FaceBook

Τετάρτη, 26 Ιουλίου 2017

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ: Θετική γνωμοδότηση για την παραγωγή ηλεκτρική ενέργειας από βιοαέριο στην ΚΑΤΟΥΝΑ

         Εκτενώς συζητήθηκε την Τρίτη 18 Ιουλίου 2017, κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής ποιότητας ζωής του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας,  η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερμικής ενέργειας (ισχύος 500kWell) με χρήση βιοαερίου που προέρχεται από αναερόβια επεξεργασία βιομάζας της εταιρείας FARM TEK ΕΠΕ στη θέση «Φραξούλι» της Δ.Ε. Μεδεώνος, Δ. Ακτίου- Βόνιτσας, Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας» στην ΚΑΤΟΥΝΑ. 
      Η Επιτροπή γνωμοδότησε ΟΜΟΦΩΝΑ θετικά. Ψήφισαν θετικά και οι 5 παρόντες: 1.-ΠΑΝΤΑΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, Πρόεδρος, 2.-ΣΤΟΥΠΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (αναπληρωματικό μέλος που αναπληρούσε το τακτικό μέλος κο Κατσαμπίρη Γεώργιο), 3.-ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, 4.-ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ και 5.-ΓΟΥΔΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ. Θετική ήταν και η γνωμοδότηση της Τ.Κ. ΚΑΤΟΥΝΑΣ.

   Παρά την ομόφωνη απόφαση ήδη έχουν προκληθεί αντιδράσεις για τα σχέδια κατασκευής της μονάδας από βιοαέριο στην ΚΑΤΟΥΝΑ.  (ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ) και (ΕΔΩ)
      Η ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ καταδικάζει την καταστροφή του περιβάλλοντος, την αλλαγή χρήσης γης για την κερδοφορία των εταιρειών, την απελευθέρωση της ηλεκτρικής ενέργειας, την παράδοσή της στα χέρια Ιδιωτών και λέει «όχι» στην εγκατάσταση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα και βιοαέριο στη δήμο μας..............    Τονίζει ότι η επίμαχη επένδυση αφορά Μονάδα παραγωγής και εκμετάλλευσης βιοαερίου με σκοπό τη συμπαραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ισχύος (500 kWel)», με φορέα την «Farm Tek ΕΠΕ», γίνεται στη θέση «Φραξούλι», ΔΚ Κατούνας, ΔΕ Μεδεώνος, Δ. Ακτίου-Βόνιτσας, ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας.
     H εν λόγω μονάδα θα εγκατασταθεί σε οικόπεδο εμβαδού 16.606,83 m 2 και θα διαχειρίζεται κοπριά βοοειδών (14.800 τόνους ανά έτος κοπριάς κτηνοτροφικών μονάδων) και φυτικά ενσιρώματα (αραβοσίτου 4.500 τόνους ανά έτος), όπου με τη μέθοδο της αναερόβιας χώνευσης θα παράγεται βιοαέριο. Στη συνέχεια το παραγόμενο βιοαέριο θα χρησιμοποιείται ως καύσιμη ύλη για την παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας.
      Επίσης, σημειώνει ότι στο βωμό της κερδοφορίας των επιχειρηματιών της ενέργειας, ανοίγει επικίνδυνος δρόμος για μαζικές αλλαγές στις χρήσεις γης με σοβαρές αρνητικές περιβαλλοντικές συνέπειες και πολλαπλές δυσμενείς επιπτώσεις για τους κατοίκους της περιοχής.
Και καταλήγει η Λαϊκή Συσπείρωση Ακτίου - Βόνιτσας:
-Καταδικάζει απερίφραστα την καταστροφή του περιβάλλοντος και την αλλαγή χρήσης γης για την κερδοφορία των εταιρειών, καταδικάζει την απελευθέρωση της ηλεκτρικής ενέργειας, την παράδοσή της στα χέρια ιδιωτών  που από την μία μεριά φουσκώνει τα κέρδη των επιχειρηματιών και από την άλλη μεριά φουσκώνει τους λογαριασμούς της ΔΕΗ για την λαϊκή οικογένεια.
-Η Λαϊκή Συσπείρωση θα συνεχίσει και το επόμενο διάστημα να παρακολουθεί τις εξελίξεις γύρω από το ζήτημα, να ενημερώνει το λαό της περιοχής, να τον καλεί να παλέψει ενάντια σε κάθε αντιλαϊκό μέτρο, με στόχο τη δημιουργία ενός ενιαίου κρατικού φορέα παραγωγής και διαχείρισης της ενέργειας, με κριτήριο τις ανάγκες του λαού και όχι τα κέρδη της κεφαλαίου, υπογραμμίζοντας ότι το μόνο πρόβλημα δεν είναι οι περιβαλλοντικοί όροι, αλλά συνολικά η ιδιωτικοποίηση της ενέργειας. 
Λύση που να εξασφαλίζει ρεύμα φτηνό για το λαό, με αξιοποίηση των εγχώριων πηγών, με προσανατολισμό στην εξοικονόμηση ενέργειας και σεβασμό του περιβάλλοντος υπάρχει μόνο σε σύγκρουση με τα συμφέροντα των μονοπωλίων. Προϋποθέτει να γίνει ο τομέας της ενέργειας δημόσια-λαϊκή περιουσία. Να αναπτύσσεται με κριτήριο της λαϊκές ανάγκες και όχι το καπιταλιστικό κέρδος»
ΕΧΟΥΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΜΑΤΑΙΩΣΟΥΜΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΣΧΕΔΙΑ.


ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 4ης/2017 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Άκτιου-Βόνιτσας
Αριθμός Απόφασης 15/2017

ΘΕΜΑ: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερμικής ενέργειας (ισχύος 500kWel) με χρήση βιοαερίου που προέρχεται από αναερόβια επεξεργασία βιομάζας της εταιρείας FARM TEK ΕΠΕ στη θέση «Φραξούλι» της Δ.Ε. Μεδεώνος, Δ. Ακτίου- Βόνιτσας, Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας».

   Στη Βόνιτσα, σήμερα την 18η Ιουλίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου, ύστερα από την με αρίθ. πρωτ. 9087/14-7-2017 πρόσκληση της Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.
   Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε μέλη (τέσσερα τακτικά και ένα αναπληρωματικό) ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
1.-ΠΑΝΤΑΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, Πρόεδρος
2.-ΣΤΟΥΠΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (αναπληρωματικό μέλος που αναπληροί το τακτικό μέλος κο Κατσαμπίρη Γεώργιο)
3.-ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
4.-ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
5.-ΓΟΥΔΑΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
1.-ΠΡΟΔΡΟΜΙΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
2.-ΚΑΤΣΑΜΠΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3.-ΚΑΤΣΑΒΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα προσκλήθηκαν.

   Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης στην οποία παραβρέθηκε και η Υπάλληλος του Δήμου Βασιλάκου Μαρία για την τήρηση των πρακτικών.
    Η Πρόεδρος εισερχόμενος στο 1ο θέμα, ημερήσιας διάταξης, ρώτησε τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αν για κάποιον από αυτούς συντρέχει κώλυμα ή ασυμβίβαστο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ.9 του Ν.3852/2010, προκειμένου να απέχουν από την συζήτηση του θέματος. 
Ουδείς δήλωσε ότι έχει κώλυμα ή ασυμβίβαστο.
       Στη συνέχεια η Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την υπ΄ αριθμ. 50391/258/22-2-2017 ανακοίνωση του γραφείου του Προέδρου της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδος με θέμα: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερμικής ενέργειας (ισχύος 500kWell) με χρήση βιοαερίου που προέρχεται από αναερόβια επεξεργασία βιομάζας της εταιρείας FARM TEK ΕΠΕ στη θέση «Φραξούλι» της Δ.Ε. Μεδεώνος, Δ. Ακτίου- Βόνιτσας, Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας» σύμφωνα με το υπ΄ αριθ. 3 σημείο της οποίας καλείται η επιτροπή να λάβει γνώση της ανωτέρω ΜΠΕ και να αποστείλει τις απόψεις της και την υπ΄αριθμ. 34/2017 Απόφαση της Τοπικής Κοινότητας Κατούνας.

      Κατά τη συζήτηση το λόγο πήρε ο κος Ασπρογέρακας ο οποίος είπε ότι: «εφόσον υπάρχουν εγκεκριμένες μελέτες από τις αρμόδιες υπηρεσίες και εφόσον δεν υπάρχει ακόμη εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο στο Δήμο, ώστε να υπάρχει  θεσμοθετημένη χωροθέτηση τέτοιου είδους δραστηριοτήτων είμαι θετικός σε επενδύσεις.».

    Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο κος Γεροκωστόπουλος ο οποίος είπε ότι: «έπειτα από την θετική Απόφαση του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Κατούνας και εφόσον τηρούνται όλοι οι περιβαλλοντικοί όροι λειτουργίας της μονάδας και δεδομένης της θετικής οικονομικής επίδρασης που θα έχει η συγκεκριμένη επένδυση στην τοπική κοινωνία, τάσσομαι υπέρ μιας επένδυσης που αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμφωνώ.»

   Τέλος το λόγο πήρε ο κος Γούδας ο οποίος είπε ότι: «με την επιφύλαξη να πληρούνται όλοι οι όροι λειτουργίας της μονάδας συμφωνώ με τη δημιουργία της».

Η πρόεδρος κάλεσε την επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση έχοντας υπόψη της όλα τα παραπάνω και τις διατάξεις του άρθρου 73 του Νόμου 3852/2010,
Ομόφωνα Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

-τη θετική γνωμάτευση για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερμικής ενέργειας (ισχύος 500kWell) με χρήση βιοαερίου που προέρχεται από αναερόβια επεξεργασία βιομάζας της εταιρείας FARM TEK ΕΠΕ στη θέση «Φραξούλι» της Δ.Ε. Μεδεώνος, Δ. Ακτίου- Βόνιτσας, Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας».

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 15/2017

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται από τους παρόντες:
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΠΑΝΤΑZH ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 
ΤΑ ΜΕΛΗ
1.ΣΤΟΥΠΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
2.ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
3.ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
4.ΓΟΥΔΑΣ ΜΙΧΑΗΛ

Ακριβές αντίγραφο
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΤΑΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ


Δεν υπάρχουν σχόλια: