FaceBook

Παρασκευή, 2 Σεπτεμβρίου 2016

5ος Διασυλλογικός Ιστιοπλοϊκός Αγώνας Optimist - Laser 4.7 του Ναυταθλητικού Ομίλου Βόνιτσας

Ο Ναυτικός Όμιλος Βόνιτσας οργανώνει Διασυλλογικό Αγώνα Optimist - Laser 4.7 στις 3-4 Σεπτεµβρίου 2016.

ΒΙΝΤΕΟ

Αναλυτικά: 

3 Σεπτεμβρίου – 4 Σεπτεμβρίου
∆ΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ
OPTIMIST και LASER 4.7
03-04 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016
ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΝΙΤΣΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ
Ο Ναυταθλητικός Όµιλος Βόνιτσας προκηρύσσει ∆ΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΑΓΩΝΑ για σκάφη τύπου «OPTIMIST» και «LASER 4.7» για τις 03-04 Σεπτεµβρίου 2016.........


1. ΚΑΝΟΝΕΣ
1.1 Οι αγώνες θα διέπονται από τους κανόνες όπως αυτοί ορίζονται στους Κανόνες Αγώνων Ιστιοπλοΐας.
1.2 Για την κατηγορία Optimist: Στον κανόνα 61.1 προστίθεται: Σκάφος που προτίθεται να κάνει ένσταση πρέπει να ενηµερώσει την Επιτροπή Αγώνων για το σκάφος εναντίον του οποίου θα γίνει η ένσταση, αµέσως µετά τον τερµατισµό του. Ο κανόνας 61.1(a)(2) «Εάν το µήκος του κύτους του ενάγοντος σκάφους είναι λιγότερο από 6 µέτρα δεν είναι υποχρεωµένο να επιδείξει την κόκκινη σηµαία» διαγράφεται.
1.3 Των σχετικών εγκυκλίων της Ε.Ι.Ο.

2. ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ
Σκάφη που φέρουν ατοµική διαφήµιση πρέπει να έχουν έγκριση της ΕΙΟ.
 Φωτοαντίγραφο της έγκρισης πρέπει να κατατεθεί στη γραµµατεία αγώνων.

3. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
3.1 ∆ικαίωµα συµµετοχής στην κατηγορία Optimist έχουν αθλητές και αθλήτριες γεννηµένοι το 2001 ή αργότερα.
3.2 ∆ικαίωµα συµµετοχής στην κατηγορία Laser αθλητές και αθλήτριες γεννηµένοι το 1998 ή αργότερα.
3.3 ∆ήλωση συµµετοχής των σκαφών στη γραµµατεία του ΝΑΟ Βόνιτσας πριν τις 03 Σεπτεµβρίου 2016.
3.4 Τα δελτία πρέπει να φέρουν ετήσια ιατρική γνωµάτευση.

4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
4.1 Οι αγώνες θα διεξαχθούν στις 03 & 04 Σεπτεµβρίου 2016.
4.2 Παρασκευή 02 Σεπτεµβρίου: Αφίξεις-δηλώσεις συµµετοχών από 18:00 έως
τις 21:00
4.3 Σάββατο 03 Σεπτεµβρίου: Αφίξεις-δηλώσεις 9:00-10:30 π.µ. - Εκκίνηση πρώτης ιστιοδροµίας 12:30
4.4 Κυριακή 04 Σεπτεµβρίου: Εκκινήσεις στις 11:00. 
4.5 Την τελευταία ηµέρα των αγώνων (04-09-16) δεν θα δοθεί εκκίνηση µετά τις 16:00.

5. ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ
5.1 Κάθε σκάφος πρέπει να προσκοµίσει ένα έγκυρο πιστοποιητικό καταµέτρησης.
5.2 Ένα σκάφος ή ο εξοπλισµός του µπορεί να ελεγχθεί οποιαδήποτε στιγµή για συµµόρφωση µε τους κανονισµούς της κλάσεως και τις οδηγίες πλου. Στη θάλασσα ένας καταµετρητής της επιτροπής αγώνων µπορεί να οδηγήσει ένα σκάφος αµέσως στο χώρο που θα του υποδείξει για έλεγχο.

6. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ
Οι οδηγίες πλου θα διατίθενται από τη Γραµµατεία των αγώνων.

7. ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΙΣΤΙΟ∆ΡΟΜΙΩΝ
Οι ιστιοδροµίες θα διεξαχθούν στον Αµβρακικό κόλπο-Λιµάνι Βόνιτσας.

8. ΟΙ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ
Λεπτοµέρειες θα περιλαµβάνονται στις οδηγίες πλου.

9. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΝΩΝ
9.1 Θα ισχύσει το Παράρτηµα P των RRS.
9.2 Η ποινή για παραβάσεις των άρθρων 5.2 και 11 της προκήρυξης και των κανονισµών των κλάσεων µπορεί να είναι µικρότερη από ακύρωση κατά την κρίση της επιτροπής ενστάσεων.

10. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
10.1 Πρέπει να ολοκληρωθούν 3 ιστιοδροµίες ώστε ο αγώνας να είναι έγκυρος.
10.2 (α) Εάν ολοκληρωθούν λιγότερες από 4 ιστιοδροµίες η βαθµολογία ενός σκάφους θα είναι το σύνολο των βαθµών σε όλες τις ιστιοδροµίες.
(β) Εάν ολοκληρωθούν 4 (τέσσερεις) ή περισσότερες ιστιοδροµίες η βαθµολογία ενός σκάφους θα είναι το σύνολο των βαθµών του σε όλες τις ιστιοδροµίες εξαιρουµένης της χειρότερης.

11. ΣΚΑΦΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Τα σκάφη υποστήριξης πρέπει να δηλωθούν στη γραµµατεία των αγώνων. Οι χειριστές πρέπει να είναι υπεύθυνοι για τις µετακινήσεις τους, να φορούν το βραχιόλι ασφαλείας (quick - stop) που συνδέεται µε το διακόπτη της µηχανής καθώς και να είναι κάτοχοι διπλώµατος ταχυπλόου.

12. ΕΠΑΘΛΑ
Έπαθλα θα απονεµηθούν στους 3 πρώτους νικητές της κάθε κατηγορίας µετά την λήξη των αγώνων και αναµνηστικά διπλώµατα θα δοθούν σε όλους τους συµµετέχοντες αθλητές.

13. ΑΠΟΚΗΡΥΞΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
Όλοι οι συµµετέχοντες αγωνίζονται σύµφωνα µε το θεµελιώδη κανόνα 4, RRSISAF.
Ο Ναυταθλητικός Όµιλος Βόνιτσας και οι Επιτροπές δε φέρουν καµία απολύτως ευθύνη για οτιδήποτε συµβεί σε άτοµα ή πράγµατα τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα κατά την διάρκεια του αγώνα. Βλέπε τον κανόνα 4
«Απόφαση για συµµετοχή σε αγώνα». Η διοργανώτρια αρχή δεν αποδέχεται καµία ευθύνη για ζηµία υλικών ή τραυµατισµό ή θάνατο που δύναται να 
υποστεί κανείς από γεγονότα συναφή πριν, ή κατά την διάρκεια, ή µετά από την διοργάνωση.

14. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ
14.1 Όλα τα αγωνιζόµενα σκάφη και συνοδευτικά σκάφη θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον την προβλεπόµενη από την Ελληνική νοµοθεσία ασφαλιστική κάλυψη ευθύνης προς τρίτους, την οποία θα καταθέσουν στη Γραµµατεία των αγώνων. Το ποσό της ασφάλισης έναντι τρίτων δεν θα πρέπει να είναι µικρότερο των 540.000€. 14.2 Οι οµάδες θα πρέπει να συνοδεύονται από προπονητή µε φουσκωτό.

15. ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΣΚΑΦΩΝ
15.1 Τα συµµετέχοντα σκάφη θα φιλοξενηθούν στις εγκαταστάσεις του Ναυταθλητικού Οµίλου Βόνιτσας.
15.2 Οι εγκαταστάσεις θα είναι ανοιχτές από την Παρασκευή 02 Σεπτεµβρίου 2016 και ώρα 15:00

16. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις:
 Γραφείο Αθλητισµού της ΕΙΟ, τηλ. 210-9404825, φαξ:210-9404829,
 e-mail:secretariat@eio.gr
Γραµµατεία Αγώνων, Ν.Α.Ο. Βόνιτσας τηλ. 6932570669 (Πανταζής Πανταζόπουλος) και 6945998153 (Κων/νος Κονταρίνης) E-mail:
novo2004@gmail.com 

1 σχόλιο:

D είπε...

Ένα μεγάλο μπράβο στη διοίκηση κ τους αθλητές!