FaceBook

Τρίτη, 17 Ιανουαρίου 2017

Σύνδεσμος Φιλολόγων Αιτωλοακαρνανίας: Παρέμβαση προς το Υπουργείο Παιδείας

Οι τελευταίες τροποποιήσεις που επέβαλε το Υπουργείο Εκπαίδευσης στη διδα­σκα­λία του μα­θήματος των Αρ­χαί­ων Ελληνικών στο Γυμνάσιο και το Λύκειο μάς ωθούν να διατυπώ­σου­με υπεύ­θυνα και δημόσια τη γνώμη μας προς πάσα κατεύθυνση.

Κάποιες από τις εν λόγω ρυθμίσεις θα μπορούσαν να κρι­θούν ως θετικές επι­λογές, κά­ποιες άλ­λες όμως επιβαρύνουν δυσάρεστα το έργο μας. Ας αναφέρουμε ως θετικές επι­λογές τη μετα­βο­λή του ισοζυγίου προς όφε­λος της διδα­σκα­λίας των Νέων Ελ­λη­νικών στο Γυμνάσιο και την ανα­προσαρμογή της στό­χευ­σης στη δι­δα­σκα­λία της «Αντιγόνης» του Σοφοκλή (Β΄ Λυ­κεί­ου), με σκοπό την ανά­δει­ξη των δραμα­τι­κών στοι­χείων του έργου. Ως θετική παρέμβαση θα μπο­ρούσε να εκτιμηθεί επίσης η σύ­στα­ση για πα­ράλληλη διδα­σκα­λία των ιστοριογραφικών κει­μέ­νων και της γλωσ­σικής τεχνικής (Α΄ Λυ­κείου), πα­ρότι θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι πρό­κει­ται για δύο δια­φο­ρε­τικές εργασίες, οι μέ­θο­δοι των οποίων ακο­λου­θούν αλληλένδετες αλ­λά οπωσδή­πο­τε όχι συ­μπί­πτουσες τρο­χιές. Από την άλλη πλευρά, οι συνάδελφοι που διδά­σκουν το μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών στην Α΄ Λυ­κείου βρέθηκαν αιφνιδιαστικά ενώπιον απο­φά­σεων οι οποίες έθεσαν ένα νέο πλαί­σιο διδα­σκα­λίας. Ως συνέπεια οι συ­νάδελφοι κλή­θηκαν εν τά­χει να αναπρο­σαρ­μό­σουν τον δι­δα­κτικό τους προ­γραμματισμό και να αναπλη­ρώ­σουν εξ ιδί­ων τις ελλείψεις (με­τάφραση κει­μέ­νων, συ­ντα­κτι­κές και γραμματικές ασκή­σεις), εξομαλύ­νο­ντας τις δυ­σχέ­ρειες που προκάλεσε η κρα­τι­κή ατα­σθα­λία. Και αφού παρέδωσαν τον προ­γραμ­μα­τι­σμό τους στα σχολεία τους, κλή­θη­καν τον Νο­έμ­βριο σε σεμινάρια προγραμ­μα­τι­σμού!

Θεματικές εβδομάδεσ» και «δη­μι­ουρ­γικές εργασίες»

Το πλέον δυσάρεστο του πράγματος έγκειται στο γεγονός ότι επί όλων των αποφά­σεων κυ­ρι­αρ­χούν δύο άλλες συν­θή­κες, οι οποίες από ετών ταλανίζουν την ελληνική εκ­παί­δευ­ση: η προ­χει­ρότητα και ο απο­σπα­σματικός χαρακτήρας των εκάστοτε ρυθ­μί­σεων. Δι­ό­τι εύ­λο­γα τί­θεται ένα πρώ­το ερώτημα: γιατί δεν γενικεύεται άραγε η συγκεκριμένη προ­σέγγιση στο κεί­με­νο της «Αντι­γό­νης», ώστε να προσφέρεται στους μαθητές η ευ­και­ρία να απο­λαύ­σουν πε­ρισ­σό­τε­ρο τα κείμενα, απαλ­λαγμένοι από τον φόρτο της γραμ­μα­τι­κής και του συ­ντακτικού; Κατ’ επέ­κτα­ση, αναρωτιό­μα­στε εάν και τα μαθήματα γενικής παι­δείας των φυσικών επιστημών θα τύ­χουν στο Λύκειο ανά­λο­γης ανακούφισης από το τε­χνικό τους υπόβαθρο, προς όφελος της γνω­στι­κής απόλαυσης του μα­θητή ― ή μόνον οι φιλόλογοι θα παρέχουν τέτοιου είδους προ­νό­μια;
Εξαιτίας των παραπάνω αισθανόμαστε υποχρεωμένοι να διαμαρτυρηθούμε πρώτι­στα για το γε­γο­νός ότι οι οποιεσδήποτε ρυθμίσεις αποφασίζονται και ανακοινώνονται αιφ­νι­διαστικά, ενώ εξε­λίσ­σεται η σχολική χρονιά, και οι συνάδελφοι καλούνται ως ενερ­γού­μενα να υπα­κού­σουν «εις τας δια­ταγάς». Η θλιβερή αυτή συνθήκη επιβεβαιώνεται και από τις τελευταίες επινοήσεις του Υπουρ­γεί­ου, περί «θεματικών εβδομάδων» και «δη­μι­ουρ­γικών εργασιών». Πρόκειται προ­φα­νώς για άλλο ένα δείγ­μα του τρόπου με τον οποίο λαμ­βά­νο­νται οι αποφάσεις, πα­ρά το πρόσχημα των «ε­θνι­κών δι­αλόγων», οι οποίοι, ση­μει­ω­τέον, δι­εξάγονται κάθε φορά ερή­μην ημών. Θε­ω­ρούμε λοι­πόν ότι το μεί­ζον πρό­βλη­μα στον το­μέα της εκ­παί­δευσης υπήρξε ανέκαθεν η κρα­τική προχειρότητα, η έντο­να κομ­μα­τική πο­λι­τι­κή και εντέ­λει η απουσία συ­νο­λι­κού και συνεπούς σχεδιασμού, ειδικά για το πλέγ­μα των μα­θη­μά­των λόγου, αρχαι­οελ­λη­νι­κού, νεοελληνικού ή και ευρωπαϊκού.
Εμείς, οι δάσκαλοι, πρώτοι απ’ όλους οφείλουμε να κινηθούμε προς την κα­τεύ­θυν­ση της απαί­τησης σεβασμού προς το έργο μας και τους μαθητές μας, προς την κατεύ­θυν­ση της απαί­τη­σης για ουσιαστική παιδεία.
 http://sinidisi.gr/

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Οι συνδικαλιστικές ομοσπονδίες δασκάλων και καθηγητών έχουν υποβάλλει ΜΙΑ ολοκληρωμένη πρόταση για τη παρεχομένη εκπαίδευση, ως βάση διαμόρφωσης του βραχυ/μακροχρόνιου προγραμματισμού της, αλλά και την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών ;

Ανώνυμος είπε...

Συνεχιστε τον αγωνα σας δασκαλοι, γιατι οπως φαινεται θελουν τους Ελληνες αγραμματους. Να σταματησουν τα αρχαια ελληνικα, να αφαιρεσουν απο την ιστορια τον Μεγα Αλεξανδρο και τις κατακτησεις του, να ξεχασουμε τη θρησκεια μας και να προσκυνουμε τον αλλαχ και σιγα σιγα να σταματησουν και τα ελληνικα στα σχολεια, να μιλαμε δηλαδη ολες τις αλλες γλωσσες. Αυτα εχουν σκοπο να κανουν και οι προηγουμενοι που κυβερνουσαν και οι τωρινοι. Ολοι οι αγραμματοι μασονοι και προσκυνητες του χρηματος και των εξω. Που δεν τολμανε να ανορθωσουν το αναστημα τους. Εξω απο την Ελλαδα τωρα ρεμαλια κυβερνοντες και βουλευτες.