FaceBook

Κυριακή, 9 Ιουλίου 2017

Υποστήριξη έργων έρευνας, καινοτομίας στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας

ΜΑΙΡΗ ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗ*
Από τη Γενική Γραμματεία Ερευνας και Τεχνολογίας έχει προδημοσιευθεί από τον προηγούμενο Αύγουστο και αναμένεται να προκηρυχθεί εντός Ιουλίου, ειδική δράση η οποία αφορά την υποστήριξη έργων έρευνας και καινοτομίας που εκτελούνται από ερευνητικούς φορείς και δυναμικές εγχώριες επιχειρήσεις στον τομέα των Υδατοκαλλιεργειών.

Οπως αναφέρεται στη δημοσιευμένη ανακοίνωση, στόχος της δράσης είναι να δημιουργηθεί η απαραίτητη γνωσιακή βάση με σκοπό την αύξηση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου και την τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Η συνολική δημόσια δαπάνη της δράσης ανέρχεται σε 5,25 εκατ. και ο συνολικός προϋπολογισμός της εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 7 εκατ.
Η Δράση θα χρηματοδοτήσει έργα που εντάσσονται στις ακόλουθες προτεραιότητες Ερευνας και Τεχνολογίας (Ε&Τ).
  1. Βελτίωση εκτροφής τσιπούρας/λαβρακιού. 1.1. Ανάπτυξη εποχικών σιτηρεσίων για την καλύτερη χρησιμοποίηση της τροφής και αύξησης των εκτρεφόμενων πληθυσμών - σχεδιασμός ειδο-ειδικών σιτηρεσίων εποχιακής προσαρμογής (χειμερινές και εαρινές τροφές). 1.2. Διαχείριση ασθενειών. Πρόληψη, εμβόλια και νέες προληπτικές θεραπείες χωρίς περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 1.3. Ανάπτυξη υψηλής πυκνότητας (high density) μικροσυστοιχιών Μοναδικών Νουκλεοτιδικών Πολυμορφισμών (SNP-chip) για την τσιπούρα και το λαβράκι.
  2. Εκτροφή νέων θαλάσσιων ψαριών. Διαφοροποίηση της παραγωγής. 2.1. Βελτίωση πρακτικών διαχείρισης – παραγωγή γόνου μαγιάτικου. 2.2. Εφαρμογή του πρώτου προγράμματος επιλογής για τον κρανιό Argyrosomus regius, βασιζόμενη σε μοριακούς δείκτες (Marker Assisted Selection, MAS) για τη γενετική βελτίωση παραγωγικών ιδιοτήτων (ρυθμός ανάπτυξης, σωματικό βάρος και άλλα μορφομετρικά χαρακτηριστικά) ενός καλλιεργούμενου είδους με τεράστια δυναμική στην ιχθυοκαλλιεργητική παραγωγή της χώρας μας. Η επιλογή θα γίνει με τη χρήση RAD, (restriction-site associated DNA) με σκοπό την χαρτογράφηση γονιδιακών τόπων ποσοτικών ιδιοτήτων (QTL) στο γονιδίωμα του κρανιού, οι οποίοι δύναται να επηρεάζουν παραγωγικές ιδιότητες οικονομικής σημασίας.
  3. Βιώσιμη Παραγωγή Ιχθυοτροφών. 3.1. Βελτιστοποίηση των μεθοδολογιών ελέγχου των πρώτων υλών και συγκριτικός έλεγχος διαθέσιμων μεθοδολογιών για τον έλεγχο φυτο-οιστρογόνων σε μεσογειακά είδη. 3.2. Προσδιορισμός εναλλακτικών πρώτων υλών, από μικρο-και μακροφύκη, σκουλήκια, προνύμφες εντόμων που θα ελεγχθούν ως προς την καταλληλότητά τους (πεπτικότητα, βιοδιαθεσιμότητα κ.λπ.) και θα εξεταστεί και η δυνατότητα μαζικής παραγωγής. 3.3. Ελεγχος και αξιολόγηση ιχθυοτροφών για χρήση στην τσιπούρα και στο λαβράκι και προσδιορισμός συμπληρωμάτων που θα αδρανοποιούν αντιθρεπτικούς παράγοντες σε υπάρχουσες πρώτες ύλες.
  4. Μεταποίηση – επεξεργασία. 4.1. Νέοι τρόποι μεταποίησης υπαρχόντων εκτρεφόμενων ειδών. 4.2. Αύξηση διάρκειας ζωής προϊόντων.
  5. Νέες τεχνολογίες εκτροφής: ανάπτυξη γνωσιακής βάσης για την υδατοκαλλιέργεια ανοικτής θάλασσας. 5.1. Νέα Υλικά για κλουβιά και δίχτυα (π.χ. δίχτυα για χρήση 15ετίας). 5.2. Αυτοματοποίηση στη διαχείριση (ταΐσματα, παρακολούθηση, έλεγχος αποδράσεων, κ.λπ.), αυτοέλεγχος εξοπλισμού υδατοκαλλιέργειας. 5.3. Φυσιολογικές βάσεις εκτροφής σε περιβάλλοντα ανοικτής θάλασσας και παρουσίας Η/Μ πεδίων.
  6. Παραγωγή νέων βιοτεχνολογικών προϊόντων (domestication of the sea). 6.1. Αναγνώριση και απομόνωση βιοδραστικών ουσιών από θαλάσσιους οργανισμούς (φύκια, μαλάκια, κ.λπ.) που έχουν φαρμακευτικό ή άλλο ενδιαφέρον (καλλυντικά, τρόφιμα, κ.λπ.). 6.2. Αναγνώριση και καλλιέργεια τοπικών ειδών φυτοπλαγκτού. Παραγωγή προϊόντων από φύκη (έλαια, αντιοξειδωτικά, φυσικές χρωστικές, ενεργοί πολυσακχαρίτες, βιοδραστικά πρόσθετα, συμπληρώματα διατροφής).

Δικαιούχοι
Σύμφωνα με τη δημοσιευμένη προδημοσίευση, επιλέξιμοι δικαιούχοι για υποβολή πρότασης είναι ερευνητικοί φορείς και επιχειρήσεις με εγκατάσταση εντός της ελληνικής επικράτειας.
Η πρόταση για επιχορήγηση υποβάλλεται από: Α΄ Σχήμα - σύμπραξη ερευνητικού/ών φορέα/ων και επιχείρησης/εων για τις Ε&Τ προτεραιότητες 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.3, 4.1, 4.2 και 5.2 ως ανωτέρω.
Η συμμετοχή/προϋπολογισμός των επιχειρήσεων θα πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον στο 50% του συνολικού προϋπολογισμού της σύμπραξης. Β΄ Σχήμα – σύμπραξη δύο (2) ή περισσοτέρων ερευνητικών φορέων για τις Ε&Τ προτεραιότητες με κωδικό 3.1, 3.2, 5.1, 5.3, 6.1 και 6.2. Σημειώνεται ότι για τις Ε&Τ προτεραιότητες με κωδικό 6.1 και 6.2 είναι δυνατή η υποβολή πρότασης από έναν και μόνο ερευνητικό φορέα.

Προϋπολογισμός
Σύμφωνα με την προδημοσίευση της δράσης, στο πλαίσιο αυτής ενισχύονται έργα με κατώτατη επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 50.000 ευρώ και ανώτατη 350.000 ευρώ και με διάρκεια υλοποίησης από 18 έως 24 μήνες.
Το ύψος της επιχορήγησης για τις επιχειρήσεις, ανάλογα με το μέγεθός τους (μικρή, μεσαία ή μεγάλη επιχείρηση), κυμαίνεται για τη βιομηχανική έρευνα από 65%-80%, ενώ για την πειραματική ανάπτυξη από 40%-60%. Οι ερευνητικοί φορείς χρηματοδοτούνται με το 100% του κόστους του έργου.
* Η κ. Μαίρη Πασπαλιάρη είναι στέλεχος της ΑΜΒΙΟ Α.Ε.
Πηγή: kathimerini.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: