμος είπε...

Αφού έγιναν ρεζίλι σήμερα έκαναν ανάρτηση σε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Θέμα 1ο: «Διοργάνωση συναυλίας με την χορωδία της Φιλαρμονικής Βόνιτσας
και ομιλία του αναπληρωτή Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θράκης κ Φώτη
Μάρη.»
O Πρόεδρος του Δ.Σ. εισερχόμενος στο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε στο
Δ.Σ. το θέμα της διοργάνωσης συναυλίας με την χορωδία της Φιλαρμονικής Βόνιτσας και
ομιλία του αναπληρωτή Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θράκης κ. Φώτη Μάρη την 2
Αυγούστου στην πλατεία Δημαρχείου Βόνιτσας.
Ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.
Το Δ/κό Συμβούλιο αφού έλαβε υπ’ όψη του την εισήγηση του Προέδρου και μετά
από διαλογική συζήτηση:
Ομόφωνα αποφασίζει
Εγκρίνει τη δαπάνη και διαθέτει πίστωση 434,00 ευρώ υπό τον Κ.Α. 15-6471 με
αριθμό Α.Α.Υ. Α-196/2017 για την διοργάνωση συναυλίας με την χορωδία της Φιλαρμονικής
Βόνιτσας και ομιλία του αναπληρωτή Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θράκης κ. Φώτη Μάρη.
Αναλυτικά :
Αναθέτει την ηχητική κάλυψη στον Κτίστη Πανάγ. έναντι του ποσού των 350,00
ευρώ καθαρού ποσού και 84,00 ευρώ Φ.Π.Α. 434,00 ευρώ σύνολο.


Δηλαδή τα σχετικά με τη διανυκτέρευση του αναπληρωτή Πρύτανη τα αφαίρεσαν.
Δήμαρχε να τους χαίρεσαι.